Endeksler
                                        
                                        
            TARIMDA İŞ VE İŞÇİ BULMA ARACILIĞI            
                 HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 31.3.1978, No: 7/15271        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.8.1971, No: 1475         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 15.5.1978, No: 16288         
  Yayımlındığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 17, S. 136         
                                        
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı bu Tüzükte düzenlenmiştir.   
  Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı:                     

  Madde 2 - Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, ilke olarak İş ve İşçi Bulma 
Kurumunca yapılır.                               
  Ancak, Kurum örgütü yoksa veya örgütü olup da haberleşme ve işçilerin işyer-
lerine gitme güçlükleri gibi nedenlerle Kurum aracılığı etkili olamıyorsa, tarım
aracılığına izin verilebilir.                          
  Aracıların işçilerden ücret almaları yasaktır.               
  Aracının tanımı:                              

  Madde 3 - Tarımda iş ve işçi bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin ve-
rilen gerçek ve tüzel kişiler aracı sayılırlar.                 
  Ayrıca, tarım iş kolundaki işveren veya işçilerin kendilerinin yahut çeşitli
teşekküllerinin veya kamu yararına çalışan veya hayır işleriyle uğraşan dernek- 
lerin yahut bunların kendi çevrelerinde kuracakları örgütlerin tarımda iş ve  
işçi bulma işleriyle uğraşmalarına İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin verilebilir. 
  Aracıda aranacak nitelikler:                        

  Madde 4 - Aracılık yapacak gerçek kişilerde aranacak nitelikler şunlardır: 
  a) Türk vatandaşı olmak,                          
  b) 18 yaşını bitirmiş olmak,                        
  c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,                   
  d) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altıay veya daha fazla hapis yahut 
affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırı-
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir 
fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü bulunmamak,                
  e) Okur yazar olmak.                            
  Aracı belgesi:                               

  Madde 5 - Tarımda iş ve işçi bulma işleriyle uğraşacak olanlar İş ve İşçi  
Bulma Kurumuna yazılı olarak başvururlar. Başvurusu uygun görülenlere,İş ve İşçi
Bulma Kurumunca aracı belgesi verilir.                     
  Aracı belgesinin geçerlik süresi:                      

  Madde 6 - Aracı belgeleri bir yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda ara- 
cılığı sürdürmek isteyenlerin belgeleri, sakınca görülmezse, Kurumca yenilenebi-
lir.                                      
  Aracı sicili:                                

  Madde 7 - Kurumca her aracı için bir aracı sicili düzenlenir. Bu sicilin  
içeriği İş ve İşçi Bulma Kurumunca saptanır.                  
  Aracı sicilleri İş ve İşçi Bulma Kurumunda saklanır.            
  Aracılığın devredilemiyeceği:                        

  Madde 8 - Aracılık, yalnız aracı belgeleri almış olanlarca yapılır; başkası-
na devredilemez, vekalet yoluyla da yürütülemez.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözleşme düzenlenmesi:                           

  Madde 9 - İşveren ile aracı arasında, aracının işverenden alacağı ücret ve 
çalışma koşulları, aracının ve işverenin karşılıklı yükümlülükleri, örneği Ku- 
rumca düzenlenen bir sözleşmeyle belirlenir. Sözleşmenin bir sureti Kurumda   
saklanır.                                    
                                        
  Rapor verme:                                

  Madde 10 - Aracı, belgesini aldığı Kurum örgütüne altı ayda bir rapor ver- 
mekle yükümlüdür.                                
  Bu raporun içeriği ve biçimi İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenir.     
                                        
  Aracılık belgesinin geri alınması:                     

  Madde 11 - 10 uncu maddede sözü edilen raporu süresi içinde vermeyen, rapor-
da gerçeğe aykırı bilgi veren, iş bulduğu işçilerden ücret alan, 12 nci maddeye 
göre yapılacak denetim sonucunda aracılık yapmasında sakınca görülen, 4 üncü  
maddede yazılı nitelikleri yitiren ve 8. madde hükümlerine uymayan, aracılığı  
başkasına devreden aracıların belgeleri Kurumca geri alınır.          
  Durum, Kurum örgütüne bildirilir.                      
  Aracılık belgesi verilenler ve geri alınanlar Kurumca yerel gazete'de duyu- 
rulur.                                     
  Belgesi geri alınan aracılara, yeniden belge verilmez.           
                                        
  Denetim:                                  

  Madde 12 - Aracıların denetimine ilişkin yöntemler Çalışma Bakanlığınca çı- 
karılacak yönetmelikte gösterilir.                       
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 13 - 25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 85 ve 86 ncı maddele-
rine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri  
Resmi Gazete'de yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.             
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.