Endeksler
                                        
                                        
              SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜ              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1973, No: 7/5891          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.6.1958, No: 7126            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24.3.1973, No: 14486           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 12, S. 1770          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
           FON KURULUŞU, TOPLANMASI VE YÖNETİMİ           
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre kurulmuş olan Sivil Savun-
ma Fonunun toplanma, yönetim ve sarf şekilleri bu Tüzük hükümlerine tabidir.  
                                        

  Madde 2 - Tahsis, sarf ve yönetim sorumluluğu İçişleri Bakanına verilmiş  
olan Sivil Savunma Fonuna ait yardım ödeneklerinin, Kanunda belirtilen oranlarda
ve taksit süreleri içinde, ilgili bütçe ve bilançolara konulması ve fon hesabına
yatırılması hususları ile tahsis ve sarf yerlerinin planlanması ve buna uygun  
fon bütçesinin hazırlanarak Bakanın onayına sunulması, sarf ve muhasebe işlem- 
lerinin mevzuata uygun şekilde yürütümünün izlenmesi ve sonuçlandırılması husus-
ları, Bakana karşı sorumlu bulunan Sivil Savunma İdaresi Başkanı tarafından yü- 
rütülür.                                    
                                        

  Madde 3 - Merkezde; Sivil Savunma Fonundan yapılacak her türlü alma, satma, 
yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama, taşıma, onarma ve benzeri işleri 
görmek üzere bir "Sivil Savunma İdaresi Satın Alma Komisyonu" kurulur.     
  Bu Komisyon; Sivil Savunma İdaresi Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının 
onayı ile seçilecek bu idare personelinden birinin başkanlığında; Bakanlık Muha-
sebe Müdürü veya görevlendireceği bir memur, Fon Şube Müdürü (fon hesabından  
sorumla sayman) ve Sivil Savunma İdaresi Başkanı tarafından seçilecek bir üyeden
oluşur.                                     
                                        

  Madde 4 - İl ve ilçelerde, satın alma işleri, Sivil Savunma Fonu İdare Ko- 
misyonları tarafından yapılır.                         
                                        

  Madde 5 - Merkezde; her türlü alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya  
verme, kiralama, taşıma, onarma ve benzeri işler;                
  a) Kapalı zarf,                               
  b) Açık artırma ve eksiltme,                        
  c) Teklif alma,                               
  d) Pazarlık,                                
  e) Adi mübayaa,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Emanet                                  
usullerinden biri ile yapılır.                         
  İhaleler, Satın Alma Komisyonu kararı üzerine Sivil Savunma İdaresi Başkanı-
nın teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.              
  İl ve ilçelerde, yukarıda sözü edilen işlerden d, e ve f fıkralarındaki   
usullerle gerçekleştirilmesi mümkün olanlar valiliklerin bildirecekleri ihtiyaç-
lara göre Sivil Savunma İdaresi Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile valilik 
ve kaymakamlıklarca bu usullerle yürütülür. Bu ihaleler, valinin onayı ile ke- 
sinleşir.                                    
                                        

  Madde 6 - Teknik şartnamelerin hazırlanması ile satın alma, yaptırma ve mua-
yene işlerindeki teknik hususlarda; lüzum halinde, ihtisasları ile ilgili kamu 
kuruluşlarından yararlanılır.                          
                                        

  Madde 7 - Muayene, kabul ve tesellüm işleri, muayene komisyonu tarafından  
yapılır. Bu komisyonlar; merkezde İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerde valiler, 
kaymakamlar tarafından görevlendirilecek üçer kişilik kurullar aracılığı ile  
yaptırılır.                                   
                                        

  Madde 8 - Sivil Savunma Fonu İdare Komisyonları:              
  İllerde, vali veya yardımcısının başkanlığında, defterdar veya görevlendire-
ceği bir memur ve Sivil Savunma Müdüründen;                   
  İlçelerde, kaymakamın başkanlığında malmüdürü, Sivil Savunma personelinden 
yüksek derecelisi (Sivil Savunma örgütü bulunmayan yerlerde tahrirat katibi)  
nden kurulur.                                  
                                        

  Madde 9 - Sivil savunma fonu idare komisyonlarının başlıca görevleri şunlar-
dır:                                      
  a) Sivil Savunma yardım ödeneklerinin, her yıl mahallindeki ilgili müessese-
lerin bütçelerine veya bilançolarına konulmasını ve taksit süreleri içerisinde 
fon hesabı carisine yatırılmasını takip ve temin etmek,             
  b) İl ve ilçelerde,sivil savunma planlarının gerçekleştirilmesi ve yapılacak
eğitim ve diğer sivil savunma hizmetleri için gerekli para miktarının tespit ve 
tahsisini teklif etmek,                             
  c) İl ve ilçelerde merkezce yapılan tahsisleri bu Tüzük ve yönetmelik esas- 
ları dairesinde sarf etmek,                           
  d) İllerde sivil savunma müdürleri, ilçelerde sivil savunma personeli    
(bulunmadığı yerlerde tahrirat katipleri) tarafından düzenlenecek aylık sarfiyat
cetveli ve sene sonu itibariyle tanzim edilecek zamanı idare hesabı cetvelleri 
ile envanter kayıtlarına uygun olarak hazırlanacak mal mevcutları cetvellerinin 
uygunluğunu tasdik etmek ve belli süreleri içinde Sivil Savunma İdaresi Başkan- 
lığına gönderilmesini sağlamak,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Mahallinde satın alınması mümkün olmayan madde, malzeme, teçhizat ve ben-
zeri hakkında merkeze rapor vermek.                       
                                        

  Madde 10 - Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekke- 
resi merkezde, masrafın ilgili bulunduğu şube müdürlüğü, illerde sivil savunma 
müdürlükleri, ilçelerde sivil savunma personelinden yüksek derecelisi (bulun-  
mayan yerlerde tahrirat katipleri) tarafından düzenlenir.            
  Tahakkuk evrakı arasında tasdikli bordrolar, tesellüm ilmühaberi ve ayniyat 
makbuzunun da bulunması gerekir.                        
  Sivil Savunma Fonu bütçesinde sarfiyatla ilgili ödenek bulunmadıkça hiç bir 
masraf yapılamaz.                                
                                        

  Madde 11 - Sivil Savunma Fonuna ait mahsup ve nakit verile emirleri:    
  a) Merkezde; İçişleri Bakanı veya yetkili kılacağı bir zat ile Sivil Savunma
İdaresi Başkanı ve Fon Şube Müdürü (fon hesabından sorumlu sayman),       
  b) İllerde; vali veya yardımcısı ve sayman mutemedi durumunda bulunan sivil 
savunma müdürü,                                 
  c) İlçelerde; kaymakam ve sivil savunma personelinden yüksek derecelisi   
(bulunmayan yerlerde tahrirat katibi)                      
tarafından imza edilir.                             
                                        

  Madde 12 - (Değişik: 22/10/1990 - 90/1062 K.)                
  Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemeler, verile emrine dayanılarak düzen- 
lenen ve merkezde,Sivil Savunma Genel Müdürüyle Fon Şube Müdürü, illerde, vali 
veya fon ihale komisyonuna başkanlık eden vali yardımcısıyla sivil savunma mü- 
dürü, ilçelerde, kaymakamla ilçe sivil savunma müdürü veya memuru, sivil savunma
personeli bulunmayan yerlerde yazı işleri müdürü tarafından imzalanan çekle hak 
sahibine ödenir.                                
                                        

  Madde 13 - İl ve ilçelerde yapılacak masraf belgeleri iki nüsha halinde dü- 
zenlenir. Birinci nüshaları (asılları), her ayın ilk haftasında hesap hülasa  
cetveli ile birlikte merkeze gönderilir. İkinci nüshaları beş yıl süre ile ma- 
hallinde saklanır.                               
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               BÜTÇE VE TAHSİSLER                
                                        

  Madde 14 - 7126 sayılı Kanunun 36 ve 38 inci maddelerinde öngörülen sivil  
savunma hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar için valiliklerce ya- 
pılacak tahsis istekleri, gerekçeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına bildiri- 
lir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu isteklerden uygun görülenler ile merkez teşkilatınca hazırlanan plan ve 
programlar gereğince yapılacak sarfiyat, fon gelirleriyle orantılı olmak üzere 
tespit ve birleştirilerek fon bütçesi hazırlanır. Bütçe, aralık ayı başında   
İçişleri Bakanlığına sunulur. Bakan tarafından onaylanan bütçe ile kabul edilmiş
olan tahsis istekleri, ilgili valiliklere bildirilir ve gereken ödenek mahalline
gönderilir.                                   
                                        

  Madde 15 - İçişleri Bakanı, bedeli Sivil Savunma Fonundan ödenmek üzere, si-
vil savunma mevzuatında öngörülen hizmet ve faaliyetler için gerekli her türlü 
tesis, inşa ve onarımı yapmaya ve yaptırmaya, bunlar için gerekli arsa ve binayı
almaya, her türlü araç, gereç, ilaç ve teçhizatı hariçten ithale veya yurt için-
den satın almaya ve ilgili yerlere dağıtmaya yetkilidir.            
                                        

  Madde 16 - 7126 sayılı Kanunun 85 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinde 
sözü geçen mükelleflerin eğitim ve tatbikatları için lüzumlu her çeşit giderler 
ile eğitim hizmetleri giderleri, İçişleri Bakanlığınca belirtilecek esaslar ve 
miktarlarda bu Tüzük hükümlerine göre ödenir.                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                 HESAP YILI                  
                                        

  Madde 17 - Sivil Savunma Fonunun hesap ve bütçe yılı takvim yılıdır.    
                                        

  Madde 18 - Tahsis yapılan dairelerle illerden en geç Ocak ayının sonuna ka- 
dar gönderilecek olan tahakkuk, tahsil ve sarf cetvelleri; merkezden yapılan  
sarf cetvelleriyle birleştirilerek en geç Mart ayının sonuna kadar, geçen yıl  
içinde fona yatırılması lazımgelen para ile o yıl içinde yatırılan paraların,  
mevcut paradan yapılan sarfiyatın, tahsislerle bakiyelerinin, malzeme ve demir- 
baş mevcutlarının ve ertesi yıla devreden banka mevcutlarının envanterleriyle  
vesikalarına dayanarak kesin hesap hazırlanır.                 
  Kesin hesap, dayanaklariyle birlikte Sayıştayın tetkikine hazır bulunduru- 
lur.                                      
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
             YÖNETİM, İNCELEME VE DENETİM             
                                        

  Madde 19 - Merkezde; Sivil Savunma Fonuna ait muhasebe işleri fon şube mü- 
dürü (fon hesabından sorumlu sayman); ayniyat işleri donatım ve ikmal şube mü- 
dürlüğünce yürütülür.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu fona ait muhasebe ve ayniyat işleri; illerde, sivil savunma müdürlükle- 
rince, ilçelerde, sivil savunma mütehassıs veya memurluklarınca (bulunmayan yer-
lerde tahrirat katipleri tarafından) yürütülür.                 
                                        

  Madde 20 - Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı fon şube müdürü (fon hesabından 
sorumlu sayman), fona ait gelir ve giderlerin takip ve zamanında ödenmesinden, 
irsalatın kontrolünden, fon hesaplarına ait bütün kayıt ve işlemlerin yürütülme-
sinden, bilançonun ve müstenidatının zamanında hazırlanarak Sayıştayın tetkikine
hazır bulundurulmasından sorumludur.                      
                                        

  Madde 21 - Sivil Savunma Fonundan satın alınan bilumum madde, malzeme ve  
teçhizat hakkında 6/3150 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 118 inci
maddesi gereğince hazırlanmış bulunan "Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği"  
hükümleri uygulanır.                              
                                        

  Madde 22 - 5 inci maddede gösterilen alma, satma, yaptırma, keşfettirme,  
onarma, kiralama, kiraya verme, taşıma ve benzeri işlerde uygulanacak usullerin 
şart ve şekilleri ile merkez ve taşrada kullanılması gerekli hesap sistemi ve  
gelir, gider, ödeme ve mahsup belgelerinin şekilleri Maliye ve İçişleri Bakan- 
lıklarınca birlikte düzenlenecek yönetmelikte belirtilir.            
                                        

  Madde 23 - Muhasebe ve ayniyat işleri; her üç ayda bir, illerde vali, ilçe- 
lerde kaymakamlarca veya bunların görevlendireceği memurlarca incelenir ve de- 
netlenir.                                    
  Sonuca dair düzenlenecek rapor, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına 
gönderilir.                                   
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                 SON HÜKÜMLER                  
                                        

  Madde 24 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte 20/3/1959 günlü ve 4/11410 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tüzük yürürlükten kaldırıl- 
mıştır.                                     
  Geçici Madde - 22 nci maddede sözü geçen yönetmelik yürürlüğe konuluncaya  
kadar "Sivil Savunma İdaresi Fon Hesaplarının Toplanma, İdare, Sarf ve Kayıt  
Usullerini Gösterir Yönetmelik"in bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
                                        

  Madde 25 - 7126 sayılı Kanunun 107 ve 139 sayılı Kanunlarla değiştirilen  
39 uncu maddesi gereğince İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan
ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı günün-
de yürürlüğe girer.                               
                                        

  Madde 26 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2176 - 1                   
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|     22/2/1973 TARİH VE 7/5891 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE    | 
|         YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK         | 
|        GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         | 
|               GÖSTEREN ÇİZELGE               | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           | 
|            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|       |        |   Farklı Tarihte   |         | 
|       |        |   Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe  | 
| Tarihi   |  Numarası   |    Maddeleri    |  Giriş Tarihi | 
|--------------|----------------|-------------------------|------------------| 
| 22/10/1990  |  90/1062   |      -      |   13/11/1990  | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
|       |        |             |         | 
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2176 - 2