Endeksler
          İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 13, S. 443           
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                  
                                        

  Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde,işçilere ait  
yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartla-
rının ve işyerlerinde kullanılan alet,edevat,makinalar ve hammaddeler yüzünden, 
çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,işyerlerinde işkazala-
rını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbir-
lerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.                 

  Madde 2 - Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini  
sağlamak için,bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız 
bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.                 
  İşçiler de,bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.       

  Madde 3 - İşveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli  
sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin 
gerektiği bilgileri vermek zorundadır.                     

  Madde 4 - İşverenin,işyerinde,teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağ-
lık şartlarını sağlaması;kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir 
şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, 
yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azal-
tan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması
ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği ted-
birlerini devamlı surette izlemesi esastır.                   
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
          Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri           
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                                        
  İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri:   

  Madde 5 - İşyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla bunlara 
yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler,mevzuata ve o binada yapı-
lacak işin nitelik ve özelliklerine uygun bulunacaktır.             
                                        
                                        
  Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının  
işyeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranacaktır.            
                                        

 

 
  Madde 6 - İşyerlerinin çatıları; ısı,rüzgar,yağmur,kar gibi dış etkilerden 
işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olacaktır. 
Çatının üzeri,yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulundu-
ğu takdirde,ayrıca bir tavan yapılması,bununla çatı arasında hava akımı sağlaya-
cak menfezler bulunması gereklidir.                       
  işyerlerinin bulunduğu baraka,sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çatıları, 
ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar,en az 
350 santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.                 
                                        

  Madde 7 - İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan 
yüksekliği,en az 3 metre olacaktır.                       
  Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak 
ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmaya- 
caktır.                                     
  17/5/1941 tarihinden önce çalışmakta bulunan işyerlerinde,fazla ısı,buhar, 
gaz yahut zararlı tozlar çıkarması gibi sağlık yönünden sakıncalı olmayan işler 
için,hava hacmi 8 inci maddede yazılı miktara uygun bulunduğu ve yeterli hava- 
landırma sağlandığı hallerde,bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir.   
  17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce çalış- 
makta olan işyerlerinde birinci ve ikinci fıkralarda yazılı tavan yüksekliği,en 
az 285 santimetre olarak kabul edilir.                     
                                        

  Madde 8 - İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin  
kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az 10 metreküp olacaktır.  
Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz. 
                                        

  Madde 9 - Her işyerinde,makine,tezgah,malzeme ve benzeri tesisler,çalışan  
işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangibir tehlikeye 
sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek ve bunlar,gereği gibi korunacaktır.
  İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine,orada çalışan işçiler  
için tehlikeli olacak şekilde,makine,tesis,ham,yarı işlenmiş veya tam işlenmiş 
malzeme bırakılmayacaktır.                           
                                        

  Madde 10 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları,sağlam,kuru ve mümkün  
olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak ve malzemesi kolayca yıkanıp te- 
mizlenmeye elverişli bulunacaktır.                       
  Yapılan işe göre,tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde,çamur
yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer 
sifonları konulacaktır.                             
  Taban ve asma katların döşemeleri,üzerine konulacak makine,alet ve edevat ve
benzeri malzeme ile orada çalıştırılacak işçilerin ağırlığına          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dayanabilecek şekilde yapılmış olacak ve metrekare hesabı ile taşıyabilecekleri 
en çok ağırlık miktarları,yetkili teknik elemana tespit ettirilecek ve bu hadler
üstünde yüklemelere meydan verilmeyecektir.                   
  Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu yerlerde,açık  
ateş veya alevle çalışmalar yapılmayacaktır.                  
  Teknik nedenlerle döşemelerde çukur,delik,merdiven başları,menholler ve ka- 
nallar gibi tehlike gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde,gerekli tedbirler 
alınacaktır.                                  
  İçinde aşındırıcı,yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap,sarnıç,kuyu, 
havuz ve depoların ağızları,döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa,bunların kenar-
ları,sağlam bir korkulukla çevrilecek veya ağızları kapakla örtülecektir.