Endeksler
                  2583 - 2591                 
                                        
                                        
          BUCAK VE KÖYLERE İMAM HATİP KADROLARININ          
            DAĞITIMINDA UYGULANACAK ESASLAR             
                 HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.2.1975, No: 7/9516          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22.6.1965, No: 633           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.3.1975, No: 15170           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 14, S. 485          
                                        

  Madde 1 - Bucak ve Köy imam - hatip kadroları, Diyanet İşleri Başkanlığınca 
bu Tüzükte gösterilen esaslara göre dağıtılır.                 
                                        

  Madde 2 - İmam - hatip kadrolarının dağıtımında kadrosuz cami sayısı bakı- 
mından iller ve ilçeler arasında nispetsizliğe meydan vermiyecek şekilde hareket
edilir.                                     
  Bir ilçenin kadro verilecek bucak ve köylerinin saptanmasında ise aşağıda  
nitelikleri belirtilen yerlere öncelik tanınır :                
  a) Bütçesi zayıf köyler,                          
  b) Sınır bucak ve köyleri,                         
  c) Orman bucak ve köyleri,                         
  d) Yol, su elektrik ve okul gibi Devlet hizmetlerinden yararlanmamış bucak 
ve köyler,                                   
  e) Pilot bölge olarak seçilmiş bucak ve köyler.               
                                        

  Madde 3 - Yapılan yeni camiler, her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar vali-
liklerce Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilir ve bu camilerin, 2 nci maddeye 
göre yapılmış sıralama listesinde kaçıncı sırayı alacağı belirtilir.      
                                        

  Madde 4 - Sıralama çalışmaları merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği 
vali yardımcısı başkanlığında Milli Eğitim müdürü ve müftüden; ilçelerde kayma- 
kamın başkanlığında ilköğretim müdürü ve müftüden oluşan kurullar tarafından ya-
pılır. Düzenlenen listeler Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylandıktan sonra müf-
tülüklerce ilan edilir.                             
                                        

  Madde 5 - Liste veya daha önce verilmiş bir kadronun yeri, ancak, kurulla- 
rın gerekçeli önerileri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca değiştirilebilir ve
durum 4 üncü madde geregince ilan edilir.                    
                                        

  Madde 6 - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve Görevleri Hakkın- 
da Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş  
olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.    
                                        

  Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.