Endeksler
                                        
      EMLAK VERGİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN           
            TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.2.1972,  No: 7/3995         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.7.1970,  No: 1319          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.3.1972,  No: 14129          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5,  Cildi: 11,  S. 1801        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel hükümler                   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, ka- 
saba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak  
normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bil- 
gilerle, tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde arazinin verim gücünün   
hangi hallerde nazara alınacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.           
                                        
  Vergi değeri:                                

  Madde 2 - Vergi değeri, Emlak Vergisi mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin 
rayiç bedelidir.                                
  Rayiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım be- 
delidir.                                    
                                        
  Mükelleflerden istenecek bilgiler:                     

  Madde 3 - İnceleme yetkisine sahip memurlar, mükelleflerden emlakin genel  
durumuna, kullanılış tarzına ilişkin bilgilerle kira veya hasılat miktarı gibi 
takdire yarayacak gerekli bilgileri isteyebilirler.               
                                        
  İnceleme memurlarına bilgi verme zorunluluğu:                

  Madde 4 - Muhtarlar, ihtiyar kurulları, meslek kuruluşları, belediyeler,  
resmi ve yarı resmi diğer kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişiler; inceleme yetki- 
sine sahip memurların bu hususa ilişkin olarak istedikleri bilgileri vermek zo- 
rundadırlar. İnceleme yetkisine sahip memurlar, vergi değeri takdir edilecek  
bina, arsa ve araziyi gezip görebilirler.                    
  Ancak, çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde bina, arsa ve arazi, 
bunları işgal edenlerin muvafakatı olmaksızın gezilip görülemez. Binaların ge- 
zilmesi sırasında ev halkının rahatsız edilmemesine dikkat edilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vergi haritaları:                              

  Madde 5 - Vergi daireleri, görev alanları içinde bulunan emlakin değerlen- 
dirilmesinde yararlanmak üzere, mahalli bayındırlık, tarım, imar ve iskan, or- 
man, tapu ve kadastro, belediye ve özel idare gibi kuruluşlardan da bilgi almak 
suretiyle vergi haritaları düzenleyebilirler.                  
  Bina ve arsa ile ilgili haritaların düzenlenmesinde, beldeler ve meskün yer-
ler, bina ve arsa değerleri esas alınarak bölgelere, bölgeler ise meydan, sa-  
hil, ana cadde, cadde ve sokak itibariyle kısımlara ayrılır.          
  Arazi ile ilgili vergi haritaları, şehir, kasaba ve köyler itibariyle ve  
arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumunu gösterecek şekilde düzenlenir.   
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
           Bina vergi değerlerinin takdiri              
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel esaslar                   
                                        
  Deyim:                                   

 

 
  Madde 6 - Bu Tüzükte geçen "bina" deyimi, kat mülkiyeti kurulmuş binalarda 
bağımsız bölümleri de kapsar.                          
                                        
  Takdirde esas:                               

  Madde 7 - Binaların vergi değeri; kullanılış tarzı, inşaatın nevi ve sını- 
fına göre takdir olunur.                            
  Vergi değerinin takdirinde, ayrıca, binaların aşağıdaki özellikleri de göz- 
önünde bulundurulur:                              
  1 - İşyerleri ve meskün yerler ile park, bahçe, okul gibi tesislere uzaklık 
ve yakınlığı ve ulaştırma durumu,                        
  2 - Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii,       
  3 - Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin mev- 
cut olup olmadığı,                               
  4 - Büyüklüğü, kat sayısı, oda, hol, banyo gibi iç bölümlerinin sayısı,   
  5 - İç bölümleri yönünden kullanışlılık durumu,               
  6 - Ön ve arka cephede bulunması,                      
  7 - Mamurluk derecesi,                           
  8 - Asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı,        
  9 - Müştemilatı,                              
  10 - Manzara görme durumu.                          
  Vergi değerinin takdirinde binada bulunan mobilya vesair eşya ile sabit is- 
tihsal tesisleri nazara alınmaz.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Binaların kullanılış tarzlarına göre ayrımı:                

  Madde 8 - Binalar, kullanılış tarzlarına göre aşağıdaki nevilere ayrılır:  
  1 - Konutlar,                                
  2 - İşyerleri,                               
  3 - Özellik gösteren diğer yapılar.                     
                                        
  Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı:                  

  Madde 9 - Binalar, taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle inşaat nevi- 
lerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır:                     
  1 - Çelik karkas,                              
  2 - Betonarme karkas,                            
  3 - Yığma kagir,                              
  4 - Yığma yarı kagir,                            
  5 - Ahşap,                                 
  6 - Taş duvarlı (çamur harçlı),                       
  7 - Gecekondu tarz ve vasfında,                       
  8 - Kerpiç ve diğer basit binalar,                     
                                        
  Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı:                  

  Madde 10 - Binalar, aşağıdaki sınıflara ayrılır:              
  1 - Lüks inşaat,                              
  2 - Birinci sınıf inşaat,                          
  3 - İkinci sınıf inşaat,                          
  4 - Üçüncü sınıf inşaat,                          
  5 - Basit inşaat,                              
  Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanı-
lan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılır.   
  İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığınca  
tespit ve ilan olunur.                             
                                        
  Tamamı itibariyle takdir, ayrı takdir: