Endeksler
                                        
           İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEKLERİNİ İŞ VE İŞÇİ          
              BULMA KURUMUNA BİLDİRMELERİ             
                 HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29.6.1973, No: 7/6787         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 6.8.1973, No: 14617         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 12, S. 2803         
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - İşverenlerin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildir-  
melerine ilişkin usül ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.           
                                        
  Kamu kesiminde işçi isteği bildirme zorunluluğu:              

  Madde 2 - Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, 
köy idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla veril- 
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bunlara bağlı olan işyer- 
lerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini iş kolu, meslek, 
meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet 
ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bul- 
ma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.                   
                                        
  Kamu kesiminde işçi ihtiyaçlarının karşılanması:              

  Madde 3 - 2 nci maddede sayılan kamu kesimi işyerlerinin işverenleri, işçi 
ihtiyaçlarını Kurum aracılığı ile karşılarlar. Ancak; o yerde Kurum örgütünün 
bulunmaması veya örgütü olup da işverenin Kurumla haberleşme güçlükleri, işçi- 
lerin işyerlerine gönderilmek ve gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın   
karşılanmasında Kurumun etkili olamaması veya işverence verilen süre içinde Ku- 
rumca ihtiyacın karşılanamaması hallerinde, işverenler işçi ihtiyaçlarını ken- 
dileri doğrudan doğruya karşılıyabilirler.                   
                                        
  Özel kesimde işçi isteğini bildirme zorunluluğu:              

  Madde 4 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi 
isteklerini; iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret,  
sosyal yardımlar, yaş ve cinsiyet gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi  
Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.                 
                                        
  Özel kesimde işçi ihtiyaçlarının karşılanması:               

  Madde 5 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını, Kurum  
aracılığıyla veya kendileri doğrudan doğruya karşılayabilirler.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetleme:                                 

  Madde 6 - 2 nci maddede sayılan işyerlerinin işçi isteklerini bildirmeleri- 
ne ve bu ihtiyaçlarının karşılanmalarına ilişkin çalışmalar ve bunlara ait ka- 
yıtlar yetkili denetim organları tarafından denetlenir.             
                                        
  Bilgi verme zorunluluğu:                          

  Madde 7 - Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinin işverenlerin-  
den, iş ve işgücü konularında etüd amacı ile ayrıntılı bilgi istenildiğinde,  
belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.               
  Bu bilgiler başka bir amaç için açıklanamaz ve kullanılamaz.        
                                        
  Verilen bilgilerden sorumluluk:                       

  Madde 8 - Kuruma verilen bilgilerin yanlışlığından işveren veya işveren ve- 
kili sorumludur.                                
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 86 ncı maddesi- 
ne dayanılarak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,  
Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.                
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.