Endeksler
                                        
            YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ            
               GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ                 
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.7.1974, No: 7/8602          
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No:1475           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 12.9.1974, No: 15004          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 13, S. 2614         
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        

  Madde 1 - İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Gü- 
venliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri 
bu Tüzükte belirtilmiştir.                           

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen "yapı işleri" deyimi, maden ocakları hariç olmak 
üzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, ba- 
raj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, is- 
kele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar 
ve benzeri inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlerini; toprak kazı, yarma ve  
doldurma işlerini; elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işlerini; dül- 
gerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işlerini; bu işlerde kullanılan sabit 
ve haraketli makina ve tesislerin kullanılmasını kapsar.            

  Madde 3 - Her işveren, yapı işyerlerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenli- 
ğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen koşulları yerine getirmekle ve gerek- 
li araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür.             
  İşçiler de, bu yoldaki usul ve koşullara uymak zorundadırlar.        

  Madde 4 - Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin,  
teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir.              

  Madde 5 - İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe  
uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş def- 
terini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.                   
  Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma mü-  
dürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.          
  Yapı iş defteri 4 üncü maddede belirtilen sorumlu kişi tarafından tutulur. 
  Yapı iş defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve   
gerekli diğer bilgiler işlenir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrola yetkili 
memurlara gösterilmesi zorunludur.                       
  Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler.    
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
       Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri            
                                        

 

 
  Madde 6 - Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece ça- 
lışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçit- 
lerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması  
gereklidir.                                   

  Madde 7 - Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, kor- 
kuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zin- 
cirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere 
verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve  
işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat,  
tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve  
sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel  
yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.        

  Madde 8 - Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkca sınırlandırılacak 
ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri   
kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır.                      

  Madde 9 - Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bu-  
lunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurul-  
mayacaktır.                                   

  Madde 10 - Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli  
durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişi güzel  
yerlere bırakılmayacaktır.