Endeksler
               TRABZON LiMANI TÜZÜĞÜ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:  16.7.1970, No: 7/974          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :  14.4. 1341, No: 618           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:  20.8.1970, No: 13585          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5, Cildi 9, S. 2557          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Trabzon Liman Sınırı                  
                                        

  Madde 1 - Trabzon Limanı, enlemi: 41¼ 00' 15" K, boylamı:          
39¼ 39' 28" D. olan Hacibeşir Deresi ağzı ile enlemi: 41¼ 00' 45" K. boylamı:  
39¼ 48' 07" D. mevkiindeki Hopsi Burnundan hakiki kuzey istikametine çizilen  
birer millik mevhum hatlar ile bu hatların uçlarını birleştiren mevhum hattın  
iç kısmında kalan deniz sahasıdır.                       

  Madde 2 - Trabzon Limanı, İç Liman, Küçük Liman ve Dış Liman olmak üzere üç 
kısma ayrılmıştır.                               
  a) İç Liman: Ana Mendirek ucundaki fener ile Küçük Mendirek fenerini bir-  
leştiren hattın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.               
  b) Küçük Liman: Küçük Mendirek ucu ile Tali Mendirek ucunu birleştiren hat- 
tın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.                     
  c) Dış Liman: Liman sınırı ile İç ve Küçük Liman sınırları arasında kalan  
deniz sahasıdır.                                
  (Ek: Kroki)                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                                        
      Limanda Gemilerin Bağlama, Yanaşma ve Demir Yerleri         

  Madde 3 - İç Liman gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri aşağıda 
gösterilmiştir:                                 
  A) Ana Rıhtım:                               
  Bu rıhtım, yolcu gemileri ile 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemi- 
lerinin yükleme ve boşaltmalarına ayrılmıştır. Ancak, Küçük Araçlar İskelesi  
ile Tali Rıhtımda yer olmadığı ve Ana Rıhtım müsait bulunduğu takdirde, 300   
net tonilatodan küçük gemiler, geçici olarak Liman Başkanlığının izni ile bu  
rıhtıma alınabilirler.                             
  B) Küçük Araçlar İskelesi:                         
  Bu iskele, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşaltması- 
na ayrılmıştır.                                 
  C) Tali Rıhtım:                               
    Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşalt- 
masına ayrılmıştır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Ana Mendirek:                              
  Bu mendirek üzerindeki babalara, rıhtım için sıra bekleyen gemiler veya   
zorunlu nedenlerle limana gelen 300 gros ve daha yukarı tonajdaki yük ve yolcu 
gemileri ile harp ve yardımcı harp gemileri kıçtankara bağlarlar. Ancak, zorun- 
lu hallerde daha küçük tonajlı gemiler de bu mendireğe kıçtankara bağlayabilir- 
ler.                                      

  Madde 4 - Dış Liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır.Ancak, İç Limana 
giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması için, Ana Mendirek ucundaki fenerden   
002¼ hakiki istikatmetinde Dış Liman sınırına kadar çizilen mevhum hat ile Tali 
Mendirek ucundan 065¼ hakiki istikametinde 370 metre mesafedeki nokta ve bu   
noktadan 018¼ hakiki istikametinde Dış Liman sınırına kadar çizilen mevhum hat- 
ların meydana getirdiği deniz sahası içinde, deniz araçlarının demirlemeleri,  
durmaları, kısmen veya tamamen bu saha içine sarkmaları yasaktır.        

  Madde 5 - Küçük Araçlar İskelesi ucundan, Küçük Mendirek fenerine çekilen  
hat ile sahil arasındaki İç Liman sahası, 300 gros tonilatodan aşağı gemilerin 
demirleme yeridir.                               
  Ancak, zorunlu hallerde Liman Başkanlığının izni ile daha büyük tonajlı   
gemiler de bu sahaya demirleyebilirler.                     

  Madde 6 - Trabzon Limanını ziyaret edecek yabancı harp gemileriyle limana  
gelecek Türk harp gemileri ve turist gemileri, gelişlerini 48 saat önce Liman  
Başkanlığına bildirmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar,      
demirler veya kıçtankara olurlar.                        
  Demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri; harp gemileri için, Deniz   
Kuvvetleri temsilcisi bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım Komutanlığı temsil- 
cisi, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesi ile birlikte; turist gemileri, kot-  
ra ve yatlar için Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.          

  Madde 7 - İç ve Küçük Limanda bulunan rıhtım ve iskelelere yanaşacak gemi- 
lerle Ana ve Tali Mendirek'e kıçtankara olacak gemiler limana geliş sırasına  
göre, Liman Başkanlığınca kendilerine ayrılacak yerlere alınırlar.       

  Madde 8 - Liman içinde özel yanaşma ve çekek yerleri yapılıncaya kadar te- 
nezzüh, spor ve balıkçı tekneleri, Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve Li-  
man İşletmesince birlikte tespit edilecek yerlere yanaşabilir ve karaya çekile- 
bilirler.                                    
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          Tehlikeli Maddelerin Taşınması               

  Madde 9 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlike- 
li maddelerin liman içinde taşınması ile yükletilmesi ve boşaltılması (Tehli-  
keli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hak-                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Mal- 
zemesinin Sureti Murakabesine Dair Nizamname) ve (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehli- 
keli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında  
Tüzük) hükümlerine göre ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartiyle özel  
tekne ve kaplarla yapılır.                           

  Madde 10 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, gündüzün B flaması çekerler ve geceleyin ufkun her tarafından görüle- 
bilen bir kırmızı fener gösterirler.                      

  Madde 11 - Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı  
ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarını,   
geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak veya telgrafla Liman 
Başkanlığına bildirirler.                            

  Madde 12 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, İç Limana gelip demirleyemez, rıhtım ve iskelelere yanaşamaz, bu mad- 
deleri yükleyemez ve boşaltamazlar.                       

  Madde 13 - Harp gemileri cephanelerini emniyete almak suretiyle İç Limana  
girebilirler.                                  

  Madde 14 - Kapalı kaplar içerisindeki patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlike- 
li maddeler Küçük Limandaki Gaz İskelesinden; dökme akaryakıt Tali Mendirek   
üzerinden yüklenir ve boşaltılır.                        

  Madde 15 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, sıra ve limbo için Ana Mendirek fenerinden 080¼ hakiki istikametinde, 
1296 metre mesafedeki nokta merkez olmak üzere çizilen 500 metre yarı çapındaki 
mevhum daire içinde demirlerler.                        
  Ancak, hava şartları bakımından demir yerinde barınmak mümkün olmadığı hal- 
lerde, 1500 gros tonilatoya kadar olan gemiler, Ana Mendirek ucundan itibaren  
ilk ve ikinci babalara Liman Başkanlığının izni ile kıçtankara bağlayabilirler. 

  Madde 16 - Küçük Limandaki Gaz İskelesinden, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı  
ve benzeri tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu   
ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.                   
  Ancak, dökme akaryakıt boşaltacak veya alacak olan gemiler, işlerine gece  
de devam edebilirler.                              
  Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli   
maddeler, derhal kara vasıtalarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından 
uzaklaştırılır. Limandan ihraç edilecek bu gibi maddeler bekletilmeksizin gemi- 
lere yükletilir.                                

  Madde 17 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler    
taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu   
gemileri yedekleyemez.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
              Limanda Seyir Emniyeti               

  Madde 18 - Limandan çıkmakta olan gemiye, limana girmekte olan gemi yol   
vermeye ve Dış Limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hal-  
lerde her iki gemi de çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri alacaklardır.  

  Madde 19 - Tenezzüh ve spor tekneleri, İç ve Küçük Limanda, rıhtım ve iske- 
lelere yanaşıp kalkacak gemilerle mendireklere kıçtankara olacak veya buralar- 
dan ayrılacak gemilerin manevralarını engelleyecek şekilde seyredemezler ve   
10 milin üstünde sürat yapamazlar. Bu tekneler limanın diğer kısımlarında, plaj 
ve sandalların civarında, tehlike yaratacak hızla seyredemezler.        

  Madde 20 - İç ve Küçük Limanda yelkenle seyir yapılamaz.          

  Madde 21 - İç Limandaki serbest demir yerine demirleyecek olan gemiler,   
Küçük Araçlar İskelesine yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarına engel olamaz- 
lar.                                      

  Madde 22 - Limanda şamandıra, kablo ve benzeri işler, Liman Başkanlığının  
izni ile yapılır.                                

  Madde 23 - Kablo, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan vasıtaların civarın- 
dan geçen gemiler, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadır-  
lar.                                      

  Madde 24 - İç ve Küçük Limana girip çıkacak gemilerle rıhtım ve iskelelere 
yanaşacak, mendireklere kıçtankara bağlayacak veya demirleyecek veya buralardan 
ayrılacak 300 gros tonilatodan büyük (300 dahil) Türk gemileri ve tonajı ne   
olursa olsun yabancı bandıralı gemiler, kılavuz almak zorundadırlar.      
  500 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler, rıhtıma yanaşmalarında veya  
mendireklere kıçtankara olmalarında veya buralardan ayrılmalarında en az 1 rö- 
morkör alacaklardır. Ancak, 4000 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler Liman 
Başkanlığının gerekli gördüğü hallerde 2 römorkör alacaklardır.         

  Madde 25 - Kılavuz alacak gemiler, kılavuzu Dış Limanda alacaklardır. Hava 
muhalefeti sebebiyle kılavuz vasıtası Dış Limana çıkamadığı takdirde, gemiler, 
kılavuzu İç Liman ağzında alabilirler.                     

  Madde 26 - 1000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yardımcı harp ge- 
milerinin kılavuz almaları, 2000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yar- 
dımcı harp gemilerinin ise, en az 1 römorkör almaları zorunludur.        
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        
              Limanda Disiplin                  

  Madde 27 - İç ve Küçük Limanda ağ balıkçılığı yapılamayacağı gibi, giriş - 
çıkış yolları üzerinde ve gemilerin manevra sahalarında olta balıkçılığı da   
yapılamaz.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 28 - Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp ve   
emsali maddeler atılamaz. Yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve 
sintine yıkanamaz.                               

  Madde 29 - Gemiler İç Limanda, rıhtım ve iskelelerde raspa ve benzeri liman 
sükünetini bozucu gürültülü işler yapamazlar.                  
  Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörlerle   
yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.                      

  Madde 30 - Gemiler liman içinde, gerekmedikçe düdük çalamazlar.       

  Madde 31 - Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş veya mendireklere   
kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yana- 
şamaz.                                     

  Madde 32 - Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce 
Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Amatör balıkadamlar İç ve Küçük 
Limanda dalış yapamazlar.                            

  Madde 33 - Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin, kaptan, donatan  
veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildi-  
rirler.                                     

  Madde 34 - İç ve Küçük Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkan- 
lığınca yapılacak tebliğden itibaren en çok 4 saat içinde hareket edebilecek  
durumda bulunurlar.                               

  Madde 35 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin   
almaksızın, rıhtım ve iskelelere yanaşan, kıçtankara olan veya serbest demir  
yerleri dışında demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emir-  
leri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve römorkörlerle   
kaldırttırılır ve bu iş için yapılan giderler ayrıca tahsil olunur.       
  Liman Başkanlığının izni ile yukarıda belirtilen mevkilerde bulunan gemiler 
de, Liman Başkanlığınca gerekli görüldüğünde, bu yerleri terk etmek zorundadır- 
lar.                                      
  Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygu- 
lanır.                                     

  Madde 36 - İç ve Küçük Limanda rıhtım ve iskelelerde bulunan gemiler, ge-  
rektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek tamirlere girişemezler. 
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
                                        
           Sağlık, Emniyet ve Gümrük İşleri              

  Madde 37 - Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana   
gelecek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları Dış   
Limanda yapılır. Gemilerin Dış Limanda zorunlu nedenlerle bitirilemeyen veya  
yapılamayan kontrolları, gemi rıhtıma yanaştıktan sonra yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 38 - Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotrala- 
rın sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları, gemiler rıhtıma yanaştıklarında ya- 
pılabileceği gibi, gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak İç Limana girip rıh-  
tıma yanaşıncaya kadar kontrollarına devam edilerek de bitirilebilir.      

  Madde 39 - Yakacak, su, kumanya ve malzeme, acentelerinden evrak alma -   
verme gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya zorunlu nedenlerle sığınmak için  
limana gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde sahil sağlık teşki- 
latının sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.     
  Bu gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi hariçten yapılır.    
  48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak   
zorundadırlar.                                 

  Madde 40 - Sahil sağlık, gümrük, liman ve emniyet teşkilatınca limanda bu- 
lunan gemilerde, lüzumunda ve günün her saatinde gerekli kontrol yapılabilir.  

  Madde 41 - Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü  
hastalıkları derhal sahil sağlık teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da 
ayrıca emniyet makamlarına bildirmek zorundadırlar.               

  Madde 42 - Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek ge-  
milerin yolcu ve gemi adamları, eşyaları ile birlikte Gümrük İdaresince uygun  
görülecek rıhtımdaki mahallerden girip çıkarlar.                

  Madde 43 - Yolcularını uğurlayanlarla yolcular gümrük ve emniyet kontrolla- 
rından sonra; karşılayanlarla yolcular, bu kontrollardan önce birbirleriyle   
temasa geçemezler.                               

  Madde 44 - Emniyet, gümrük, sahil sağlık ve liman işletmesi görevlileri,  
bu Tüzük hükümlerine aykırı eylemlere tanık olduklarında, olay hakkında bir   
tutanak düzenleyerek Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine   
verirler.                                    

  Madde 45 - Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrol- 
lar özel mevzuatına tabidir.                          
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
                                        

  Madde 46 - Gemi kaptanları, kara suları dışında veya içinde veyahut limanda 
vukua gelen her türlü deniz kazalarını, makina arızalarını, seyir emniyeti   
bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları, limana varışından   
itibaren en geç 6 saat içinde, önce bir ön ra-                 
                                        
                                        
                                        
porla ve 24 saat içinde de düşüncesini de kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman 
Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.                      
  Kaptan ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas  
olmak üzere, ilgili liman makamlarına yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak   
sorulara cevap vermek zorundadırlar.                      

  Madde 47 - Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde vukua gelen deniz 
kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri hu-  
susları, limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler. 

  Madde 48 - Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemiler ile  
yabancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan ve acenteleri, bu gemi- 
lerin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan  
ordinoyu, liman, emniyet, gümrük ve sahil sağlık teşkilatına verirler.     
  Kabotaj hattında çalışan 300 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemile- 
rinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin limana varışlarından en az 12 saat 
önce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığına verirler.     
  300 gros tonilatodan küçük Türk gemilerinin donatan, kaptan veya acenteleri 
ise bu gemilerin limana geldiklerini en geç 2 saat içinde Liman Başkanlığına  
bildirirler.                                  
  Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler  
hakkında 11 inci madde hükümleri saklıdır.                   

  Madde 49 - Gemiler, fare itlafını Liman Başkanlığı ile sahil sağlık teşki- 
latınca birlikte belirtilecek yerde yaparlar.                  

  Madde 50 - Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken, görevli  
olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma sahalarını işgal edemezler ve   
yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.    
  İlgililer, bu hususta gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.        

  Madde 51 - Limanda seyrüsefer, " Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme  
Tüzüğü" hükümlerine tabidir.                          
  Limanda yatan veya seyreden makinalı veya makinasız gemilerle her türlü   
araçlar, adı geçen Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve alametleri taşırlar.  

  Madde 52 - Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması  
"Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük" hükümlerine  
göre yapılır.                                  

  Madde 53 - Durumları kanun, tüzük veya memleketimizin de katılmış bulunduğu 
Milletlerarası Sözleşmeler hükümlerine uymayan                 
                                        
                                        
                                        
                                        
veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine müsaade   
edilmez.                                    
  Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlı- 
ğının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan  
saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları, kanun ve tüzük hükümle- 
rine uygun olmadığı veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, se-  
ferden menedilirler, kaptan ve donatanları hakkında gerekli kanuni işlem yapı- 
lır.                                      

  Madde 54 - Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az 
birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluğun yerine getirilmemesinden  
gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.                   

  Madde 55 - Trabzon Limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele omuz-  
luklarına geminin adı ve kıç tarafına da üste geminin adı ve altına da TRABZON 
yazılır.                                    

  Madde 56 - Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret 
gemileriyle her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışı- 
na kadar milli bandıralarını çekerler.                     

  Madde 57 - Program gereğince Trabzon Limanına gelecek yolcu gemilerinin   
varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde, geminin kaptanı veya donatanı 
veya acentesi, bu hususu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.   

  Madde 58 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak düzen- 
lenmiş ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile   
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                        

  Madde 59 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  NOT: Teknik yetersizlik nedeniyle resimler çizilememiştir. Müracaat için  
     Yürürlükteki Tüzükler külliyatı 2. Cilt 1863 üncü sayfasına bakınız.