Endeksler

		ÖZEL HASTANALER TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1982, No : 8/5747         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 24.5.1933, No : 2219          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.1.1983, No : 17924         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S. 2766          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
          Kapsam, Kabul Edilecek Hastalar, Özel Hastane        
               Binalarının Nitelikleri              
  Kapsam :                                  

  Madde 1 - Özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin türleri,  
binalarının nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç 
ve gereçler ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar bu tüzükte gös-
terilmiştir.                                  
  Kabul Edilecek Hastalar ve Hastanelerin Türleri :              

  Madde 2 - (Değişik: 20/3/1997 - 97/9295 K.)                 
  Özel Hastaneler, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde gösterilen ve açılma izinle-  
rinde yazılı olan bir ya da bir kaç uzmanlık dalıyla ilgili hastaları ve tıbbi 
yardım isteyenleri kabul ve tedavi ederler.                   
  Sanatoryumlar, akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıklara özgü   
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, prevantoryum ve kürevleri ve diğer özel 
dal hastenelerinin açılma izinlerinde, bunların kabul ve tedavi edecekleri has- 
talıkların türleri ayrıca belirtilir.                      
  Belirli yaş ve cins grubu hastalar ile bir organ veya organ grubu hastala- 
rının müşahede, muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı özel dal hastaneleri 
için, bu Tüzükte öngörülen bina ve bölümlerin fiziki durumu, bölümlerden hangi- 
lerinin şart olduğu, bulunması gerekli personel, araç-gereç ve ilaçlar ile il- 
gili hususlar Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.     
  Bina imar durumu :                             

  Madde 3 - Özel hastaneler, hastaları rahatsız edebilecek derecede görüntülü 
yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlardan uzak, havadar, ferah ve  
bahçe içinde ya da bahçeli ve ağaçlı yerlerde İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetme- 
likleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.       
  Başka amaçla yapılmış binalarda, özel hastane açılabilmesi için yerel bele- 
diyeden umumi binaya çevrilmesiyle ilgili iznin alınması gerekir.        
  Esas duvarları ve bölümleri ahşap ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulun-
mayan binalarda özel hastane açılamaz.                     
  Hasta odaları :                               

  Madde 4 - Hasta odaları, doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalı- 
dır. Bodrum katlarında hasta odası olamaz.                   
  Odaların duvar ve zeminleri :                        

  Madde 5 - Hasta odalarının duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nite- 
likte; ameliyathaneler, laboratuvarlar ve bulaşıcı hastalara ayrılan odaların  
taban ve duvarları ise yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.     
  Hastalara düşecek alanlar :                         

 

 
  Madde 6 - Tek yataklı hasta odaları en az 9 m2 olacak; birden çok yataklı  
odalarda hasta başına en az 7 m2, çocuk hastalar için 6 m2, çocuğu ile yatan  
lohusalar için tek yataklı odalarda 12 m2, birden çok yataklı odalarda 10 m2  
alan bulunacaktır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Koridorlar :                                

  Madde 7 - Hasta odalarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2 m. ola- 
caktır. Buralara , ancak sedye taşınmasına engel olmamak koşuluyla hemşire is- 
tasyonu bankosu ve ecza dolabı konabilir.                    
  Merdivenler ve asansörler :                         

  Madde 8 - (Değişik: 20/3/1997 - 97/9295 K.)                 
  Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jenera- 
tör ile TSE standardına göre imal edilmiş yeteri kadar (en az iki) asansör bu- 
lunması zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile  
hasta taşımaya elverişli olması gerekir.                    
  Katlar arası sedye ile hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanı- 
lacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1.30 m. genişlikte, basamak yüksekliği
16.18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. arasında olmalıdır.           
  Merdiven rıhtları sakatların çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir sa- 
tıhla bitirilmeli, hastane girişine sakatlar için uygun eğimli rampa yapılmalı- 
dır.                                      
  Isıtma :                                  

  Madde 9 - Özel hastanelerde saç, odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı 
ısıtıcılar, mangal, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz.  
Hasta odaları ile hastalar ve personel tarafından kullanılan bütün yerlerin uy- 
gun sıcaklıkta tutulması gerekir.                        
  Havalandırma ve aydınlatma :                        

  Madde 10 - Hasta odaları ve hastalar tarafından kullanılan bütün yerlerle  
koridor ve giriş yerlerinin yeterli biçimde aydınlatılmaları ve havalandırılma- 
ları sağlanır.                                 
  Birden çok hasta yatan odalarda, geceleri bir hastanın kullanacağı ışık   
diğerini rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenir.                 
  Lavabo, tuvalet, duş, banyo ve klozetler :