Endeksler
                                        
           İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN ÖDEVLERİNİN           
            YAPILIŞ ŞEKİLLERİ HAKKINDA TÜZÜK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20.7.1973, No: 7/6825         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 11.8.1973, No: 14622         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 12, S. 2874         
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - İş ve İşçi Bulma Kurumunun;                    
  a) Her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteliğinde olan diğer iş- 
ler için bilgi toplama,                             
  b) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları 
yapma,                                     
  c) İşçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip geçim koşullarındaki yüksek- 
likle karşılaştırılarak, sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta ya- 
hut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri saptama ve 
bunların uygulanmasına yardım etme,                       
  d) Çeşitli işkollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayın- 
lama,                                      
  e) Mesleğe yöneltme,                            
  f) İşçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve usta (Kalifiye) işçi yetiş-
tirilmesi için gerekli tedbirler üzerinde çalışma,               
  g) Hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etme ödevlerinin yapılış şekille-
ri bu Tüzükte gösterilmiştir.                          
                                        
  Deyim:                                   

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen "Kurum" deyimi, "İş ve İşçi Bulma Kurumu" anlamı-
na gelir.                                    
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
      Ekonomik İşletmelerle Serbest Sanat Niteliğindeki İşler İçin     
                 Bilgi Toplama                 
                                        
  İşyerleri hakkında bilgi:                          

  Madde 3 - Kurum, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteliğinde 
olan diğer işlerin yapıldığı işyerleri için aşağıdaki bilgileri toplar:     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İşyerinin ünvanı, işverenin veya işveren vekilinin adı, soyadı,     
  b) İşyerinin adresi, varsa telefon numarası,                
  c) İşyerinin faaliyet konusu,                        
  d) İşyerinin çalışma saatleri ve posta sayısı,               
  e) İşçilerini ve diğer personelini genellikle ne yolda sağladığı,      
  f) işçilerini ve diğer personelini meslekte yetiştirme sistemi,       
  g) Ücret ödeme yöntemi,                           
  h) İşyerinde işçilere ve diğer personele ücret dışında sağlanan yararlar ve 
kolaylıklar,                                  
  i) İşyeri hakkında bilgi alınacak diğer yetkili kişilerin adı, soyadı ve  
telefon numarası,                                
  j) Diğer bilgiler.                             
                                        
  Çalışanlar hakkında bilgi:                         

  Madde 4 - Kurum, işverenlerden işyerlerinde çalışan sevk ve idare persone- 
li, büro personeli, teknik elemanlar, üretimde çalışanlar (Ustabaşı, sürveyan, 
teknisyen, usta ve kalfa, yetişmiş işçiler, az yetişmiş işçiler, sıra işçileri),
satış, ulaştırma, haberleşme ve diğer hizmetlerde istihdam edilenler, çıraklar, 
ücretsiz çalışan aile fertleri hakkında aşağıdaki bilgileri toplar:       
  a) Mesleklere ve mesleklerde yetişme derecelerine göre ayrım,        
  b) Cinsiyet bakımından ayrım,                        
  c) Yaş gruplarına göre dağılım,                       
  d) Sürekli, süreksiz veya mevsimlik işlerde çalışanların sayısı,      
  e) Belirli bir devre içinde işe alınanlar ve işten ayrılanlar,       
  f) Haftada çalışmış oldukları iş saatleri sayısına göre ayrım,       
  g) İşyerlerinde çalışan yabancı uyruklu işçiler sayısı,           
  h) Mevcut, sakat ve eski hükümlüler sayısı,                 
  i) Kurumca gerekli görülecek istihdamla ilgili diğer bilgiler.       
                                        
  İşçi ihtiyaçları hakkında bilgi:                      

  Madde 5 - Kurum, işyerlerinin işçi ihtiyaçları hakkında, meslek, meslekte  
yetişme derecesi ve süresi, yaş gibi ayrıntıları kapsayan bilgiler toplar.   
                                        
  Bilgi toplama yöntemi:                           

 

 
  Madde 6 - İşyerleri, çalışanlar ve işyerinin işçi ihtiyaçları hakkındaki  
bilgiler; Kurum memurlarınca bizzat veya telefon yahut diğer uygun araç ve yön- 
temlerle toplanır.                               
  Bu bilgilerin toplanmasında kullanılacak formların kapsayacağı hususlarla  
bilgilerin verilme zaman ve devreleri Kurumca saptanır.             
                                        
  İstihdam gelişmesinin izlenmesi:                      

  Madde 7 - Kurum, işyerlerinin gelişmelerini devamlı olarak izler, edineceği 
temel verilere dayanarak orta ve uzun vadedeki istihdam seyirlerini tasarlar.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşgücündeki hareketliliğin kolaylaştırılması:                

  Madde 8 - Kurum, açık işlerin elverişli işçilerle kısa sürede kapatılma-  
sında, işsizliğin azaltılmasında, dolayısiyle ekonomik ve sosyal gelişmenin hız-
landırılmasında, işgücünün, meslekler ve bölgeler arası hareketliliğinin etkili 
bir şekilde sağlanmasında uygun ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapar.       
                                        
  Verilen bilgilerden sorumluluk:                       

  Madde 9 - Kuruma işverence verilen bilgilerin doğruluğundan ve yetkili ki- 
şiler tarafından verilmesinden işveren veya işveren vekili sorumlu sayılır.   
                                        
  Gizlilik:                                  

  Madde 10 - İşverenlerden toplanan bilgiler, genel istihdam konularının dü- 
zenlenmesinden başka bir amaçla kullanılamaz ve açıklanamaz.          
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
          İşçi İsteme ve İş Aramanın Düzene Bağlanması         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Kurallar                 
                                        
  İş ve yöntem araştırmaları: