Endeksler
                                        
             TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ (1)              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.4.1973, No: 7/6229           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.4.1928, No: 1219           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18.4.1973, No: 14511           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 12, S. 2005          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Türkiye'de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi al- 
mak bu Tüzük hükümlerine tabidir.                        
                                        
  Asistan tanımı:                               

  Madde 2 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.)                 
  Bu Tüzükte geçen asistan deyimi,tababet dallarından birinde uzman olabilmek 
için bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla özel mevzuatına ve bu Tüzük hüküm-
lerine göre,öğrenim,eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetişti-
rilmek üzere atanan kişi anlamına gelir.                    
  3 üncü maddede yazılı kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanlar,unvan ve 
kadroları ne olursa olsun,bu Tüzüğün uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgesi yönün-
den asistanlar için öngörüldüğü esaslara tabidirler.              
  Yabancı uyruklular,bu Tüzükte kendileri için öngörülen koşulları taşımak  
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler.                
                                        
  Uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar:                    

  Madde 3 - Uzmanlar; tıp fakülteleri,diş hekimliği fakülteleri,Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetkili kılınan sağlık  
kurumlarında yetiştirilir.                           
  (Ek: 25.5.1981 - 8/3024 K.) Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
kurumlardaki iç hastalıkları,çocuk sağlığı ve hastalıkları,genel şirurji,kadın 
hastalıkları ve doğum asistanlarının,ilk ve son yılları dışındaki en çok bir  
yıllık asistanlık çalışmalarını yetkili kılınan sağlık kurumları dışında kalan 
Devlet Hastanelerinde yapmalarına Bakanlıkça karar verilebilir. 18 inci maddede 
sözü edilen yeterlik fişleri,bu süre için,yanlarında çalıştıkları uzmanlar tara-
fından doldurulur.                               
                                        
  Asistanlıkla bağdaşmayan görevler:                     

  Madde 4 - Asistanlar,bu Tüzük hükümlerine göre saptanan,eğitim,öğretim ve  
uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiç
bir görev alamazlar,muayenehane açamazlar,çalıştıkları uzmanlık dalının uygulan-
masından sayılmayacak işlerle görevlendirilemezler.               
---------------------                              
  (1) Bu tüzükte geçen "Gülhane Askeri Tıp Akademisi"deyimi,5.7.1983 tarih ve
     83/6834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu tüzüğe eklenen "Ek Madde 
     1" hükmü gereğince "Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesi" biçimin-
     de değiştirilmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tababet Uzmanlık Dalları, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri :       

  Madde 5 (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.)                  
  Tababet uzmanlık ana ve yan dalları,bunlardaki eğitim süreleri ve rotasyon- 
lar ek çizelgede gösterilmiştir.                        
  Klinik ve laboratuvar şefleri ya da özel mevzuatına göre yetkili kılınan bi-
lim dalı başkanları,asistanlara,çizelgede öngörülmeyen rotasyonları yaptırmaya 
yetkilidirler.                                 
  Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğrenimi yapmakta  
olan asistanlar,Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde,eğitim amacıyla,uzmanlık  
eğitimi veren başka sağlık kurumlarında,ilgili fakültelerin kabul etmesi koşu- 
luyla da tıp fakülteleri hastanelerinde çalıştırılabilirler.          
                                        
  Asistan olma şartları:                           

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.)                 
  Asistanlığa atanabilmek için;                        
  A - 1) Türk vatandaşı olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek 
ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,Kamu,özel Kuruluş ve işyerlerinde Ça- 
lıştırılabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında sayılmak,       
  2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,                   
  3) Taksirli suçlar dışında,ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa 
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas,
irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye,kullanma,dolan-
lı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunma-
mak,son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,               
  4) Askerlikle ilgili bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış olmak,bu gö-
revi ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut Askerlik Kanununun 86 ve 89 
uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış 
olanlar bakımından uzmanlık yapacakları dal için bu Tüzüğün 5 inci maddesinde  
gösterilen sürelerin sonuna kadar otuziki yaşından gün almayacak durumda olmak, 
  5) Atanmak için başvurma ve atanma sırasında bağlı bulundukları meslek oda- 
larınca,geçici süreyle de olsa,meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak,      
  6) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına
sağlık yönünden engeli bulunmadığını 3 üncü maddede belirtilen kurumların sağlık
kurullarından alınan raporla belgelemek,                    
  B - Türkiye'de tabiplik yapmaya yetkili olmak ya da,            
  1) Ortodonti ve diş protezi uzmanlık eğitimi için diş hekimliği fakültesi 
ya da diş hekimliği yüksek okulu,                        
  2) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fa-
kültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi,               
  3) Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlık eğitimi için fen fakültesi ya da 
dengi fakültelerin kimya,biyoloji bölümünü,kimya yüksek okulu,eczacılık fakülte-
si,eczacılık yüksek okulu ya da veteriner fakültesi,              
  4) Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimi için eczacılık fakültesi ya da ecza- 
cılık yüksek okulu,fen fakültesi kimya bölümü ya da kimya yüksek okulu,     
  5) Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlık eğitimi için,fen fakültesi biyo-
loji bölümü ya da veteriner fakültesi,                     
  6) Fizyoloji uzmanlığı eğitimi için,fen fakültesi biyoloji ve kimya bölüm- 
leri ya da kimya yüksek okulu ya da veteriner fakültesi,            
  mezunu olmak,                                
  C - Asistanlık sınavını kazanmış olmak,                   
  gerekir.                                  
  Muvazzaf askerlik hizmetlerini sınav gününden üç ay sonra bitirecek olanlar 
asistanlık sınavına girebilirler.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancıların asistanlıkları:                        

  Madde 7 - Türkiye'de uzman olarak yetişmek isteyen yabancı uyruklular;   
  a) Türkiye veya yabancı ülkelerde resmen tanınmış bulunan tıp fakültelerin- 
den yahut 6 ncı maddede yazılı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,   
  b) Türkiye'de asistanlık yapmalarına engel halleri bulunmadığı yetkili mer- 
cilerce saptanmış olmak,                            
  c) Türkiye'de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olmak,     
  d) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilmek,          
  e) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki gi- 
derlerinin karşılanacağını gösterir bir belge vermek şartıyla aylıksız olarak  
asistanlığa kabul olunabilirler.                        
                                        
  Asistanlığa giriş sınav yeri ve günleri:                  

  Madde 8 - Asistanlığa giriş sınavları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
yılda en az bir defa olmak üzere Ankara'da yapılır. Sınav yer ve günleri 3 ay  
önceden saptanarak bütün illere duyurulur. Gerektiğinde yayım yoluyla da ilan  
edilir.                                     
  Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
ise sözü edilen giriş sınavlarını özel mevzuatına göre ve kendi kurumlarında  
yaparlar.                                    
                                        
  Asistanlık için başvurma:                          

  Madde 9 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık sınavlarına
girmek isteyenler,sınav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bulunacak şekilde yazılı
olarak Bakanlığa başvururlar. Bu günden Sonraki başvurmalar ve postadaki gecik- 
meler dikkate alınmaz.                             
  İstekliler,başvurmalarında,asistan olmak istedikleri dalı ve sınava girecek-
leri yabancı dili belirtirler. Sınava giriş fişi,sınav gününden 15 gün önce ken-
dilerine gönderilir veya verilir.                        
  Sınavı kazandıkları bildirilenler,6 ncı maddede yazılı şartları haiz olduk- 
larına ilişkin belgeleri,bildirim gününden itibaren 15 gün içinde Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığına verirler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görevli  
bulunanların sadece diploma ve sicil numaralarını bildirmeleri ve askerlik du- 
rumlarının 6 ncı maddenin A fıkrası (d) bendinde yazılı şartlara uygunluğunu  
belgelendirmeleri yeterlidir.                          
                                        
  Sınav konusu ve kapsamı:                          

  Madde 10 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.)                 
  Asistanlık sınavları,yabancı dil ve meslek bilgileri dallarında yapılır.  
  Sınavlarda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden,yabancı dilde en az
60,meslek bilgilerinde en az 70 puan almak gerekir.Meslek bilgileri sınavına gi-
rebilmek için,yabancı dil sınavını başarmış olmak zorunludur.Yabancı dil sınavı,
yılda iki kez Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkili kılınan bir kurumca yapılır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı dil sınavında başarı gösterenler,buna ilişkin sınav sonuçlarının Ba-
kanlıkça ilan edilen tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde bu Tüzük hükümlerine 
göre girecekleri sınavlarda yabancı dil sınavından bağışık tutulurlar.     
  Halk sağlığı ve aile hekimliği dallarında uzmanlık eğitimi görecekler,meslek
sınavına tabi tutulmazlar. Ancak,bu dallarda uzmanlık eğitimine başlayanlar,bu 
tarihten itibaren beşyıl süreyle başka bir dalda asistanlık sınavına giremezler.
                                        
  Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi: