Endeksler
        SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR            
           EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN              
              SAKLANMA SÜRELERİ VE                 
              YOKEDİLME USULLERİ                 
                HAKKINDA TÜZÜK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16.11.1970, No: 7/1564         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 21.2.1967, No: 832           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 7.12.1970, No: 13867          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 10, S. 340          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Hesapla ilgili olarak Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir 
evrakı ile her çeşit belgelerin saklanma süreleri ve yokedilme usulleri bu Tü- 
zük'te gösterilmiştir.                             
  Saklama süresi ve yeri:                           

  Madde 2 - Sayıştay'a verilen her çeşit gider ve gelir evrakı ile her çeşit 
belgeler, ekli cetvelde yazılı sürelerle Sayıştay'da saklanır.         
  Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası gereğin-
ce istisnai bir denetim usulüne tabi tutulan mal hesaplarının evrakı müsbitesin-
den Sayıştayca henüz getirtilmeyenlerle, yapılan inceleme sonunda ilişiksiz gö- 
rülenler hesap devrelerinin bitiminden itibaren 8 yıldan az olmamak kaydiyle  
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arşivlerinde saklanır.  
Sözkonusu belgelerden daha fazla bir süre saklanması gerekenler, Sayıştay Genel 
Kurulunca verilecek kararda belirtilen sürece saklanır.             
  Yokedilme usulleri:                             

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 21.2.1983 - 83/6094 K.) Hesapla ilgili  
olarak Sayıştay'a verilen gider ve gelir evrakı ve belgeleri ile bunlarla ilgili
karar, tutanak ve haberleşme evrakından saklanma sürelerini doldurmuş olanlar  
yokedilir. Yokedilme kıyılarak ya da kıyılmadan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabri- 
kaları İşletmesine (SEKA'ya) gönderilmek suretiyle yapılır. Evrak ve belgeler  
Tüzüğe ekli saklama sürelerini gösterir cetvelde öngörülen hallerde Devlet Arşi-
vine ya da ilgili idareye gönderilir. Bu durumda Sayıştay'ın saklama yükümlülüğü
sona eder.                                   
  Ancak, gizli nitelikteki evrak ve belgeler yakılmak veya kıyılmak, ya da  
ıslatılmak suretiyle yokedilir.                         
  Yokedilme işlemleri Sayıştayca teşkil olunacak bir komisyonca yürütülür.  
Bu komisyonun kuruluş ve görevleri ile SEKA'ya gönderilecek evrakın hazırlanış 
şekli Sayıştayca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirtilir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca saklanması gereken 
mal hesapları evrakı müsbitesi; 832 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci maddesi  
gereğince düzenlenecek yönetmelikte kuruluş şekli ve görevleri gösterilen yoket-
me komisyonları tarafından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre   
yokedilir.                                   
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 4 - 19 Eylül 1934 tarihli ve 2/1282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan (Resmi Evrak ve Defterlerden Lüzumsuz Olanların Yokedil-
me Tarzı Hakkındaki Nizamname) yürürlükten kaldırılmıştır.           

  Geçici Madde 1 - (Ek: 21.2.1983 - 83/6094 K.) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği 
tarihte, 16/11/1970 günlü ve 7/1584 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzüğe ekli cetvelde gösterilen evraktan, bu cetvelin 4 üncü bendiyle  
6 ncı bendinin a ve c fıkralarında yazılı olanlar, kesin hesap kanunu çıkmış ol-
mak koşuluyla eski hükümlere göre 5 yıllık saklama süresine tabi olup anılan sü-
reyi doldurmuş bulunanlar, kesin hesap kanununun çıkmış olması koşulu aranmaksı-
zın yokedilir.                                 
  Yürürlük:                                  

  Madde 5 - 21 Şubat 1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 102 nci  
maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümle-
ri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.              
  Yürütme:                                  

  Madde 6 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
           Saklama Sürelerini Gösterir Cetvel             
                                        
  1 - Sözleşmeler ve onlarla ilgili defterler:                
      Evrakın cinsi           Saklama süreleri         
-------------------------------------   ----------------------------     
  a) Devletçe yapılan ikraz ve istik-                     
    razlara ait sözleşmeler.                         
  b) İstikraz niteliğindeki avanslara   Sözleşmelerinde yazılı sürelerin bi-
    ait sözleşmeler.           timinden itibaren beş yıl.     
  c) İkraz ve istikrazlara ait bordro,                    
    kayıt örnekleri ve defterler.                      
  d) Tescile tabi sözleşmeler                         
  e) Sözleşme tescil defteri       İlgili bütçe yılının bitiminden son-
        Saklama süreleri       ra yirmibeş yıl.          
                                        
  2 - Zat maaşlarına ait belge ve defterler:                 
                                        
a) Zat maaşları tahsis evrakı.                         
b) Zat maaşları tescil defteri.    Süresiz.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Evrakın cinsi                Saklama süreleri       
----------------------------------      -----------------------------   
3- Bütçe içi ve dışı işlemlere ait evrak:(1) Hesabın ilgili bulunduğu bütçe yı-
  a) Nakit ve mahsup verile emirleriyle   lının bitiminden başlayarak, on  
   ekleri.                 yıl                
  b) Gelir tahakkuk ve tahsil evrakı, gi-    Ancak;            
   der tahakkuk ve ödeme belgeleri.                     
  c) Yevmiye defterleri, aylık mizanla    I - Sayıştay'da yargılaması devam 
   ilgili cetveller.            edenlerle ilgili evrak, on yıllık 
  d) Adi ve bütçe emanetlerine ait tahsi-  saklama sürelerini tamamlamış   
   lat ve reddiyat evrakı, her türlü    olsalar bile, ilam kesinleşmedik- 
   avans evrakı ile sair bütçe dışı    çe,                
   işlemlere ait belgeler.         II- 832 sayılı Kanunun 65 inci  
                       maddesi uyarınca ilgili mercilere 
                       gönderilen ya da yargılama,tahkik,
                       teftiş vb. nedenlerle yargı organ-
                       ları ya da diğer mercilerce iste- 
                       nilen evrak, iadelerinde, on yıl- 
              lık saklama sürelerini tamamlamış          
                       olsalar bile, Sayıştay'ca gereği 
                       yapılmadıkça yokedilemez.     
4- İdare hesabı ile ilgili evrak:                        
  a) İdare hesabını teşkil eden cetveller.  I- Kesin hesap kanunu çıkmış ol- 
  b) Denetçi raporları.           mak koşuluyla, hesabın ilgili bu- 
  c) Üye düşünceleri.            lunduğu bütçe yılının bitiminden 
  d) Savcı düşünceleri.           başlayarak on yıl.        
  e) Daire kararları.            II- 832 sayılı Kanunun 66 ncı mad-
  f) Ödeme emri ve vize bordroları, red   desi gereğince hükmen onanmış sa- 
   takrirleri, fişler ve idare hesapları  yılan hesaba ait evrak, o yıla ait
   dosyalarındaki bütün belgeler.     kesin hesap kanunu çıkmış olmak  
                       koşuluyla, hesabın ilgili bulundu-
                       ğu bütçe yılının bitiminden başla-
                       yarak on yıl.           
 5- İlam ve tutanaklar:                             
  a) Daire ve Temyiz Kurulu ilamları.    Bu belgeler yokedilemez. Ancak,  
  b) Daire tutanakları.           ilişkin bulundukları bütçe yılının
  c) Daireler kurulu tutanakları.      bitiminden başlayarak 30 yılı dol-
  d) Temyiz Kurulu tutanakları.       duranlar, Devlet Arşivine devredi-
  e) Genel Kurul tutanakları.        lebilir.             
 6- Kesin hesaba ilişkin belgeler ile Elek-                   
  tronik Bilgi İşlem Merkezi kayıt ve belge-                 
  leri:                                    
                                        
  a) Kesin hesaplar              a) Kesin hesap kanunu çıkmış ol- 
                         mak koşuluyla ilgili bulunduk-
                         ları bütçe yılının bitiminden 
                         başlayarak on yıl.      
  b) Gelir ve gider belgelerine ve bütçe   b) İlgili bulundukları bütçe yılı
   ile verilen ödeneklere ilişkin Eloktronik  uygunluk bildiriminin verildi-
   Bilgi İşlem Merkezi bant ve diskleri    ği tarihe kadar.       
---------------------------                           
  (1) 3,4,5,6,7,8,9 Numaralı bentler 21.2.1983 tarih ve 83/6094 sayılı kararna-
    me ile değiştirilmiştir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Evrakın cinsi               Saklama süreleri        
-------------------------------------- -------------------------------------  
c) (b) fıkrasında belirtilen ödenek kayıtla- c) Kesin hesap kanunu çıkmış ol- 
  rının yıl sonu bakiyelerine ilişkin bant   mak koşuluyla ilgili bulunduk- 
  ve diskler.                  dukları bütçe yılının bitimin- 
d) Bütçe ödeneklerine ilişkin kesin vize döküm  den başlayarak on yıl.     
  listeleri ve aktarma belgeleri.      d) Muhasebe müdürlükleri ile uy- 
7- Vize ve inceleme işlerine ait sair evrak   gunluk sağlanıncaya kadar.   
  ve defterler:                                
  a) Harcamadan önce vize ile ilgili bordro, Hesabın ilgili bulunduğu bütçe  
  defter ve kartlar.             yılının bitiminden başlayarak on 
  b) Kadro cetvel ve defterleri.       yıl. Gizli kadrolar on yıl sonun- 
  c) İnceleme ve denetleme işlerine ait   da ilgili kuruma gönderilir.   
   sair belgeler.                              
8- Döner sermaye ve fon hesaplarına ait evrak                  
  ve defterler:                                
  İncelenmek ve yargılanmak üzere Sayıştay'a Hesap yılının bitiminden başlaya- 
  teslim edilen her türlü evrak ve defterler.rak on yıl.            
                       Ancak;              
                       I- Sayıştay'da yargılaması devam 
                       edenlerle ilgili evrak, on yıllık 
                       saklama sürelerini tamamlamış ol- 
                       salar bile, ilam kesinleşmedikçe. 
                       II-832 sayılı Kanunun 65 inci mad-
                       desi uyarınca ilgili mercilere  
                       gönderilen ya da yargılama, tah- 
                       kik, teftiş vb. nedenlerle yargı 
                       organları ya da diğer mercilerce 
                       istenilen evrak, iadelerinde, on 
                       yıllık saklama sürelerini tamam- 
                       lamış olsalar bile, Sayıştay'ca  
                       gereği yapılmadıkça yokedilemez. 
                       Döner sermayeli hesaplara iliş-  
                       kin olup ticari usule göre tutu- 
                       lan defterler, hesabın yargılanma-
                       sından, bu bent kapsamına giren  
                       diğer belgeler ise Sayıştay'ca  
                       yokedilmeleri gereken tarihten  
                       sonra yerlerine gönderilebilir-  
                       ler.               
 9-Mal ve mahalli idareler hesaplarıyla                     
  ilgili belge ve defterler:                          
  Mal ve mahalli idareler hesaplarıyla    İlgili bulundukları bütçe yılı ya 
  ilgili olarak Sayıştaya verilen her    da hesap devresinin bitiminden  
  türlü belge ve defterler.         başlayarak on yıl. Bu belge ve  
                       defterlerden ilişiği bulunmayanla-
                       rın, ilgili idarenin istemi halin-
                       de, on yıllık süre beklenmeden ye-
                       rine gönderilmesine Sayıştay Genel
                       Kurulunca karar verilebilir.   
-------------------                               
Not: 7-8-9 uncu bentler 21.2.1983 tarih ve 83/6094 sayılı kararname ile değişti-
   rilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16.11.1970 TARİH ve 7/1564 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE   
  KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ     
  TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Tarihi      Numarası     Farklı Tarihte         Yürürlüğe  
                 Yürürlüğe Giren         Giriş Tarihi 
                   Maddeleri                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
21.2.1983    83/6094         -             21.3.1983  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16.11.1970 TARİH ve 7/1564 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE   
  KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ     
  TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Tarihi      Numarası     Farklı Tarihte         Yürürlüğe  
                 Yürürlüğe Giren         Giriş Tarihi 
                   Maddeleri                 
--------------------------------------------------------------------------------