Endeksler
                                        
           AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.3.1973, No: 7/6174          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9.4.1973, No: 14502           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi : 12, S. 1960         
                                        

  Madde 1 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı,kadınlarla 16
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların,hangi çeşit ağır ve teh- 
likeli işlerde çalıştırılabilecekleri bu Tüzükte belirtilmiştir.        
                                        

  Madde 2 - Ağır ve tehlikeli işler,bu Tüzüğe bağlı cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde,karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Ç) harfi bulun-
mayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar çalış- 
tırılmaz.                                    
  16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması  
yasaktır.                                    
  Şu kadar ki,ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip o konudaki  
işi meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını doldurmuş çocuklar ağır ve tehlikeli  
işlerde çalıştırılabilir.                            
  İlgili Bakanlıklarca yeterliği kabul edilen kursları bitirip,o işi meslek  
edinmiş olan bu gibiler cetvelin 35 inci sırasından 62 nci sırasına kadar (62  
dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.                   

  Madde 3 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılcak işçiler (Kadınlar dahil) 
ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, 
işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı   
olduklarının hekim raporu ile saptanması zorunludur.İşin devamı süresince de bu 
işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının;16 yaşını doldurmuş fakat  
18 yaşını bitirmemiş çocuklar için en az 6 ayda bir,diğerleri için de en az   
yılda bir defa hekim raporu ile saptanması zorunludur.Bu raporlar;işyeri hekimi,
işçi sağlığı dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sos-
yal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri ve hekimleri,sağlık ocağı,Hükümet veya  
belediye doktorları tarafından verilir.Raporlarda hangi bilgilerin bulunacağı  
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte saptanır.      
  Bir işçinin,ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu 
olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.İşçilerin gerek   
ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumları bu  
rapora işlenir.                                 
  Bu raporlar,teftişe yetkili memurların her istediğinde gösterilmek üzere  
işveren veya yetkili tarafından, gizliliğine halel gelmiyecek bir surette işle- 
rindeki kişisel sağlık dosyalarında saklanır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde,işçi en yakın    
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur;ve- 
rilen rapor kesindir.                              
                                        
  İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları  
veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.
                                        

  Madde 4 - Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırı- 
lamazlar.Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim 
raporuna göre hareket edilir.                          
  Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.               
                                        

  Madde 5 - İşveren veya vekili,ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçile-
rin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak,bunları teftiş ve 
denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermekle ödevlidir. 
                                        

 

 
  Madde 6 - Bu Tüzükte belirtilen şartlara aykırı olarak,ağır ve tehlikeli  
işlerde kadın ve çocuk işçi çalıştırıldığı veya çalışan işçinin sağlık durumu  
itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiği saptandığında,bunlar,  
çalışmaktan alıkonur.                              
                                        

  Madde 7 - 25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine da- 
yanılarak Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca düzenlenen ve Da- 
nıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,Resmi Gazete ile yayımı gününde   
yürürlüğe girer.                                
                                        

  Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
16 yaşını dol-      AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT CETVEL          
durmuş fakat                                  
18 yaşını                                    
bitirmemiş                                   
çocukların                                   
çalıştırıla-    Kadınların                         
bilecekleri     çalıştırılabile-                      
işler        cekleri işler                        
----------------  ----------------                      
                      Arama ve sondaj işleri :       
   ---        ---     1 -Kömür,petrol,tabii gaz, su,her çeşit   
                    maden filizleri ve minarelleri arama ve 
                    her çeşit sondaj işleri,(Bu işlerin yal- 
                    nız yer üstünde yapılan yardımcı hizmet- 
                    lerinde kadın ve çocuk çalıştırılabilir.)
                    Kömür,petrol,tabii gaz,su maden filizleri
                    ve mineralleri ile taş,toprak,kum ve ben-
                    zeri maddelerin çıkarılması ve üretimi  
                    işleri.                 
                                        
   ---       ---      2- Kömür,petrol,tabii gaz,su,her çeşit   
                    maden filizleri minarelleri ile taş,top- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi-  Kadınların                        
tirmemiş çocukların  çalıştırıla-                       
çalıştırılabilecek-  bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  -----------                        
                   rak,kum ve benzeri maddelerin çıkartılması
                   ve üretimi ve bu işlerin yapılmasında ta- 
                   mamlayıcı nitelikte olan kırma,yıkama,zen-
                   ginleştirme,taşıma,depolama ve benzeri iş-
                   ler. (Elle yapılan basit ayıklama işlerin-
                   de kadın çalıştırılabilir.)        
                   Metalürji Sanayii ile ilgili işler :   
  -          -     3 - Demir ve demirden başka metallerin ve me- 
                   talsilerin filiz ve minerallerinden itiba-
                   ren pirometalürjisel,kimyasal,elektrolitik
                   usüllerle üretimi işleri ve bunlarla ilgi-
                   li işler.                 
  -          -     4 - Demir ve demirden başka metallerin ve me- 
                   talsilerin eritilmesi,saflaştırılması,ala-
                   şımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapı-
                   lan her çeşit işler.           
  -          -     5 - Demir,çelik ve alaşımlarının,demirden baş-
                   ka metal ve alaşımlarının,metalsi ve ala- 
                   şımlarının her çeşit döküm (adi döküm,pres
                   döküm gibi) ve haddeleme,presleme suretiy-
                   le sıcak ve soğuk olarak standard şekil- 
                   lendirilmeleri işleri.          
  -          -     6 - Demir,çelik ve alaşımlarına,demirden başka
                   metal ve alaşımlarına,metalsi ve alaşımla-
                   rına (Külçe veya takoz halinde veya şekil-
                   lendirilmiş olanlarına) uygulanan ısı iş- 
                   leri. (Tav,su verme ve benzeri işlemler.) 
  -          -     7 - Kükürtün eritme yoluyla üretimi,öğütülme- 
                   si,ambalajı ve depolanması ve bunlarla il-
                   gili işler.                
                   Taş ve Toprak Sanayii ile ilgili işler : 
  -          -     8 - Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartıl- 
                   ması ve işlenmesi işleri. (Kırma,kesme,  
                   taşıma,yontma,öğütme,cilalama ve benzeri 
                   işler dahil,süs ve hatıra eşyası     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi-  Kadınların                        
tirmemiş çocukların  çalıştırıla-                       
çalıştırılabilecek-  bilecekleri                        
leri işler      işler                           
-----------------   ----------                        
                   yapımında kullanılan taşların işlenmesi  
                   işleri hariç)               
  -          -    9 - Çimento fabrikalarında;taş ocaklarında di- 
                   namitleme,konkasör ve yağcılığı,konkasöre 
                   vagon devirme ve monitör havai hat yağcı- 
                   lığı,ekskavatör işleri ile çimento üreti- 
                   minde kalker silosu,kalsinatör,klinker   
                   elevatörü,ambalaj,gezer vinç,kaynak,sant- 
                   ralda ocakçılık ve külcülük,ocak ve fırın 
                   duvarcılığı ve tamirciliği,yükleme ve bo- 
                   şaltma,su kulesi,baca ve boya tamiri,gezer 
                   vinç yolları,kanalizasyon ve bakım işleri. 
  -         -     10 - Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları 
                   öğütme ve eleme işleri.          
  Ç         K     11 - Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan 
                   kiremit,tuğla,ateş tuğlası,boru,pota,künk 
                   ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
  Ç         K     12 - Çanak,çömlek,çini,fayans,porselen ve sera- 
                   mik imaline ait işler.           
  Ç         K     13 - Cam,şişe,optik ve benzeri malzeme fabrika 
                   ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler.
  -         -     14 - 11,12 ve 13 numaralı bentlerde belirtilen 
                   işlerden fırın işleri ile silis tozları sa-
                   çan işler.                 
                   Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayii ile  
                   ilgili işler :               
  -         -     15 - Ağır saç levhaları bağlama,perçinleme ve  
                   presleme işleri ile kalafat işleri,kara,  
                   deniz ve hava taşıtlarının tamir veya ima- 
                   linde kullanılan malzemenin özellikleri  
                   itibariyle bir kişi tarafından idare edile-
                   meyen işler.                
  -         -     16 - Gemi inşaat ve tamiratında iskele,dik-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  ----------                         
                  me ve kızak işleri ile vinçler,işçi iskele- 
                  leri,bumbalar,direkler,demir ve zincirler  
                  vesair teçhizata ait işler.         
   -         -    17 - İskeleler,şarpantlar,köprüler,motörler,maki-
                  nalar ve kazanlar imali ve bunların fabrika 
                  tecrübeleri ve montajları işleri.      
   Ç         K    18 - Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işle- 
                  ri. (Çivi,zincir,vida vb.gibi)       
   -         -    19 - Demiri ısıtıp döğerek şekillendirme veya  
                  presleme suretiyle çeşitli eşya imali işle- 
                  ri.                     
   -         -    20 - Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri.
                  (Oksijen,elektrik,punta ve dikiş kaynağı iş-
                  leri gibi)                 
   -         -    21 - Bakır,pirinç,alüminyum malzemeden eşya ima- 
                  latı işleri, (Mutfak ve ev eşyası ile süs  
                  eşyası imalatında kadın ve çocuk çalıştırı- 
                  labilir.)                  
   -         -    22 - Kurşun kaynak işleri,seri ve devamlı lehim 
                  işleri. (Radyo,televizyon,elektrik ve elekt-
                  ronik cihazların imalinde ve onarımında ya- 
                  pılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın 
                  çalıştırılabilir.)             
   -         -    23 - Font,çelik ve diğer madenleri ve alaşımları-
                  nı eritip potalara dökmek suretiyle çeşitli 
                  parça eşya imali işleri.          
   -         -    24 - 10 Kg. aşan tornacılık; tesviyecilik ve taş-
                  lama işleri.                
   -         -    25 - Her türlü madeni kablo imali,çelik tel ve  
                  çelik şerit soğuk haddeleme,bıçak ve emsali 
                  demir eşya imali işleri.          
   -         K    26 - Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk
                  şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. 
   -         -    27 - Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal
                  temizlik işleri ile elektroliz yolu     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
----------------   --------                          
                  ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj,kromaj
                  ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu
                  ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay, 
                  çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapı-
                  lan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama,elok-
                  sal vb.) ve emaye işleri.          
                  Ağaç ve tahta işleri ve bunlardan mamul eşya
                  sanayii ile ilgili işler.          
  -         -    28 - Muharrik kuvvetle çalışan her türlü testere-
                  ler ile kesici,yontucu,soyucu,delici makina-
                  lar ve hızarlarla yapılan işler.      
  Ç         K    29 - Kurutma işleri ile yapıştırma,kontraplak,  
                  kontrtabla ve suni tahta imali işleri.   
                  Yapı İşleri :                
  -         -    30 - Bina,duvar,set,baraj,yol,demiryolu inşaası 
                  ve tamiri işleri. (Yardımcı işlerde çocuk  
                  çalıştırılabilir.)             
  -         -    31 - Havai hat,tünel,köprü,iskele,liman,dalgakı- 
                  ran,kanalizasyon,lağım,kuyu,kanal ve benzer-
                  leri yerüstü ve yeraltı su üstü ve su altı 
                  inşaatı ve tamiratı işleri ile tazyikli hava
                  ile temel inşaat ve yıkım işleri.      
  -         -    32 - Kireç,beton,asfalt ve benzerleri gibi yapı 
                  malzeme ve maddeleri ihzar ve tatbikatına  
                  ait işler.                 
  -         -    33 - Asbest tozları ile yapılan her çeşit imala- 
                  tın (Dam tecrit malzemesi,çimento ve asbest 
                  esaslı borular,kauçuklu ve plastikli yer dö-
                  şemeleri imali gibi.) asbest hazırlama ve  
                  hamur yapma işleri.(Hamurun şekillendirilmiş
                  ve bu suretle zararlı etkisi giderilmiş ka- 
                  demelerinde kadın ve çocuk çalıştırılabi-  
                  lir.)                    
  -         -    34 - Toprak kazma,yarma ve doldurma işleri.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi-  Kadınların                        
tirmemiş çocukların  çalıştırıla-                       
çalıştırılabilecek-  bilecekleri                        
leri işler      işler                           
-----------------   ----------                        
                    Kimya sanayi ile ilgili işler :     
   -          -    35 - Klorür asidi,sülfat asidi,nitrat asidi ve
                    benzeri her çeşit tahriş edici ve yakıcı 
                    asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit,
                    amonyak gibi alkalilerin üretimi ve bun- 
                    larla yapılan işler.           
   -          -    36 - Aldehitler,ketonlar,eterler,karbon sül- 
                    für,analin,alkoller,solventler,tinerler, 
                    triklor-etilen ve benzerleri gibi uçucu 
                    ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla
                    yapılan işler.              
   -          -    37 - Ham petrol ve katranların distilasyonu, 
                    bitum,madeni yağlar ve her türlü akarya- 
                    kıt ve rafinasyon işleri. (Maddelerin kü-
                    çük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi
                    kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve 
                    çocuklar çalıştırılabilir.)       
   -           -   38 - Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,kok-
                    laştırılmaları ve bunlardan elde edilen 
                    bitum,katran gibi ara ve art ürünlerin  
                    distilasyonu işleri.           
   -           -   39 - Hava gazı,yer gazı,bio gaz ve asetilen  
                    üretimi işleri.             
   -           -   40 - Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağla-
                    maya özgü olup petrol tasfiyehanelerinde 
                    elde edilemeyen sıvı ve katı yağların  
                    imali işleri.              
   -           -   41 - Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın 
                    imali,depolanması ve nakli işleri.    
   -           -   42 - Her türlü zehirli gazların ve harb gazla-
                    rının üretimi kullanılması depolanması ve
                    nakli işleri.              
   -           -   43 - Aktif kömürlerin diğer aktif maddelerin 
                    ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyas-
                    yon işleri.               
   -           -   44 - Her türlü patlayıcı maddenin kullanıl-  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi-  Kadınların                        
tirmemiş çocukların  çalıştırıla-                       
çalıştırılabilecek-  bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  ----------                        
                  dığı işler ile toz ve gaz maskeleri,koruyucu
                  başlık ve elbiseler kullanılması zorunlu bu-
                  lunan işler.                
   -         -   45 - Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali iş- 
                  leri (Aydınlatma ve işaret fişekleri,havai 
                  fişekler şenlik maytabları,tabanca mantarı 
                  benzerleri.)                
   -         -   46 - Kibrit imaline ait işler.          
                  (Kimyasal maddelerin karıştırılması,hamur  
                  yapma ve kurutma işleri dışındaki işlerde  
                  kadın ve çocuk çalıştırılabilir.)      
   -         -   47 - Her türlü organik ve anorganik zehirli veya 
                  tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali
                  ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş
                  edici boyaların kullanılması işleri.    
   -         -   48 - Kimyasal gübrelerin istihsali ve istihzarı 
                  işleri.                   
   -         -   49 - Sellulozik boya imali işleri.        
   -         -   50 - Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile  
                  yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali  
                  işleri.                   
   -         -   51 - Ensektisit,rodentisit ve tarımsal mücadele 
                  ilaçları istihsali ve istihzarı işleri.   
   -         -   52 - Flor,klor,brom,iyot üretimi ve bunların mu- 
                  harriş türevlerinin imali işleri.      
   -         -   53 - Organik ve anorganik pigmentlerin imali iş- 
                  leri.                    
   -         -   54 - İnsan sağlığına zarar verici kimyasal madde-
                  lerin yükleme boşaltma ve nakli işleri.   
   -         -   55 - Akümülatör imali ve seri olarak akümülatör- 
                  lerin bakım ve şarj işleri.         
   -         K   56 - Uyuşturucu maddelerin imali işleri.     
   Ç         K   57 - Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  
                  bunlardan yapılan maddelerin imaline    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  226l                    
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  ----------                         
                  ilişkin işler. (Karbon sülfür gibi parlayıcı 
                  veya tahriş edici solventlerle yapılan prine 
                  ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon  
                  yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon 
                  kademelerinde kadın ve çocuk çalıştırılamaz.)
  -          -   58 - Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   
                  plastik maddelerin imali işleri.       
  -          -   59 - Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve  
                  imalathanelerinde tabaklama,nakil ve depolama
                  işleri.                   
  -          -   60 - Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.    
  -          K   61 - Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun 
                  hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş 
                  mamul yapımına kadar bütün işler. (Lastik ha-
                  murunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz)
  Ç          K   62 - Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plas-
                  tik eşya imali işleri. (Bu tip imalatta mey- 
                  dana gelen ara veya ana mamul bir kişi tara- 
                  fından idare edilemiyecek büyüklük ve ağır- 
                  lıkta ise bu işlerde kadın ve çocuk çalıştı- 
                  rılamaz.)                  
                  İplik ve Dokuma Sanayii ile ilgili işler:  
   Ç         K   63 - Çırçır fabrikalarındaki işler.        
   _         K   64 - Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri  
                  temizleme ve harman işleri ile bunların dö- 
                  küntülerini ayırma ve didikleme işleri.   
   -         K   65 - Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunla- 
                  rın döküntülerini hallaç,haşıl,tarak ve kola-
                  lama tezgahlarında yapılan işler.      
   Ç         K   66 - Pamuk,keten,yün,ipek ve benzerleriyle bunla- 
                  rın döküntülerinin hallaç,tarak ve kolalama 
                  tezgahlarından bölme ile ayrıl-       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  ---------                         
                  mış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı  
                  olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri. 
   -         K   67 - Her türlü ilkel ve mamul maddelerin boyan- 
                  ması,gazlanması ve ağartılması işleri.   
   -         -   68 - Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işle-
                  ri.                     
   -         K   69 - Tafta,vernikli veya su geçmez bezler ve mu- 
                  şamba imali işleri.             
   -         K   70 - Kıl mensucat,her türlü keçe ve aba imali iş-
                  leri.                    
                  Kağıt ve sellüloz Sanayii ile ilgili işler. 
   Ç         K   71 - Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. 
   Ç         K   72 - Sellüloz üretimi işleri.          
   -         -   73 - Kağıt ve sellüloz üretiminde klor,hipoklo- 
                  rit,kükürt dioksit,hiposulfit gibi tahriş  
                  edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çö- 
                  zeltilerinin hazırlanması,kullanılması ve  
                  geri kazanılması işleri.          
   -         K   74 - Seri olarak otomatik makinalarla kağıt,kar- 
                  ton,mukavva imali işleri.          
                  Gıda ve içki sanayi ile ilgili işler.    
   Ç         K   75 - Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik 
                  fabrikalarındaki işler.           
   -         -   76 - Ekmek ve maya fırın ve fabrikalarındaki ha- 
                  zırlama ve imale ait işler.         
   -         -   77 - Mezbaha işleri,sakadat atelye ve fabrikala- 
                  rındaki işler.               
   Ç         K   78 - Balıkhane işleri.              
   -         -   79 - Soğuk hava depolarındaki işler.       
   -         -   80 - Tuzlalarda su içinde çalışma işleri ile tuz 
                  doldurma ve hamallık işleri.        
   Ç         K   81 - Şeker fabrikalarında hazırlama ve üretime  
                  ait işler.                 
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  -----------                        
    -         K    82 - Alkol ve her türlü alkollü içkilerin imali
                   işleri.                  
                   Tütün sanayi ile ilgili işler.      
    -         -    83 - Balyaların depolara taşınması işleri.   
    -         -    84 - İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. 
    -         K    85 - Sigara imalathane ve fabrikalarında yaprak
                   tütün rutubetlendirme daireleri,ayırma ve 
                   temizleme makineleri,tütün filtreleri iş- 
                   leri.                   
    -         K    86 - Tütün harman ve kıyımhane işleri.     
                   Enerji üretimi,nakli ve dağıtımı ile ilgi-
                   li işler:                 
    -         -    87 - Buhar,gaz vesair muharrik kuvvet üretimiy-
                   le ilgili işler.             
    -         -    88 - Elektriğin üretimi,nakli ve dağıtımı işle-
                   ri ile akümülatör dairelerinde yapılan her
                   türlü işler.               
    -         -    89 - Hareket halinde bulunan makine,motor ve  
                   aksamı ile transmisyon tertibatının yağ- 
                   lanması,tamiri ve temizlenmesi gibi işler.
                   Nakliye ve benzeri işler:         
    -         -    90 - (Değişik: 12/5/1991-91/1546 K.) Araçsız  
                   olarak yirmibeş kilodan, elli kiloya ka- 
                   dar (elli kilo dahil) ağırlık taşıma, bo- 
                   şaltma ve yükleme işleri.         
   -         -    91 - El arabası gibi araçlarla elli kilodan yu-
                   karı ağırlık taşıma,boşaltma ve yükleme  
                   işleri.                  
    -         -    92 - Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalar-
                   la altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, 
                   boşaltma ve yükleme işleri.        
    -         -    93 - En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle 
                   300 kilodan yukarı ağırlık taşıma,boşaltma
                   ve yükleme işleri.            
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş                               
fakat 18 yaşını bi- Kadınların                         
tirmemiş çocukların çalıştırıla-                        
çalıştırılabilecek- bilecekleri                        
leri işler      işler                           
------------------  ----------                         
   Ç         K    94 - Çuvallama,fıçılama,istifleme ve benzeri  
                   işler.                  
   -         K    95 - İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçla- 
                   rında pilotluk,kaptanlık,şöförlük ve bun- 
                   lara yardımcılık işleri.         
   -         K    96 - Her türlü taşıt araçlarında makinistlik, 
                   arabacılık,frencilik,makascılık ve bunlara
                   yardımcılık işleri.            
                   Çeşitli işler :              
   -         -    97 - Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve
                   diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması,
                   toplanması,üretilmesi ve dalyan işleri.  
   -         -    98 - Sünger avcılığı işleri.          
   -         -    99 - İtfaiye işleri.              
   -         -    100 - Ocakçılık,ateşçilik işleri ile ocak ve  
                   baca temizleme işleri.          
   -         K    101 - Büyük çamaşırhanelerde yapılan işler.   
   -         -    102 - Lağım işleri.               
   -         -    103 - Çöpçülük işleri.             
   -         -    104 - Hayvansal gübre işleri.          
   -         K    105 - Paçavracılık işleri.           
   -         -    106 - Bataklık kurutma,su altı ve toprak altı  
                   işleri ile suya girilerek yapılan her tür-
                   lü işler.                 
   -         -    107 - Düşme tehlikesi fazla olan yüksek yerlerde
                   yapılan inşaat ve tamirat işleri.     
   -         K    108 - Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif
                   maddelerle yapılan işler.         
   -         K    109 - Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bah- 
                   çelerdeki ve hayvan terbiyesi müessesele- 
                   rindeki işler.              
   -         K    110 - Filim,plak ve benzeri cisimlerin tutuşucu 
                   cinsten maddelerle yapılması ve kullanıl- 
                   ması ile ilgili işler ve projeksiyon işle-
                   ri.                    
   Ç         K    111 - Matbaa mürekkebi imali işleri.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
16 yaşını doldurmuş fakat  Kadınların                     
18 yaşını bitirmemiş ço-   çalıştırıla-                    
çukların çalıştırılabile-  bilecekleri                    
cekleri işler        işler                       
-------------------------  -----------                    
   -   K         112 -   Keten,kenevir ve jütten iplik,sicim, 
                     halat imali ve bunlarla yapılan dokuma
                     işleri.                
   -   K         113  -   Hastane,bakteriyoloji ve kimya labora-
                     tuvarları ve eczacılık işleri.    
   -   K         114  -   Hayvan tahniti işleri .        
   -   K         115  -   Kemik,boynuz,tırnak ve hayvan kanı ile
                     ilgili üretim işleri.         
   Ç   K         116  -   Tutkal,jelatin ve kola imali işleri. 
   -   -         117  -   Metalden matbaa harfi imali ve klişe 
                     imali işleri.             
   -   K         118  -   Tüylü olarak kullanılacak derileri ha-
                     zırlama işleri.            
   -   K         119  -   Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temiz- 
                     lenmesi,didiklenmesi,ayrılması ve bun-
                     lara benzer işler.          
   -   K         120  -   Süngerleri temizleme,yıkama,beyazlatma
                     ve boyama işleri.           
   Ç   K         121  -   Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve 
                     fantazi fason yapma ve derileri per- 
                     dahlama işleri.            
   _   K         122  -   Makinasız deniz nakil araçlarında   
                     (Mavna,şat ve benzerleri.) yapılan bü-
                     tün işler.              
   -   -         123  -   Yüzer vinç ve taraklarda yapılan iş- 
                     ler.                 
   -   K         124  -   Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık iş- 
                     leri ile yer hizmetleri ve bakım işle-
                     ri.                  
   -   K         125  -  Uçaklarda yapılan bütün işler.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2266 - 1                    
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|     29/3/1973 TARİH VE 7/6174 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     | 
|       YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       | 
|         TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ           | 
|                GÖSTEREN ÇİZELGE               | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|        |          |   Farklı Tarihte |         | 
|        |          |   Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe  | 
|  Tarihi   |   Numarası    |     Maddeleri  |  Giriş Tarihi | 
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------| 
| 12/5/1991  |   91/1546    |      --    |   25/5/1991  | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
|        |          |           |         | 
------------------------------------------------------------------------------- 
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2266 - 2                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ