Endeksler
                                        
              POSTA TÜZÜĞÜ                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  27.3.1973,  No: 7/6156       
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  2.3.1950,  No : 5584        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  12.4.1973,  No : 14505       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 12, S.  1909       
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
            Tüzüğün Kapsamı, Deyim ve Tanımlar            
                                        
  Tüzüğün kapsamı:                              
                                        

  Madde 1 - Posta gönderilerinin kabul edilmelerine, taşınmalarına ve dağı-  
tılmalarına; havalelerle posta bonolarının düzenlenmesine ve ödenmesine; gazete-
lerle belli zamanlarda çıkan dergilere abone kaydedilmesine; kişiler hesabına  
alacak tahsil edilmesine; posta kimlik kartı verilmesine ve Posta Kanununun uy- 
gulanmasına ilişkin esaslar ve işlemler bu Tüzükte gösterilmiştir.       
                                        
  PTT'nin kendi taşıtlariyle yolcu ve bagaj taşınmasına, posta çeklerine ve  
posta biriktirme sandığına ilişkin işlemler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.   
                                        
  Deyimler ve tanımlar:                            
                                        

  Madde 2 - "Posta gönderileri" deyimi; mektup postası gönderilerini, değer  
konulmuş mektup ve kutuları ve kolileri ifade eder.               
                                        
   Posta gönderileriyle havaleler posta bonoları, posta pulları ve posta hiz- 
metlerinde kullanılan değerli kağıtların türleri ve nitelikleri Tüzüğün ilgili 
bölümlerinde tanımlanmıştır.                          
                                        
  "Koli" deyiminden değer konulmuş ve konulmamış koliler; "havale" deyiminden 
posta ve telgraf havaleleri; "kayıtlı posta gönderileri" deyiminden taahhütlü  
mektup postası gönderileri, değer konulmuş mektup ve kutular ve koliler anlaşı-
lır.                                      
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                                        
              Genel Hükümler                   
                                        
  Posta tekeli:                                
                                        

  Madde 3 - 1- Açık ve kapalı mektuplarla üzerinde haberleşme mahiyetinde ya- 
zılar bulunan kartların kabul, taşıma ve dağıtımı PTT'nin tekeli altındadır.  
                                        
  Ancak:                                   
                                        
  a) Postaca kabul edilemeyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan;     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı 
veya bir adamıyle gönderdiği;                          
  c) Kara, Deniz ve Hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkil- 
leri arasında kendi araçlarıyle taşıtacakları;                 
  d) Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmayan ve işleme- 
yen yerleri arasında gönderilecek mektup ve kartlar tekel dışındadır.      
  2 - Tekel altında bulunan mektuplarla kartlar posta ücretleri ödendikten  
sonra geri alınarak gönderilebilir veya taşınabilir. Bu amaçla postadan geri  
alınan mektup ve kartların üzerine (geri alınmıştır) yazısını taşıyan bir damga 
basılır veya bu yazı renkli kalemle yazılır.                  
                                        
  Posta gönderilerinin kabul şartlarını ve merkezlerin sınıflarını belirtme  
yetkisi:                                    

  Madde 4 - PTT, havalelerle değer konulmuş gönderilerin bedellerini tayine ve
tahsil edilecek senetlerle ödeme şartlı gönderilerin şart edilecek bedellerinin 
ihtiyaca göre değer ve sayılarını azaltıp çoğaltmaya ve bazıları için istisnai 
kararlar almaya, posta gönderilerinin ağırlık ve büyüklük hadlerini ve kabul  
şartlarını, hangi bölge veya hatlarda hangi ağırlık ve büyüklüğe kadar koli ka- 
bul edilebileceğini ve abone kutuları bakımından PTT merkezlerinin sınıflarını 
belirtmeye yetkilidir.                             
                                        
  Posta servisiyle ilgili yetkiler:                      

  Madde 5 - PTT, posta merkez ve şubelerinin, posta pulu satıcılıklarının,  
acentalıkların ve gezici postacılıkların görecekleri işleri belirtmeye ve lüzum 
göreceği kurumlara veya memurlara pul satışları için, bey'iye ödemek şartiyle  
pul avansı vermeye ve bu suretle verilecek pulların kayıt ve satış şekillerini 
belirtmeye yetkilidir.                             
  Kayıtlı posta gönderileri işlemleri yapan acentalar ve posta pulu satıcıla- 
rı, PTT'ce belirtilecek sınırlar içinde teminat veya kefalete bağlanır.     
  Acentalık ve posta pulu satıcılığı açılacak yerlerle bu işleri yapmak iste- 
yenlerin taşımaları gerekli bulunan nitelikler ve diğer şartlar ve bunların ya- 
pacakları işler yönetmeliklerle tespit olunur.                 
                                        
  Pulların ve değerli kağıtların satışı,geçerlik sürelerinin tayini ve    
armağanı:                                    

 

 
  Madde 6 - PTT'ce çıkarılan ve postaca alınacak ücretleri gösteren pullar,  
kartlar, hava mektupları, zarflar, kuşaklar, milletlerarası cevap kuponları ve 
ücret ödeme makinelerine mahsus değerli fişler,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
üzerinde değerleri yazılı bulunan posta hizmetine ait diğer kağıtlar ancak ta- 
şıdıkları değerler karşılığında satılır.                    
  PTT, pul ticareti yapanlara ve kolleksiyonculara satılacak pulların sayısını
kısıtlamaya ve pul satışlarında uygunsuzluklar olmaması için gerekli tedbirleri 
almaya, bastırdığı pullarla diğer değerli kağıtların geçerlik sürelerini gerek 
önceden, gerek sonradan belirtmeye yetkilidir.                 
  Birinci fıkrada sayılan değerli kağıtların geçerlikten kaldırılanları PTT'ce
satılamaz ve herhangi bir amaçla kimseye verilemez. Ancak geçerlikten kaldırılan
pullar, çıkarıldıkları zaman armağan edilmesi kararlaştırılan miktarı aşmamak  
şartıyle armağan edilebilir.                          
  Pul ve diğer değerli posta kağıtları, geçerlikte olsun veya olmasın, PTT  
Müzesinden satış veya armağan için çıkarılamaz.                 
  Postaya yardım :                              

  Madde 7 - Postaların yollarda beklemelerinde ve barındırma, korunma ve kur- 
tarılması gerektiğinde ve bunlar için başvurulduğunda veya haber alındığında  
polis, jandarma ve köy ihtiyar kurullarıyle askeri ve mülki devlet memurları  
her türlü yardımı yapmakla ödevlidirler.                    
  Posta gizliliği ve bunu gözetecek olanlar:                 

  Madde 8 - Kendilerine posta servisinde bir iş verilmiş olanların, belli ki- 
şilerin posta ilişkilerini açığa vurmaları, kapalı mektupları açmaları, içle-  
rinde ne bulunduğunu araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazılar hak- 
kında üçüncü kişilere bilgi vermeleri yahut herhangi birine bunları yapmaya im- 
kan bırakmaları yasaktır.                            
  1 - Aşağıda belirtilenler kendilerine posta servesinde iş verilmiş     
sayılırlar:                                   
  a) Her derecedeki PTT personeli;                      
  b) Posta acentaları ve posta pulu satıcıları;                
  c) Yurtdışından gelen postaların açılışında hazır bulunan ve gümrüklü posta 
gönderilerinin muayenesini yapan gümrük memurları;               
  d) PTT'nin diğer idare ve taşıma ortaklıklarıyle posta işlerinin görülmesi 
konusunda yaptığı sözleşme şartlarına göre bunların posta hizmeti ile görevlen- 
dirdiği personeli;                               
  e) PTT'nin posta taşıma müteahhitleri ve bunların vekilleri veya mutemet  
olarak gösterdikleri adamları ile posta taşıyan araçların sürücü, şoför ve kap- 
tanları;                                    
  f) Yetkili PTT personelinin izni ile veya izni olmaksızın Tüzüğün 7 nci   
maddesi gereğince postaya yardım edenlerin bütünü.               
                                        
                                        
                                        
  2 - Gönderici ile alıcıdan ve bunların tayin ettikleri vekillerinden başka- 
ları üçüncü kişi sayılır.                            
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Mektup Postası                   
                                        
  Mektup postası gönderileri :                        

  Madde 9 - "Mektup postası gönderileri" deyimi, açık ve kapalı mektupları,  
adi ve cevaplı kartları, basılmış kağıtları (gazeteleri, belli zamanlarda çıkan 
dergileri, kitapları ve diğerlerini) körlere özgü yazıları, ticaret eşyası ör- 
neklerini ve küçük paketleri ifade eder.                    
                                        
  Mektuplar :                                 

  Madde 10 - Kişiye ve içinde bulunulan zamana ilişkin haberleşme yazıları  
taşıyan kağıtlarla benzerlerine "mektup" denir. Bunların zarf içinde bulunup  
bulunmamaları niteliklerini değiştiremez.                    
  Adi ve taahhütlü mektupların en çok ağırlıkları ve boyutları hakkındaki ka- 
yıtlar dışında, şekilleri ve zarflanmaları bir kurala bağlı olmadığı gibi bunla-
rın zarfa konulmaları veya zarflarının kapatılmaları da şart değildir. Ancak,  
zarfsız gönderilen mektupların başka bir gönderinin içine girmeyecek veya kendi 
arasına başka bir şey karışmayacak ve ayırma ve yollamada güçlük vermeyecek su- 
rette katlanıp kapatılmaları veya başka şekilde tertip edilmeleri gerektir.   
  Ücretten yararlanmak amacıyla başka başka kimselere ait mektup ve kartların 
bir zarf içinde toplanıp gönderilmesi yasaktır. Ancak aile fertlerinden ve alıcı
ile birlikte oturanlardan bir veya bir kaçına yazılmış ve ayrıca zarflanmış ve- 
ya zarflanmamış mektuplar bir zarf içinde yollanabilir.             
                                        
  Hava mektupları :