Endeksler
             EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  23.3.1979, No: 7/17339       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  4.6.1937, No: 3201         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   :  24.4.1979, No: 16618        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 18, S.340        
                                        
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
              Kapsam ve Disiplin Cezaları             
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Emniyet Örgütünde çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin 
cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve 
miktarı bu Tüzükte gösterilmiştir.                       
  Disiplin cezaları:                             

  Madde 2 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                 
  Emniyet Örgütü memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:      
  A) Uyarma, memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile 
bildirmektir.                                  
  B) Kınama, memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile
bildirmektir.                                  
  C) Aylık kesme, memurun, 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.      
  Ç) Kısa süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ya 
da 10 ay için durdurulmasıdır.                         
  D) Uzun süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 
20 ya da 24 ay durdurulmasıdır.                         
  E) Meslekten çıkarma, memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalış- 
tırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.                   
  F) Devlet memurluğundan çıkarma, memurun, bir daha Devlet memurluğuna atan- 
mamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.                     
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
     Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem, İşlem, Tutum ve Davranışlar   
                                        
  Uyarma:                                   

  Madde 3 - Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:    
  1 - Silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı ye- 
rin temizliğine özen göstermemek,                        
  2 - Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak.        
  Kınama:                                   

  Madde 4 - Kınama cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şun-
lardır:                                     
  1 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görev sırasında veya dışında yasakla-
nan tutum ve davranışlarda bulunmak,                      
  2 - (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,     
  4 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Emrinde çalışanların yetiştirilmesi, 
eğitimi ve gözetimi görevini yerine getirmemek.                 
  5 - Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek,         
  6 - Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak veya haklı bir neden olma- 
dan iş sahiplerini bekletmek,                          
  7 - Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, 
baştan savmak,                                 
  8 - Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirle-
nen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak ve savurganlığa neden olacak biçim-
de görüş bildirmek veya soru sormak,                      
  9 - Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak,           
  10 - Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş
olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, 
kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri takmak,                   
  11 - Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı saygı- 
sız davranmak,                                 
  12 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Demirbaş silahı yerine, kişisel silahıyla 
göreve çıkmak.                                 
  Aylık kesimi:                                

  Madde 5 - Aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranış- 
lar şunlardır:                                 
  A. Üç günlüğe kadar;                            
  1 - Yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde saç uzatmak, bıyık veya favori  
bırakmak,                                    
  2 - Görev içinde veya resmi giysiyle görev dışında sokakta kolkola girmek, 
ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunmak, yüksek sesle konuş-
mak veya el şakası yapmak,                           
  3 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları 
Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak,   
görev yeri kol araması ve sicil numarasını takmamak.              
  4 - Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışla- 
rına ilişkin uyarılarına uymamak veya umursamamak,               
  5 - Amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtla-
mamak,                                     
  6 - Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü 
olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek,                    
  7 - İş sahiplerine veya halka karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta
bulunmak,                                    
  8 - Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek, 
  9 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar göre-
vine gelmemek,                                 
  10 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev dışında amir veya üstlerine  
saygısız davranmak.                               
  11 - Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarının  
oturmasına izin vermek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bu- 
lunmak,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  12 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Resmi elbise giyenler için; bina  
veya eklentileri dışında ya da araç içinde görevin gerektirdiği şapka, bere,  
kep, miğfer veya kaskı giymemek.                        
  13 - Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olma-
dan resmi giysiyle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp vb. yerlerde oturmak,  
  14 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sı- 
nırları dışına çıkmak.                             
  15 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emrinde çalışanları veya Devletin araç  
ve gereçlerini özel işlerde kullanmak.                     
  B. 4 - 10 günlüğe kadar;                          
  1 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara,
astlarına veya iş arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta 
bulunmak.                                    
  2 - Yazılı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek,          
  3 - Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzünden
kullanılmaz hale getirmek,                           
  4 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Bu Tüzükte cezası gösterilen suçlar 
dışında önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden kendisine teslim    
edilen Devlet malı eşyanın yitmesine neden olmak.                
  5 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinli olduğu günlerde resmi giysiy- 
le, izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle, Emni-
yet Örgütü mensuplarının girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler 
dışındaki kahvehane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oyun oynamak,       
  6 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve 
iki güne kadar görevine gelmemek,                        
  7 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir 
neden olmaksızın yitirmek.                           
  C) 11 - 15 günlüğe kadar;                          
  1 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla ve 
üç güne kadar görevine gelmemek.                        
  Kısa Süreli Durdurma                            

  Madde 6 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                 
       Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve  
davranışlar şunlardır:                             
  A) 4 ay süreli durdurma:                          
  1 - Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,         
  2 - İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da
getirilenlere hakaret etmek,                          
  3 - Denetim görevini yerine getirmemek,                   
  4 - Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir 
ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre  
dolmadan yeni görev yerine gitmek,                       
  5 - Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları,zamanında ilet-
memek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde ve resmen istenmesi
halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,          
  6 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisine verilmiş olan tanıtma   
karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir neden olmaksızın   
yitirmek.                                    
  7 - İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya iliş- 
kin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,                     
  8 - İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak
3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine gelmemek,          
  9 - Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini hak-
sız yere şikayet etmek,                             
  10 - Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret
etmek ya da dövme girişiminde bulunmak,                     
  11 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette 
bulunmak.                                    
  12 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev sırasında amir veya üstlerine   
saygısız davranmak.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) 6 ay süreli durdurma;                          
  1 - Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya
da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,                   
  2 - Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi buluna-
bilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,              
  3 - Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da 
borç almak,                                   
  4 - Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan 
ya da saygızısca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler çıkarmak,         
  5 - Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusu-
nu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,                  
  6 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç,
makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.           
  C) 10 ay süreli durdurma;                          
  1 - Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,           
  2 - Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,             
  3 - Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon  
kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.                      
  Uzun Süreli Durdurma:                            

  Madde 7 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                 
       Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve  
davranışlar şunlardır:                             
  A) 12 ay süreli durdurma;                          
  1 - İş sahiplerini ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da
getirilenleri dövmek,                              
  2 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum 
veya davranışlarıyla küçümsemek.                        
  3 - (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                    
  4 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiri-
minde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında  
meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek,              
  5 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Kadın ve genç erkeklere söz atmak.    
  B) 16 ay süreli durdurma;                          
  1 - Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu
sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,                    
  C) 20 ay süreli durdurma;                          
  1 - İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz ola- 
rak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek,        
  2 - Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek,  
resmi giysi ve donanımını satmak,                        
  D) 24 ay süreli durdurma;                          
  1 - Görev sırasında uyumak,                         
  2 - Korunması ya da gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu, sanık ya da suçlula- 
rın uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da 
yakalama görevini savsaklamak,                         
  3 - Görev için de ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemleri-
ni eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,             
  4 - Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını dövmek.             
  5 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Sarkıntılık yapmak.            
  6 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövme girişiminde   
bulunmak ya da hakaret etmek.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Meslekten çıkarma:                             

  Madde 8 - Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve dav- 
nışlar şunlardır:                                
  1 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görevin yerine getirilmesinde dil,  
ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç,din ve mezhep ayrımı yapmak,   
laikliğe aykırı veya bölücü davranışlarda bulunmak ya da emniyet mensupları   
arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.         
  2 - Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zorlamak 
veya karar alınmasını sağlamak veya alınan karara katılmak veya karar uyarınca 
göreve çıkmamak,                                
  3 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı 
çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çı-
kılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik et-
mek,                                      
  4 - (Mülga: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                    
  5 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövmek veya   
tehdit etmek.                                  
  6 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, ir- 
tikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtecilik, kalpazan- 
lık, kasden adam öldürme, veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek, emniyeti,  
suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira,     
  7 - Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak ama- 
cıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak,             
  8 - Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek,
verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,                  
  9 - Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu sanık veya suçlunun kaçma- 
sına bilerek ve isteyerek olanak vermek,                    
  10 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Suç kanıtlarını yok etmek veya bile-
rek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı 
olmak yahut değiştirmek,                            
  11 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Devlet malı araç,gereç, silah,   
mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, tanıtma karnesini, polis kimlik   
kokardını, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.   
  12 - Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza  
etmek veya ettirmek,                              
  13 - Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve bel-
geleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,             
  14 - Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden 
yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü bir suçun izlenmesi ve suç- 
lunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,              
  15 - İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde görevli 
olmaksızın resmi veya sivil giysiyle genelevlere veya birleşme yerlerine veya  
tek başına fuhuş yapılan evlere veya bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan ga-
zino vb. yerlere gitmek,                            
  16 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Genelev ya da tek başına fuhuş yapı- 
lan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevre- 
sinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı - koca gibi yaşamak ya 
da ilişki kurmak,                                
  17 - Dairede veya görevli bulunduğu sırada içki içmek veya içilmesine göz  
yummak,                                     
  18 - Göreve sarhoş veya içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,      
  19 - izinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma açık yerlerde içki içmek veya
resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sorhaş olarak görünmek,         
  20 - Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kul- 
lanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılma-
sına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,              
                                        
                                        
                                        
                                        
  21 - Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak,     
  22 - Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak,           
  23 - Meskün yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya 
oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak,            
  24 - Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz 
yummak, aracı olmak veya yol göstermek,                     
  25 - Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını değiştirmek veya bozmak,  
  26 - Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bu- 
duğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,          
  27 - İzleme ve gözetleme görevinin gereklerini nedensiz olarak yerine getir-
memek,                                     
  28 - Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren ey- 
lerde bulunmak,                                 
  29 - Devlet Memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanununda 
gösterilen kazanç getirici uğraşılarda bulunmak,                
  30 - Siyasal partilere üye olmak veya bunların yararına veya zararına çalış-
mak veya siyasal eylemlerde bulunmak,                      
  31 - Görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplan- 
tılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak,                    
  32 - Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilim- 
sel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına  
veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulun-
dukları tüzel kişiliklerin kapalı yer toplantılarına silahlı olarak veya açık  
yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak
veya üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki 
çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek
veya bunlara katılmak,                             
  33 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Dernek kurmak ya da spor dernekleri 
dışındaki derneklere üye olmak, ya da Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı  
dışında vakıf kurmak ya da başka vakıfların organlarında görev almak,      
  34 - Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek,            
  35 - (Ek: 26/7/1983 - 83/6883 K.; Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Mesleğin
onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini 
eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber
ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek,     
  36 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araç-
larıyla amir ya da üstleri hakkında eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak,   
  37 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üste karşı itaatsızlığa, muka- 
vemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,             
  38 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde
öngörülen esaslara uymaksızın ya da idarece kendisine yapılan uyarıya karşın  
çevresinde iffetsizlikle tanındığı ya da durumu güvenlik bakımından sakıncalı  
olduğu polis soruşturmasıyla sabit olan kişiyle evlenmek,            
  39 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.) İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle 
Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere işkence yapmak.          
  40 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve 
taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak,   
  41 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görevinin niteliğinden yararlanarak 
haklı bir nedene dayanmaksızın, yurt dışında, ödeme gücünün üstünde borçlanmak 
veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını zedele-
mek ya da borcunu ödemeden yurda dönmek.                    
  42 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.) Yasadışı örgütlere lojistik destek    
sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı
olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz   
söylemek, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulun-  
durmak.                                     
  Memurluktan çıkarma:                            

  Madde 9 - Memurluktan çıkarma cezası için Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Amirin Emrini Yapmamak:                           

  Madde 10 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                
        Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst 
sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da kişileri zarara uğratmış ya da 
hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya 
da durumun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.     
  Görev yerinden ayrılma:                           

  Madde 11 - (Değişik: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                
        Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura uzun süreli 
durdurma cezasının üst sınırı verilir. Ayrılma, uzun süreli ya da görevi aksata-
cak biçimde olmuşsa ya da Devleti ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun ni- 
teliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da 
uygulanabilir.                                 
  Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller (1)     

  Madde 12 - (Değişik: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                
  Herhangi bir işe ilişkin yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopya-  
larını kasıtlı olarak yok eden, ortadan kaldıran ya da belge niteliği taşıyan  
bilgisayar programlarını,dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele    
geçiren, başkasına zarar vermek üzere kullanan, tahrip eden, değiştiren,    
silen, sistemin işlemesine engel olan ya da yanlış biçimde işlemesini sağla-  
yanlara uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir.           
  Yukarıdaki fiiller, Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin   
gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ya da 
zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.        
  Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama:      

  Madde 13 - Bu Tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum, ve 
davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde
hoşgörü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir. Bu hoşgörü veya 
savsaklama Devleti veya kişileri zarar uğratmış veya hizmetin gecikmesine, dur- 
masına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ve zararın derecesi- 
ne göre, daha ağır bir ceza verilebilir.                    
  Yenilenme:                                 

  Madde 14 - Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum 
veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenme-  
sinde bir derece ağır ceza uygulanır.                      
  Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar
nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır 
ceza verilir.                                  
  Bir alt ceza verilmesi:                           

  Madde 15 - Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicille-
ri iyi olan memurlara ve Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulana-
bilir.                                     
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:                      
  Medde 16 - Bakanlar Kurulunun 9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla  
yürürlüğe konulmuş olan "Emniyet Teşkilatı Mensuplarına Verilecek İnzibati Ceza-
lara Dair Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.                  
---------------                                 
(1) Bu madde başlığı, Bakanlar Kurulunun 16/2/1998 tarih ve 98/10653 sayılı   
  Kararıyla değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                  
  Emniyet örgütü memurlarından, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarma 
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, uyarma ve 
kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulan- 
masından başlayarak on yıl geçtikten sonra, ilgili, atamaya yetkili amire başvu-
rarak verilmiş olan disiplin cezalarının sicilinden silinmesini isteyebilir.  
  İlgilinin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu isteğini hak-
lı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, 
bu karar, sicil dosyasına işlenir.                       
  Kısa süreli ve uzun süreli durdurma cezasının sicilden silinmesinde, ilgili-
nin son rütbesine göre yetkili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yu-
karıdaki fıkra hükmü uygulanır.                         
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                  
  Amirinden izin almaksızın ya da idarece kabul edilebilir özrü olmaksızın nö-
bet görevine gelmeyen memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. 
Nöbet görevine gelmeme, hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden 
olmuşsa, durumun niteliğine ve ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uy- 
gulanabilir.                                  
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 26.7.1983 - 83/6883 K.)                  
  14 ve 15 inci maddeler hükümlerinin uygulanmasında, bir cezanın üst ve alt 
kademeleri, ağır ya da aşağı derecede ceza sayılmaz.              
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek: 28/5/1988 - 88/12992 K.)                 
  Denetleme ve soruşturmaları uzatan, denetleme raporları ve soruşturma fezle-
kelerini süresinde ilgili yerlere vermeyen veya göndermeyen ya da neden olmadan 
soruşturmayı eksik bırakanlara 10 günlükten 15 günlüğe kadar aylık kesimi cezası
verilir. Bu durum hizmetin gecikmesine durmasına, aksamasına neden olmuş veya  
Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun ağırlığına yahut zararın dere- 
cesine göre bir üst derece ceza uygulanabilir.                 

  Ek Madde 5 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                 
  Devlet malı araçla ya da görevliyken trafik kazası sonucu kusuruyla ya-   
ralamaya sebebiyet veren memura aylıktan kesme cezasının üst sınırı, ölüme   
sebebiyet veren memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilir. Ancak,    
olayın şekline ya da kusurun derecesine göre; aylıktan kesme cezası gerektiren 
halde 4 ay kısa süreli durdurma cezası, 10 ay kısa süreli durdurma cezası    
gerektiren halde ise 12 ay uzun süreli durdurma cezası da verilebilir.     

  Ek Madde 6 - (Ek: 16/2/1998 - 98/10653 K.)                 
  Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet 
veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine 
neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik,  
tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları 
tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası 
verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesi- 
ne göre; 10 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli 
durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren halde ise mes- 
lekten çıkarma cezası da verilebilir.                      

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/12992 K.)             
  Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve henüz cezası verilmemiş  
veya itiraz ya da dava konusu yapılıp karara bağlanmamış disiplin bozucu eylem, 
işlem, tutum ve davranışlar için, Bakanlar Kurulunun 23/3/1979 günlü ve 7/17339 
sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ve anılan Tüzüğün Bakanlar Kurulunun  
26/7/1983 tarihli ve 83/6883 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değişti-
rilen hükümleriyle bu Tüzük hükümleri arasında öngörülen cezalar yönünden fark 
varsa, memurun lehine olan hükümler uygulanır.                 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 17 - 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü 
maddesi gereğince hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 
Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.                
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerini İçişleri,Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |  23/3/1979 TARİH VE 7/17339 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE   |   
  |      YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK        |   
  |     GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ       |   
  |            GÖSTEREN ÇİZELGE               |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          |   
  |          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |       |   Farklı Tarihte  |         |   
  | Tarihi  | Numarası  |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  |   
  |      |       |     Maddeleri   |  Giriş tarihi |   
  |------------|-------------|------------------------|-----------------|   
  | 26/7/1983 |  83/6883  |      -      |  5/9/1983   |   
  | 28/5/1988 |  88/12992 |      -      |  17/6/1988   |   
  | 16/2/1998 |  98/10653 |      -      |  2/3/1998   |