Endeksler
                                        
            DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 7.9.1973, No: 7/7108         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.6.1973, No: 1768          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 8.10.1973, No: 14679          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 12, S. 3044         
                                        
                  KURULUŞ                   
                                        

  Madde 1 - Dünya Turizm Örgütü (Aşağıdaki maddelerde "Örgüt" diye anılacak- 
tır) Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği(RTKUB)'nin geçirdiği deği-  
şiklik sonucu, Hükümetlerarası nitelikte bir uluslararası örgüt olarak kurul-  
muştur.                                     
                                        
                  MERKEZ                   
                                        

  Madde 2 - Örgüt'ün merkezi, Genel Kurul Kararı ile tayin edilir ve her an  
değiştirilebilir.                                
                                        
                  AMAÇLAR                   
                                        

  Madde 3 - 1 - Örgüt'ün ana amacı, iktisadi gelişmeye, uluslararası anlayışa,
barış, refah, insan temel hak ve hürriyetlerine ırk, cinsiyet, dil ve din ayırı-
mı yapılmaksızın evrensel saygı duyulmasına ve gözetilmesine katkıda bulunmak  
amacıyla, turizmin teşvik ve geliştirilmesini sağlamaktır. Örgüt, bu amaca ulaş-
mak için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.                  
  2 - Örgüt, bu amaca ulaşmada, kalkınma yolundaki ülkelerin turizm alanındaki
çıkarlarına özel bir dikkat gösterecektir.                   
  3 - Turizm alanında oynamakla görevlendirildiği ana rölün gereğini yerine  
getirmek amacıyla, Örgüt, Birleşmiş Milletler'in yetkili organlarıyla ve ihtisas
kuruluşlarıyla etkili bir işbirliği kuracak ve sürdürecektir. Örgüt, bu amaçla, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile, Programın yürütülmesiyle yükümlü iş- 
tirakçi ve uygulayıcı bir kuruluş olarak, işbirliği ilişkileri kurmaya ve anılan
Program faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret gösterecektir.         
                                        
                  ÜYELER                   
                                        

  Madde 4 - Örgüt'ün üyeliği;                         
  a) Asli üyelere,                              
  b) Ortak üyelere,                              
  c) Bağlı üyelere                              
tanınır.                                    

  Madde 5 - 1 - Bütün egemen Devletler Örgüt'ün Asli üyesi olabilirler.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - RTKUB'nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde,   
ulusal turizm kuruluşları RTKUB'nin Asli üyesi bulunan Devletler, Örgüt'ün   
Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini resmen beyan etmek   
suretiyle ve oylamaya lüzum kalmaksızın Örgüt'ün Asli Üyesi olmağa hak kaza-  
nırlar.                                     
  3 - Diğer Devletler, Genel Kurulda, oylamada hazır bulunan ve oy veren   
Asli Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Örgüt'e Asli Üye olabilirler. Ancak,    
anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt'ün Asli Üyelerinin çoğunluğunu kapsaması   
gerekir.                                    

  Madde 6 - 1 - Dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke  
toplulukları Örgütün Ortak Üyesi olabilirler.                  
  2 - RTKUB'nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde,   
ulusal turizm kuruluşları RTKUB'nin Asli üyesi olan dış ilişkilerinden sorum-  
lu bulunmayan ülke veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu   
yükümlenen Devletin kabul etmesi kaydıyla, bir oylama zorunluğu bulunmaksı-   
zın, Örgüt'ün Ortak Üyesi olmağa hak kazanırlar; sorumluluğu yükümlenen Dev-  
let aynı zamanda, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, Örgüt'ün Tüzüğünü ve  
üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendiklerini, onlar adına beyanla yükümlüdür.  
  3 - Diğer ülkeler veya ülke toplulukları, dış ilişkilerinin sorumluluğunu  
yükümlenen Devlet tarafından adaylıkları önceden onaylandığı takdirde, Örgüt'e 
Ortak üye olabilirler; sorumluluğu yükümlenen Devlet aynı zamanda, bu ülkeler  
veya ülke topluluklarının, Örgüt'ün Tüzüğünü ve üyeliğe ilişkin vecibeleri ka- 
bullendiklerini onlar adına beyanla yükümlüdür. Bu adaylıkların, Genel Kurul  
tarafından oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunlu-  
ğuyla kabul edilmesi gerekir; ancak, anılan üçte iki çoğunluğun, Örgüt'ün Asli 
üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir.                    
  4 - Örgüt'ün Ortak üyelerinden biri dış ilişkilerinin yürütülmesinden so-  
rumlu duruma geldiği zaman, Teşkilat'ın Tüzüğünü ve Asli üyeliğe ilişkin veci- 
beleri kabullendiğini resmi ve yazılı bir beyanla Genel Sekreter'e bildirmek  
suretiyle Teşkilat'ın Asli Üyesi olmağa hak kazanır.              

  Madde 7 - 1 - İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden uluslararası,  
Hükümetler arası ve Hükümet dışı kuruluşlarla, faaliyetleri Örgüt'ün amaçlarıyla
ilişkili veya Örgüt'ün yetki alanına giren kurumlar ve ticari kuruluşlar, Ör-  
güt'ün Bağlı üyesi olabilirler.                         
  2 - RTKUB'nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu Tüzüğün kabulü tarihinde   
RTKUB'nin Ortak Üyesi bulunanlar, Bağlı Üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendik- 
lerini beyan suretiyle, bir oylama zorunluluğu bulunmaksızın Örgüt'e Bağlı Üye 
olmağa hak kazanırlar.                             
  3 - İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden diğer uluslararası, Hükü- 
metlerarası ve Hükümet dışı kuruluşlar, üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere 
yazılı olarak bildirilmesi ve Genel Kurul ta-                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunlu-  
ğuyla kabul edilmesi şartıyla, Örgüt'ün Bağlı Üyesi olabilirler. Ancak, anı-  
lan üçte iki çoğunluğun, Örgüt'ün Asli Üyelerinin çoğunluğunu kapsaması ge-   
rekir.                                     
  4 - Yukarıdaki 1 inci fıkrada belirtilen amaçlarla iştigal eden kurumlar  
veya ticari kuruluşlar, Bağlı üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere yazılı  
olarak bildirilmesi ve adayın merkezinin hukuken bağlı bulunduğu Devlet tara-  
fından desteklenmesi şartıyla Örgüt'ün Bağlı Üyesi olabilirler. Sözkonusu    
adaylıkların, Genel Kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli  
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir. Ancak, anılan üçte iki  
çoğunluğun Örgüt'ün Asli üyelerinin çoğunluğunu kapsaması gerekir.       
  5 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere iç tüzüğü kendisi tarafından   
hazırlanacak bir Bağlı Üyeler Komitesi kurulabilir. Komite, Örgüt'ün toplan-  
tılarında temsil edilebilir; bu toplantıların gündemine madde ilavesini iste-  
yebilir; aynı zamanda, bu toplantılarda tavsiyeler önerebilir.         
  6 - Bağlı Üyeler tek tek veya Bağlı Üyeler Komitesi bünyesinde gruplaşmış  
olarak Örgüt'ün faaliyetlerine iştirak edebilirler.               
                                        
                 ORGANLAR                    
                                        

  Madde 8 - 1 - Örgüt'ün organları şunlardır:                 
  a) Genel Kurul (Aşağıda Kurul diye anılacaktır),              
  b) Yürütme Konseyi (Aşağıda Konsey diye anılacaktır),            
  c) Sekreterya.                               
  2 - Kurulun ve Konseyin toplantıları, kendileri aksine karar almadıkça   
Örgüt'ün merkezinde yapılır.                          
                                        
                 GENEL KURUL                  
                                        

  Madde 9 - 1 - Kurul, Örgüt'ün en yüksek organıdır; Asli üyeleri temsil eden 
delegelerden kurulur.                              
  2 - Her Asli ve Ortak Üye, Kurulun oturumlarında en çok beş delegeyle temsil
edilebilir: Delegelerden biri, üye Devlet tarafından Delegasyon Başkanı olarak 
tayin edilir.                                  
  3 - Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Bağlı Üyeler Komitesi en çok  
üç gözlemci ve her Bağlı üye de, bir gözlemci tayin edebilir.          

  Madde 10 - Kurul, her iki yılda bir, olağan toplantısını yapar. Ayrıca,   
şartlar gerektirdiği zaman, olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü top- 
lantılar, Konseyin veya Örgüt Asli üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine yapı- 
labilir.                                    

  Madde 11 - Kurul, kendi İç Tüzüğünü kabul eder.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Kurul, Örgüt'ün yetki alanına giren her sorunu inceleyebilir   
ve her konuda tavsiyeler önerebilir. Kurula, işbu Tüzüğün diğer maddelerinde  
yer alanlar dışında verilen görevler şunlardır:                 
  a) Başkanını ve Başkan Yardımcılarını seçmek;                
  b) Konsey üyelerini seçmek;                         
  c) Konseyin tavsiyesi üzerine Genel Sekreteri atamak;            
  d) Örgüt'ün Mali Yönetmeliğini kabul etmek;                 
  e) Örgüt'ün yönetimine ilişkin genel talimatları kabul etmek;        
  f) Sekretarya personeline uygulanacak personel yönetmeliğini onaylamak;   
  g) Konseyin tavsiyesi üzerine hesap denetleyicilerini seçmek;        
  h) Örgüt'ün genel çalışma programını onaylamak;               
  i) Örgüt'ün mali politikasını kontrol etmek, bütçeyi incelemek ve onayla-  
mak;                                      
  j) Gerekli görülecek her türlü teknik veya bölgesel organı kurmak;     
  k) Örgüt'ün ve organlarının faaliyet raporlarını incelemek, onaylamak ve  
ilgili tedbirleri yürürlüğe koymak için gerekli her tertibatı almak;      
  l) Hükümetlerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaları biz-  
zat onaylamak veya onaylanması için yetki vermek;                
  m) Özel kuruluşlar veya kurumlarla yapılacak anlaşmaları bizzat onaylamak  
veya onaylanması için yetki vermek;                       
  n) Örgüt'ün yetki alanına giren her konuda, uluslararası anlaşmalar hazır- 
lamak ve tavsiye etmek;                             
  o) Üyeliğe kabul edilme talepleri hakkında işbu tüzük uyarınca karar vermek;

  Madde 13 - 1 - Kurul, Başkanını ve Başkan Yardımcılarını her toplantı dönemi
başında seçer.                                 
  2 - Başkan, Kurul'a başkanlık eder ve kendisine düşen görevleri yerine ge- 
tirir.                                     
  3 - Başkan, oturumlar esnasında Kurul'a karşı sorumludur.          
  4 - Başkan, görev süresi boyunca, Örgüt'ü temsil edilmesinin gerekli olduğu 
her yerde temsil eder.                             
                                        
                 YÜRÜTME KONSEYİ                
                                        

  Madde 14 - 1 - Konsey, beş Asli üye için bir üye olmak üzere, Kurul tarafın-
dan İç tüzük uyarınca adil ve dengeli bir coğrafi dağılım sağlamak amacıyla se- 
çilen Asli üyelerden oluşur.                          
  2 - Örgüt'ün Ortak üyeleri tarafından seçilen bir Ortak Üye, oy hakkı olmak-
sızın, Konsey'in çalışmalarına iştirak edebilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Bağlı Üyeler Komitesinden bir temsilci, oy hakkı olmaksızın Konsey'in  
çalışmalarına iştirak edebilir.                         

  Madde 15 - Konsey üyeliğinin süresi 4 yıldır. İlk Konsey üyelerinin kura  
ile tayin edilen yarısının görev süresi iki yıldır. Her iki senede bir Konsey  
üyelerinin yarısının seçimi yenilenir.                     

  Madde 16 - Konsey yılda en az iki defa toplanır.              

  Madde 17 - Konsey, Konseye seçilmiş üyeleri arasından, bir yıl süreyle   
bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.                   

  Madde 18 - Konsey, kendi İç Tüzüğünü kabul eder.              

  Madde 19 - Konsey'e işbu Tüzüğün diğer maddelerinde yer alanlar dışında   
verilen görevler şunlardır:                           
  a) Kurul'un karar ve tavsiyelerinin uygulanması için Genel Sekreterle da-  
nışma halinde gerekli bütün tedbirleri almak ve Kurul'a rapor vermek;      
  b) Genel Sekreterden, Örgüt'ün faaliyetleri hakkında raporlar almak;    
  c) Kurul'a teklifler sunmak;                        
  d) Örgüt'ün Genel Sekreter tarafından hazırlanan çalışma programını, Kurul'a
sunuluşundan Önce incelemek;                          
  e) Örgüt'ün hesapları ve bütçe tahminleri hakkında Kurul'a raporlar ve tav- 
siyeler sunmak;                                 
  f) Kendi faaliyetleri için gerekli olan yardımcı nitelikteki her organı   
kurmak;                                     
  g) Kurul tarafından kendine verilecek diğer bütün görevleri yerine getir-  
mek.                                      

  Madde 20 - Konsey, Kurul'un toplantı dönemleri arasında ve işbu Tüzükte bir 
karşıt hüküm bulunmayan hallerde, Örgüt'ün görevleri ve mali kaynakları çerçeve-
sinde, idari ve teknik yönde gerekli görülecek kararları alır ve alınan kararla-
rın kabulü zımmında Kurul'un gelecek oturumuna rapor sunar.           
                                        
                 SEKRETARYA                   
                                        

  Madde 21 - Sekretarya, Genel Sekreter ile Örgüt için gerekli personelden  
teşekkül eder.                                 

  Madde 22 - Genel Sekreter, Konsey'in tavsiyesi üzerine, Kurul'un oylamada  
hazır bulunan ve oy veren Asli Üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla, dört yıllık bir
süre için atanır. Görev süresi yenilenebilir.                  

  Madde 23 - 1 - Genel Sekreter, Kurul ve Konsey'e karşı sorumludur.     
                                        
                                        
                                        
  2 - Genel Sekreter, Kurul ve Konsey'in talimatlarını yerine getirmekle   
yükümlüdür. Örgüt'ün faaliyeti hakkında raporlarla Örgüt'ün yönetim hesap-   
larını, genel çalışma programını ve bütçe teklifini Konsey'e sunar.       
  3 - Genel Sekreter, Örgüt'ü hukuken temsil eder.              

  Madde 24 - 1 - Genel Sekreter, Kurul tarafından kabul edilen Personel    
yönetmeliği uyarınca Sekretaryanın personelini tayin eder.           
  2 - Örgüt'ün personeli Genel Sekretere karşı sorumludur.          
  3 - Personelin işe alınmasında ve görev şartlarının saptanmasında gözeti-  
len temel ilke, Örgüt'e en üstün derecede etkenlik, teknik yetenek ve doğru-  
luk niteliklerini haiz kişilerin hizmetlerini sağlama gereğidir. Bu ilke uya-  
rınca, mümkün olduğu kadar, geniş bir coğrafi esas gözetmek suretiyle perso-  
nel işe almanın önemine gereği gibi riayet edilecektir.             
  4 - Genel Sekreter ve personel, görevlerinin ifasında, hiçbir hükümetten  
ve Örgüt dışında hiçbir makamdan talimat istemezler ve kabul etmezler. Yalnız  
Örgüt'e karşı sorumlu uluslararası memur olma durumlarıyla bağdaşmayan her   
türlü hareketten kaçınırlar.                          
                                        
                 BÜTÇE ve HARCAMALAR              
                                        

  Madde 25 - 1 - Örgüt'ün idari faaliyetlerini ve genel çalışma programını  
kapsayan bütçesi, işbu Tüzüğe ekli "Mali Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Kurul 
tarafından kabul edilen bir hesaplama oranına göre tespit edilen, Asli, Ortak  
ve Bağlı üyelerin katılma payları ile Örgüt'ün diğer her türlü gelir kaynağın- 
dan temin edilir.                                
  2 - Genel Sekreter tarafından hazırlanan bütçe, incelenmek ve kabul edil-  
mek üzere, Konsey tarafından Kurul'a sunulur.                  

  Madde 26 - 1 - Örgüt'ün hesapları, Konsey'in tavsiyesi üzerine iki yıllık  
bir dönem için Kurul tarafından seçilen iki hesap denetleyicisi tarafından in- 
celenir. Hesap denetleyicileri yeniden seçilebilirler.             
  2 - Hesap denetleyicileri, hesap tetkik görevlerine ilaveten, mali usulle- 
rin etkenliliği, yönetim, muhasebe sistemi, iç mali kontrol ve genel olarak   
idari uygulamaların mali sonuçları hakkında gerekli gördükleri mütalaaları   
verebilirler.                                  
                                        
                 YETERLİ ÇOĞUNLUK                
                                        

  Madde 27 - 1 - Kurul toplantılarında, Asli Üyelerin çoğunluğunun hazır   
bulunması toplantı nisabının sağlanması için gereklidir.            
  2 - Konsey toplantılarında Konsey'in Asli Üye çoğunluğunun hazır bulunma-  
sı, toplantı nisabının sağlanması için gereklidir.               
                                        
                    OY                    
                                        

  Madde 28 - Her Asli Üyenin bir oy hakkı vardır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 29 - 1 - İşbu Tüzükte karşıt hükümler bulunmaması kaydıyla, Kurulda  
her konuyla ilgili kararlar, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli Üyelerin  
basit çoğunluğuyla alınır.                           
  2 - Üyelere, mali ve bütçe ile ilgili yükümler getiren konularda, Örgüt   
merkezinin yeri konusunda ve Asli Üyelerin, basit çoğunluğunun özel bir önem  
atfettiği diğer herhangi bir konuda alınacak kararlar için, Kurul'da oylamada  
hazır bulunan ve oy veren Asli Üyelerin üçte iki çoğunluğu gereklidir.     

  Madde 30 - Konsey'in kararları, oylamada hazır bulunan ve oy veren üyelerin 
basit çoğunluğu ile alınır; bütçeyle ilgili ve mali konulardaki tavsiyeler ise, 
oylamada hazır bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. 
                                        
         HÜKMİ ŞAHSİYET, AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIKLAR         
                                        

  Madde 31 - Örgüt hükmi şahsiyete sahiptir.                 

  Madde 32 - Örgüt, Üye Devletlerin toprakları üzerinde, görevlerinin ifası  
için gerekli ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanır. Bu ayrıcalık ve doku- 
nulmazlıklar, Örgüt tarafından yapılan anlaşmalarla tayin edilebilir.      
                                        
                 DEĞİŞİKLİKLER                 
                                        

  Madde 33 - 1 - İşbu Tüzük ve ekiyle ilgili her değişiklik tasarısı Genel  
Sekretere iletilir. Genel Sekreter, anılan tasarıyı, Kurul'un incelemesine   
sunulmasından en az altı ay önce, Asli Üyelere tebliğ eder.           
  2 - Bir değişiklik, Kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren  
Asli Üyelerin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir.                
  3 - Bir değişiklik, üye Devletlerin üçte ikisinin onaylarını müstevdi Hü-  
kümete bildirdikleri zaman, bütün üyeler için yürürlüğe girer.         
                                        
               ÜYELİĞİN DURDURULMASI               
                                        

  Madde 34 - 1 - Kurul, Üyelerden birinin, Örgüt'ün işbu Tüzüğünün üçüncü   
maddesinde belirtilen ana amacına aykırı bir politika izlemekte ısrar ettiğine 
hükmederse, oylamada hazır bulunan ve oy veren Asli üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile kabul edilen bir kararla, anılan üyeyi, üyeliğe ilişkin hakları kullanmak- 
tan ve imtiyazlardan yararlanmaktan mahrum edebilir.              
  2 - Üyeliğin durdurulması hali, anılan Üyenin politikasında bir değişme ha- 
sıl olduğunun Kurulca kabul edilmesine kadar devam eder.            
                                        
               ÜYELİKTEN ÇEKİLME                 
                                        

  Madde 35 - 1 - Her asli üye, Müstevdi Hükümete bir yıl önceden verdiği ya- 
zılı ihbar süresinin hitamında, Örgüt'ten çekilebilir.             
  2 - Her Ortak Üye, aynı ihbar şartlarına uygun olarak Örgüt'ten çekilebilir;
ancak Ortak Üyenin dış ilişkilerinden sorumlu bulunan Asli Üye tarafından, Müs- 
tevdi Hükümete bu maksatla yazılı bir tebligat yapılması şarttır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Her Bağlı Üye, Genel Sekretere bir yıl önceden vereceği yazılı ihbar  
süresinin hitamında Örgüt'ten çekilebilir.                   
                                        
                YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ                 
                                        

  Madde 36 - RTKUB tarafından işbu Tüzüğün kabulü tarihinde, resmi turizm ku- 
ruluşları, RTKUB'nin Asli Üyesi bulunan 51 Devletin, üyeliğe ilişkin vecibeleri 
kabullendiklerini ve Tüzüğü onayladıklarını Müstevdi Hükümete resmen bildirmele-
rinden 120 gün sonra, işbu Tüzük yürürlüğe girecektir.             
                                        
                MÜSTEVDİ DEVLET                 
                                        

  Madde 37 - 1 - İşbu Tüzüğün ve Üyeliğe ilişkin vecibelerin kabulüyle ilgili 
bütün beyanların geçici olarak İsviçre Hükümetine tevdi edilmesi gerekir.    
  2 - İsviçre Hükümeti, bu nevi beyanların kendisine tevdi edildiğini ve işbu 
Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihini, bu hususu tebellüğ etmek hakkını haiz Devlet- 
lere bildirir.                                 
                                        
                YORUM VE DİLLER                 
                                        

  Madde 38 - Örgüt'ün resmi dilleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rus- 
ça'dır.                                     

  Madde 39 - İşbu Tüzüğün Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri 
eşit derecede geçerlidir.                            
                                        
                GEÇİCİ HÜKÜMLER                 
                                        

  Madde 40 - Genel Kurul 2 nci madde uyarınca bir karar verinceye kadar, Ör- 
güt'ün Merkezi, geçici olarak Cenevre (İsviçre)'de bulunacaktır.        

  Madde 41 - İşbu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 180 günlük süre içinde, 
Birleşmiş Milletler Teşkilatına, İhtisas Kuruluşlarına ve Uluslararası Atom   
Enerjisi Ajansına üye veya Beynelmilel Adalet Divanı Tüzüğü'ne taraf olan Dev- 
letler, işbu Tüzüğü benimsediklerini ve üyeliğe ilişkin vecibeleri kabullendik- 
lerini resmen beyan etmek suretiyle ve oylamaya lüzum kalmaksızın, Örgüt'ün   
Asli Üyesi olmağa hak kazanırlar.                        

  Madde 42 - Ulusal turizm kuruluşları, işbu Tüzüğün kabulü tarihinde RTKUB' 
nin Asli üyesi bulunan ve bu Tüzüğü, onay kaydıyla kabul eden Devletler, işbu  
Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen bir yıllık süre içinde, bir Asli Üyeye tanı- 
nan bütün hak ve vecibelerle Örgüt'ün faaliyetlerine katılabilirler.      

  Madde 43 - Ulusal turizm kuruluşları, işbu Tüzüğün kabulü tarihinde RTKUB' 
nin Asli üyesi bulunan ve dolayısıyla Ortak Üyelik hakkına sahip olan ve işbu  
Tüzüğü, dış ilişkilerinin sorumluluğuna yüküm-                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lenen Devletin onaylanması kaydıyla kabul eden, dış ilişkilerinden sorumlu   
bulunmayan ülkeler veya ülke toplulukları, işbu Tüzüğün yürürlüğe girişini   
izleyen yıl içinde, Ortak Üyeliğe ilişkin hak ve vecibelerle Örgüt'ün fali-   
yetlerine katılabilirler.                            

  Madde 44 - RTKUB'nin hak ve vecibeleri, işbu Tüzüğün yürürlüğe girişin-   
den itibaren Örgüt'e devredilir.                        

  Madde 45 - RTKUB'nin Genel Sekreteri, işbu Tüzüğün yürürlüğe giriş ta-   
rihinde, Kurul tarafından Genel Sekreter seçilinceye kadar, Örgüt'ün Genel   
Sekreteri olarak hareket edecektir.                       
                                        
      MEKSİKO'DA 27 EYLÜL 1970 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞTİR.        
                                        
  İşbu Tüzük metni, Olağanüstü Genel Kurul Başkanı, Resmi Turizm Kuruluş-   
ları Uluslararası Birliği Başkanı ile Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası   
Birliği Genel Sekreterinin imzalarıyla tasdik edilmiş metnin örneğidir.     
  Örneğin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur.              
                          Robert C.LONATİ       
                        Resmi Turizm Kuruluşları     
                        Uluslararası Birliği Genel    
                          Sekreteri          
                                        
                 Mali Yönetmelik                
                                        
  1 - Örgüt'ün mali dönemi iki yıldır.                     
  2 - Bütçe uygulama devresi, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dö-  
neme tekabül eder.                               
  3 - Bütçe, her ülkenin ekonomik kalkınma ve uluslararası turizme katkısı   
seviyesine uygun olarak, Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir tak-   
simat metodu uyarınca, ülkelerin katılma payları ve Örgüt'ün diğer gelirleri  
ile finanse edilir.                               
  4 - Bütçe, Amerika Birleşik Devletleri doları ile tanzim edilir. Üyelik   
katılma paylarının ödenmesi, Amerika Birleşik Devletleri doları ile yapılır;  
bununla birlikte Genel Sekreter, üyelik katılma paylarının ödenmesinde, Kurul  
tarafından müsaade edilen bir meblağa kadar, başka paralar da kabul edebilir.  
  5 - Bir Genel Fon tesis edilmiştir. Üçüncü paragraf uyarınca ödenen bütün  
üyelik katılma payları, çeşitli gelirler ve Döner Sermaye fonundan mahsup    
edilen her türlü avans, bu Genel Fona yatırılır. İdari giderler ve Genel Prog- 
rama ilişkin giderler, Genel Fondan karşılanır.                 
  6 - Kurul tarafından tespit edilecek meblağ karşılığında, bir Döner Ser-   
maye Fonu tesis edilmiştir. Üyelik katılma paylarından mahsup edilen avanslar- 
la, Kurulun bu amaca tahsis ettiği diğer bütün gelirler Döner Sermaye Fonuna  
yatırılır. Gerektiği takdirde, bu fondan Genel Fona aktarma yapılabilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7 - Bazı ülkelerin veya ülke topluluklarının ilgilendikleri fakat, Örgüt'ün 
bütçesinde öngörülmemiş olan faliyetleri finanse etmek üzere özel fonlar tesis 
edilebilir; bu fonlar, gönüllü katkılarla finanse edilir. Teşkilat, bu fonların 
idaresi karşılığında bir ücret isteyebilir.                   
  8 - Örgüt'ün bütçesinde yer almayan bağışlar, miraslar ve diğer olağanüstü 
gelirlerin ne maksatla kullanılacağı Kurul tarafından kararlaştırılır.     
  9 - Genel Sekreter, bütçe tahminlerini bu konuyla ilgili toplantıdan en az 
üç ay önceden Konsey'e sunar. Konsey, bu tahminleri inceler ve son bir defa in- 
celenmek ve kabul edilmek üzere bütçeyi Kurul'a havale eder. Konsey'in bütçe  
tahminleri, Kurul'un bu konuyla ilgili toplantı tarihinden en az üç ay önce üye-
lere bildirilir.                                
  10 - Kurul, birer yıl itibariyle Bütçeyi iki yıllık mali dönem için kabul  
eder ve birer yıl itibariyle tahsisatlarını ve idari hesaplarını onaylar.    
  11 - Örgüt'ün geçmiş mali yıl uygulamasına ait hesapları, Genel Sekreter  
tarafından hesap denetçileri ile Konsey'in yetkili organlarına bildirilir. Hesap
denetçileri, konuyla ilgili olarak Konsey'e ve Kurul'a rapor sunarlar.     
  12 - Örgüt'ün Üyeleri, mali yıl için ödemeleri gereken katılma paylarını, bu
uygulamanın başlangıç ayında yatırırlar. Kurul tarafından kararlaştırılan katıl-
ma payı miktarları ilgili mali yıl uygulamasının başlamasından altı ay önce üye-
lere bildirilir. Bununla birlikte, Konsey muhtelif ülkelerde yürürlükte olan  
farklı mali yıl uygulamalarından ileri gelen haklı gecikme durumlarını kabul  
edebilir.                                    
  13 - Örgüt'ün masraflarını karşılamak üzere katılma payını ödemekte geciken 
bir üye, birikmiş borçları geçmiş iki yıla isabet eden katılma payı miktarına  
eşit veya bu miktardan fazla olduğu takdirde, Üyelere hizmet şeklinde tanınan  
imtiyazlar ile Konsey ve Kurul'da oy kullanma hakkı gibi imtiyazlardan mahrum  
kılınır. Bununla beraber, Konsey'in talebi üzerine, Kurul, ödemenin ifa edilme- 
sinin üyenin elinde olmayan sebeplerden ileri geldiğine kani olması halinde,  
bu üyenin oy hakkını kullanmasına ve Örgüt'ün hizmetlerinden yararlanmasına mü- 
saade edebilir.                                 
  14 - Örgüt'den çekilen bir üye, katılma payının, çekilmenin fiilen yürürlü- 
ğe girdiği tarihe kadarki devreye isabet eden kısmını ödemeğe mecburdur.    
  Ortak ve bağlı üyelere isabet eden payın hesaplanmasında bunların üyelik  
vasıflarındaki farklı nitelik ve örgüt bünyesinde yararlandıkları kısıtlı hak- 
lar dikkate alınır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
        MEKSİKO'DA 27 EYLÜL 1970 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞTİR.      
                                        
  Dünya Turizm Örgütü Tüzüğüne ilişik işbu Mali Yönetmelik Olağanüstü Genel  
Kurul Başkanı, Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Başkanı ile Resmi 
Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği Genel Sekreterinin imzalarıyla tasdik  
edilmiş metnin örneğidir.                            
  Örneğin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur.              
                                        
                          Robert C. LONATİ      
                                        
                        Resmi Turizm Kuruluşları    
                        Uluslararası Birliği Genel   
                           Sekreteri