Endeksler
                                        
                                        
         HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN               
            ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1973, No: 7/5941         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No:  1475         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17.3.1973, No : 14479         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 12, S. 1790         
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hare-
ket halindeki taşıtlarda yapılan ve Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işle- 
rinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın iş günlerine bölünmesi suretiyle  
yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine 
ve iş sürelerine uygulanacak usuller bu Tüzükte gösterilmiştir.         
  Deyimler:                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden;                   
  a) "Haftalık iş günleri" bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin topla- 
mını,                                      
  b) "Çalışma dönemi" işin yapılmasının gerektirdiği belli süreyi,      
  c) "Çalışma süresi" bir çalışma dönemindeki toplam iş süresini ifade eder. 
  Çalışma döneminin saptanması:                        

  Madde 3 - Bu Tüzük kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi, işin
niteliğine göre, bir ayı geçmemek üzere, işveren tarafından saptanır.      
  Çalışma döneminin bir aydan fazla olarak saptanması Çalışma Bakanlığının iz-
nine bağlıdır.                                 
  Çalışma süresinin saptanması:                        

  Madde 4 - Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta  
sayısının, haftalık kanuni iş süresiyle çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. 
  (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.) Çalışma döneminin haftalara tam bölüneme- 
diği hallerde, çalışma süresi, iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik sü- 
resi kabul olunmak suretiyle hesaplanır.                    
  (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.) Bu Tüzük kapsamına giren işlerde, bir ça- 
lışma dönemi içindeki haftalık iş süresi, 45 saatten az ya da çok olarak sapta- 
nabilir. Ancak, o çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen 
ortalaması, 45 saati geçemez.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Günlük iş süresi:                              

  Madde 5- (Değişik: 17.4.1984 - 84/7953 K.)                 
  Bu Tüzük kapsamına giren işlerde;                      
  a) Günlük iş süresi l2 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyetiyle taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçe- 
mez;                                      
  b) 15 yaşını doldurmamış çocuklar, günde 7,5 saatten çok çalıştırılamaz,  
  c) 1475 sayılı İş Kanununun 29/7/1983 günlü ve 2869 sayılı Kanunla değişti- 
rilen 61 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen, sağlık kuralları bakımından,  
günde, ancak, 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işler hakkındaki tüzü- 
ğün günlük çalışma sürelerine ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur.     
  Ara dinlenmesi:                               

  Madde 6- İşçilere, 1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesindeki esaslara  
uygun olarak ara dinlenmesi verilir.                      
  Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri genel olarak
duraklama yerlerinde verilir. Kalkış - varış yerleri arasında duraklama yeri bu-
lunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliği dolayısiyle bu
yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içinde veri-
lir.                                      
  Günlük dinlenme:                              

  Madde 7- İşçiler, 24 saatlik süre içinde, aralıksız en az 8 saat dinlendi- 
rilmeden çalıştırılamaz.                            
  Hafta tatili:                                

  Madde 8- Bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalışan işçilere, haftanın bir  
gününde 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.     
  İşçi postaları:                               

  Madde 9- Bu Tüzük kapsamına giren ve işçi postaları çalıştırılarak yürütülen
işlerde; işçi postaları sayısı her bir postanın günlük çalışma süresi 5 inci  
maddede belirtilen süreleri aşmayacak şekilde düzenlenir ve 1475 sayılı Kanunun 
72 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen işçi postaları çalıştırılarak yürütülen
işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkındaki tüzüğün bu Tü-
züğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.                    
  Fazla çalışma:                               

  Madde 10- Bu Tüzük kapsamına giren işlerde fazla çalışma, bir çalışma döne- 
mindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır.              
                                        
                                        
                                        
  Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni  
başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işye- 
rindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalış- 
maları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.        
  Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.    
  Bu Tüzük kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, 1475 sayılı 
Kanunun 35 inci maddesinin (f) bendinde öngörülen fazla çalışmaya ilişkin tüzü- 
ğün bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.                
                                        
  Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, olağanüstü durumlarda fazla çalışma:   

  Madde 11 - 1475 sayılı İş Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri ile 16 Eylül 1960
günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri bu Tüzük kapsamına giren iş- 
lerde uygulanır.                                
                                        
  Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri:                   

  Madde 12 - Bu Tüzük kapsamına giren işlerde hazırlama, tamamlama, temizleme 
işleri, günlük iş süresi içinde ve 1475 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesinde  
öngörülen tüzüğün bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uyarınca yapılır.     
  İşçilerin yatacakları yerin veya oturdukları yere gitmelerinin sağlanması: 

  Madde 13 - Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin günlük çalışmala- 
rının oturdukları yer dışında sona ermesi halinde işverenler, işçilerin yatacak-
ları veya oturdukları yere kadar gitmelerini sağlamakla yükümlüdürler.     
                                        
  Hizmet sözleşmesinin feshinde yükümlülük:                  

  Madde 14 - 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesi ile 17 nci maddesinin I 
ve III numaralı bendleri uyarınca işçinin hizmet sözleşmesinin oturduğu yer dı- 
şındaki bir yerde feshi halinde, sözleşmede başkaca bir hüküm yoksa, işveren,  
işçinin oturduğu yere kadar gitmesini sağlamakla yükümlüdür.          
                                        
  Çalışma tablo ve çizelgeleri:                        

  Madde 15 - İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde;        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İşvereni, işveren vekilini ve her çalışma döneminde hareket halindeki  
taşıtlarda işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olanı,              
  b) Çalışma dönemini,                            
  c) İşin günlük başlayış ve bitiş saatlerini,                
  d) Ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını,             
  e) Hafta tatili günlerini göstermek ve bunları idare büroları ile taşıtlarda
bulundurmakla yükümlüdürler.                          
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - 1475 sayılı İş Kanununun 72 nci maddesinin (a) bendine dayanıla- 
rak düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete  
ile yayımı gününde yürürlüğe girer.                       
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       28.2.1973 TARİH ve 7/5941 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
                                        
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
                                        
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnanenin               
                                        
----------------------------------------------------------------------------  
                   Farklı Tarihte              
  Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe       
                    Maddeleri    Giriş Tarihi      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
 17.4.1984       84/7953       -       11.5.1984       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      28.2.1973 TARİH ve 7/5941 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
                                        
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
                                        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
                                        
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
               Farklı Tarihte                  
   Tarihi   Numarası  Yürürlüğe Giren       Yürürlüğe      
                Maddeleri         Giriş Tarihi     
--------------------------------------------------------------------------------