Endeksler
                                        
           EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK VEYA VAZİFE MALÜLLÜĞÜ         
          AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN        
             BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE          
              FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI            
                ALANLARIN MUAYENE VE              
                TEDAVİLERİ HAKKINDA               
                   TÜZÜK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 28.6.1973, No: 7/6672       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 8.6.1949, No: 5434        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 16.7.1973, No: 14596        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 12, S.: 2575       
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
             Kapsam, Muayene ve Tedavi Kurumları          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olan- 
larla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve ye- 
tim aylığı alanların resmi sağlık kurumlarında muayene ve tedavilerinin usul,  
şekil ve şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve sandığın ödeme ve tahsilat 
işlerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar bu Tüzük-
te gösterilmiştir.                               
                                        
  Muayene ve tedavi hakkından yararlanacak olanlar:              

  Madde 2 - Muayene ve tedavi hakkından, özel kanunlara göre tedavileri yaptı-
rılanlar hariç olmak üzere;                           
  A - Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar,
  B - Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların,      
  a) Karı veya malul ve muhtaç yahut 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç olmaları  
şartiyle kocaları,                               
  b) 18, orta öğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını 
doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları,               
  c) Evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde, muhtaç duruma düşecek olan  
kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları,   
  d) Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım etmedikleri takdirde   
muhtaç duruma düşecek olan ana ve babaları,                   
yararlanırlar.                                 
                                        
  Muhtaçlık durumu, 5434 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre saptanır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muayene ve tedavi hakkının başlangıcı:                   

  Madde 3 - 2 nci madde kapsamına girenlerden aylık bağlama işlemleri tamam- 
lanmamış veya ölüm nedeniyle aylığa müstehak duruma girip de henüz bağlama ya- 
pılmamış olanlar da hakkın doğumu tarihinden itibaren bu Tüzük hükümlerine gö- 
re muayene ve tedavi edilirler.                         
  Bu durumda olan kimseler, sağlık karneleri verilinceye kadar, muayene ve  
tedavi giderlerini kendileri öderler.                      
  Ödenen giderler 31 inci maddede gösterilen usule göre, T.C.Emekli Sandığın- 
ca ilgiliye ödenir.                               
                                        
  Muayene ve tedavinin yapılacağı resmi sağlık kurumu:            

  Madde 4 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                 
  Genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idarelere, belediyelere ve kamu ik- 
tisadi teşebbüslerine bağlı poliklinikler, hastaneler, doğumevleri, sanatoryum- 
lar, perevantoryumlar, rehabilitasyon merkezleri, sağlık merkezleri, dispanser- 
ler, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, hükümet tabiblikleri, belediye tabiblikle-
ri, sağlık ocakları vb. sağlık kurum ve kuruluşları bu Tüzük hükümlerine göre  
resmi sağlık kurumu sayılır.                          
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
          Muayene ve Tedavinin usul, şekil ve şartları        
                                        
  Sağlık karnesi:                               

  Madde 5 - Bu Tüzüğün 2 nci maddesi gereğince muayene ve tedavi hakkından  
yararlanacak olanlara T.C.Emekli Sandığınca özel belgelerle birlikte birer sağ- 
lık karnesi verilir veya gönderilir.                      
                                        
  Sağlık karnesinin düzenlenmesi ve geçerliliği:               

  Madde 6 - Sağlık karnesi, muayene ve tedavi hakkından yararlananların kim- 
liklerinin belirtilmesine, muayene ve tedavi sonuçlarının işlenmesine elverişli 
şekilde düzenlenir.                               
  İlgililerin, sağlık karnelerine yapıştırılacak fotoğrafları, Sandık özel  
mührü ile mühürlenir. Sandığın özel mühürünü taşımıyan sağlık karneleri geçer- 
sizdir.                                     
                                        
  Sağlık karnesini gösterme zorunluluğu:                   

  Madde 7 - Muayene ve tedavi için, resmi sağlık kurumlarına başvurulurken,  
sağlık karnesinin gösterilmesi zorunludur.                   
                                        
  Sağlık karnelerinin kötüye kullanılması:                  

  Madde 8 - Sağlık karnelerinin hak sahiplerinden başka kimseler tarafından  
kullanılması veya muayene ve tedavi hakkı sona erdiği halde kullanılmasına devam
olunması genel hükümlere göre kovuşturmayı gerektirir.             
  Ayrıca, haksız olarak Sandığa ödettirilmiş bulunan muayene ve tedavi gider- 
leri ilgililerden geri alınır.                         
                                        
  Sağlık karnelerinin yitirilmesi:                      

  Madde 9 - Sağlık karnelerini yitirenlere, ad ve soyadlariyle emeklilik si- 
cil numarasını belirterek Sandığa başvurmaları halinde, yeni sağlık karnesi ve- 
rilir.                                     
  Bu durumda olan kimseler, yeni sağlık karnesi verilinceye kadar, muayene ve 
tedavi giderlerini kendileri öderler.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödenen giderler, 31 inci maddede gösterilen usule göre T.C.Emekli Sandı-  
ğınca ilgiliye ödenir.                             
                                        
  Geçerliliğini yitirmiş sağlık karneleri:                  

  Madde 10 - Muayene ve tedavi hakkı sona erenlerin sağlık karnelerinin ken- 
dileri, ölenlerin sağlık karnelerinin de yakınları tarafından, hakkın sona er- 
diği tarihten veya ölüm tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Sandığa iade  
edilmesi zorunludur.                              
                                        
  Muayene ve tedavilerin sağlık karnesine işlenmesi:             

  Madde 11 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Bu Tüzük gereğince yapılan muayene ve tedaviler, verilen reçetelerde yazılı 
ilaç, gözlük, işitme ve konuşma cihazları, malul araçları, vücut organ protez- 
leri, kalp pili, yapay kalp, yapay damar, yapay kemik protezleri vb. iyileştir- 
me araçları, resmi sağlık kurumlarınca, tarih belirtilerek ilgililerin sağlık  
karnelerine işlenir.                              
                                        
  Muayene ve tedavinin yapılacağı yer:                    

  Madde 12 - Muayene ve tedavi hakkından yararlananların, muayene ve tedavi- 
leri, varsa bulundukları, yoksa en yakın yerdeki resmi sağlık kurumlarından bi- 
rinde yapılır.                                 
                                        
  Başka yerde muayene ve tedavi:                       

  Madde 13 - İlk muayeneyi yapan tabib, hastalıkla ilgili uzman tabib bulun- 
maması, tedavi araçlarının yetersizliği ve benzeri nedenlerle, hastayı bu nite- 
likleri olan en yakın yerdeki resmi sağlık kurumuna gönderebilir.        
                                        
  Acil haller:                                

  Madde 14 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Bu Tüzüğün 2 nci maddesi gereğince muayene ve tedavi hakkından yararlanacak 
olanların;                                   
  a) Ani ve kendini bilmeyecek derecede ağır hastalıkları dolayısıyla başkala-
rı tarafından serbest tabiplere tedavi ettirilmeleri veya resmi sağlık kurumları
dışında bir sağlık kurumuna yatırılmaları,                   
  b) Resmi sağlık kurumlarına başvurmaları için geçecek zamanın hayatı tehdit 
edici nitelikte olması hallerinde, serbest tabipler veya resmi sağlık kurumları 
dışındaki sağlık kurumlarınca yapılacak ilk müdahale ve tedavilerinin giderleri,
Sandıkça karşılanır.                              
                                        
  Yatak sınıfları:                              

  Madde 15 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış  
olanlardan, yatarak tedavi görecekler için;                   
  a) 1-4 dereceden aylık bağlananlara birinci sınıf,             
  b) 5-15 dereceden aylık bağlananlara ikinci sınıf,             
yatak ücreti ödenir.                              
  Aile fertlerinin yatak ücretleri, ilgili emekli, adi malül ve vazife malü- 
lünün aylık derecesine göre belirlenir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yatak sınıfında yer bulunmaması:                      

  Madde 16 - Muayene ve tedavi hakkından yararlanacakların, yatak sınıfla-  
rında boş yatak bulunmaması ve tedavinin gecikmesinin, hastanın sağlığı bakı-  
mından zararlı olduğunun, ilgili resmi sağlık kurumunca verilecek raporda be-  
lirtilmesi şartıyla üst sınıflarda tedavileri yapılabilir.           
                                        
  Üst sınıfta yatma:                             

  Madde 17 - 15 inci madde gereğince, ilgililer, tedavilerinin yapılacağı   
yatak sınıfı ile yatmak istedikleri sınıf arasındaki ücret farkını ödemeleri  
şartıyla üst sınıflarda yatabilirler.                      
                                        
  Başka yerde muayene ve tedavilerde yol parası:               

  Madde 18 -(Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                 
  Bulundukları yerden başka bir yere gönderilmeleri, 13 üncü madde gereğince 
zorunlu görülenlere, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş ve dönüş ücreti   
ödenir.                                     
  Ancak, sevk raporlarında hastanın belli bir taşıt aracıyla götürülmesi ön- 
görülmüşse, ücret buna göre ödenir.                       
  Sağlık kurumuna ambulansla götürülenlere, makbuzda belirtilen ambulans üc- 
reti ayrıca ödenir.                               
                                        
  Kaplıca ve içmece tedavisi:                         

  Madde 19 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Tam teşekküllü hastane sağlık kurullarınca, içmece ve kaplıca tedavilerine 
gerek görülenler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200 üncü maddesi ge- 
reğince suyunun şifalı ve tesisatının fenne uygun olduğu Sağlık ve Sosyal Yar- 
dım Bakanlığınca onaylanmış ve kurul raporunda belirtilmiş kaplıcalarla içmece- 
lerde tedavi edilirler.                             
  Tedavinin yapıldığı içmece ve kaplıca işletmesinden alınan ve hastanın kal- 
dığı gün sayısını ve tedavi giderlerini ayrıntılı olarak gösteren belgeler kar- 
şılığında ilgiliye, Harcırah Kanununa göre birinci derecedeki Devlet memuru   
için saptanan gündeliklerle 18 inci madde hükmüne göre yol parası ödenir.    
  Banyo giriş ücretleriyle birinci fıkrada sözü edilen raporda öngörülen fizik
tedavi giderleri, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi   
Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavile- 
re Ait Fiyat Tarifesi" üzerinden ödenir.                    
  Raporda içmece ve kaplıca adı belirtilmemişse her hangi bir ödeme yapılmaz. 
  Ayrıca, yatak ve yemek bedeli ödenmez.                   
                                        
  Diş tedavisi:                                

  Madde 20 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene tıbbi ve cerrahi müdahale, 
diş çekimi, diş ve çene radyoğrafisi alımı, diş dolgusu, diş protezi yapımı vb. 
diş tedavilerinin bedeli, Sandıkça karşılanır.                 
  Estetik nedenlerle yaptırılan protez bedelleriyle teşhis, tedavi ve protez 
için zorunlu olduğu raporla belirtilmiş olsa bile, altın vb. kıymetli madenlerin
bedeli ödenmez. Ancak, aradaki farkı (işçilik dahil) ödemek koşuluyla ilgili,  
kıymetli maden kullanılmasını isteyebilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başvurduğu resmi sağlık kurumunda, yer bulunmadığının yada teknik neden-  
lerle tedavinin mümkün olmadığını diş tabibinin tedavi edilecek dişleri de   
belirten ve baştabiblikçe onaylanan raporu üzerine, özel sağlık kurumuna ya da 
serbest diş tabibine yaptırdığı tedavi giderleri, Devlet memurlarına uygulanan 
ücret tarifesine göre ilgiliye ödenir.                     
  Diş tabibi bulunmayan resmi sağlık kurumlarınca, diş muayene ve tedavileri 
için özel sağlık kurumlarına veya serbest diş tabiblerine sevk işlemi yapılamaz.
  Resmi sağlık kurumlarında yapılmakta olan tedavi sırasında kurumda bulunma- 
ması nedeniyle hasta tarafından sağlanan ve kurumca verilen faturada yer alma- 
yan plastik diş ve iskelet bedeliyle döküm işçiliği ücreti ilgiliye aynen öde- 
nir.                                      
                                        
  Gözlük camı ve çerçevesi:                          

  Madde 21 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Göz hastalıkları uzmanlarınca düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renk- 
li ve renksiz gözlük camlarıyla çerçeve bedelleri, Sandıkça karşılanır.     
  Daha önce verilen gözlük camlarının numara değişikliği nedeniyle değişmesi 
gerektiğinin uzman tabip reçetesiyle belirlenmesi halinde, eski camların veril- 
diği tarihe bakılmaksızın, yenilerinin bedeli ödenir.              
  60 mm'den büyük ya da Zeiss marka gözlük camları için normal cam bedeli   
üzerinden ödeme yapılır.                            
  Kontak-lens bedelleri hiç bir şekilde ödenmez.               
  Çerçeve bedelleri, her yıl Sandıkça saptanacak miktar üzerinden ödenir. Çer-
çeve iki yıl geçmeden yenilenemez. İki yıl geçse bile gözlük camı değiştirilme- 
dikçe çerçeve bedeli ödenmez.                          
                                        
  İşitme cihazı:                               

  Madde 22 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Uzman tabipçe gerekli görülen işitme cihazı bedelleri, Sandıkça karşılanır. 
  Ödemeler, her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptana- 
cak miktar üzerinden yapılır.                          
  Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni cihaz bedeli ödenmez.       
                                        
  Vücut organ protezleri:                           

  Madde 23 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  Kullanılması resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen  
vücut organ protez bedelleri, Sandıkça karşılanır.               
  Ödemeler, her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptana- 
cak miktar üzerinden yapılır.                          
  Yurt içinde yapılamayan ve Yurt dışından getirilmesinde zorunluluk bulundu- 
ğu resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilen vücut organ  
protezlerinin bedeli, aynen ödenir. Raporda bir kayıt bulunmadığı halde, Yurt  
dışından getirilen vücut organ protezlerinin bedeli, ikinci fıkra esaslarına  
göre ödenir.                                  
  Protezlerin onarım bedelleri, ancak, uzman tabibin onarımın gerekliliğine  
ilişkin raporu üzerine ödenebilir.                       
  Yenilenmesi gerekliliği resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporuyla belir- 
tilen vücut organ protezleri bedelinin ödenmesinde, yukarıdaki fıkralar hüküm- 
leri uygulanır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Estetik amaç güden muayene, tedavi ve operasyonlar:             

  Madde 24 - Estetik amaç güden muayene, tedavi ve operasyonların giderleri  
ödenmez.                                    
                                        
  İlaçların anlaşmalı eczane veya ecza dolaplarından sağlanması:       

  Madde 25 - Muayene ve tedavi hakkından yararlananlara, resmi sağlık kurum- 
larınca verilen reçetelerde gösterilen ilaçlar, Sandığın anlaşmalı eczane veya 
ecza dolaplarından alınır.                           
  Bu ilaçların sağlanması için Sandık, eczanelerle veya ecza dolaplariyle an- 
laşma yapabilir.                                
                                        
  İlaçların anlaşma dışı eczaneler veya ecza dolaplarından alınması:     

  Madde 26 - Verilen ilaçlar anlaşmalı eczane veya ecza dolabında mevcut olma-
dığı takdirde veya anlaşmalı eczane veya ecza dolabı bulunmayan yerlerde, ilgi- 
liler ilaçlarını, bedellerini ödeyerek herhangi bir eczane veya ecza dolabından 
alabilirler.                                  
  Bunların bedelleri, ilgililere 31 inci madde gereğince Sandıkça ödenir.   
                                        
  Reçetelerin niteliği:                            

  Madde 27 - Muayene ve tedavi hakkından yararlananlara verilen reçetelere;  
ilgilinin ad ve soyadı, emeklilik sicil numarası, sağlık kurumunun protokol ta- 
rih ve numarası yazılır ve kurum yetkilisince imzalanarak mühürlenir.      
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                 Mali Hükümler                 
                                        
  Giderlerin sandık bütçesinden karşılanması:                 

  Madde 28 - Bu Tüzük gereğince yapılacak muayene ve tedavi giderleri her yıl 
Sandık işletme bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir.          
                                        
  Resmi sağlık kurumlarına muayene ve tedavi giderlerinin ödenmesi:      

  Madde 29 - Resmi sağlık kurumları, bir ay içerisinde Sandık hesabına muayene
ve tedavileri yapılan her hasta için ayrı ayrı düzenleyecekleri onaylı gider  
belgelerini, belgelerin kapsadığı giderlerin tamamını ayrı bir cetvelde toplamak
suretiyle, izleyen ay içinde T.C.Emekli Sandığına göndererek tutarını isterler. 
                                        
  Anlaşmalı eczane ve ecza dolaplarına ilaç bedellerinin ödenmesi:      

  Madde 30 - Anlaşmalı eczaneler veya ecza dolapları, bir ay içerisinde ver- 
dikleri ilaçlara ait reçete bedellerini gösterir faturaları, ilaç fiyat kupürle-
ri yapıştırılmış reçetelerle birlikte, izleyen ay içinde T.C.Emekli Sandığına  
göndererek tutarlarını isterler.                        
                                        
  İlgililerce karşılanan giderlerin ödenmesi:                 

  Madde 31 - (Değişik: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  2 nci madde kapsamına girenlerden;                     
  a) 3 ve 9 uncu maddeler uyarınca, sağlık karneleri verilinceye kadar, muaye-
ne ve tedavi giderlerini kendileri ödeyenler, resmi sağlık kurumlarınca yapılan 
muayene ve tedavilere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş gider belgeleriyle fiyat
kupürleri yapıştırılmış reçeteleri,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) 14 üncü madde gereğince ilk müdahale ve tedavi giderlerini kendileri   
ödeyenler, bu giderlere ilişkin onaylı belgeleri,                
  c) 20 nci madde gereğince, özel sağlık kurumları veya serbest diş tabible- 
rince yapılan diş tedavileriyle ilgili giderleri kendileri ödeyenler, bu gi-  
derlere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri,              
  d) 18, 19, 21, 22, 23, ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6 ncı maddeler   
gereğince ve resmi sağlık kurumu tabipleri ve kurullarınca gerekli görülen eş- 
lik etme ve taşıt aracı, içmece ve kaplıca tedavisi giderlerini, gözlük, işit- 
me ve konuşma cihazları, malül araçları, vücut organ protezleri, kalp pili, ya- 
pay kalp, yapay damar, yapay kemik protezleri vb. iyileştirme araçlarının be-  
dellerini kendileri ödeyenler, bunlara ait usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri, 
  e) Resmi sağlık kurumu tabibi tarafından verilen reçetede yazılı ilaç bede- 
lini, anlaşmalı eczane veya ecza dolabının bulunmaması nedeniyle 26 ncı madde  
gereğince kendileri ödeyenler, satın aldıkları ilaçlara ait fiyat kupürleri ya- 
pıştırılmış reçeteleri,                             
  T.C.Emekli Sandığına vermek veya göndermek suretiyle karşılıklarının öden- 
mesini isterler.                                
  İlgili maddelerde öngörülenler dışında kalan ödemeler, "Sağlık ve Sosyal  
Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik, 
Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarife" sine göre Sandıkça  
ilgililere ödenir.                               
                                        
  Giderlerin ilgili kurumlara veya kişilere gönderilmesi şekli:        

  Madde 32 - Muayene, tedavi ve iyileştirme araç bedelleri;          
  a) Resmi sağlık kurumları ile anlaşmalı eczane ve ecza dolaplarına, bu ku- 
rumların bulunduğu yerlerdeki,                         
  b) 31 inci maddede yazılı olanlara da; aylıklarını aldıkları yerlerdeki,  
  PTT, Türkiye İş Bankası veya T.C.Ziraat Bankası aracılığı ile gönderilir.  
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
  Kullanılacak belgeler:                           

  Madde 33 - Bu Tüzüğün uygulanması ile ilgili olarak kullanılacak belgeler, 
bunların kapsayacağı bilgiler ve diğer hususlar, T.C.Emekli Sandığı Genel Mü-  
dürlüğünce saptanır.                              
  Standardizasyon ve basım işleri 6400 sayılı Kanun gereğince Devlet Malzeme 
Ofisi"nce sağlanır.                               
                                        
  Eşlik etme zorunluluğu:                           

  EK MADDE 1 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Yatakta tedavi edilen hastanın durumunun yanında bir kimsenin bulunmasını  
zorunlu kıldığı uzman tabip raporuyla belgelendiği takdirde, eşlik edenin "re- 
fakatçi ücreti", Sandıkça ödenir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  18 inci madde hükmü uyarınca başka yerde tedavilerine gerek görülenlere   
eşlik edilmesinin zorunlu olduğu sevk raporunda belirtilmişse, eşlik eden    
için, aynı madde hükümlerine göre, yol parası ödenir.              
                                        
  Konuşma cihazı:                               

  EK MADDE 2 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Konuşmanın ancak cihazla mümkün olacağının resmi sağlık kurumu sağlık ku-  
rulu raporuyla belgelenmesi halinde, konuşma cihazı bedeli, Sandıkça karşıla-  
nır.                                      
  Ödemeler, her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptana- 
cak miktar üzerinden yapılır.                          
  Yurt içinde yapılamayan ve Yurt dışından getirilmesinde zorunluluk bulundu- 
ğu resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilen konuşma cihazı 
bedeli, aynen ödenir. Raporda bir kayıt bulunmadığı halde, Yurt dışından getiri-
len konuşma cihazı bedeli, ikinci fıkra esaslarına göre ödenir.         
  Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni cihaz bedeli ödenmez.       
                                        
  Malül aracı:                                

  EK MADDE 3 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Gerekliliği resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporuyla belgelenen malül  
aracı bedelleri, Sandıkça karşılanır.                      
  Ödemeler, her yıl Sandıkça motorsuz aracın piyasa rayici gözönünde bulundu- 
rularak saptanacak miktar üzerinden yapılır.                  
  Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni araç bedeli ödenmez.       
                                        
  Sağlık kurumu dışında sağlık yardımları:                  

  EK MADDE 4 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Uzman tabibin sağlık kurumu dışında veya hastanın bulunduğu yerde yapılma- 
sını uygun veya gerekli gördüğü pansuman, enjeksiyon, serum vb. sağlık yardımla-
rı giderleri, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumla-
rında Yapılacak Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait  
Fiyat Tarifesi"nde saptanan fiyatlar üzerinden Sandıkça karşılanır.       
                                        
  Kalp pili, kalp kapağı, yapay kalp, yapay damar, yapay kemik protezleri:  
                                        

  EK MADDE 5 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Resmi sağlık kurumu sağlık kurulunca gerekli görülen kalp pili, kapağı, ya- 
pay kalp, yapay damar, kemik protezleri vb. iyileştirme araçlarıyla ameliyat sı-
rasında kullanılan özel sarf malzemeleri (oksijenatör, tygon boruları, filitre- 
ler, özel dikiş malzemesi, embolektomi kateteri ve diğer kateterle uzatma hatla-
rı vb.) bedelleri, Sandıkça karşılanır.                     
                                        
  Sağlık kurumlarında sağlanamayan sağlık yardımları:             

  EK MADDE 6 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Resmi sağlık kurumlarında yapılamayan enjeksiyonlarla bu kurumlarda bulun- 
madığı veya yapılamadığı için özel sağlık kuruluşlarında çektirilen röntgen   
filmleri ve yaptırılan tahlil giderleri, belgelendirilmek koşuluyla, "Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesi"nde   
saptanan fiyatlar, bu tarifede bulunmadığı takdirde, üniversiteler tıp fakül-  
teleri hastanelerinde uygulanan fiyatlar üzerinden Sandıkça karşılanır.     
                                        
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan emeklilerin tedavi bedelleri:   

  EK MADDE 7 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                  
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi sağlık kurumlarında muayene ve te- 
davi olan hak sahiplerinin muayene ve tedavi bedelleri, bu Tüzük'te öngörülen  
esaslara göre ödenir.                              
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Geçici Hükümler                 
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasına başlamadan önce, emek- 
li, adi malüllük veya vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar  
adına Sandıkça düzenlenecek sağlık karneleri, ilgililerin aylık çeklerinin gön- 
derildiği banka şubesine yollanır.                       
  Bankalar, sağlık karnelerini imza karşılığı dağıttıktan sonra, imzalı bel- 
geleri Sandığa iade ederler.                          
                                        

  GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasına başlanmadan önce;   
emekli adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanların, 2 nci   
maddenin (B) fıkrasında gösterilen nitelikte aile fertleri varsa, gerekli bel- 
gelerle tevsik edilmesi şartıyla, bunlar için ayrıca düzenlenecek sağlık karne- 
leri de, geçici 1 inci maddedeki usule göre kendilerine gönderilir.       
                                        
  Bütçe yönergelerinin uygulanmaması:                     

  GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 20/9/1984 - 84/8549 K.)                
  1981, 1982 ve 1983 Mali Yılı Bütçe Uygulama Yönergelerinde yer alan Sandık- 
la ilgili hükümler yerine bu Tüzük hükümleri uygulanır.             
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
              Yürürlük Hükümleri                 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 34 - 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa 11 Temmuz 1971 günlü ve 
1425 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci maddeye dayanılarak hazırlanmış ve   
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde  
yürürlüğe girer.                                
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 35 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     28.6.1973 TARİH ve 7/6672 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte    Yürürlüğe      
 Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi     
                   Maddeleri                 
--------------------------------------------------------------------------------
 20.9.1984    84/8549         -         4.10.1984     
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     28.6.1973 TARİH ve 7/6672 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte   Yürürlüğe     
  Tarihi     Numarası        Yürürlüğe Giren  Giriş Tarihi    
                     Maddeleri               
--------------------------------------------------------------------------------