Endeksler
                                        
                                        
        POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN         
          İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL            
            USUL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜK             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.3.1973, No: 7/6116          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.4.1973, No: 14497           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi:12,S: 1893           
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 1 - Nitelikleri dolayısiyle sürekli çalıştıkları için durmaksızın bir-
biri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi 
postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, çalışma 
ortasındaki zorunlu dinlenmelere ve hafta tatillerine ilişkin özel usül ve ku- 
rallar bu Tüzükte belirtilmiştir.                        
                                        
  Düzenleme, ilan ve bildirme yükümlülüğü :                  

  Madde 2 - İşverenler veya işveren vekilleri, postalar halinde çalıştırdıkla-
rı işçilerin işe giriş ve çıkış saatlerini ara dinlenmelerini ve hafta tatille- 
rini düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri levhalarda 
göstermek ve posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini ya-
zılı olarak bölge çalışma müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.        
  İzin alma zorunluluğu :                           

  Madde 3 - Postalar halindeki işçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinde  
yapılacak değişiklikler bölge çalışma müdürlüğünün iznine bağlıdır. Ancak, bu  
konuda toplu iş sözleşmeleriyle değişiklik yapılmışsa izin alma zorunluluğu yok-
tur.                                      
  İşçi postaları sayısının düzenlenmesi :                   

  Madde 4 - a) Nitelikleri dolayısiyle sürekli çalıştıkları için durmaksızın 
birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sa- 
yısı, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzen- 
lenir.                                     
  b) (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen öteki işlerde 24 
saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postası- 
nın çalışma süresi, 1475 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesinin (a) bendinde ön-
görülen iş sürelerine ilişkin tüzükte belirtilen günlük çalışma süresini aşmaya-
cak şekilde düzenlenir.                             
  c) (Değişik: 17/4/1984 - 84/7950 K.) Sağlık kuralları bakımından, günde 7,5
saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde, işçi postaları sayısı, her bir 
postanın çalışma süresi 1475 sayılı İş Kanununun 29/7/1983 günlü ve 2869 sayılı 
Kanunla değiştirilen 61 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen tüzükte belirti- 
len günlük çalışma sürelerini aşmayacak biçimde düzenlenir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 16 Eylül 1960 günlü ve 79 sayı-
lı Kanunun 6 ncı maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesi hükümleri 
gözönünde tutulur.                               
  Ücretten indirme yapılamayacağı :                      

  Madde 5 - (Değişik: 17/4/1984 - 84/7950 K.)                 
  Bir işçi postasıyla yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta usulünün 
uygulanması, işçi postaları çalıştırılarak yürütülen bir işin posta sayısının  
artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresi-
nin 7,5 saatin altında tesbiti sonucunda çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle,
işçilerin ücretlerinde, her ne şekilde olursa olsun, indirme yapılamaz.     
  Gece çalışma süresi :                            

  Madde 6 - (Değişik: 17/4/1984 - 84/7950 K.)                 
  Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 1475 sayılı İş Kanu-
nunun 36 ve 37 nci maddeleri ve 16/9/1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı mad- 
desiyle Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğünde öngörülen haller dışın-
da, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.   
  Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın ça- 
lışması, gece çalışması sayılır.                        
  İşçi postalarının değişme süreleri :                    

  Madde 7 - İşçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde, postalar, en faz-
la bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen 2 nci iş hafta-
sında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerlerini ala-
cak şekilde düzenlenir.                             
  Çalışma Bakanlığı, işin niteliğini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini gözönünde
tutarak gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleşmeye izin verebilir. 
  Posta değişiminde dinlenme süresi :                     

  Madde 8 - Posta değişiminde işçiler, sürekli olarak en az 8 saat dinlendi- 
rilmeden çalıştırılamaz.                            
  Bu hüküm, postaları değiştirilen işçilere de uygulanır.           
  Ara dinlenmesi :                              

  Madde 9 - (Değişik : 17/4/1984 - 84/7950 K.)                
  Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere 1475 sayılı
İş Kanununun 20/11/1983 günlü ve 2865 sayılı Kanunla değiştirilen 64 üncü madde-
sindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin  
aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak  
bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde, arka arkaya, çalışma süre-
sinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Tüzükteki esaslara göre verilir. 
  Hafta tatili :                               

  Madde 10 - Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere,
haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yoluyla hafta  
tatili verilmesi zorunludur.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İsim listeleri:                               
                                        

  Madde 11 - İşverenler veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalış- 
tırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını  
kapsayan listeler düzenlemek ve istendiğinde yetkili makam ve memurlara bunları 
göstermekle yükümlüdürler.                           
                                        
  Zorunluluk bulunmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez.         
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 12- 1475 sayılı İş Kanununun 72 nci maddesinin (b) bendine dayanılarak
düzenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de ya-
yımı gününde yürürlüğe girer.                          
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 13 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     23.3.1973 TARİH ve 7/6116 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
                                        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
                                        
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                  Farklı Tarihte               
  Tarihi    Numarası     Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe     
                   Maddeleri       Giriş Tarihi    
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
 17.4.1984   84/7950         -         11.5.1984     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       23.3.1973 TARİH ve 7/6116 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
                                        
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
                                        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                   Farklı Tarihte    Yürürlüğe      
  Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi     
                     Maddeleri               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------