Endeksler
                                        
          PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI          
           MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE           
             İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER              
                HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No: 7/7551         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24.12.1973, No: 14752          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 13, S.371           
                                        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                Kapsam ve Deyimler                
                                        

  Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı,  
tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerle-  
rinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirler-  
den başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.   

  Madde 2 - Bu tüzükte geçen:                         
  a) "Lif" deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal)    
menşeli tabii ve suni iplik şeklindeki katı ve dayanıklı maddeleri,       
  b) "Toz" deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, minareller, metaller, cevherler  
ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin  
doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, delinmeleri, taşa tutulmaları, çar- 
pılmaları, püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile   
meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan   
veya olmayan ve hava içerisinde dağılma veya yayılma özellliği gösteren 0,5-  
150 mikron büyüklükte olan katı parçacıkları,                  
  c) "Duman" deyimi; genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz haline dö-  
nüşmesi yahut yakıtların veya diğer organik maddelerin tam yanması sonucu ha-  
sıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana gelen ve asıl maddeden kimyasal   
bakımdan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları,        
  d) "Gaz" deyimi; genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmı olmayıp  
sınırsız olarak yayılabilen ve basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi 
ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddeyi,                 
  e) "Sis" deyimi; maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda çözülmesi 
veya pülverizasyon, köpürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağı- 
tılması sırasında havada meydana gelen damlacıkları,              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) "Buhar" deyimi; normal olarak sıvı veya katı halde olup, basınç artmasıy-
la veya sıcaklığın azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddelerin 
gaz hallerini,                                 
belirtir.                                    
                 İKİNCİ KISIM                  
    Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan     
         İş Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedbirleri           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
        İşyeri binalarında alınacak Güvenlik Tedbirleri         

  Madde 3- Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya 
işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz mad- 
deden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler
ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırla- 
mıyacak malzemeden yapılmış olacaktır.                     

  Madde 4 - Birden fazla katlı binaların, en üst katında tabanı betonarme ol- 
mak kaydıyla parlayıcı, patlayıcı maddelerin yalnız işlenmesine veya her hangi 
bir üretimde ilkel madde olarak kullanılmasına izin verilebilir. Bu gibi yerle- 
rin parlayıcı, patlayıcı maddelerin olumlu üretim birimi veya deposu olarak   
kullanılması, S.S.Yardım Bakanlığının olumlu mütalaası üzerine Çalışma Bakanlı- 
ğınca verilecek özel izne bağlıdır.                       

  Madde 5 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan  
işyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla 
kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay temizlenir, hafif meyilli tarz- 
da inşa edilecektir.                              
  Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp
tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana ge- 
tirmesi önlenecektir.                              

 

 
  Madde 6 - Tabanda yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal
maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde
toplanmasını ve bir depoya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj
sistemi bulunacaktır.                              

  Madde 7 - Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve hava- 
landırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru  
açılacak şekilde yapılmış olacaktır.                      

  Madde 8 - Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, çıkış güvenliği ilke- 
lerine uygun ve mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca           
                                        
                                        
dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde ya-  
pılmış olacak ve işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı buluna-  
caktır.                                     

  Madde 9 - Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, bölümlerden her bi- 
rinin, biri doğrudan doğruya, diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı  
bulunacaktır.                                  

  Madde 10 - Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabi- 
lecek şekilde yapılmış olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulma- 
yacaktır.