Endeksler
                                        
          İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN           
           PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN            
            KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI               
               HAKKINDA TÜZÜK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 31.1.1973, No: 7/5733         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 19.2.1973, No: 14453          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 12, S.427          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların nerelere ve ne  
kadar verileceği hakkında karar vermeğe yetkili kurulun, kimlerden teşekkül ede-
ceği nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı bu Tüzükte belirtilmiştir.     
                                        
  Deyimler:                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  a) "Kurul" deyimi, Tüzüğün 3 üncü maddesi uyarınca teşekkül eden kurulu,  
  b) "Ceza parası" deyimi, işverenin toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitle- 
rinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri, 
ifade eder.                                   
                                        
  Kurulun teşekkülü:                             

  Madde 3 - Kurul;                              
  a) Çalışma Bakanının başkanlığında,                     
  b) (Değişik: 21/7/1989 - 89/14348 K.) Müsteşar veya Bakanın görevlendireceği
Müsteşar Yardımcısı, Çalışma Genel Müdürü, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Mer-
kezi Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Müdüründen, bunların özürü se-
bebiyle görevlerinin başında bulunmamaları halinde yerlerine bakan görevliler- 
den,                                      
  c) Bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst derecedeki işçi kuruluşunun yö- 
netim kurulunca, değişik iş kollarından seçilecek iki işçi temsilcisinden,   
  d) Bünyesinde en çok işveren bulunduran en üst derecedeki işveren kuruluşu- 
nun yönetim kurulunca değişik iş kollarında seçilecek iki işveren temsilcisin- 
den teşekkül eder.                               
  İşçi ve işveren kuruluşları, seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsil- 
ci seçerler. Asıl ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki yıl olup yeniden  
seçilebilirler.                                 
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurulun toplanması:                             

  Madde 4 - Kurul, yardım isteklerini incelemek ve karar vermek üzere her   
yıl Ocak ve Haziran aylarında toplanır.                     
  Ayrıca, bu Tüzüğün 10 uncu maddesi gereğince yapılan izleme sonuçlarını   
incelemek ve bu sonuçlara göre alınması gereken kararları tespit etmek üzere  
Çalışma Bakanı gerekli gördükçe Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.    
  Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanacağı Çalışma Bakanlığınca Kurul 
üyelerine toplantıdan en az iki hafta önce duyurulur.              
                                        
  Kurulun toplanma ve karar yeter sayısı:                   

  Madde 5 - Kurul, en az altı üyenin katılması ile toplanır. Kararlar mevcut 
üye oylarının çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu ka- 
rarı sağlar.                                  
                                        
  Kurulun sekreterlik işleri:                         

  Madde 6 - (Değişik: 21/7/1989 - 89/14348 K.)                
  Kurulun sekreterlik işleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Ge-
nel Müdürlüğünce yürütülür.                           
  Kurulun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır, Başkan ve  
üyelerce imzalanır.                               
  Çalışma Genel Müdürlüğü, Kurul kararlarına göre işlem yapmak ve sonuçlarını 
izlemekle görevlidir.                              
                                        
  Ceza paralarının kullanılacağı yerler:                   

  Madde 7 - Toplanan ceza paraları, işçilerin;                
  a) Mesleki eğitimleri,                           
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,            
  c) Sosyal hizmetleri için kullanılır.                    
  (Değişik: 21/7/1989 - 89/14348 K.) Bir takvim yılı içinde toplanan paraların
en az % 75 'i (a) ve (b) bentlerinde, kalan miktar ise (c) bendinde belirtilen 
amaçlar için tahsis edilir.                           
                                        
  Yardımdan faydalanacak kuruluşlar:                     

  Madde 8 - Ceza paraları 7 nci maddede belirtilen amaçlar için kullanılmak  
üzere;                                     
  a) 274 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan mesleki teşekkül- 
lere,                                      
  b) İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faa- 
liyet gösteren kamu kuruluşlarına,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşla- 
rına yardım niteliğinde verilir.                        
                                        
  Yardım isteğinde usül:                           

  Madde 9 - Yardım isteğinde bulunan teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların  
kullanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve 
programlarını, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en  
geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine, Haziran ayındaki toplantısı ile ilgili 
istekleri için ise 30 Nisan tarihine kadar Çalışma Bakanlığında olacak şekilde 
10 nüsha halinde göndermek veya vermek zorundadırlar.              
  Kurul, ancak, uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için 
yardım kararı verir.                              
  Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süre-
si ve faydalanacak işçi sayısı gözönünde tutulur.                
  Gerçekleşmesi 6 aydan daha uzun süreye bağlı olan plan, proje ve programlar 
için yapılacak yardımlar, gerçekleşme süresiyle orantılı olarak parça parça ya- 
pılır.                                     
  İzleme:                                   

  Madde 10 - Çalışma Bakanlığı yardımların Kurul kararındaki esaslara göre  
yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izler
ve sonucundan Kurula bilgi verir.                        
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek : 21/7/1989 - 89/14348 K.)                 
  Bu Tüzükte geçen, Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
274 sayılı Sendikalar Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu olarak değiştiril- 
miştir.                                     
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - 25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesine da- 
yanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi  
Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                  
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2154 - 1                    
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
  |   31/1/1973 TARİH VE 7/5733 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE   |  
  |       YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK        |  
  |      GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ       |  
                GÖSTEREN ÇİZELGE              |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |                                   |  
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           |  
  |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |       |       |  Farklı Tarihte  |  Yürürlüğe    |  
  |  Tarihi   |  Numarası  | Yürürlüğe Giren  | Giriş Tarihi   |  
  |       |       |  Maddeleri    |          |  
  |--------------|--------------|--------------------|-------------------|  
  | 21/7/1989  | 89/14348  |     -     | 2/9/1989     |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  |       |       |          |          |  
  ------------------------------------------------------------------------  
  TÜZÜKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2154 - 2