Endeksler
                                        
           ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN           
             GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN              
              İŞYERLERİNİN DENETİM VE               
              TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜK                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.11.1973, No: 7/7506         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 10.12.1973, No: 14738         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 13, S. 362          
                                        

  Madde 1 - Askeri işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olu- 
nan işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler, bu Tü- 
zükte belirtilmiştir.                              

  Madde 2 - Askeri işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olu- 
nan işyerlerinden:                               
  a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava   
Kuvvetleri Komutanlıkları) ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca 
doğrudan doğruya işletilen askeri işyerlerinin denetim ve teftişi, askeri iş  
müfettişleri;                                  
  b) (a) bendi dışında kalan askeri işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli  
maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve teftişi Çalışma Bakanlığının tef- 
tişe yetkili memurları tarafından yapılır.                   
  Milli Savunma Bakanlığı, (b) bendi kapsamına giren işyerlerinin adlarıyle  
bulundukları yerleri ve bu işyerlerinde yapılacak değişiklikleri Çalışma Bakan- 
lığına bildirir.                                
  Yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerleri hakkında 17 Tem- 
muz 1940 tarihli ve 2/13992 sayılı kararname ile kabul edilmiş olan "Türkiye'de 
Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolu Hakkındaki 
Nizamname" hükümleri saklıdır.                         

  Madde 3 - 2 nci maddenin (a) bendinde belirtilen işyerlerinin askeri iş mü- 
fettişleri tarafından denetim ve teftişi; çalışma hayatiyle ilgili mevzuatın  
işyerlerinin denetim ve teftişine ait hükümlerinin aynen uygulanması suretiyle 
yapılır.                                    
  Bu işyerlerinde, askeri iş müfettişleri tarafından mevzuata aykırılığı sap- 
tanan hususların giderilmesi için alınması gereken tedbirler, askeri iş müfet- 
tişleri tarafından verilecek raporlar üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca işve- 
ren vekillerine yazı ile bildirilir. İşveren vekilleri de gereğini yaparak so- 
nucu Milli Savunma Bakanlığına yazı ile bildirir.                

  Madde 4 - 2 nci maddenin (a) bendinde belirtilen işyerlerinde, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği bakımından denetim ve teftiş yapacak askeri iş         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
müfettişlerinde, Çalışma Bakanlığının bu konuda yetkili memurlarında aranıla-  
cak niteliklerin bulunması gereklidir.                     
  Yukarıki fıkra kapsamına giren konular dışında denetim ve teftiş yapacak  
askeri iş müfettişlerinde aranılacak nitelikler ile müfettişliğe giriş sınav-  
ları ve müfettişlerin çalışma tarzları, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlene-  
cek bir yönetmelikte belirtilir.                        

  Madde 5 - Bu Tüzük kapsamına giren işyerlerinde yapılacak denetim ve tef-  
tişler, işyerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır ve bu işyerlerine ait ev- 
rak ve dosyalar, her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkarılmayıp yerinde in- 
celenir.                                    

  Madde 6 - 2 nci maddenin (b) bendi kapsamına giren askeri işyerlerini, tef- 
tişe yetkili memurlardan kimlerin teftiş edeceği, Çalışma Bakanlığı tarafından 
Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Milli Savunma Bakanlığınca bu askeri iş- 
yerlerinin teftişi için özel kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan önce, 
kartlarını işyerinin yetkili amirine göstermek zorundadır.           

  Madde 7 - 25 Ağustos 1971 gün ve 1475 sayılı İş Kanununun 88 inci maddesi  
uyarınca Milli Savunma ve Çalışma Bakanlıklarınca birlikte düzenlenen ve Da-  
nıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde  
yürürlüğe girer.                                

  Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.