Endeksler
                                        
               SAMSUN LiMAN TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:   16.7.1970, No: 7/981         
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :   14.4.1341, No: 618          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:   20.8.1970, No: 13585         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5, Cildi: 9, S. 2566          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 9/8/1991 - 91/2081 K.)                 
  Samsun Limanı enlemi 41¼ 21'00" kuzey, boylamı 36¼ 14' 10" doğu olan nok-  
tayla enlemi 41¼15'30" kuzey, boylamı 36¼23'10" doğu olan noktaları birleştiren 
çizgi ile kıyı arasında bulunan deniz alanıdır.                 

  Madde 2 - Samsun Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki kısma ayrıl- 
mıştır.                                     
  a) İç Liman: Kuzey ve Doğu Mendirekleri ile bu mendirekler uçlarındaki fe- 
nerleri birleştiren hattın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.          
  b) Dış Liman: Liman sınırı ile İç Liman sınırı arasında kalan deniz sahası- 
dır.                                      
  (EK: Kroki)                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                                        
      Limanda Gemilerin Bağlama, Yanaşma ve Demir Yerleri         

  Madde 3 - İç Limanda gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri aşağı- 
da gösterilmiştir:                               
                                        
  A) Ana Rıhtım:                               
  Bu rıhtım, yolcu gemileri ile 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemi- 
lerinin yükleme ve boşaltmalarına ayrılmıştır. Ancak, Küçük Araçlar Rıhtımda  
yer olmadığı ve Ana Rıhtım müsait bulunduğu takdirde, 300 net tonilatodan küçük 
gemiler, geçici olarak Liman Başkanlığının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.  
                                        
  B) Küçük Araçlar Rıhtımı:                          
  Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşaltması- 
na ayrılmıştır.                                 
                                        
  C) Akaryakıt İskelesi:                           
  Bu iskele patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemilerin   
yükleme ve boşaltmasına ayrılmıştır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Doğu Mendirek:                              
  Bu mendirek üzerindeki babalar, rıhtım için sıra bekleyen gemiler veya   
zorunlu nedenlerle limana gelen yük ve yolcu gemileriyle harp ve yardımcı harp 
gemileri kıçtankara bağlarlar.                         

  Madde 4 - Dış Liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, İç Lima- 
na giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması için, Kuzey ve Doğu Mendirekleri uç- 
larındaki fenerlerden 110¼ hakiki istikametine çizilen mevhum paralel hatlar  
ile bu hatların, Dış Limanda enlemi: 41¼ 18' 21" K, boylamı: 36¼ 21' 40" D. ve 
enlemi: 41¼ 18' 33" K, boylamı: 36¼ 21' 38" D. olan uç noktalarını birleştiren 
mevhum hattın meydana getirdiği deniz sahası içinde, deniz araçlarının demirle- 
meleri, durmaları, kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları yasaktır.    

  Madde 5 - Doğu Mendireği ucundaki fenerden itibaren, mendirek üzerindeki  
1.095 ve 1.695 metre mesafelerde bulunan noktalardan hakiki batı istikametleri- 
ne çizilen mevhum hatların arasında kalan İç liman sahası, 500 gros tonilatodan 
küçük gemilerin demirleme yeridir.                       
  Ancak, zorunlu hallerde Liman Başkanlığının izni ile daha büyük tonajlı   
gemiler de bu sahaya demirleyebilirler.                     

  Madde 6 - Doğu Mendireği ucundaki fenerden itibaren, mendirek üzerindeki  
1.695 metre mesafede bulunan noktadan hakiki batı istikametine çizilen mevhum  
hattın Mert Irmağı cihetinde kalan İç Liman sahası, su kesimleri uygun küçük  
ticaret gemileriyle, tenezzüh, spor ve balıkçı teknelerinin demirleme yeridir. 

  Madde 7 - Samsun Limanını ziyaret edecek yabancı harp gemileri ile limana  
gelecek Türk harp gemileri ve turist gemileri, gelişlerini 48 saat önce Liman  
Başkanlığına bildirmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar, demirler- 
ler veya kıçtankara olurlar.                          
  Demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri; harp gemileri için, Deniz   
Kuvvetleri temsilcisi bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım Komutanlığı temsil- 
cisi, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesi ile birlikte; turist gemileri, kotra 
ve yatlar için Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.           

  Madde 8 - İç Limanda bulunan rıhtım ve iskelelere yanaşacak gemilerle Doğu 
Mendireğine kıçtankara olacak gemiler, limana geliş sırasına göre, Liman Baş-  
kanlığınca kendilerine ayrılacak yerlere alınırlar.               

  Madde 9 - Liman içinde özel yanaşma ve çekek yerleri yapılıncaya kadar,   
tenezzüh, spor ve balıkçı tekneleri, Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve   
Liman İşletmesince birlikte tespit edilecek yerlere yanaşabilir ve karaya çeki- 
lebilirler.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                                        
             Tehlikeli Maddelerin Taşınması             

  Madde 10 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlike-
li maddelerin liman içinde taşınması ile yükletilmesi ve boşaltılması (Tehlikeli
Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Mad- 
delerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine dair Ni- 
zamname) ve (Parlayıcı, patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş-
yerlerinde Alınacak Tedbirler hakkında Tüzük) hükümlerine göre ve gerekli güven-
lik tedbirleri alınmak şartıyle özel tekne ve kaplarla yapılır.         

  Madde 11 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, gündüzün B flaması çekerler ve geceleyin ufkun her tarafında görülebi- 
len bir kırmızı fener gösterirler.                       

  Madde 12 - Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve 
benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarını, geminin
limana gelişinden en az 24 saat önce, yazılı olarak veya telgrafla Liman Başkan-
lığına bildirirler.                               

  Madde 13 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yük- 
lü gemiler, Tali Mendirek üzerindeki akaryakıt iskelesi ve akaryakıt şamandıra- 
ları hariç, İç Limanın diğer kısımlarına demirleyemez, rıhtım ve iskelelere ya- 
naşamaz, bu maddeleri yükleyemez ve boşaltamazlar.               

  Madde 14 - Harp gemileri, cephanelerini emniyete almak suretiyle İç Limana 
girebilirler.                                  

  Madde 15 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, sıra ve limbo için, Doğu Mendirek fenerinden 157¼ hakiki istikametinde,
2.525 metre mesafedeki nokta merkez olmak üzere çizilen, 550 metre yarı çapında-
ki mevhum daire içinde demirlerler.                       
  Ancak, hava şartları bakımından demir yerinde barınmak mümkün olmadığı hal- 
lerde gemiler, Doğu Mendirek ucundan itibaren ilk ve ikinci babalara Liman Baş- 
kanlığının izni ile kıçtankara bağlayabilirler.                 

  Madde 16 - Tali Mendirek üzerindeki Akaryakıt İskelesinden, patlayıcı, par- 
layıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması, gü-
neşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.             
  Ancak, dökme akaryakıt boşaltacak veya yükleyecek olan gemiler, işlerine ge-
ce de devam edebilirler.                            
                                        
                                        
  Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli mad-
deler, derhal kara vasıtalarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından  
uzaklaştırılır. Limandan ihraç edilecek bu gibi maddeler bekletilmeksizin gemi- 
lere yükletilir.                                

  Madde 17 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşı- 
yan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri
yedekleyemez.                                  
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
               Limanda Seyir Emniyeti              

  Madde 18 - Limandan çıkmakta olan gemiye, limana girmekte olan gemi yol ver-
meye ve Dış Limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, 
her 2 gemide çatışmayı önlemek için gerekli tedbirler alacaklardır.       

  Madde 19 - Tenezzüh ve spor tekneleri, İç Limanda, rıhtım ve iskelelere ya- 
naşıp kalkacak gemilerle mendireğe kıçtankara olacak veya buradan ayrılacak ge- 
milerin manevralarını engelleyecek şekilde seyredemezler ve 10 milin üstünde sü-
rat yapamazlar. Bu tekneler, limanın diğer kısımlarında, plaj ve sandalların ci-
varında, tehlike yaratacak hızla seyredemezler.                 

  Madde 20 - İç Limanda yelkenle seyir yapılamaz.               

  Madde 21 - Limanda, şamandıra, kablo ve benzeri işler, Liman Başkanlığının 
izni ile yapılır.                                

  Madde 22 - Kablo, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan vasıtaların civarın- 
dan geçen gemiler, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

  Madde 23 - (Değişik: 21.2.1983 - 83/6097 K.)                
  İç Limana girip çıkacak gemilerle, İç ve Dış Limandaki rıhtım ve iskelelere 
yanaşacak, şamandıralara bağlayacak ve Doğu Mendireğine kıçtankara bağlayacak, 
İç Limana demirleyecek, buralardan ayrılacak 300 ve daha yukarı gros tonilato- 
daki Türk gemileri ve her tonilatodaki yabancı bayraklı gemiler kılavuz almak  
zorundadırlar.                                 
  1000 ve daha yukarıda gros tonilatodaki Türk gemileriyle 500 ve daha yukarı 
gros tonilatodaki yabancı bayraklı gemiler, rıhtım ve iskelelere yanaşmalarında 
kıçtankara olmalarında, şamandıralara bağlanmalarında, buralardan ayrılmaların- 
da, 4000 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler ise, en az iki römorkör ala- 
caklardır.                                   
  Kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini yapmakla Liman İşletmesi yükümlüdür.  

  Madde 24 - Kılavuz alacak gemiler, kılavuzu Dış Limanda alacaklardır. Hava 
muhalefeti sebebiyle kılavuz vasıtası Dış Limana çıkamadığı takdirde, gemiler, 
kılavuzu İç Liman ağzında alabilirler.                     
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 25 - (Değişik: 21.2.1983 - 83/6097 K.)                
   Türk ve yabancı harp ve yardımcı harp gemileriyle okul eğitim gemileri, kı-
lavuz ve römorkör almak zorunluluğunda değildirler. Bu gemilere, ancak, isteme- 
leri halinde kılavuz ve römorkör verilir.                    
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
               Limanda Disiplin                  
                                        

  Madde 26 - İç Limanda ağ balıkçılığı yapılamıyacağı gibi bu limanın giriş- 
çıkış yolu üzerinde ve gemilerin manevra sahalarında olta balıkçılığı da yapıla-
maz.                                      

  Madde 27 - Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp ve emsa-
li maddeler atılamaz. Yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sin- 
tine yıkanamaz.                                 

  Madde 28 - Gemiler İç Limanda, rıhtım ve iskelelerde, raspa ve benzeri liman
sükünetini bozucu gürültülü işler yapamazlar.                  
  Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörlerle yük-
sek sesle müzik yayını yapılamaz.                        

  Madde 29 - Gemiler liman içinde, gerekmedikçe düdük çalamazlar.       

  Madde 30 - Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş veya mendireklere kıç-
tankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

  Madde 31 - Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce 
Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar Amatör balıkadamlar İç Limanda da-
lış yapamazlar.                                 

  Madde 32 - Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin, kaptan, donatan ve-
ya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirir- 
ler.                                      

  Madde 33 - İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca ya- 
pılacak tebliğden itibaren en çok 4 saat içinde hareket edebilecek durumda bulu-
nurlar.                                     

  Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin al- 
maksızın, rıhtım ve iskelelere yanaşan, kıçtankara olan veya serbest demir yer- 
leri dışında demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri  
dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve römorkörlerle kaldırt- 
tırılır ve bu iş için yapılan giderler ayrıca tahsil olunur.          
  Liman Başkanlığının izini ile yukarıda belirtilen mevkilerde bulunan gemi- 
ler de, Liman Başkanlığınca gerekli görüldüğünde, bu yerleri terketmek zorunda- 
dırlar. Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükümleri  
uygulanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 35 - İç Limanda, rıhtım ve iskelelerde bulunan gemiler, gerektiğinde 
yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek tamirlere girişemezler.       
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
           Sağlık Emniyet ve Gümrük İşleri              

  Madde 36 - Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gele-
cek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları Dış Limanda 
yapılır. Gemilerin Dış Limanda zorunlu nedenlerle bitirilemeyen veya yapılamayan
kontrolları, gemi rıhtıma yanaştıktan sonra yapılır.              

  Madde 37 - Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların
sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları, gemiler rıhtıma yanaştıklarında yapılabi-
leceği gibi, gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak İç Limana girip rıhtıma yana-
şıncaya kadar kontrollarına devam edilerek de bitirilebilir.          

  Madde 38 - Yakacak, su, kumanya, malzeme ve acentelerden evrak alma - verme 
gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya zorunlu nedenlerle sığınmak için limana 
gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde Sahil Sağlık Teşkilatının  
sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.         
  Bu gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi, hariçten yapılır.    
  48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zo- 
rundadırlar.                                  

  Madde 39 - Sahil sağlık, gümrük, liman ve emniyet teşkilatınca, limanda bu- 
lunan gemilerde lüzumunda ve günün her saatinde gerekli kontrol yapılabilir.  

  Madde 40 - Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü  
hastalıkları derhal Sahil Sağlık Teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da 
ayrıca emniyet makamlarına bildirmek zorundadırlar.               

  Madde 41 - Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemi- 
lerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyle birlikte Gümrük İdaresince uygun görü- 
lecek rıhtımdaki mahallerden girip çıkarlar.                  

   Madde 42 - Yolcularını uğurlayanlarla yolcular gümrük ve emniyet kontrolla-
rından sonra; karşılayanlarla yolcular bu kontrollardan önce birbirleriyle tema-
sa geçemezler.                                 

  Madde 43 - Emniyet, gümrük, sahil sağlık ve Liman İşletmesi görevlileri bu 
Tüzük hükümlerine aykırı eylemlere tanık olduklarında olay hakkında bir tutanak 
düzenleyerek Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 44 - Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrollar
özel mevzuatına tabidir.                            
                                        
                                        
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
                                        

  Madde 45 - Gemi kaptanları, karasuları dışında veya içinde veyahut limanda 
vukua gelen her türlü deniz kazalarını, makina arızalarını, seyir emniyeti bakı-
mından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları, limana varışından itibaren
en geç 6 saat içinde, önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncesini de  
kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.   
  Kaptan ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas  
olmak üzere, ilgili liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak so- 
rulara cevap vermek zorundadırlar.                       

  Madde 46 - Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde vukua gelen deniz 
kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri husus-
ları, limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler.  

  Madde 47 - Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemiler ile ya-
bancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemile-
rin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan ordi-
noyu, liman, emniyet, gümrük ve Sahil Sağlık Teşkilatına verirler.       
  Kabotaj hattında çalışan 300 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemileri-
nin donatan veya acenteleri, bu gemilerin limana varışlarından en az 12 saat ön-
ce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığına verirler.      
  300 gros tonilatodan küçük Türk gemilerinin donatan, kaptan veya acenteleri 
ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç 2 saat içinde Liman Başkanlığına  
bildirirler.                                  
  Patlayıcı, parlayıcısı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler 
hakkında 12 nci madde hükümleri saklıdır.                    

  Madde 48 - Gemiler, fare itlafını Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Teşkila-
tınca birlikte belirtilecek yerde yaparlar.                   

  Madde 49 - Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli ol-
mayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma sahalarını işgal edemezler ve yana- 
şan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.      
  İlgililer, bu hususta gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.        

  Madde 50 - Limanda seyrüsefer "Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzü-
ğü" hükümlerine tabidir.                            
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Limanda yatan veya seyreden makinalı veya makinasız gemilerle her türlü   
araçlar, adı geçen Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve alametleri taşırlar.  

  Madde 51 - Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması, 
"Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması hakkında Tüzük" hükümlerine gö-
re yapılır.                                   

  Madde 52 - Durumları kanun, tüzük veya memleketimizin de katılmış bulunduğu 
milletlerarası sözleşmeler hükümlerine uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan
gemilerin, limandan hareketlerine müsaade edilmez.               
  Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlığı-
nın düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan saat-
lerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları kanun ve tüzük hükümlerine  
uygun olmadığı veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden  
menedilirler, kaptan ve donatanları hakkında gerekli kanuni işlem yapılır.   

  Madde 53 - Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makina personelinden en az 
birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden 
gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.                   

  Madde 54 - Samsun Limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele omuzluk- 
larına geminin adı ve kıç tarafına da üste geminin adı ve altına da SAMSUN yazı-
lır.                                      

  Madde 55 - Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret 
gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışı-
na kadar milli bandıralarını çekerler.                     

  Madde 56 - Program gereğince Samsun Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış
saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde, geminin kaptanı veya donatanı veya 
acentesi, bu hususu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.     

  Ek Madde 1 - (Ek: 9/8/1991 - 91/2081 K.)                  
  Samsun Limanı sınırları dışında kalan Samsun Gübre Sanayi A.Ş. iskelesine  
yanaşıp kalkacak gemiler 23 üncü maddedeki esaslara göre kılavuz ve römorkör al-
mak zorundadırlar. Kılavuz ve römorkaj hizmetleri Samsun Gübre Sanayi A.Ş. ta- 
rafından sağlanacaktır.                             

  Madde 57 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak düzen- 
lenmiş ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayı-
mı tarihinde yürürlüğe girer.                          

  Madde 58 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  NOT: BU SAYFADAKİ ŞEKİL İÇİN 20.8.1970 TARİH VE 13585 SAYILI RESMİ     
     GAZETE'YE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 2 NCİ CİLDİNİN 1873 ÜNCÜ     
     NUMARALI SAYFASINA BAKINIZ.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
        16.7.1970 TARİH ve 7/981 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
        İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
        TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                  Farklı Tarihte                
                 Yürürlüğe Giren        Yürürlüğe   
  Tarihi  Numarası        Maddeleri          Giriş Tarihi  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
21.2.1983    83/6097         -             18.3.1983  
                                        
 9.8.1991    91/2081         -             28.8.1991  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16.7.1970 TARİH VE 7/981 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE    
  KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ     
  TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Tarihi      Numarası     Farklı Tarihte         Yürürlüğe  
                 Yürürlüğe Giren         Giriş Tarihi 
                   Maddeleri                 
--------------------------------------------------------------------------------