Endeksler
                                        
                GİRESUN LİMAN TÜZÜĞÜ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.4.1972, No : 7/4249         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.4.1341, No : 618          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 25,4.1972, No : 14169         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 11, S. 2132         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Giresun Liman sınırı                 
                                        

  Madde 1 - Giresun Limanı, enlemi 40¼ 54' 51" K.. boylamı 38¼ 26' 10" D. olan
Aksu Deresi ağzı ve bu ağızdan hakiki 19¼ istikametinde 2778 metre (1,5 mil)  
mesafedeki nokta (40¼ 56' 15" K., 38¼ 27' 00" D.) ile, enlemi 40¼ 55' 10" K.,  
boylamı 38¼ 19' 40" D. olan Güre Deresi ağzı ve bu ağızdan hakiki kuzey istika- 
metinde 2778 metre (1,5 mil) mesafedeki noktayı (40¼ 56' 40" K., 38¼ 19' 40"  
D.) birleştiren mevhum hatların iç kısmında kalan deniz sahasıdır.       

  Madde 2 - Giresun Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki kısma ayrıl-
mıştır.                                     
  a) İç Liman; Ana Mendirek ucundaki Fener ile Tali Mendirek uçundaki feneri 
birleştiren hattın iç kısmında kalan deniz sahasıdır.              
  b) Dış Liman; Liman sınırı ile İç Liman sınırı arasında kalan deniz sahası- 
dır. (Kroki eklidir.)                              
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
       Limanda gemilerin bağlama, yanaşma ve demir yerleri        
                                        

  Madde 3 - İç limanda gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri aşağıda
gösterilmiştir:                                 
  A) Yolcu Rıhtımı:                              
  Bu rıhtım, yolcu gemilerine ayrılmıştır. Ancak, Şilep Rıhtımında yer olmadı-
ğı ve Yolcu Rıhtımı müsait bulunduğu takdirde, 300 ve daha yukarı net tonilato- 
daki yük gemileri, geçici olarak, Liman Başkanlığının izni ile bu rıhtıma    
alınabilirler.                                 
  B) Şilep Rıhtımı:                              
  Bu rıhtım, 300 ve daha yukarı net tonilatodaki yük gemilerinin yükleme ve  
boşaltmasına ayrılmıştır. Ancak, Motor Rıhtımında yer olmadığı veya zorunlu   
nedenlerle iş yapılamadığı ve Şilep Rıhtımında da yer bulunduğu takdirde, 300  
net tonilatodan küçük gemiler, geçici olarak, Liman Başkanlığının izni ile   
bu rıhtıma alınabilirler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Motor Rıhtımı:                              
  Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük yük gemilerinin yükleme ve boşaltmasına
ayrılmıştır.                                  
  D) Kılavuz Rıhtımı:                             
  Bu rıhtım, Liman hizmet araçlarına ayrılmıştır, Ancak, diğer rıhtımlarda yer
olmadığı veya zorunlu nedenlerle iş yapılamadığı takdirde, 300 net tonilatodan 
küçük gemiler, Liman Başkanının izni ile bu rıhtıma alınabilirler.       
  E) İrtibat Rıhtımı:                             
  Bu rıhtım, 300 net tonilatodan küçük, su kesimi ve boyu uygun gemilere ay- 
rılmıştır.                                   
  F) Ana Mendirek:                              
  Bu mendirek üzerindeki babalara, rıhtım için sıra bekliyen gemiler veya   
zorunlu nedenlerle Limana gelen yük ve yolcu gemileri ile harp ve yardımcı harp 
gemileri kıçtankara bağlarlar.                         

  Madde 4 - Dış Liman, gemilerin serbest demirleme sahasıdır. Ancak, İç Limana
giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması için, ana ve tali mendirek uçlarındaki  
fenerlerden 270¼ hakiki istikametine çizilen 400 metrelik paralel hatlar ile bu 
hatların her iki uçlarını birleştiren hatların meydana getirdiği deniz sahası  
içinde, deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları kısmen veya tamamen bu saha 
içine sarkmaları yasaktır.                           

  Madde 5 - Giresun Limanını ziyaret edecek yabancı harp gemileri ile Limana 
gelecek Türk harp gemileri ve turist gemileri, gelişlerini 48 saat önce Liman  
Başkanlığına bildirmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar, demirler  
veya kıçtankara olurlar.                            
  Demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri; harp gemileri için Deniz Kuv- 
vetleri bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım Komutanlığı, Liman Başkanlığı ve  
Liman İşletmesi Müdürlüğü temsilcileri veya ilgililerden kurulu bir kurulca;  
turist gemileri, kotra ve yatlar için Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edi- 
lir.                                      

  Madde 6 - İç Limandaki rıhtımlara yanaşacak gemilerle Ana Mendireğe kıçtan- 
kara olacak gemiler, Limana geliş sırasına göre, Liman Başkanlığınca kendileri- 
ne ayrılacak yerlere alınırlar.                         

  Madde 7 - Liman içinde özel yanaşma ve çekek yerleri yapılıncaya kadar, ge- 
zinti, spor ve balıkçı tekneleri, Valilik, Belediye, Liman Başkanlığı ve Liman 
İşletmesince birlikte tespit edilecek yerlere yanaşabilir ve karaya çekilebilir-
ler.                                      
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          Tehlikeli maddelerin taşınması               
                                        

  Madde 8 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli
maddelerin Liman içinde taşınması ile yükletilmesi ve boşaltılması (Tehlikeli  
Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Mad- 
delerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Ni- 
zamname) ve (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan  
İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük) hükümlerine göre ve gerekli gü- 
venlik tedbirleri alınmak şartiyle özel tekne ve kaplarla yapılır.       

  Madde 9 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, gündüzün B flaması çekerler ve geceleyin ufkun her tarafından görüle- 
bilen bir kırmızı fener gösterirler.                      

  Madde 10 - Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve 
benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarını, geminin
Limana gelişinden en az 24 saat önce, yazılı olarak veya telgrafla Liman Baş-  
kanlığına bildirirler.                             

  Madde 11 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, İç Limana gelip demirliyemez, rıhtımlara yanaşamaz, bu maddeleri yükle-
yemez ve boşaltamazlar.                             

  Madde 12 - Harp gemileri cephanelerini emniyete almak suretiyle İç Limana  
girebilirler.                                  

  Madde 13 - Kapalı kaplar içerisindeki parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve ben- 
zeri tehlikeli maddeler; Valilik, Belediye ve Liman Başkanlığı ile Liman İşlet- 
mesince müştereken tespit edilecek yerlerden yüklenir ve boşaltılır.      

  Madde 14 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklü 
gemiler, sıra ve limbo için Giresun Fenerinden 322¼ hakiki istikametinde ve 700 
metre mesafede enlemi 40¼ 55' 45" K., boylamı 38¼ 23' 05" D. olan nokta merkez 
olmak üzere çizilen 400 metre yarıçapındaki mevhum daire içinde demirlerler.  

  Madde 15 - Limanda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde- 
lerin yükletilmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre  
içinde yapılır.                                 
  Ancak, depolara dökme akaryakıt boşaltacak veya alacak olan gemiler, işle- 
rine gece de devam edebilirler.                         
  Gemilerden boşaltılan patlayıcı,parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli mad- 
deler, derhal kara vasıtalarına yüklenerek bekletilmeksizin Liman sahasından  
uzaklaştırılır. Limandan ihraç edilecek bu gibi maddeler bekletilmeksizin gemi- 
lere yükletilir.                                

  Madde 16 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşı- 
yan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri
yedekliyemez.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
            Limanda seyir emniyeti                 
                                        

  Madde 17 - Limandan çıkmakta olan gemiye, Limana girmekte olan gemi yol ver-
meye ve Dış Limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, 
her 2 gemi de çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri alacaklardır.      

  Madde 18 - Gezinti ve spor tekneleri, İç Limanda, rıhtımlara yanaşıp kalka- 
cak gemilerle, mendireklere kıçtankara olacak veya buralardan ayrılacak gemile- 
rin manevralarını engelliyecek şekilde seyredemezler ve 10 milin üstünde sürat 
yapamazlar. Bu tekneler Limanın diğer kısımlarında, plaj ve sandalların civarın-
da, tehlike yaratacak hızla seyredemezler.                   

  Madde 19 - İç Limanda yelkenle seyir yapılamaz.               

  Madde 20 - Limanda şamandıra koymak, kablo döşemek ve benzeri işler yapmak, 
Liman Başkanlığının izni ile olur.                       

  Madde 21 - Kablo döşeme, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ci- 
varından geçen gemiler, bu işlere zarar vermiyecek bir hızla seyretmek zorunda- 
dırlar.                                     

  Madde 22 - İç Limana girip çıkacak gemilerle rıhtımlara yanaşacak, mendirek-
lere kıçtankara bağlayacak veya demirleyecek veya buralardan ayrılacak 300 gros 
tonilatodan büyük (300 dahil) Türk gemileri ve tonajı ne olursa olsun yabancı  
bandıralı gemiler, kılavuz almak zorundadırlar.                 
  500 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler, rıhtıma yanaşmalarında veya  
mendireklere kıçtankara olmalarında veya buralardan ayrılmalarında en az bir  
römorkör alacaklardır. Ancak, 4000 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemiler,  
Liman Başkanlığının gerekli gördüğü hallerde 2 römorkör alacaklardır.      

  Madde 23 - Kılavuz alacak gemiler, kılavuzu Dış Limanda alacaklardır. Hava 
muhalefeti sebebiyle kılavuz vasıtası Dış Limana çıkmadığı takdirde, gemiler,  
kılavuzu İç Liman ağzında, alabilirler.                     

  Madde 24 - 1000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yardımcı harp ge- 
milerinin kılavuz almaları, 2000 deplasman ve daha yukarı tondaki harp ve yar- 
dımcı harp gemilerinin ise, en az bir römorkör almaları zorunludur.       
                                        
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
              Limanda disiplin                   
                                        

  Madde 25 - İç Limanda ağ balıkçılığı, giriş-çıkış yolları üzerinde ve gemi- 
lerin manevra sahalarında olta balıkçılığı yapılamaz.              
                                        
                                        

  Madde 26 - Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp ve   
emsali maddeler atılamaz. Yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank   
ve sintine yıkanamaz.                              

  Madde 27 - Gemiler, İç Limanda, rıhtımlarda raspa ve benzeri Liman süküneti-
ni bozucu gürültülü işler yapamazlar.                      
  Gemilerin Limana giriş ve çıkışları dışında, Liman içinde hoparlörlerle   
yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.                      

  Madde 28 - Gemiler Liman içinde, gerekmedikçe düdük çalamazlar.       

  Madde 29 - Demirli, rıhtımlara aborda olmuş veya mendireklere kıçtankara  
bağlanmış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.    

  Madde 30 - Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce 
Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Amatör balıkadamlar İç Limanda  
dalış yapamazlar.                                

  Madde 31 - Mendireklere kıçtankara olacak her tonajdaki motor veya gemiler, 
mendirek üzerindeki baba veya halkalardan başka bir yere bağlanamazlar.     

  Madde 32 - Serbest demir yerlerine demirliyen gemilerin, kaptan, donatan  
veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirir-
ler.                                      

  Madde 33 - İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca ya- 
pılacak tebliğden itibaren en çok 4 saat içinde hareket edebilecek durumda bulu-
nurlar.                                     

  Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin   
almaksızın rıhtımlara yanaşan, kıçtankara olan veya serbest demir yerleri dışın-
da demirliyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemiyen- 
ler, Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve römorkörlerle kaldırttırılır ve 
bu iş için yapılan giderler ayrıca tahsil olunur.                
  Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen mevkilerde bulunan gemiler 
de Liman Başkanlığınca gerekli görüldüğünde, bu yerleri terketmek zorundadırlar.
  Bu emri yerine getirmiyen gemiler için de birinci fıkra hükümleri uygulanır.

  Madde 35 - İç Limanda rıhtımlarda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini  
değiştirmelerine engel olabilecek tamirlere girişemezler.            
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
         Sağlık, emniyet ve gümrük işleri               
                                        

  Madde 36 - Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak Limana   
gelecek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları Dış   
Limanda yapılır. Gemilerin Dış Limanda zorunlu nedenlerle bitirilemiyen veya  
yapılamıyan kontrolleri, gemi rıhtıma yanaştıktan sonra yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 37 - Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların
sağlık, emniyet ve gümrük kontrolları, rıhtıma yanaştıklarında yapılabileceği  
gibi, gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak bunlar İç Limana girip rıhtıma   
yanaşıncaya kadar kontrollarına devam edilerek de bitirilebilir.        

  Madde 38 - Yakacak, su, kumanya ve malzeme, acentelerinden evrak alma-verme 
gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya zorunlu nedenlerle sığınmak için Limana 
gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde Sahil Sağlık Teşkilatının  
sağlık gözetimi altında pratika olmaksızın 48 saat kalabilirler.        
  Bu gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi hariçten yapılır.    
  48 saatten fazla Limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zo- 
rundadırlar.                                  

  Madde 39 - Sahil Sağlık, Gümrük, Liman ve Emniyet Teşkilatınca, Limanda   
bulunan gemilerde, gerektiğinde günün her saatinde kontrol yapılabilir.     

  Madde 40 - Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü  
hastalıkları derhal Sahil Sağlık Teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da 
ayrıca emniyet makamlarına bildirmek zorundadırlar.               

  Madde 41 - Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemi- 
lerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyla birlikte Gümrük İdaresince uygun görü- 
lecek rıhtımdaki mahallerden girip çıkarlar.                  

  Madde 42 - Yolcularını uğurlayanlarla yolcular gümrük ve emniyet kontrolla- 
rından sonra; karşılayanlarla yolcular, bu kontrollardan önce birbirleriyle te- 
masa geçemezler.                                

  Madde 43 - Emniyet, Gümrük, Sahil Sağlık ve Liman İşletmesi görevlileri, bu 
Tüzük hükümlerine aykırı eylemlere tanık olduklarında, olay hakkında bir tuta- 
nak düzenliyerek bunu Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine  
verirler.                                    

  Madde 44 - Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrollar
özel mevzuatına tabidir.                            
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli hükümler                  
                                        

  Madde 45 - Gemi kaptanları, karasuları dışında veya içinde yahut Limanda  
vukua gelen her türlü deniz kazalarını, makina arızalarını, seyir emniyeti   
bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları, Limana varışlarından 
itibaren en geç 6 saat içinde önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşünce- 
lerini de kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorunda- 
dırlar.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaptan ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas  
olmak üzere ilgili Liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soru-
lara cevap vermek zorundadırlar.                        

  Madde 46 - Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde vukua gelen deniz 
kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından tespit ettikleri husus-
ları, limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler.  

  Madde 47 - Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemiler ile  
yabancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemi-
lerin Limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce, gerekli bilgileri kapsayan or-
dinoyu, Liman, Emniyet, Gümrük ve Sahil Sağlık Teşkilatına verirler.      
  Kabotaj hattında çalışan 300 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemileri-
nin donatan veya acenteleri, bu gemilerin Limana varışlarından en az 12 saat ön-
ce, gerekli bilgileri kapsayan ordinoyı Liman Başkanlığına verirler.      
  300 gros tonilatodan küçük Türk gemilerinin donatan, kaptan veya acenteleri 
ise bu gemilerin Limana geldiklerini, en geç 2 saat içinde Liman Başkanlığına  
bildirirler.                                  
  Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler  
hakkında 10 uncu madde hükümleri saklıdır.                   

  Madde 48 - Gemiler, fare yok etme işini, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık 
Teşkilatınca birlikte belirtilecek yerde yaparlar.               

  Madde 49 - Yolcu ve yük gemileri rıhtımlara yanaşırken, görevli olmayanlar, 
seyirci ve karşılayıcılar yanaşma yerlerini işgal edemezler ve yanaşan yolcu  
gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.           
  İlgililer, bu hususta gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.        

  Madde 50 - Limanda seyrüsefer, "Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tü- 
züğü" hükümlerine tabidir.                           
  Limanda yatan veya seyreden makinalı veya makinasız gemilerle her türlü   
araçlar, adı geçen Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve alemetleri taşırlar.  

  Madde 51 - Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması, 
"Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük" hükümlerine  
göre yapılır.                                  

  Madde 52 - Durumları kanun, tüzük veya memleketimizin de katılmış bulunduğu 
Milletlerarası Sözleşmeler hükümlerine uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan
gemilerin, Limandan hareketlerine müsaade edilmez.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkan-  
lığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde, zaman zaman ve belirli olmayan 
saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumlarının, kanun ve tüzük hü-  
kümlerine uygun olmadığı veya gerekli belgelerinin bulunmadığı anlaşılan ge-  
miler, seferden menedilirler; kaptan ve donatanları hakkında gerekli kanuni   
işlem yapılır.                                 

  Madde 53 - Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makina personelinden en az 
birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden 
gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.                   

  Madde 54 - Giresun Limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele omuz-  
luklarına geminin adı, kıç tarafına da üste geminin adı, ve altına da GİRESUN  
yazılır.                                    

  Madde 55 - Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret 
gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışı-
na kadar milli bandıralarını çekerler.                     

  Madde 56 - Program gereğince Giresun Limanına gelecek yolcu gemilerinin   
varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde, geminin kaptanı veya donatanı 
veya acentesi, bu hususu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.    

  Madde 57 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak düzen- 
lenmiş ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.                           

  Madde 58 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.