Endeksler
                                        
          KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE           
           POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI            
                HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.7.1973, No: 7/6909         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 22.8.1973, No: 14633         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 12, S. 2917         
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - İşin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken sanayie ait 
işlerde, 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları-
na, bu tüzükte gösterilen koşullar içinde izin verilebilir.           
                                        
  Kadınların gece çalıştırılabileceği işler                  

  Madde 2 - 18 yaşını doldurmuş kadın işçiler, beceriklilik, çabukluk ve dik- 
kat isteyen, sürekli olan ve fazla enerji ve kuvvet harcanmasını gerektirmeyen 
işlerde, gece postalarında çalıştırılabilirler.                 
  Ancak, ağır ve tehlikeli işler tüzüğüne bağlı ağır ve tehlikeli işlere ait 
cetvelin;                                    
  a) 11 sıra numarasında kayıtlı toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan  
kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari mal- 
zeme,                                      
  b) 95 sıra numarasında kayıtlı insan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçların- 
da pilotluk, kaptanlık, şöförlük ve bu işlerde yardımcılık,           
  c) 96 sıra numarasında kayıtlı her türlü taşıt araçlarında makinistlik,   
arabacılık, frencilik, makasçılık ve bu işlerde yardımcılık,          
  d) 103 sıra numarasında kayıtlı çöpçülük işlerinde kadın işçilerin gece pos-
talarında çalıştırılmaları yasaktır.                      
                                        
  Fazla saatlerle çalışma yasağı:                       

  Madde 3 - Kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun, gece süresinde fazla 
saatlerde çalıştırılmaları yasaktır.                      
                                        
  İşyerine götürüp getirme:                          

  Madde 4 - Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile be- 
lediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde, alışılmış  
araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında ça- 
lıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla şehrin belirli  
merkezinden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Rapor:                                   

  Madde 5 - Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe 
başlamalarından önce, işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocakları, Hükü-  
met veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumla- 
rı olmadığına dair raporlarının sağlanması şarttır. Bunların muayeneleri her  
altı ayda bir tekrarlanır.                           
                                        
  Analık halinde çalıştırılma yasağı:                     

  Madde 6 - Emzikli kadın işçiler doğum tarihinden itibaren altı ay süre ile 
gece postalarında çalıştırılamazlar.                      
  Bunların anılan süre içinde çalışmaları; "Gebe veya Emzikli Kadınların Ça- 
lıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında 
Tüzük" hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde dü- 
zenlenir.                                    
                                        
  Eşlerin gece postalarında çalışmaları:                   

  Madde 7 - Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı  
veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece ça-  
lıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzen-  
lenir.                                     
  Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, 
işverence, olanak oranında karşılanır.                     
                                        
  Nüfus kimlik belgesi:                            

  Madde 8 - İşverenler, gece postalarında çalıştırdıkları kadın işçilerin   
nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerinin işyerinde bulundurmak ve bunları 
denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadırlar.
                                        
  İzin:                                    

  Madde 9 - Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, bu  
isteklerini yazılı olarak işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne  
bildirirler. Bölge çalışma müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda durumları  
bu tüzükte belirtilen koşullara uygun olan işyerleri için başvurma tarihinden  
itibaren 15 gün içinde gerekli izin verilir.                  
                                        
  İznin geri alınması:                            

  Madde 10 - Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları hakkında ve- 
rilmiş bulunan izin, bu tüzükte belirtilen koşullardan herhangi birinin ortadan 
kalkması halinde geri alınır.                          
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak düzenle- 
nen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı 
gününde yürürlüğe girer.                            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.