Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE NAKDİ 
		TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA 
	 	 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE 
		            KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK 
		      	       KABULÜNE DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4677     
   Kabul Tarihi	: 13.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :21/06/2001 Sayı : 24439   

 

Madde 1 - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun ek 77 nci Maddesinin birinci fıkrası ile bu fıkranın (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 64 üncü, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli 
Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 
18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı 
Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan 
eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu 
harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve 
yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu 
Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.
a) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilâtı 
personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul 
ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine 
bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas 
alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine 
tâbi tutulur.
Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan 
yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malûl olanlara, asgarî 
ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.


Madde 2 - 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki Madde eklenmiştir.

EK Madde 78. - 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 28.2.1985 tarihli ve 
3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren 
personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin 
fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri 
yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede 
malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı 
üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış 
gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu Madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak 
yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca 
Hazineden tahsil edilir.


Madde 3 - 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun 7 nci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü 
sona ermiş olup, henüz vazife malûllüğü maaşı bağlanmamış olanlardan tedavileri 
devam edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı 
tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri, 
ikametgâhındaki veya ikametgâhına en yakın askerlik şubeleri tarafından 
sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde 
gitmesinin resmî tabip raporuyla belgelenmesi durumunda refakatçisine; gidiş ve 
dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik 
şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde 
şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük 
dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel 
vasıtalarla hastanelere gitmesi resmî tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans 
veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol 
ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

GEÇİCİ Madde 1 - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bu Kanun ile değişik ek 77 nci Maddesi kapsamına giren hak 
sahiplerinin aylıkları, 4.10.2000 tarihinden itibaren ek 77 nci Maddede 
belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe 
yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.


Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.