Endeksler
                                        
          POSTA GEZİCİ PERSONELİNE VERİLECEK             
             HARCIRAH TÜZÜĞÜ                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.8.1974, No : 7/8670          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.2.1954,No : 6245           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19.8.1974,No : 14981           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi : 13, S.2741          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Posta Gezici personelinin harcırahları hakkında bu Tüzük hükümleri
uygulanır.                                   
  Deyimler :                                 

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen PTT deyimi,Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve 
Telefon İşletmesini,gezici personel deyimi,posta gezici memur ve taşıyıcılarıyla
postayı emaneten taşıyan PTT personelini ifade eder.              
                                        
  Harcırahın şartları ve miktarı :                      

  Madde 3 - a) Tren,vapur; karayolları,havayolları araçlarında gezici olarak 
posta götürüp getiren ve posta işlemi yapan personele ve bunlara eşlik ettirilen
taşıyıcılara,çıkış yerlerinde vasıtaların hareket saatinden itibaren,çıkış yeri-
ne dönünceye kadar geçen süre için Harcırah Kanunu hükümlerine göre geçici görev
yevmiyesi ödenir.                                
  Bu süreye gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak  
üzere beklemekle geçirdikleri süre de dahildir.                 
  b) Gezici personelin hatlardaki fiili çalışma süreleri PTT Genel Müdürlüğün-
ce saptanır.                                  
  c) Gezici personelin son varış yerlerinde dönüş servisine başlamak üzere  
beklemekle geçirdikleri süre çalışma saatinden sayılmaz.            
                                        
  Yürürlük :                                 

  Madde 4 - 10 Şubat 1954 günlü ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 53 üncü   
maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hüküm- 
leri,Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.              
                                        
  Yürütme :                                  

  Madde 5 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.