Endeksler
                                        
           İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜĞÜ           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.5.1973, No: 7/6335          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24.5.1973, No: 14544           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 12, S. 2118           
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi"nin şekli, içine nelerin yazıla- 
cağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.    
                                        
  Karne verilmesi zorunluluğu:                        

  Madde 2 - İşveren veya işveren vekili, işe aldığı her işçiye en geç onbeş  
gün içinde "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi" vermek zorundadır. Deneme süresine 
bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, deneme süresinin bitiminden  
sonra başlar.                                  
                                        
  Karnenin şekli ve içine nelerin yazılacağı:                 

  Madde 3 - İşçi çalışma ve kimlik karnesinin şekli ve içine nelerin yazıla- 
cağı bu Tüzüğe bağlı örnekte gösterilmiştir.                  
                                        
  Karnenin bastırılması ve işverenlere verilmesi:               

  Madde 4 - İşçi çalışma ve kimlik karnesi, bir kapak içerisinde birbirinin  
aynı üç yapraktan ibaret olup, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından seri ve sıra 
numaralı olarak bastırılıp, işverenlere parası karşılığında verilir.      
                                        
  Karnenin doldurulması:                           

  Madde 5 - A) İşe alınan işçiye, işçi çalışma ve kimlik karnesi verilirken, 
karnenin;                                    
  a) İşçinin kimliğiyle ilgili kısmı (işçinin adı, soyadı, baba adı, doğum  
yeri, doğum tarihi ve sigorta sicil numarası), yazılmak ve işçinin karnenin   
düzenlendiği tarihte çekilmiş fotoğrafı, fotoğraf için ayrılan yere yapıştırı- 
larak, üzerine varsa mühür veya kaşe basıldıktan sonra imza ile onaylanmak,   
  b) İşyerinin ünvanı ve işyerinin adresi kısımları, karşılarına işçinin ça- 
lıştığı işyerinin ünvan ve adresi yazılmak,                   
  c) Medeni durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işareti ko-  
nulmak ve çocuk sayısı yazılmak,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Öğrenim durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işareti    
konulmak,                                    
  e) İşe başladığı tarih kısmı, işçinin işe başladığı gün, ay ve yıl ya-   
zılmak,                                     
  f) Yaptığı işin niteliği kısmı, işçinin hangi kısımda ne iş yapacağı be-  
lirtilmek,                                   
  g) Mesleği kısmı, yapılan iş, bir meslekle ilgili ise o mesleğin adı ya-  
zılmak,                                     
  h) Meslekteki pozisyonu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (X) işa-  
reti konulmak,                                 
  i) Mesleğindeki iş tecrübesi kısmı, meslekte geçirdiği süre, yıl ve ay   
olarak yazılmak,                                
  j) Verilen ücret kısmı, ücretin ödeme şekli belirtilerek brüt miktarı ya-  
zılmak,                                     
  k) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya  
işveren vekilinin adı, soyadı işyerindeki ünvanı ve belgenin düzenlendiği tarih 
yazılıp imzalanmak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur. 
  B) İşyerinden ayrılmakta olan işçi için, işçi çalışma ve kimlik karnesinin; 
  a) İşinden ayrıldığı tarih kısmı, ayrıldığı gün, ay ve yıl yazılmak,    
  b) Son aldığı ücret kısmı, ayrıldığı tarihteki ücret ödeme şekli belirtile- 
rek brüt miktarı yazılmak,                           
  c) İşyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye kısmı, hangi kı- 
sım ve atelyelerde ne gibi işler yaptığı, eylemli çalışma süresi, kalifiye iş- 
çiler için işdeki meslek ve pozisyonunun ne olduğu yazılmak,          
  d) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar kısmı, gördüğü mesleki kurslar varsa, 
türü ve süresi yazılmak,                            
  e) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya  
işveren vekilinin adı, soyadı, işyerindeki ünvanı yazılmak ve imzalanmak,    
suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur.          
                                        
  Değişikliklerin işlenmesi:                         

  Madde 6 - Karnenin işçilere verilmesinden sonra karnede yazılı durumlardaki 
değişiklikler, ilk boş sayfaya işveren veya işveren vekili tarafından işlenir. 
Bu değişikliklerin karne üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı ve sayfaların 
dolmuş bulunduğu hallerde yeni bir karne düzenlenir.              
                                        
  Karnenin işçilere verilmesi:                        

  Madde 7 - Karne, işveren tarafından işe alınan her işçiye imzası karşılığın-
da verilir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Karnenin sahibi tarafından kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple kullanı- 
lamıyacak duruma gelmesi halinde, işveren tarafından veriliş nedeni belirtil-  
mek, karne kaydına uygun olmak ve eski karnenin seri ve sıra numarası da ya-  
zılmak suretiyle yeni bir karne doldurularak işçiye verilir.          
                                        
  Karnenin kullanılması:                           

  Madde 8 - İş ve İşçi Bulma Kurumu işçilerin iş isteklerinde ve işverenler, 
işçilerin başvurmalarında işçi çalışma ve kimlik karnelerinden yararlanırlar.  
                                        
  Eski karnelerin geçerliliği:                        
  Geçici Madde - 931 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre hazırlanan  
"İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü"ne dayanılarak verilmiş olan işçi çalış- 
ma ve kimlik karneleri geçerlidir.                       
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - 25 - Ağustos - 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci   
maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümle-
ri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.              
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
 Açıklama:                                   
 ---------                                   
  1- Bu karne İşveren tarafından işe aldığı her işçiye en geç 15 gün içeri-  
    sinde doldurulup verilir.                        
  2- Karneyi, işçi yanında bulunduracaktır.                  
  3- İşçinin "İşyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye" kısmı  
    kalifiye işçiler için doldurulur.                    
 Not:                                      
 ----                                      
  İş bu karne 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi  
gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
 Medeni durumu : Evli     Boşanmış    Dul    Bekar         
                                        
      Çocuk sayısı: ............                      
 Öğrenim durumu : Okur-yazar     İlkokul      Ortaokul        
       veya dengi        Sanat Enstitüsü             
       Lise veya dengi      Yüksek öğrenim             
                                        
 1) İşe başladığı tarih  : ...............................................  
 2) Yaptığı işin niteliği : ...............................................  
 3) Mesleği        : ...............................................  
 4) Meslekteki pozisyonu Çırak      Yardımcı     Düz         
            İşçi        Kalifiye işçi             
            Usta yardımcısı        Usta            
            Ustabaşı      Atelye şefi              
 5) Mesleğindeki iş tecrübesi :............Yıl ...............Ay        
 6) Verilen ücret   : ...................................................  
   a - Saat ücreti  : ...................................................  
   b - Günlük ücret : ...................................................  
   c - Haftalık ücret: ...................................................  
   d - Aylık ücret  : ...................................................  
   e - Diğer tür ücret:...................................................  
 7) İşveren veya İşveren vekilinin :                      
   a - Adı, soyadı  : ...................................................  
   b - Ünvanı    : ...................................................  
   c - İmzası    : ...................................................  
   d - Belgeyi düzenlediği tarih : .......................................  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
 Seri No : ............                             
 Sıra No : ............                Fotoğraf         
                                        
                                        
           İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ               
                                        
 Adı       : ........................................................... 
 Soyadı     : ........................................................... 
 Baba Adı    : ........................................................... 
 Doğum yeri   : ........................................................... 
 Doğum tarihi  : ........................................................... 
 Sigorta sicil No: ........................................................... 
 İşyerinin ünvanı: ........................................................... 
          ........................................................... 
 İşyerinin adresi: ........................................................... 
          ........................................................... 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
  1) İşinden ayrıldığı tarih  : .......................................... 
  2) Son aldığı ücret      : .......................................... 
  3) İşyerinde ayrılıncaya ka-                        
    dar çalıştığı kısım ve                          
    atelye           : .......................................... 
                                        
     Çalıştığı         Yaptığı işdeki               
   kısım ve atelye      meslek ve pozisyonu     Süresi      
   ---------------      -------------------     ------      
  a - ..............      ...................     ......      
  b - ..............      ...................     ......      
  c - ..............      ...................     ......      
  d - ..............      ...................     ......      
                                        
   4) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar                    
                      Türü       Süresi      
                      ------       ------      
                      ......       ......      
                      ......       ......      
   5) İşveren veya işveren vekilinin :                    
                                        
  a - Adı, soyadı  : .....................................................  
  b - Ünvanı     : .....................................................  
  c - İmzası     : .....................................................  
--------------------------------------------------------------------------------