Endeksler
            DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (1)           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  12.12.1977, No: 7/14561       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  10.6.1946, No: 4922        
  Yayımlandığı R.Gazetinin Tarihi   :  29.4.1978, No: 16273        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 17, S. 105        
                                        
                 BÖLÜM A - GENEL                
                  KURAL: 1                  
                  Uygulama                  
                                        
  (a) Bu kurallar, açık denizlerde ve açık denizlerle bağlantılı olan ve açık 
deniz gemilerinin seyredebileceği sularda bulunan gemilerin tümüne uygulanacak- 
tır.                                      
  (b) Bu kurallarda bulunan hiçbir hüküm, açık denizlerle bağlantılı olan ve 
açık deniz gemilerinin seyrettiği demir yerleri, limanlar, göller, iç su yolları
için yetkili makamlarca yapılan özel kuralların çalışması ile çelişki halinde  
bulunmayacaktır. Bu gibi özel kurallar, olanağı nisbetinde, bu Kurallara uyacak-
tır.                                      
  (c) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bu Kurallarda bulunan hiçbir hüküm,  
herhangi bir Devletin Hükümeti tarafından savaş gemileri ya da konvoy halinde  
ilerleyen teknelere özgü ve istasyon ya da işaret ışıkları şekilleri ya da düdük
işaretleri, ya da filo halinde balık avlayan balıkçı teknelerine özgü ek istas- 
yon, ya da işaret ışıkları, ya da şekilleri için konulan özel kuralların işleyi-
şine müdahalede bulunmıyacaktır. Bu ek istasyon ya da işaret ışıkları, şekilleri
ya da düdük işaretleri, olanaklar elverdiğince, bu kurallar altında başka yerle-
re konulmasına yetki verilen ışık, şekil ya da işaretle karıştırılmayacak şekil-
de olacaktır.                                  
  (d) Bu kuralların amacının gerçekleşmesi için Teşkilat tarafından trafik  
ayırım düzenleri benimsenebilir.                        
  (e) Özel bir şekilde veya özel bir amaç için inşa edilmiş olan bir teknenin 
fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi veya görünüş açıları veya şekilleri ile  
sesli işaret aletlerinin yeri veya nitelikleri bakımından bu kuralların hükümle-
lerine uymadığının ilgili hükümetçe saptanmış olması halinde, teknenin özel faa-
liyetine müdahale etmeden, böyle bir teknenin fenerlerinin sayısı, yeri, kapasi-
tesi, görünüş mesafe veya açıları ile sesli işaret aletlerinin yerleri ve nite- 
likleri bakımından o tekne için Hükümeti bu Kurallara mümkün olduğu kadar yakın 
olanını saptayacaktır.                             
                                        
                  KURAL: 2                   
                 Sorumluluk                  
                                        
  (a) Bu kurallardaki hükümlerden hiçbiri, herhangi bir tekneyi veya sahibini,
Kaptanı veya gemi adamlarını, bu Kurallara uyma veya gemicilerin her zamanki gö-
revlerinin veya özel durum ve koşullarının gerektirdiği herhangi bir tedbirin  
alınması hususundaki ihmallerinin sonuçlarından kurtaramaz.           
--------------------------                           
 (1) 4-20 Ekim 1972 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen Konferansta kabul  
   edilen 1972 Uluslararası Denizde Çatışmayı önleme Sözleşmesinin uygulanma- 
   sıyla ilgili Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, Dışişleri Bakanlığının    
   19.8.1977 tarih ve ÇSUD: 1128 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli   
   ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulun- 
   ca 12.12.1977 tarihinde onaylanmıştır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (b) Bu kuralları yorumlarken ve uygularken ilgili teknelerin sınırlı oluşla-
rı hususu da dahil, ani bir tehlikeden kaçınırken bu kuralların hükümlerinden  
ayrılmayı gerektirebilecek olan hususlar dahil seyir ve çatışmanın ve herhangi 
bir özel şartın tüm tehlikeleri gözönünde tutulacaktır.             
                                        
                  KURAL: 3                   
               Genel Tanımlamalar                
                                        
  Bu Metin içinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu Kuralların amacı için:  
  (a) "Tekne" sözcüğü: Su üstünde kalkarak seyreden ve deniz uçakları dahil, 
su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli 
bulunan hertürlü deniz aracını içine alır.                   
  (b) "Kuvvetle yürütülen tekne" deyimi: Makine ile yürütülen herhangi bir  
tekne anlamına gelecektir.                           
  (c) "Yelkenli tekne deyimi": Var olsa bile yürüten makinesinin kullanılması 
şartıyla, yelken ile seyreden bir tekne anlamına gelecektir.          
  (d) "Balıkçılık yapan tekne" deyimi: Manevra kabiliyetini sınırlayan, ağlar,
oltalar, troller veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan bir tekne anlamı-
na gelecek fakat manevra kabiliyetini kısıtlamayacak olan oltalar veya diğer av-
lanma araçları ile balık avlayan bir tekneyi kapsamıyacaktır.          
  (e) "Deniz uçağı" sözcüğü: Su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş her-
türlü hava aracını kapsar.                           
  (f) "Kumanda altında bulunmayan tekne" deyimi: Bazı istisnai şartlar sebebi 
ile bu kuralların gereğine uygun olarak manevra yapma gücü olmayan ve bu yüzden 
diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir tekne anlamına gele- 
cektir.                                     
  (g) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) "Manevra kabiliyeti sınırlı tekne" de-
yimi: Yaptığı iş nedeniyle bu Kuralların gereğince uygun olarak manevra yapma  
gücü sınırlanan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği olmayan 
bir tekne anlamına gelecektir.                         
  "Manevra kabiliyeti sınırlı tekneler deyimi" sınırlı olmamak üzere aşağıda 
yazılı tekneleri içerecektir.:                         
  (i)  Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi, ça-
lışması veya toplanmasında bulunan bir tekne,                  
  (ii) Tarama, sörvey veya sualtı çalışmaları yapan bir tekne,        
  (iii) Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan veya insan, kumanya veya yük 
aktaran bir tekne,                               
  (iv) Bir hava aracını denize indirme veya denizden alma işi ile uğraşan bir
tekne,                                     
  (v)  Mayın temizleme işleri yapan bir tekne,                
  (vi) Gerek yedekleyen ve gerekse yedeklenenin rotalarından ayrılma yetenek-
leri önemli bir şekilde kısıtlanan yedekleme işiyle uğraşan bir tekne.     
  (h) "Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne" deyimi: Mevcut su derinliğinin kendi
çektiği su ile ilişkisi nedeniyle izlediği rotadan ayrılma gücü önemli bir şe- 
kilde kısıtlanan, kuvvetle yürütülen bir tekne anlamına gelecektir.       
  (i) "Üzerinde yol bulunan" deyimi: Bir teknenin demirli olmadığı veya karaya
bağlı bulunmadığı veya karaya oturmadığı anlamına gelecektir.          
  (j) Bir teknenin "boyu" ve "eni" sözcükleri: O teknenin tam boyu ve en geniş
eni anlamlarına gelecektir.                           
  (k) Teknelerden birinin diğeri tarafından gözle görülmesi halinde, teknele- 
rin birbirlerini gördükleri varsayılacaktır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (l) "Kısıtlı görüş" deyimi: Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur  
fırtınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri bir sebeple kısıtlı oluşu 
anlamına gelecektir.                              
           BÖLÜM B - MANEVRA VE SEYİR KURALLARI            
     KISIM 1 - HERTÜRLÜ GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN YÖNETİMİ       
                  KURAL: 4                   
                  Uygulama                   
   Bu kısımdaki Kurallar hertürlü görüş koşulunda uygulanır.         
                  KURAL: 5                   
                  Gözcülük                   
  İçinde bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin tama- 
men değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde mevcut tüm uygun araçların yanısıra
her tekne her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü de yapacaktır.      
                  KURAL: 6                  
                 Emniyetli Hız                 
  Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulu-
nulan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için, her 
tekne her zaman emniyetli bir hızla ilerleyecektir.               
  Emniyetli hız saptanırken aşağıda yazılı faktörler dikkate alınacaktır.   
  (a) Tüm tekneler tarafından;                        
  (i) Görüş durumu,                              
  (ii) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu da- 
hil trafik yoğunluğu,                              
  (iii) Teknenin durdurulma mesafesine ve içinde bulunduğu koşullarda dönme  
kabiliyetine özel surette dikkat edilerek teknenin manevra yapabilme yeteneği, 
  (iv) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması  
gibi arka cephe ışıklarının varlığı,                      
  (v) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı,  
  (vi) O yerde var olan su derinliği ile tekne su çekiminin ilişkisi,     
  (b) Çalışır radarı olan tekneler için ek olarak:              
  (i) Radar cihazının karakteri, yeterlilik ve sınırlılığı,          
  (ii) Kullanılmakta olan radar mesafe ayarının zorunlu kıldığı kısıtlamalar, 
  (iii) Denizin durumu, hava ve diğer müdahale kaynaklarının radar, alıcılığı 
üzerindeki etkisi,                               
  (iv) Küçük tekneler buz ve diğer yüzer maddelerin yeterli bir radar mesafe- 
sinde, radar tarafından alınamaması durumu,                   
  (v) Radarda görülen teknelerin sayısı, bulundukları yer ve hareketleri,   
  (vi) Yakın çevrede bulunan tekneler ve diğer maddelerin radar kullanılarak 
mesafesi saptanırken görüşün daha kesin olarak saptanmasına olanak bulunacağı. 
                  KURAL: 7                  
                Çatışma Tehlikesi                
  (a) Her tekne çatışma tehlikesi olup olmadığını saptamak için içinde bulun- 
duğu durum ve koşullara uygun olan elde mevcut araçların tümünü kullanacaktır. 
Herhangi bir tereddüt mevcut olduğu takdirde, böyle bir tehlike varsayılacaktır.
  (b) Radar varsa ve çalışıyorsa, çatışma tehlikesini önceden saptamak ve ra- 
darla ardarda mevki koymak veya buna benzer radar ekranında görülen cisimlerin 
usulüne uygun gözlemlerini yapmak üzere uzak mesafe taramalar da dahil radar ci-
hazından gerekli şekilde faydalanılacaktır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
oturtulmayacaktır.                               
  (d) Çatışma tehlikesinin mevcut olup olmadığı saptanırken aşağıda yazılı hu-
suslar dikkate alınacaktır:                           
  (i) Yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin farkedilir derecede değişmeme-
si halinde tehlike var sayılacaktır.                      
  (ii) Özellikle çok büyük bir tekneye veya yedek çekene veya yakın mesafede 
olan bir tekneye yaklaşırken farkedilir derecede kerteriz değişmesi görüldüğü  
durumlarda da çatışma tehlikesi bazen mevcut olabilir.             
                                        
                  KURAL: 8                  
               Çatışmayı Önleme Hareketi             
                                        
  (a) Olayın koşulları elverişli olduğu ve iyi gemicilik kurallarına uyularak 
yeterli bir süre içinde yapıldığı takdirde çatışmayı önlemek için girişilecek  
herhangi bir hareket olumlu olacaktır.                     
  (b) Olayın koşulları elverişli olduğu takdirde çatışmayı önlemek üzere yapı-
lacak her rota ve/veya hız değişimi gözle veya radarla diğer bir teknenin çabu- 
cak görebileceği kadar büyük olacak ve birbiri ardından yapılacak küçük rota  
ve/veya hız değişimlerinden kaçınılacaktır.                   
  (c) Eğer manevra sahası varsa, yakın düşme durumundan sakınmak için sadece 
zamanında yapılmış rota değişikliği, oldukça önemli ve diğer yakın düşmelere se-
bep olmayan en etkili bir hareket olabilir.                   
  (d) Diğer bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere girişilecek hareket, bu tek-
nenin emniyetli bir mesafeden geçmesi ile sonuçlanacak harekettir. Hareketin et-
kili olup olmadığı diğer tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar  
dikkatle kontrol edilecektir.                          
  (e) Çatışmayı önlemek veya durumu değerlendirmek için biraz daha zaman ka- 
zanmak üzere, bir tekne gerekiyorsa yürütücü kuvvetlerini durdurarak veya geri 
çalıştırarak hızını azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır.         
                                        
                  KURAL: 9                   
                 Dar Kanallar                  
                                        
  (a) Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın 
emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın sey- 
redecektir.                                   
  (b) Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne dar bir kanal
veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçisine engel olmayacaktır.    
  (c) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne dar bir kanal veya geçitte seyreden bir 
teknenin geçişine engel olmayacaktır.                      
  (d) Bir dar kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçen bir tekne, sadece böy-
le bir kanalın veya geçidin içinde emniyetle seyredebilecek bir teknenin geçişi-
ne engel olacaksa, bu geçişi yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin ni- 
yetinden şüphe eden bir tekne Kural 34 (d) de belirlenen ses işaretini kullana- 
bilir.                                     
  (e)                                     
  (i) Dar bir kanal veya geçitte, yetişen gemi, yetişilen gemiyi geçme niyeti-
ni 34 (c) (i) sayılı Kuralda belirtilen uygun ses işaretini vererek gösterirse 
yetişilen gemi emniyetle geçişe izin veren tedbirleri alırsa ancak o zaman geçiş
yapılabilir. Mutabakata varıldığı takdirde, yetişilen gemi 34 (c) (ii) sayılı  
Kuralda belirti-                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
len uygun ses işaretini verecek, emniyetli geçişe izin vermek üzere harekete ge-
çecektir. Şüpheli durumda, yetişilen gemi 34 (d) sayılı Kuralda belirtilen ses 
işaretini verebilir.                              
  (ii) Bu kural yetişen teknenin 13. üncü Kuralda belirtilen yükümlülüğünü or-
tadan kaldırmaz.                                
  (f) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesinin engellen- 
diği dar bir kanal veya bir geçitin bir dönüm yerine veya bir alanına yaklaşan 
bir tekne özel tedbir ve dikkatle seyredecek, 34 (e) sayılı kuralda belirtilen 
uygun ses işaretini verecektir.                         
  (g) Olayın koşulları elverdiği takdirde, hiçbir tekne dar bir kanalda demir-
lemeyecektir.                                  
                  KURAL: 10                  
               Trafik Ayırım Düzenleri              
                                        
  (a) Bu kural Teşkilatın kabul ettiği trafik ayırım düzenlerine uygulanacak- 
tır.                                      
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Trafik ayırım düzenlerini kullanan bir
tekne:                                     
  (i) Uygun trafik şeridinde, o şeridin genel trafik akımı yönünde ilerleye- 
cektir.                                     
  (ii) Uygulanabildiği kadar trafik ayırım hattı veya ayırım bölgesinden açık 
bulunacaktır.                                  
  (iii) Normal olarak, şeridin bitiminde trafik şeridine girecek veya çıkacak-
tır. Fakat her iki taraftan girer veya çıkarken genel trafik akım yönüne, uygu- 
lanabildiği kadar, küçük bir açı ile girip çıkacaktır.             
  (c) Bir tekne mümkün olduğu kadar, trafik şeritlerinde karşıdan karşıya geç-
mekten kaçınacaktır. Fakat böyle bir geçiş zorunluluğunda olduğu zaman, geçişi 
uygulayabileceği kadar genel trafik akımı yönüne dik açıya en yakın bir açı ile 
yapacaktır.                                   
  (d) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bitişik ayırım düzenindeki uygun tra- 
fik şeridini emniyetle kullanabilecek olan, akan trafik, normal olarak kıyıya  
yakın trafik bölgelerini kullanmayacaktır. Ancak boyu 20 metreden küçük tekneler
veya yelkenli tekneler her türlü koşullar altında kıyı tarafındaki trafik bölge-
lerini kullanacaklardır.                            
  (e) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere 
karşıdan karşıya geçen bir tekne yada bir trafik şeridine giren ya da çıkan tek-
ne dışında bir tekne, normal olarak ayırım bölgesine girmeyecek ve ayırım hattı-
nı geçmeyecektir.                                
  (i) Acil durumlarda, ani bir tehlikeden kaçınma durumunda,         
  (ii) Bir ayırım bölgesi içinde balıkçılıkla uğraşıldığında,         
  (f) Trafik ayırım düzeni sonlarına yakın alanlarda seyreden bir tekne özel 
bir dikkat gösterecektir.                            
  (g) Bir tekne bir trafik ayırım düzeni içinde veya bu düzenin sonlarına ya- 
kın alanlarda demirlemekten mümkün olduğu kadar kaçınacaktır.          
  (h) Bir trafik ayırım düzenini kullanmayan bir tekne mümkün olduğu kadar,  
uzak geçerek bu düzenden kaçınacaktır.                     
  (i) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne bir trafik şeridini takibeden herhangi  
bir teknenin geçisini engellemeyecektir.                    
  (j) Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne bir trafik  
şeridini takibeden herhangi bir kuvvetle yürütülen teknenin emniyetle geçişini 
engellemeyecektir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (k) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir  
trafik ayırma düzeni içinde seyir güvenliği için bakım tutum işleri yapıyorsa  
işin süresince bu Kuralı uygulamak zorunda olmayacaktır.            
  (l) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir  
trafik ayırma düzeni içinde denizaltı kablosu döşeme, hizmet verme ya da kaldır-
ma işinde çalıştığı zaman, işin süresince, bu Kuralı uyğulamak zorunda olmaya- 
caktır.                                     
       KISIM II - BİRBİRİNİ GÖREN TEKNELERİN DAVRANIŞLARI        
                  KURAL: 11                  
                                        
  Bu kısımda mevcut kurallar birbirini gören tekneler için uygulanır.     
                                        
                  KURAL: 12                  
                Yelkenli Tekneler                
                                        
  (a) Çatışma tehlikesi mevcut olacak şekilde iki yelkenli birbirine yaklaşır-
ken bu teknelerden biri aşağıda yazılı olan şekilde diğerinin yolundan çıkacak- 
tır.                                      
  (i) Rüzgarı farklı bordalardan kullanan teknelerden rüzgarı iskeleden kulla-
nan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır.                    
  (ii) Her iki tekne de rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa rüzgar üstünde olan
tekne rüzgar altında olan teknenin yolundan çıkacaktır.             
  (iii) Rüzgarı iskeleden kullanan bir tekne rüzgar üzerinde bir tekne görür 
ve bu gördüğü teknenin rüzgarı iskele tarafından mı yahut sancak tarafından mı 
kullandığını saptayamazsa gördüğü diğer teknenin yolundan çıkacaktır.      
  (b) Bu kuralın amaçları için, ana yelkenin şiştiği taraf veya seren yelkenli
bir teknede baştan kıça doğru olan en büyük yan yelkenin şiştiği tarafın aksi  
tarafı rüzgar üstü sayılacaktır.                        
                                        
                  KURAL: 13                  
                  Yetişme                   
                                        
  (a) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bir tekneye yetişen diğer herhangi bir
tekne bu Kuralların, Bölüm B. Kısım I ve Kısım II deki mevcut hükümlerine bakıl-
maksızın yetişilen teknenin yolundan çıkacaktır.                
  (b) Herhangi bir tekneye, kemeresinin 22.5 derece (2 kerte) den daha fazla 
gerisindeki herhangi bir yönden yaklaşan bir tekne, yani yetişmekte olduğu tek- 
neye göre, geceleyin o teknenin sadece pupa fenerini görüp borda fenerlerinden 
hiçbirini göremiyecek mevkide bulunan tekne "yetişen bir tekne" sayılacaktır.  
  (c) Bir tekne diğer bir tekneyi yetişip geçtiği hususunda herhangi bir te- 
reddüde düştüğü takdirde, kendini yetişen tekne sayarak buna göre hareket ede- 
cektir.                                     
  (d) İki tekne arasındaki kerterizlerde sonraki herhangi bir değişim, yetişen
tekneyi bu Kurallara göre, aykırı geçen bir tekne yapmayacak veya yetişilen tek-
ne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar, yetişen teknenin yükümlülüğünü
kaldırmayacaktır.                                
                 KURAL: 14                   
             Pruva Pruvaya Geliş Durumu              
                                        
  (a) Kuvvetle yürütülen iki teknenin, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek 
surette, birbirlerine karşı veya karşıya yakın birer rota ile yaklaşmaları ha- 
linde, bu teknelerden herbiri diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını san-
cağa değiştirecektir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (b) Bir teknenin diğerini pruvasında veya pruvasına yakın ve gece silyon fe-
nerlerini bir doğru üzerinde veya doğruya yakın bir halde ve/veya her iki borda 
fenerini birlikte gördüğü, gündüz ise, diğer tekneyi buna benzer bir durumda  
gördüğü zaman, yukardaki durumun mevcut olduğu varsayılacaktır.         
  (c) Böyle bir durumun varlığından tereddüte düşen bir tekne bu durumun haki-
katen mevcut olduğunu varsayacak ve buna uygun olarak hareket edecektir.    
                                        
                  KURAL: 15                  
                 Aykırı Geçiş                 
                                        
  Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbiri-
ni aykırı olarak geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne 
onun yolundan çıkacak koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmek- 
ten kaçınacaktır.                                
                  KURAL: 16                  
             Yol Veren Teknenin Davranışı             
  Diğer bir tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice neta olmak üzere,  
olanağı kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır.               
                                        
                  KURAL: 17                  
             Yol Verilen Teknenin Davranışı             
                                        
  (a) (i) İki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunluluğunda bulunduğu
yerlerde diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır.             
  (ii) Bu kurallar uyarınca yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapma- 
dığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece 
kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir.              
  (b) (ii) Rotasını ve hızını muhafaza etmesi gereken tekne, herhangi bir se- 
bepten dolayı, sadece yol vermesi gereken teknenin yapacağı manevra ile çatışma-
nın önüne geçilemiyecek kadar kendisini yakın bulursa, çatışmayı önlemeye yar- 
dımcı olacak en iyi hareketi yapacaktır.                    
  (c) Bir aykırı geçiş durumunda, diğer kuvvetle yürütülen bir tekne ile ça- 
tışmayı önlemek üzere, bu Kuralın (a) (ii) sayılı alt paragrafı uyarınca manevra
yapan kuvvetle yürütülen bir tekne, olayın koşulları elverdiği takdirde, kendi 
iskele tarafından gördüğü bir tekne için rotasını iskelesine alarak değiştirme- 
yecektir.                                    
  (d) Bu kural,yol vermesi gereken teknenin yol verme yükümlülüğünü kaldırmaz.
                                        
                  KURAL: 18                  
            Tekneler Arasındaki Sorumluluklar            
                                        
  9, 10 ve 13 sayılı Kuralların aykırı hükümleri hariç:            
  (a)  Üzerinde yol bulunan Kuvvetle yürütülen bir tekne           
  (i)  Kumanda altında bulunmayan,                      
  (ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan,                   
  (iii) Balıkçılıkla uğraşan,                         
  (iv) Yelkenli                               
  bir teknenin yolundan çıkacaktır.                      
  (b)  Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne,               
  (i)  Kumanda altında bulunmayan,                      
  (ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan,                   
  (iii) Balıkçılıkla uğraşan,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Diğer bir teknenin yolundan çıkacaktır.                   
  (c) Üzerinde yol bulunan balıkçılıkla uğraşan bir tekne olanağı kadar:   
  (i) Kumanda altında bulunmayan,                       
  (ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan,                    
  Bir teknenin yolundan çıkacaktır.                      
  (d) (i) Kumanda altında olmayan veya manevra yapma gücü kısıtlı olan bir  
teknenin dışında hiçbir tekne, içinde bulunduğu koşulların elvermesi halinde,  
kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan ve 28 nci kuraldaki işareti gösteren bir 
teknenin emniyetle geçisine engel olmayacaktır.                 
  (ii) Kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne özel durumunu gözönün-
de tutarak dikkatle seyredecektir.                       
  (e) Su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, genellikle, bütün teknelerden tama-
men neta bir halde bulunacak ve bunların seyrini engellemekten kaçınacaktır. Ça-
tışma tehlikesinin var olduğu koşullarda bu bölümdeki kurallara uyacaktır.   
                                        
     KISIM III - KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN DAVRANIŞLARI     
                  KURAL: 19                  
        Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları       
                                        
  (a) Bu kural, görüş şartları kısıtlı olan bir alanda veya böyle bir alana  
yakın yerlerde seyrederken birbirini görmeyen teknelere uygulanacaktır.     
  (b) Her tekne, kısıtlı görüşün içinde bulunan durum ve koşullarına göre   
ayarlanacak olan emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Kuvvetle yürütülen bir tek-
ne, ani manevralar için makinelerini hazır bulunduracaktır.           
  (c) Her tekne bu Bölümün 1 inci Kısmındaki Kuralları uygularken, kısıtlı gö-
rüşün içinde bulunalan durum ve koşullarını dikkate alacaktır.         
  (d) Sadece radarla diğer bir teknenin varlığını anlayan bir tekne bir çatış-
ma alanına girme halinin oluşup oluşmadığını ve/veya çatışma tehlikesinin bulun-
madığını saptayacaktır. Böyle bir durumun mevcut olması halinde önleyici manev- 
rayı zamanında yapacak, ancak, bu manevra bir rota değiştirilmesini gerektiri- 
yorsa aşağıdaki hususlardan olanağı ölçüsünde kaçınılacaktır.          
  (i) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilersinde bulunan bir  
tekne için rotanın iskeleye alınması,                      
  (ii) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemere doğrultusunun gerisinde olan 
bir tekneye doğru değiştirilmesi,                        
  (e) Çatışma tehlikesinin var olmadığının saptandığı haller hariç, kendi ke- 
mere doğrultusunun ön tarafında başka bir teknenin sis işaretini duyan veya ke- 
mere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamı-
yan bir tekne hızını rotasını koruyabileceği alt düzeye indirecektir. Böyle bir 
tekne çatışma tehlikesi geçinceye kadar üzerindeki bütün yolu kesecek ve her du-
rumda çok dikkatle seyir edecektir.                       
                                        
  C - FENERLER VE ŞEKİLLER:                          
                  KURAL: 20                  
                  Uygulama                  
                                        
  (a) Bu bölümdeki kurallara, bütün hava koşullarında uyulacaktır.      
  (b) Fenerlere ait Kurallar güneşin batışından doğuşuna kadar uygulanacak ve 
bu süre içerisinde Kurallarda belirlenen fenerlerle karıştırılmayacak veya bun- 
ların                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
görüşlerini veya ayırıcı karakterlerini bozmayacak veya iyi bir gözcülük yapıl- 
masını engellemeyecek olan fenerler dışında diğer hiçbir ışık gösterilmeyecek- 
tir.                                      
  (c) Bu kurallarda belirtilen fenerler, taşındığı takdirde, kısıtlı görüşler-
de güneşin doğuşundan batışına kadar da, gösterilecek ve gerekli görülen diğer 
bütün koşullarda da gösterilebileceklerdir.                   
  (d) Şekillerle ilgili kurallar gündüzleri uygulanacaktır.          
  (e) Bu kurallarda belirlenen fenerler ve şekiller bu kuralların 1 sayılı La-
hikasının hükümlerine uygun olacaktır.                     
                                        
                  KURAL: 21                  
                 Tanımlamalar                 
                                        
  (a) "Silyon feneri" deyimi: Teknenin baş-kıç orta hattı üzerine konulan 225 
derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz bir ışık gösteren ve teknenin her iki 
tarafında tam pruvadan itibaren kemerenin 22,5 derece gerisine kadar ışık göste-
recek surette yerleştirilmiş beyaz bir fener anlamına gelecektir.        
  (b) "Borda fenerleri" deyimi: Herbiri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde
tam pruvadan kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesiksiz bir
ışık gösterecek surette yerleştirilmiş sancak tarafında, yeşil, iskele tarafında
kırmızı fener anlamına gelecektir. Boyu 20 metreden kısa teknelerde,borda fener-
leri teknenin baş-kıç orta hattı üzerinde bulunan bir fanus içinde birleşik ola-
rak taşınabilir.                                
  (c) "Pupa feneri" deyimi: Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere
konulan, ufkun 135 derecelik bir yayı üzerinde kesiksiz beyaz bir ışık gösteren,
tam kıçtan itibaren geminin her iki bordasında 67,5 derecelik bir ışık göstermek
üzere yerleştirilmiş beyaz ışık veren bir fener anlamına gelecektir.      
  (d) "Yedekleme feneri" deyimi: Bu kuralın (c) paragrafında belirlenen "Pupa 
feneri" ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fener anlamına gelecektir. 
  (e) "Her taraftan görülür fener" deyimi: Ufkun 360 derecelik yayı üzerinde 
kesiksiz ışık gösteren bir fener anlamına gelecektir.              
  (f) "Çakar fener" deyimi: Düzenli aralıklarla dakika 120 veya daha fazla ça-
kan bir fener anlamına gelecektir.                       
                                        
                  KURAL: 22                  
               Fenerlerin Görünüşü                
                                        
  Bu kurallarda belirtilen fenerler, en az aşağıda yazılı mesafelerden görüne-
bilmeleri için, bu Kuralların 1 inci lahikasının 8 inci kısmında belirlenen şid-
dette olacaklardır.                               
  (a) Boyları 50 metre veya daha fazla olan tekneler:             
  - 6 milden...                                
  - 6 milden görünür silyon feneri,                      
  - 3 milden görünür borda feneri,                      
  - 3 milden görünür pupa feneri,                       
  - 3 milden görünür yedekleme feneri,                    
  - 3 milden ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener   
  (b) Boyları 12 metre veya daha fazla olan fakat 50 metreden az olan tekneler
  - 2 milden görünür silyon feneri ancak boyu 20 metreden az olan teknelerde 3
milden görünür olacaktır.                            
  - 2 milden görünür borda feneri,                      
  - 2 milden görünür pupa feneri,                       
  - 2 milden görünür yedekleme feneri,                    
  - 2 milden ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (c) Boyu 12 metreden az olan tekneler                    
  - 2 milden görünür silyon feneri,                      
  - 1 milden görünür borda feneri,                      
  - 2 milden görünür pupa feneri,                       
  - 2 milden görünür yedekleme feneri,                    
  - 2 milden ve her yönden görünür, beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fener.  
  (d) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kolay görülemeyen, kısmen batık tekneler 
ya da cisimler yedeklendiğinde:                         
  - 3 milden her yönden görünür beyaz bir fener.               
                                        
                  KURAL: 23                  
         Üzerinde yol bulunan Kuvvetle Yürütülen Tekneler        
                                        
  (a) Kuvvetle yürütülen bir tekne üzerinde yol olduğu zaman:         
  (i) Baş tarafta bir silyon feneri,                     
  (ii) Boyları 50 metreden daha kısa olan bir teknenin gösterme yükümlülüğü  
bulunmaması hali hariç, kıç tarafa doğru ve baş taraftakinin yukarısında ikinci 
bir silyon feneri,                               
  (iii) Borda fenerleri,                           
  (iv) Bir pupa feneri.                            
  (b) Bir hava-yastıklı tekne su üzerinde kalkarak çalıştığı zaman, bu kuralın
(a) paragrafında belirtilen fenerlere ek olarak, ufkun her tarafından görülen, 
sarı renkte çakar bir fener taşıyacaktır.                    
  (c) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) (i) Boyu 12 metreden küçük olan kuv- 
vetle yürütülen bir tekne bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerler yerine
her yönden görünür bir beyaz fener ve borda fenerleri gösterebilir.       
  (ii) Azami hızı 7 deniz milini geçmeyen, boyu 7 metreden küçük kuvvetle yü- 
rütülen bir tekne bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerlerin yerine her 
yönden görünür bir beyaz fener ve uygulanabildiği takdirde aynı zamanda borda  
fenerlerini de gösterebilir.                          
  (iii) Boyu 12 metreden küçük olan ve kuvvetle yürütülen bir teknede silyon 
fenerinin ya da her yönden görünür beyaz bir fenerin baş-kıç doğrultusu üzerinde
gösterilmesi, bu doğrultu üzerinde fener donatılmasının pratik bulunmaması dola-
yısiyle sağlanamadığı takdirde bu fenerler orta hat dışında gösterilebilir. An- 
cak, bu takdirde borda fenerleri kombine olarak bir fener halinde ve baş-kıç  
orta doğrultusu üzerinde, ya da silyon, yahut her yönden görünür beyaz fenerle 
mümkün olduğu kadar ayni baş-kıç doğrultusunda gösterilecektir.         
                                        
                  KURAL: 24                  
              Çekerek ve iterek yedekleme             
                                        
  (a) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kuvvetle yürütülen bir tekne yedekler-
ken:                                      
  (i) Kural 23 (a) (i) ya da (a) (ii) de belertilen fener yerine dikey bir  
doğru üzerinde,iki silyon feneri gösterecektir. Yedekleyen bir teknenin kıçından
yedeklenenin kıç sonuna kadar olan mesafenin 200 metreden fazla olması halinde 
dikey bir doğru üzerinde üç adet adı geçen fenerleri gösterecektir.       
  (ii) Borda feneri;                             
  (iii) Bir pupa feneri;                           
  (iv) Pupa feneri üzerinde, dikey bir doğru üzerinde bir yedekleme feneri;  
  (v) Yedek boyu 200 metreden fazla olduğu zaman, en iyi görülebilecek bir  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yerinde eşkenar dörtgen (mayın) şekli,                     
  gösterecektir.                               
  (b) İten tekne ile ileri itilen tekne birleşik tek bir tekne gibi birbirle- 
rine sıkıca bağlı iseler, bunlara, kuvvetle yürütülen bir tekne gözüyle bakıla- 
cak ve bu tekneler 23 üncü kuralda belirtilen fenerleri göstereceklerdir.    
  (c) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Birleşik tek bir tekne hali hariç,  
kuvvetle yürütülen bir tekne diğer bir tekneyi ileri itiyor veya bordasında ye- 
dekliyorsa;                                   
  (i) Kural 23 (a) (i)'de belirtilen fenerin yerine baş tarafta dikey bir doğ-
ru üzerinde iki silyon fenerini;                        
  (ii) Borda fenerlerini;                           
  (iii) Bir pupa fenerini;                          
  gösterecektir.                               
  (d) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bu Kuralın (a) ya da (c) paragrafları-
nın uygulanacağı kuvvetle yürütülen bir tekne,aynı zamanda Kural 23 (a) (ii)'nin
hükümlerini de uygulayacaktır.                         
  (e) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bu Kuralın (g) paragrafında belirtile-
nin dışında yedeklenen bir tekne ya da cisim:                  
  (i) Borda fenerlerini;                           
  (ii) Bir pupa fenerini;                           
  (iii) Yedek boyunun 200 metreden fazla olması halinde, en iyi görülebilecek 
yerinde bir eşkenar dörtgen şekli gösterecektir.                
  (f) Sayıları belirsiz tekneler: Bir grup halinde, bordada yedeklendiği veya 
itildiği zaman tek bir tekne gibi fener göstereceklerdir.            
  (i) Birleşik bir birimin parçası olmadığı zaman ileri itilerek, yürütülen  
bir tekne başucunda borda fenerlerini gösterecektir.              
  (ii) Diğer bir teknenin bordasında yedeklenen bir tekne pupa fenerini ve  
başucunda borda fenerlerini gösterecektir.                   
  (g) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kolay görülemiyen, kısmen batık tekne 
veya cisim ya da gurup halinde böyle tekneler ya da cisimler yedeklendiğinde  
bunlar:                                     
  (i) Eğer genişlik 25 metreden az ise başta ya da başa yakın bir yerde her  
yönden görünür bir beyaz fener ve kıçında ya da kıçına yakın bir yerde her yön- 
den görünen bir beyaz fener gösterecek, ancak drakonlar pruvada ya da pruvaya  
yakın bir yerde böyle bir fener göstermek zorunda olmayacaklardır.       
  (ii) Eğer genişlik 25 metre ya da daha fazla ise, bu durumda, genişliğin en 
uç noktalarında ya da yakın bir yerde her yönden görünür iki ilave beyaz fener 
gösterilecektir.                                
  (iii) Eğer uzunluk 100 metreden fazla ise (i) ve (ii) alt paragraflarda be- 
lirtilen fenerlere ilaveten aralarındaki mesafe 100 metreyi geçmemek üzere her 
yönden görünür beyaz fenerler konulacaktır.                   
  (iv) Yedeklenen son tekne ya da cismin en kıçında ya da yakınında bir eşke- 
nar dörtgen cismi gösterilecek ve yedekleme uzunluğu 200 metreyi geçiyorsa ila- 
veten bir eşkenar dörtgen şekli, baş tarafta uygulanabildiği kadar en iyi görü- 
len bir yerde gösterilecektir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (h) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Yedekte çekilen bir tekne ya da cismin ye- 
terli herhangi bir sebeple bu Kuralın (e) ya da (g) paragraflarında belirtilen 
fenerleri ya da şekilleri göstermesinin pratik olmayacağı yerlerde yedekte çeki-
len teknenin veya cismin aydınlatılması veya böyle bir tekne veya cismin varlı- 
ğının gösterilmesi için olanağı bulunan, tüm tedbirler alınacaktır.       
  (i) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Normal olmayan bir yedekleme işinde bulunan
bir tekne için yeterli herhangi bir sebeple bu Kuralın (a) ve (c) paragrafların-
da belirtilen fenerlerin gösterilmesinin pratik olmayacağı yerlerde böyle bir  
tekne tehlike içinde bulunan ya da başka bir şekilde yardım isteyen gemiyi ye- 
deklediğinde bu fenerleri göstermek zorunda olmayacaktır. Kural 36'da istenildi-
ği üzere yedekleyen tekne ile yedeklenen tekne arasındaki ilişkiyı belirtmek,  
özellikle yedekleme halatını aydınlatmak üzere, olanaklar elverdiğince tüm ön- 
lemler alınacaktır.                               
                                        
                  KURAL: 25                  
      Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler     
                                        
  (a) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne:                
  (i) Borda fenerlerini,                           
  (ii) Bir pupa fenerini,                           
gösterecektir.                                 
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Boyu 20 metreden kısa olan bir yelken-
li teknede bu Kuralın (a) paragrafında belirtilen fenerler, en iyi görülebile- 
cekleri yer olan direk başı veya direk başına yakın bir yerde taşınacak olan bir
fanus içinde birleşik bir halde bulunabilirler.                 
  (c) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne bu kuralın (a) paragrafında be- 
lirtilen fenerlere ek olarak, en iyi görülebilecekleri yer olan direk başı veya 
direk başına yakın bir yerde dikey bir doğru üzerinde ufkun her tarafından görü-
lür üstteki kırmızı alttaki yeşil olan iki fener taşıyabilirler.        
  Ancak, bu fenerler, bu Kuralın (b) paragrafında müsaade edilen birleşik fa- 
nusla bir arada gösterilmeyecektir.                       
  (d) (i) Boyu 7 metreden kısa olan bir yelkenli tekne uygulayabildiği takdir-
de bu kuralın (a) veya (b) paragrafında belirtilen fenerleri gösterecektir,fakat
gösteremezse çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir sürede gösterilmek üzere bir 
elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ışık gösteren ve yanık halde bulunan bir 
feneri el altında hazır bulunduracaktır.                    
  (ii) Kürekli bir tekne bu Kurallarda yelkenli tekne için belirtilen fenerle-
ri gösterebilir. Bunu yapmadığı takdirde çatışmayı önleyecek kadar yeterli bir 
süre içinde, gösterilmek üzere, bir elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ışık 
gösteren ve yanık halde bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır.  
  (e) Yelkenle seyreden ve aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne baş 
tarafında ve ufkun her tarafından en iyi görülebilecek bir yerine sivri ucu aşa-
ğı doğru olan bir koni gösterecektir.                      
                                        
                  KURAL: 26                  
                Balıkçı Tekneleri                
                                        
  (a) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne üzerinde yol bulunduğu veya demirli oldu-
ğu zamanlarda,sadece bu Kuralda belirtilen fenerleri ve şekilleri gösterecektir.
  (b) Balıkçılık takımı olarak tarama ağları veya diğer takımları kullanarak 
su içinde sürükleme anlamına gelen trol çekme işiyle uğraşan bir tekne;     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (i) Üstteki yeşil alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir doğru üzerinde bu- 
lunan ve ufkun her tarafından görülür iki fener veya dikey bir doğru üzerinde ve
biri diğerinin üstünde tepeleri birbirine bitişik iki koni gösterecek, boyu 20 
metreden kısa olan bir tekne, bu şekiller yerine bir sepet gösterebilecektir.  
  (ii) Ufkun her tarafından görülen yeşil fenerin üstünde ve gerisinde bir  
silyon feneri gösterecek ve boyu 50 metreden kısa olan bir tekne böyle bir fene-
ri göstermek zorunluluğunda olmayacak fakat isterse gösterebilecektir.     
  (iii) Su üzerinde yol alırken bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak 
borda fenerlerini ve bir pupa fenerini gösterecektir.              
  (c) Trol çekmek dışında balıkçılakla uğraşan bir tekne;           
  (i) Üstteki kırmızı, alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir doğru üzerinde 
bulunan, ufkun her tarafından görülür iki fener veya dikey bir doğrultuda ve bi-
ri diğerinin üstünde tepeleri birbirine bitişik iki koni gösterecek, boyu 20  
metreden kısa olan bir tekne bu şekil yerine, bir sepet gösterebilecektir.   
  (ii) Denize döşedikleri takımlar tekneden yatay olarak 150 metreden daha  
açığa doğru uzandığı takdirde, takımlar doğrultusunda ufkun her tarafından görü-
lür beyaz bir fener veya tepesi yukarı doğru olan bir koni şekli gösterecektir. 
  (iii) Su üzerinde yol alırken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak 
borda fenerlerini ve pupa fenerini de gösterecektir.              
  (d) Balıkçılıkla uğraşan diğer teknelerin çok yakınında bulunan ve balıkçı- 
lıkla uğraşan bir tekne, bu Kuralların II sayılı lahikasında belirlenen ek işa- 
retleri de gösterecektir.                            
  (e) Balıkçılıkla uğraşmadığı zaman bir tekne bu Kuralda belirtilen fener ve 
şekilleri göstermeyecek ve fakat ancak kendi boyundaki bir tekne için belirtilen
fenerleri gösterecektir.                            
                                        
                  KURAL: 27                  
           Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra          
              Gücü Kısıtlı Olan Tekneler             
                                        
  (a) Kumanda altında bulunmayan bir tekne:                  
  (i) En iyi görülebilecek yerde dikey bir doğru üzerinde ufkun her tarafından
görülür iki kırmızı fener,                           
  (ii) En iyi görülebilecekleri yerde, dikey bir doğru üzerinde iki küre veya 
benzeri şekilleri,                               
  (iii) Su üzerinde ilerlerken, bu paragrafta belirtilen fenerlere ek olarak, 
borda fenerleri ve bir pupa feneri gösterecektir.                
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Mayın temizleme faaliyetleri ile uğra-
şan bir tekne dışında manevra gücü kısıtlı bir tekne:              
  (i) En iyi görülebilecekleri bir yerde dikey bir doğru üzerinde her yönden 
görünür,üç fener gösterecektir. Bu fenerlerden en üstteki ve en alttaki kırmızı,
ortadaki beyaz olacaktır.                            
  (ii) En iyi görülebilecekleri bir yerde, dikey bir doğru üzerinde üç şekil 
gösterecektir. Bu şekillerden en üstteki ve en alttaki küre, ortadaki eşkenar  
dörtgen şeklinde olacaktır.                           
  (iii) Su üzerinde ilerlerken alt paragraf (i)'de belirtilen fenerlere ek  
olarak, bir silyon feneri ya da fenerleri ve borda fenerleri ile bir pupa fene- 
rini gösterecektir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (iv) Demirli iken bu Kuralın (i) ve (ii) sayılı alt paragraflarında belirti-
len fenerler veya şekillere ek olarak, 30 uncu Kuralda belirtilen fenerleri ve 
şekli gösterecektir.                              
  (c) Rotasından saptırma gücü bulunmayan yedekleme işi ile uğraşan,bir tekne,
bu kuralın (b) (i) ve (ii) sayılı alt paragraflarında belirtilen fenerler veya 
şekillere ek olarak, 24 (a) sayılı kuralda belirtilen fenerleri veya şekli gös- 
terecektir.                                   
  (d) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Tarama veya su altı işleri ile uğraşan
bir tekne manevra yapabilme gücünü kısıtlı olduğu zamanlarda, bu Kuralın alt pa-
ragraflar (b) (i), (ii) ve (iii) de belirtilen fenerler şekilleri gösterecek ve 
ve engel mevcut olduğu zamanlarda da bunlara ek olarak:             
  (i) Engelin bulunduğu tarafı işaret etmek üzere dikey bir doğru üzerinde  
her yönden görülür iki kırmızı fener veya iki küre;               
  (ii) Diğer teknenin geçebileceği tarafı işaret etmek üzere, dikey bir doğru 
üzerinde her yönden görünür iki yeşil fener veya iki eşkenar dörtgen.      
  (iii) Demirli iken Kural 30'da belirtilen fenerler ya da şekller yerine bu 
paragrafta belirtilen fenerler ya da şekilleri gösterecektir.          
  (e) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Dalgıç işleri ile uğraşan bir tekne bu
Kuralın (d) paragrafında belirtilen fenerleri ve şekilleri göstermesi pratik ol-
madığı hallerde ağağıdakiler gösterilecektir.                  
  (i) Dikey bir hat üzerinde her yönden görünür üç fener teknenin en iyi görü-
nen bir yerinde gösterilecektir. Bu fenerlerin en üst ve alttaki kırmızı, ortada
bulunan ise beyaz olacaktır.                          
  (ii) Uluslararası kodunun "A" flamasının yüksekliği 1 metreden az olmayan  
bükülmez sağlam bir eşi gösterilecektir. Bu flamanın her yönden görülebilmesi  
için tüm önlemler alınacaktır.                         
  (f) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Mayın temizleme işleri ile uğraşan bir
tekne, 23 sayılı Kural'da kuvvetle yürütülen bir tekne için belirtilen fenerlere
ya da demirli bulunan tekneler için Kural 30'da belirtilen fenerler ya da şekile
ek olarak her yönden görünür üç yeşil fener ya da üç küre gösterecektir. Bu fe- 
nerlerden ya da şekillerden biri pruva direği başı yakınında ve pruva direği se-
reni cundalarında birer adet gösterilecektir. Bu fenerler ve şekiller diğer   
gemi için, mayın temizleyen gemiye 1000 metreden daha fazla yaklaşmanın tehlike-
li olacağını gösterir.                             
  (g) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Dalgıç işlerinde çalışanlar hariç ol- 
mak üzere, boyları l2 metreden küçük olan teknelerden bu Kuralda belirtilen   
fenerleri ve şekilleri göstermeleri istenmeyecektir.              
  (h) Bu Kuralda belirtilen işaretler tehlikede olan ve yardım isteyen tekne- 
lerin işaretleri değildir. Bu işaretler, bu Kuralların IV. lahikasında bulunmak-
tadır.                                     
                                        
                KURAL : 28                    
      Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler       
                                        
  Su çekimleri nedeniyle seyirleri kısıtlı olan tekneler 23 sayılı Kuralda  
kuvvetle yürütülen tekneler için belirtilen fenerlere ek olarak, en iyi görüle- 
bilecek bir yerde, ufkun her tarafından görülen ve dikey bir doğru üzerinde   
bulunan üç kırmızı fener veya bir silindir gösterebilir.            
                                        
                KURAL : 29                    
              Kılavuz Tekneleri                  
                                        
  (a) (Değişik : 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kılavuzluk görevi ile uğraşan bir  
tekne :                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
  (i) Direk başı veya direk başına yakın bir yerde her yönden görünür ve dikey
bir doğru üzerinde üstteki beyaz, alttaki kırmızı olan iki fener,        
  (ii) Seyir halinde olduğu zaman bunlara ek olarak, borda fenerleri ile bir 
pupa feneri,                                  
  (iii) Demirde iken alt paragraf (i) de belirtilen fenerlere ek olarak Kural 
30 da demirde bulunan tekneler için belirtilen fener, fenerler ya da şekiller  
gösterilecektir.                                
  (b) Bir kılavuz teknesi kılavuzluk görevi ile uğraşmadığı zaman kendi boyun-
daki benzeri bir tekne için belirtilen fenerler veya şekilleri gösterecektir.  
                                        
                  KURAL: 30                  
            Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler           
                                        
  (a) Demirli olan bir tekne en iyi görülebilecek bir yerinde:        
  (i) Baştarafında,ufkun her tarafından görülen bir beyaz fener veya bir küre,
  (ii) Kıç veya kıç tarafa yakın bir yerinde ve alt paragraf (i) de belirtilen
fenerden daha az yükseklikte ufkun her tarafından görülen bir beyaz fener,   
gösterecektir.                                 
  (b) Boyu 50 metreden daha kısa olan bir tekne bu kuralın (a) paragrafında  
belirtilen fenerler yerine en iyi görülebilecek bir yerinde ufkun her tarafından
görülen bir beyaz fener gösterebilir.                      
  (c) Demirli bir tekne isterse ve boyu 100 metre ve daha uzun olan bir tekne 
zorunlu olarak güvertelerini, sağlanabilen iş veya buna eşit ışıklarla aydınla- 
tacaklardır.                                  
  (d) Karaya oturan bir tekne bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirti-
len fenerleri gösterecek ve bunlara ek olarak, en iyi görülebilecek yerlerinde, 
  (i) Dikey bir doğru üzerinde,ufkun her tarafından görülen iki kırmızı fener,
  (ii) Dikey bir doğru üzerinde üç küre,                   
gösterecektir.                                 
  (e) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Boyu 7 metreden kısa olan ve dar bir 
kanal veya geçit içinde veya demir yerinde ve diğer teknelerin normal olarak se-
yir yaptığı alanlarda veya bunlara yakın yerlerde olmamak üzere demirlemiş olan 
bir tekneden bu Kuralın (a) ve (b) paragraflarında belirtilen fenerleri ve şe- 
killeri göstermesi istenmeyecektir,                       
  (f) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Boyu 12 metreden küçük olan bir tekne kara-
ya oturduğu zaman bu Kuralın (d) (i) ve (ii) alt paragraflarında belirtilen fe- 
nerleri ve şekilleri göstermesi istenmiyecektir.                
                                        
                  KURAL: 31                  
                 Deniz Uçakları                 
                                        
  Bir deniz uçağı için, bu bölümdeki kurallarda belirtilen özellikler veya po-
zisyonlardaki fenerlerin ve şekillerin konulmasının mümkün olmaması halinde, bu 
özellikler ve pozisyonlardaki fenerler ve şekillere mümkün olduğu kadar yakın  
olan fenerleri ve şekilleri gösterecektir.                   
                                        
             BÖLÜM D - SES VE IŞIK İŞARETLERİ            
                                        
                  KURAL: 32                  
                 Tanımlamalar                 
                                        
  (a) "Düdük" sözcüğü belirtilen düdük seslerini meydana getirme gücünde olan 
ve bu Kuralların III sayılı Lahikası niteliklerine uyan herhangi bir sesle işa- 
ret verme aleti anlamına gelecektir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (b) "Kısa düdük" deyimi: Bir saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecek- 
tir.                                      
  (c) "Uzun düdük" deyimi: 4 - 6 saniye süreli bir düdük sesi anlamına gele- 
cektir.                                     
                  KURAL: 33                  
              Ses İşaretleri İçin Aletler             
                                        
  (a) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Boyu 12 metre veya daha uzun olan bir 
teknede bir düdük ve bir kampana ve boyu 100 metre veya daha uzun olan bir tek- 
nede bunlara ek olarak bir gong bulunacak ve bu kongun tonu ve sesi kampananınki
ile karıştırılmayacak şekilde olacaktır. Düdük, kampana ve gong bu Tüzüğün III 
sayılı Ek'indeki niteliklerine uyacaktır. Belirtilen ses işaretlerinin elle ve- 
rilmesine her zaman olanak bulunması şartıyla, kampana veya gong veya her ikisi-
nin yerine aynı ses niteliğine sahip olan diğer bir alet konulabilir.      
  (b) Boyları 12 metreden daha kısa olan tekneler bu kuralın (a) paragrafında 
belirtilen ses ile işaret veren aletleri taşıma zorunluğunda olmayacaklardır.  
Böyle bir aleti bulunmayan bir teknede yeterli ses işareti verebilecek başka bir
alet bulundurulacaktır.                             
                  KURAL: 34                  
              Manevra ve Uyarma İşaretleri             
                                        
  (a) Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğerini gördüğü 
zaman, bu kurallar uyarınca manevra yaptığında düdüğü ile aşağıdaki işaretleri 
vererek bu manvrasını belli edecektir.                     
  - Bir kısa düdük "Rotamı sancağa doğru değiştiriyorum".           
  - İki kısa düdük "Rotamı iskeleye doğru değiştiriyorum".          
  - Üç kısa düdük "Tornistan çalıştırıyorum".                 
anlamına gelecektir.                              
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Herhangi bir tekne bu kuralın (a) pa- 
ragrafında belirtilen düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir 
surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir.          
  (i) Bu ışıklı işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi yorumlanacaktır:     
  - Bir çakar "Rotamı sancağa değiştiriyorum".                
  - İki çakar "Rotamı iskeleye değiştiriyorum".                
  - Üç çakar "Tornistan çalıştırıyorum".                   
anlamına gelecektir.                              
  (ii) Her çakar, yaklaşık olarak bir saniye, iki çakar arasındaki süre yak- 
laşık olarak bir saniye sürecektir. Birbiri ardından verilecek işaretler arasın-
daki süre 10 saniyeden az olmayacaktır.                     
  (iii) Var ise bu işaret için kullanılacak olan ışık, her yönden görünür be- 
yaz bir ışık olacak ve en azından 5 milden görülecek ve bu kurallara Ek 1 hüküm-
lerine uyacaktır.                                
  (c) Dar bir kanal veya geçitte birbirini gören teknelerden:         
  9 (e) (i) sayılı kurala uyarak diğerine yetişip geçme niyetinde olan bir  
tekne düdükle aşağıdaki işaretleri vererek niyetini bildirecektir:       
  - İki uzun düdüğü takibeden bir kısa düdük:                 
  "Senin sancak tarafından yetişip geçmek niyetindeyim"            
  - İki uzun düdüğü takibeden iki kısa düdük:                 
  "Senin iskele tarafından yetişip geçmek niyetindeyim"            
anlamına gelecektir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (ii) Yetişilip geçilecek olan bir tekne 9 (e) (i) sayılı kurala uyarak hare-
ket ediyorsa, mutabakatını aşağıda yazılı işaret düdüğü ile vererek yetişen ge- 
miye bildirecektir:                               
  - Bir uzun,bir kısa,bir uzun ve bir kısa sırasıyla verilecek düdük işareti. 
  (d) Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaşması ve bu teknelerden bi- 
rini diğerinin niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatışmayı önlemek  
üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde dü-
şen tekne düdüğü ile derhal en azından beş kısa ve seri işaret vererek böyle bir
tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Böyle bir işaret en azından beş kısa ve 
seri çakmalar şeklinde bir ışık işareti ile kuvvetlendirilebilir.        
  (e) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesine olanak bu- 
lunmayan bir kanal veya geçidin dönüş yerine yaklaşan bir tekne uzun bir düdük 
çalacaktır, Dönüş yerinin öbür tarafında veya aradaki engelin arkasında olan ve 
düdüğün duyulabileceği mesafede bulunan herhangi bir yaklaşan tekne de uzun bir 
düdükle bu işarete cevap verecektir.                      
  (f) Bir teknede aralarındaki mesafe 100 metreden fazla olan birden çok düdük
mevcut olduğu takdirde manevra ve uyarma işaretleri sadece bir düdükle verile- 
cektir.                                     
                  KURAL: 35                  
        Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri        
                                        
  Görüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında,gece veya gündüz,
bu Kuralda belirtilen işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi kullanılacaklardır: 
  (a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla  
olmayan aralıklarla bir uzun düdük çalacaktır.                 
  (b) Yolda olan fakat durup su üzerinde ilerlemeyen, kuvvetle yürütülen bir 
tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük  
çalacak ve bu iki düdük arasında da yaklaşık iki saniyelik süre bulunacaktır.  
  (c) Kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, su çekimi 
nedeniyle kısıtlı olan, yelkenli tekne balıkçılıkla uğraşan diğer bir tekneyi  
çekerek veya yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, bu kuralın (a) veya (b) parag-
raflarında belirtilen işaretler yerine aralarında iki dakikadan fazla bir süre 
olmayan aralıklarla üç düdüğü birbiri ardından çalacak ve bu üç düdükten birisi 
uzun olacak ve bunu iki kısa düdük takip edecektir.               
  (d) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Balıkçılıkla uğraşan bir tekne demirde
iken ve demirde işini yaparken manevrası kısıtlı olan bir tekne bu Kuralın (g) 
paragrafında belirtilen işaretler yerine bu Kuralın (c) paragrafında belirtilen 
ses işaretini verecektir.                            
  (e) İterek yedekleyen bir tekne ile bunun önünde ileri itilerek yedeklenen 
bir teknenin birleşik bir birim teşkil etmek üzere birbirlerine sıkıcı bağlan- 
dıkları durumda bunlar kuvvetle yürütülen bir tekne gibi sayılacak ve bu kuralın
(a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretleri göstereceklerdir.      
  (f) Demirli olan bir tekne bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla, seri
bir şekilde ve yaklaşık olarak beş saniye süre ile bir kampana çalacaktır. Boy- 
ları 100 metre veya daha uzun olan teknelerde kampana teknenin baş tarafından  
ses verecek ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir 
gong yaklaşık olarak, beş saniye süre ile ses verecektir. Demirli olan bir tekne
ek olarak, yaklaşan bir tekneye bulunduğu yeri ve çatışma olasılığını ihtar et- 
mek üzere, bir kısa bir uzun ve yine bir kısa olmak üzere birbiri ardından üç  
düdük çalabilir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (g) Karaya oturan bir tekne bu kuralın (f) paragrafında belirtilen kampana 
işaretini, gerekiyorsa gong işaretini verecek, buna ek olarak, kampanasını çal- 
maya başlamadan hemen önce ve kampana çalınması bittikten hemen sonra kampanası-
na üç ayrı ve belirgin darbeli vuruşlar yapacaktır. Karaya oturan bir tekne ek 
olarak, uygun düdük işareti de verebilir.                    
  (h) Boyu 12 metreden daha kısa olan bir tekne yukarda belirlenen işaretleri 
vermek zorunluluğunda olmayacak, vermediği takdirde, aralarında iki dakikadan  
fazla süre bulunmayan diğer bir yeterli ses işareti verecektir.         
  (i) Kılavuzluk görevi ile uğraşan bir kılavuz teknesi bu kuralın (a) (b)  
veya (f) paragraflarında belirtilen ses işaretlerine ek olarak, dört kısa düdük-
ten oluşan bir tanınma işareti verebilir.                    
                                        
                  KURAL: 36                  
              Dikkat çekme İşaretleri               
                                        
  (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.)                      
  Gerekli olduğu takdirde herhangi bir tekne bu Kurallarda verilmesi istenen 
işaretlerle karıştırılmamak üzere, diğer bir teknenin dikkatini çekmek için ışık
ve ses işaretleri verebilir veya herhangi bir tekneyi güç duruma düşürmemek üze-
re projektörünü tehlike yönüne doğru çevirebilir.                
  Diğer bir geminin dikkatini çekmek için kullanılan herhangi bir ışık,herhan-
gi bir seyire yardımcının yanlış anlaşılmasına neden olmayacaktır. Bu Kuralın  
amacına uygun olarak yüksek şiddette fasılalı ya da döner ışıkların kullanılma- 
sından kaçınılacaktır.                             
                                        
                  KURAL: 37                  
                Tehlike İşaretleri                
                                        
  (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.)                      
  Tehlike içinde bulunan ve yardım isteyen bir tekne bu Tüzüğün IV sayılı   
Ek'inde tarif edilen işaretleri kullanacak veya gösterecektir.         
                                        
                BÖLÜM E - İSTİSNALAR               
                                        
                  KURAL: 38                  
                  İstisnalar                  
                                        
  (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.)                      
  1960 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereklerine uyması şartıy-
la, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte omurgası atılmış olan veya inşa durumu 
buna benzer bir halde bulunan bir tekne (veya bir sınıf tekneler) aşağıda yazı- 
lı olduğu şekilde bu Kurallara uymaktan istisna edilebilirler.         
  (a) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna ka-
dar 22 nci Kuralda belirtilen mesafeleri ile beraber fenerlerin yerlerine konul-
masından,                                    
  (b) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek dört yıl sonuna ka-
dar Bu Tüzüğün 1 sayılı Ek'inin 7 nci kısmında renk nitelikleri belirtilen fe- 
nerlerin yerlerine konulmasından,                        
  (c) İngiliz Kraliyet sisteminden metrik birim sistemine dönülmesi ve ölçü  
rakamlarını, yuvarlak bir hale getirilmesi sonucu olarak, fenerlerin yeniden  
yerleştirilmesinden sürekli,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (d) (i) Bu Tüzüğün Ek 1 (3) (a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boy- 
ları 150 metreden daha kısa olan teknelerin silyon fenerlerinin yeniden yerleş- 
tirilmesinden sürekli,                             
  (ii) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar
bu Tüzüğün 1. Ek'inin 3 (a) kısmında belirtilenlerin sonucu olarak boyları 150 
metre veya daha uzun olan teknelerin silyon fenerlerinin yeniden yerleştirilme- 
sinden.                                     
  (e) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar 
Bu Tüzüğün 1'inci Ek, 2 (b) önerileri sonucu olarak silyon fenerlerinin yeniden 
yerleştirilmesinden,                              
  (f) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar 
1'inci Ek, Kısım 2 (g) ve 3 (b) de belirtilenlerin sonucu olarak borda fenerle- 
rinin yeniden yerleştirilmesinden,                       
  (g) Bu Tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihten sonra geçecek 9 yıl sonuna kadar 
Bu Tüzüğün III. Ek'de belirtilen ses işareti aletleri için konuları hükümlerden 
istisnalar yapılabilir.                             
  (h) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bu Tüzüğün Ek 1, Kısım 9 (b) de belirtilen 
her yönden görünür fenerlerin tekrar yerleştirilmesi sürekli istisna yapılabi- 
lir.                                      
                  LAHİKA 1                  
                                        
          FENERLERİN VE ŞEKİLLERİN YERLEŞTİRİLMELERİ         
                VE TEKNİK AYRINTILARI              
                                        
  1. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Tanımlama:               
  "Tekne üstünden yükseklik" deyimi: En üstteki devamlı güverte üzerinden olan
yükseklik demektir. Bu yükseklik fenerin yerleştirildiği yerin altından dikey  
olarak ölçülecektir.                              
  2. Fenerlerin dikey yerleştirilmeleri ve aralarındaki mesafe:        
  (a) Boyları 20 metre veya daha uzun olan ve kuvvetle yürütülen teknelerin  
silyon fenerleri aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir:             
  (i) Pruva silyon feneri, veya sadece bir silyon feneri taşıyorsa bu fener  
tekneden 6 metreden daha az olmayan bir yükseklikte olacak ve teknenin genişliği
6 metreden daha fazla olduğu takdirde, bu fenerin tekneden yüksekliği bu geniş- 
likten daha az olmayacak, fakat fenerin tekneden 12 metreden daha fazla yüksek- 
likte bulunması zorunlu olmayacaktır.                      
  (ii) Çift silyon feneri mevcut olduğu takdirde, grandi silyonu pruva silyo- 
nundan dikey olarak en az 4,5 metre daha yüksekte olacaktır.          
  (b) Kuvvetle yürütülen teknelerdeki silyon fenerlerinin dikey ayrımı Trimin 
bütün normal koşullarında deniz seviyesinden ve bodoslamanın bin metre ilerisin-
den bakıldığı zaman gradi silyonunun pruva silyonundan ayrı ve pruva silyonunun 
üzerinde görülmesini sağlayacak bir nitelikte olacaktır.            
  (c) Boyları 12 metre veya 20 metreden daha kısa olan ve kuvvetle yürütülen 
teknelerin silyon feneri küpeşteden 2,5 metreden daha az olmayan bir yüksekliğe 
konulacaktır.                                  
  (d) Boyu 12 metreden kısa olan, kuvvetle yürütülen bir tekne en yüksekte bu-
lunması gerekli fenerini küpeşteden 2,5 metreden daha az yükseklikte bulundura- 
bilir. Ancak, borda fenerleri veya pupa fenerine ek olarak bir silyon feneri  
mevcut olduğu zaman, bu silyon feneri, borda fenerlerinin bulunduğu yerden en  
azından 1 metre daha yükseklikte bulundurulacaktır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (e) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Diğer bir tekneyi iterek veya çekerek 
yedekleyen kuvvetle yürütülen bir teknede bulundurulacak olan iki veya üç silyon
fenerlerinden biri pruva silyonu ya da grandi silyon feneri olarak aynı yere  
konulacak ancak grandi silyonu olarak konulduğunda en altta bulunan grandi sil- 
yon feneri dikey olarak pruva silyon fenerinden en az 4.5 metre daha yukarıda 
olacaktır.                                   
  (f) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) (i) Alt paragraf (ii) de tarif edile- 
nin dışında Kural 23 (a) belirtilen silyon feneri ya da fenerleri diğer fenerler
ve engellerin üzerinde ve neta olmak üzere yerleştirileceklerdir.        
  (ii) Kural 27 (b) (i) ya da Kural 28 de belirtilen her yönden görünür fener-
lerin silyon fenerlerinin altına konulması pratik değilse bunlar grandi silyon 
fener(ler)i üstüne konulabilir ya da pruva silyon fener(ler)i ile grandi silyon 
fener(ler)i arasına dikey olarak konulabilir ancak son durumda bu Ek'in 3 (c)  
maddesinde istenilen yerine getirilmiş olacaktır.                
  (g) Kuvvetle yürütülen bir teknenin borda fenerleri, aynı teknenin pruva  
silyonu fenerinin tekneden olan yüksekliğinin dörtte üçünden daha yukarı ko-  
nulmayacaktır. Bu borda fenerleri güverte ışıklarıyla karıştırılabilecekleri  
kadar da aşağıya konulmayacaktır.                        
  (h) Boyu 20 metreden kısa olan ve kuvvetle yürütülen bir teknenin borda fe- 
nerleri birleşik bir fanus içinde taşındığı zaman; bu fanus bir metreden daha az
olmamak üzere silyon fenerinin altına yarleştirilmiş olacaktır.         
  (i) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kuralların dikey bir doğru üzerinde  
iki veya üç fener taşınmasını belirttiği zamanlarda, bunların arasındaki mesafe,
aşağıda yazılı olduğu gibi olacaktır:                      
  (i) Boyu 20 metre veya daha fazla olan bir teknede bu fenerler birbirinden 2
metreden daha az olmayan bir mesafeye konulacak, bir yedekleme feneri bulundu- 
rulması istenilen durum hariç bu fenerlerden en altta bulunan, tekne üstünden  
olan yüksekliği 4 metreden daha az olmayan bir yere konulacaktır.        
  (ii) Boyu 20 metreden daha kısa olan bir teknede bu fenerler birbirinden 1 
metreden daha az olmayan bir mesafeye konulacak, bir yedekleme feneri bulundu- 
rulması istenilen durum hariç bu fenerlerden en altta bulunan, tekne üstünden  
olan yüksekliği 2 metreden daha az olmayan bir yere konulacaktır.        
  (iii) Üç fener taşındığı zaman, bu fenerler arasındaki mesafeler eşit ola- 
caktır.                                     
  (j) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bir tekne balıkçılıkla uğraştığı zaman
belirtilen her yönden görünür iki fenerden altta olanı, iki dikey fener arasın- 
daki mesafenin iki katından daha az olmamak üzere borda fenerlerinin üzerindeki 
bir yükseklikte olacaktır.                           
  (k) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) İki demir feneri taşıyan gemilerde Ku-
ral 30 (a) (i)'de belirtilen baştaraftaki demir feneri, kıç tarafdakinden    
4.5'metre'den daha aşağıya konmayacaktır. Boyu 50 metre ya da daha fazla olan  
teknelerde baş tarafdaki demir feneri, tekne üstünden olan yüksekliği 6 metreden
az olmayan bir yere konulacaktır.                        
  3. Fenerlerin Yatay Yerleştirilmeleri ve Aralarındaki mesafe:        
  (a) Kuvvetle yürütülen bir tekne için iki silyon feneri istenildiği zaman, 
bunlar arasındaki yatay mesafe, gemi uzunluğunun yarısından az olmayacak fakat 
bu mesafenin 100 metreden fazla olmasına da gerek bulunmayacaktır. Baş taraftaki
silyon feneri bodoslamadan itibaren gemi boyunun dörtte birinden daha uzağa ko- 
nulmayacaktır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Boyu 20 metre veya daha fazla olan  
kuvvetle yürütülen bir teknede borda fenerleri, baş taraftaki silyon fenerleri- 
nin önünde bulunmayacaktır. Bu fenerler teknenin bordasına veya bordasına yakın 
bir yere konulacaktır.                             
  (c) (Ek: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kural 27 (b) (i) ya da Kural 28'de belirti-
len fenerler pruva silyon fener(ler) ile grandi silyon fener(ler)i arasında di- 
key olarak konulduklarında, bu her yönden görünür fenerler, geminin kemere doğ- 
rultusunda, baş kıç merkez hattına yatay olarak 2 metreden daha az olmayan bir 
mesafeye konulacaktır.                             
  4. Balıkçı tekneleri, tarak dubaları ve sualtı işleriyle uğraşan tekneler  
için yön gösteren fenerlerin bulunacakları yerlerin ayrıntıları:        
  (a) Kural 26 (c) (ii)'de belirtilen balıkçılıkla uğraşan bir teknenin denize
döşediği takımların yönünü gösteren fener, ufkun her tarafından görülen biri  
kırmızı, biri beyaz olan iki fenerden 2 metreden az ve 6 metreden çok olmayan  
yatay bir mesafeye konacaktır. Bu fener Kural 26 (c) (i) de belirtilen ufkun her
tarafından görünür beyaz fenerden yukarıya, borda fenerlerinden de aşağıya ko- 
nulmayacaktır.                                 
  (b) Tarama işleriyle veya sualtı işleriyle uğraşan bir teknede bulunacak  
olan Kural 27 (d) (i) ve(ii) de belirtildiği şekilde engelli olan veya emniyetle
geçilebilecek olan tarafı gösteren fener ve şekiller uygulanabildiği kadar en  
fazla yatay mesafeye konulacak fakat bunlar hiçbir zaman Kural 27 (b) (i) ve  
(ii) de belirtilen fener ve şekillerden 2 metreden daha yakın mesafeye konulma- 
yacaktır. Bu fenerlerden veya şekillerden üstte bulunanı hiçbir zaman Kural 27 
(b) (i) ve (ii) de belirtilen üç fener veya şeklin en altta olanından daha yük- 
sekte olamayacaktır.                              
  5. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Borda fenerleri için siperlikler:   
  20 metre boyunda ya da daha uzun olan teknelerde borda fenerlerinin iç kı- 
sımları bu Ek'in 9 uncu kısmı hükümlerine uymak üzere, mat siyah boyalı siper- 
liklerle donatılacaktır. Eğer bu Ek'in 9. maddesindeki istekleri yerine getirmek
gerekiyorsa boyu 20 metreden küçük olan teknelerin borda fenerleri içi siyah mat
siperliklerle donatılacaktır. Bir dikey filaman kullanan ve yeşil ve kırmızı kı-
sımları arasında çok dar bir bölme bulunan birleşik bir fanusta dış siperlikler 
konulmasına gerek bulunmayacaktır.                       
  6. Şekiller:                                
  (a) Şekiller siyah ve aşağıda yazılı ölçülerde olacaklardır:        
  (i) Bir kürenin 0.6 metreden daha az olmayan bir çapı olacaktır.      
  (ii) Bir koninin 0.6 metreden daha az olmayan bir taban çapı olacak ve yük- 
sekliği de çapına eşit olacaktır.                        
  (iii) Bir silindirin en az 0.6 metre olan bir çapı olacak ve yüksekliği de 
çapının iki katı olacaktır.                           
  (iv) Bir eşkenar dörtgen şekli, yukarda (ii) sayılı tali paragrafta belirle-
nen müşterek bir taban üzerinde iki koniden oluşacaktır.            
  (b) Şekiller arasındaki dikey mesafe en az 1,5 metre olacaktır.       
  (c) Boyu 20 metreden kısa olan bir teknede daha küçük ve fakat teknenin bo- 
yutları ile orantılı şekiller kullanılabilir ve aralarındaki mesafe buna paralel
olarak azaltılabilir.                              
  7. Fener ışıklarının rengine ait teknik özellikleri:            
  Tüm seyir fenerlerinin rengi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tara- 
fından belirtilen renk diagramının alanının sınırları içinde bulunan aşağıda ya-
zılı değerlere uyacaktır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Köşe koordinatları gösterilmek suretiyle her renk alanının sınırları aşağıda
gösterildiği gibidir:                              
  (i) Beyaz                                  
  x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443                 
  y 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382                 
  (ii) Yeşil                                 
  x 0.028 0.009 0.300 0.203                        
  y 0.385 0.723 0.511 0.356                        
  (iii) Kırmızı                                
  x 0.680 0.660 0.735 0.721                        
  y 0.320 0.320 0.265 0.259                        
  (iv) Sarı                                  
  x 0.612 0.618 0.575 0.575                        
  y 0.382 0.382 0.425 0.406                        
  8. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Işıkların şiddeti:           
  (a) Fenerlerin minimum ışık şiddeti aşağıda yazılı formül kullanılarak hesa-
bedilecektir.                                  
  I = 3,43 x 10 üzeri 6 x T x D üzeri 2 x K - D                
  Bu formülde;                                
  I : Hizmet koşulları altında mum olarak ışık şiddetidir:          
  T : (2x10 - üzeri 7) lüx olarak ışık şiddetinin başlangıç değeri.      
  D : Işığın deniz mili olarak görünebilme mesafesi (Aydınlatma mesafesi).  
  K : Atmosferik geçirgenliği.                        
  Meteorolojik görüş mesafesinin yaklaşık olarak 13 deniz mili oluşuna karşı- 
lık K değeri, belirtilen fenerler için 0,8 olacaktır.              
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Bu formülden çıkarılan rakkamlar aşa- 
ğıdaki tabloda gösterilmiştir.                         
                                        
  Deniz mili olarak ışığın görünme        K=0.8 için mum olarak    
  mesafesi (Aydınlatma mesafesi)           ışığın şiddeti      
         D                     I         
--------------------------------------------  ---------------------------------
         1                    0,9         
         2                    4,3         
         3                    12          
         4                    27          
         5                    52          
         6                    94          
                                        
  Not:Gereksiz göz kamaştırmasını önlemek amacıyla seyir fenerlerinin maksimum
ışık şiddeti sınırlanmalıdır.                          
  Ancak, bu değişken kontrol kullanılarak yapılmayacaktır.          
  9. Yatay dilimler:                             
  (a) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) (i) Gemilere monte edilen borda fener-
leri ileri yönde istenilen ışığı minimum şiddette gösterecektir. Belirtilen sek-
törler dışında 1 ve 3 üncü dereceler arasında ışık şiddeti pratik olarak tamamen
kesilmiş izlenimi verebilecek şekilde azaltılmalıdır.              
  (ii) Pupa fenerleri, silyon fenerleri ve borda fenerleri için de kemere doğ-
rultusunun 22.5 derece gerisinde, istenilen en az şiddetler 21 inci Kuralda be- 
lirtilen                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dilimlerin sektörleri içinde ufuktan itibaren uzaya doğru 5 derecelik yay yapa- 
cak şekilde tutulacaktır. Belirtilen sektörlerin içinde 5 dereceden sonra belir-
tilen şiddet sınırlara kadar % 50 civarında azaltılabilir. Belirtilen sınırların
dışında 5 dereceyi geçmemek üzere veya pratik olarak gözle görülmeyecek hale ge-
tirilinceye kadar şiddet sürekli olarak azaltılacaktır.             
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Her yönden görünür fenerler; Kural  
30'da belirtilen ve tekneden pratik olmıyan bir yüksekliğe konmasına gerek bu- 
lunmayan demir fenerleri hariç, direklerin gabya çubuklarının veya diğer yapıla-
rın, bu fenerlerin görünüşlerini 6 dereceden fazla kapamıyacakları yerlere kona-
caktır.                                     
  10. (a) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Dikey dilimler:          
  Yelkenli teknelerdeki fenerler hariç donatılan elektrikli fenerlerin dikey 
dilimleri:                                   
  (i) Yatay düzlemin 5 derece üstü ve 5 derece altındaki her açıda istenilen 
minimum şiddetin muhafaza ettirilmesini.                    
  (ii) Yatay düzlemin 7,5 derece üstünde ve 7,5 derece altında istenilen minu-
mum şiddetin % 60'ının muhafaza ettirilmesini sağlayacak nitelikte olacaktır.  
  (b) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Yelkenli teknelerde donatılan elek-  
trikli fenerlerin dikey dilimleri:                       
  (i) Yatay düzlemin 5 derece altı ve 5 derece üstündeki her açıda istenilen 
minimum şiddetin muhafaza ettirilmesini,                    
  (ii) Yatay düzlemin 25 derece üstünde ve 25 derece altında istenilen minimum
şiddetin % 50'sinin muhafaza ettirilmesini;                   
  sağlayacak nitelikte olacaktır.                       
  (c) Elektrikli olmayan fenerlerde bu özelliklere mümükün olduğu kadar, uyul-
maya çalışılacaktır.                              
  11. Elektrikli olmıyan fenerlerin şiddeti:                 
  Elektrikli olmayan fenerler bu Lahikanın 8 inci kısmındaki tabloda belirle- 
nen minimum şiddetlere mümkün olduğu kadar uyacaklardır.            
  12. Bu Lahikanın 2 (f) sayılı hükmüne bakılmaksızın 34 (b) sayılı Kuralda  
belirtilen manevra ışığı, uygulanabildiği kadar pruva silyon fenerinin en az 2 
metre dikey olarak üstüne, ancak grandi silyon fenerinin dikey olarak 2 metre  
altında veya üstünde olmamak ve silyon feneri veya fenerlerinin aynı düşey düz- 
lemi üzerinde bulunmak üzere, konulacaktır. Sadece bir silyon feneri olan tekne-
de, varsa manevra ışığı, silyon fenerinden dikey olarak 2 metreden daha az olma-
mak üzere en iyi görülen yere konulacaktır.                   
  13. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Onay:                 
  Fenerlerin ve şekillerin yapısı ve fenerlerin teknede yerlerine konulması  
teknenin bayrığını çekmeye hak sahibi olduğu devletin gerekli yetkiyi verdiği  
makamları tatmin edici bir tarzda olacaktır.                  
                                        
                  LAHİKA: II                  
                                        
           BİRBİRLERİNE YAKIN BİR HALDE BALIKÇILIK          
          YAPAN BALIKÇI TEKNELERİ İÇİN EK İŞARETLER          
                                        
  1. Genel olarak:                              
  Burada sözkonusu edilen fenerler, Kural 26 (d) hükümlerine uygun olarak gös-
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
terildikleri takdirde, en iyi görülebilecekleri yerlere konulacaklardır. Bunlar,
en azından, birbirinden 0,9 metre aralıklı olacak fakat Kural 26 (b) (i) ve (c) 
(i)'de belirtilen fenerlerden daha aşağı bir seviyede bulunacaklardır. Fenerler 
ufkun her tarafından ve en az 1 milden, fakat bu kurallarda balıkçı tekneleri  
için belirtilen fenerlerden daha az bir mesafeden bile görülebileceklerdir.   
  2. Trol için olan işaretler:                        
  (a) İster dip veya ister yüzey ağ takımları kullansın Trol işiyle uğraşan  
tekneler:                                    
  (i) Ağlarını atarken:                            
  Dikey bir doğru üzerinde iki beyaz fener;                  
  (ii) Ağlarını toplarken:                          
  Dikey bir doğru üzerinde kırmızı bir fener üstünde beyaz bir fener;     
  (iii) Ağın bir engele takılması halinde:                  
  Dikey bir doğru üzerinde iki kırmızı fener gösterebilirler.         
  (b) Birlikte trol ile uğraşan iki tekneden herbiri:             
  (i) Geceleyin çifti teşkil eden diğer teknenin doğrultusunda ve ileriye doğ-
ru yönetilen bir projektör ışığı ile,                      
  (ii) Ağlarını atarken veya toplarken veya ağlarının bir engele takılması ha-
linde yukarda 2 (a) da belirtilen fenerleri;                  
gösterebilirler.                                
  3. Torbalı ağ için olan işaretler:                     
  Torbalı ağ ile balıkçılık yapmakla uğraşan tekneler dikey bir doğru üzerinde
iki sarı fener gösterebilir. Bu fenerler her saniyede bir münavabe ile parlaya- 
cak ve sönük kalma süresi ışık süresine eşit olacaktır. Bu fenerler sadece tek- 
nenin balık avlama takımları tarafından engellendiği zamanlarda gösterilebilir- 
ler.                                      
                  LAHİKA: III                 
          SESLE İŞARET VEREN ALETLERİN TEKNİK AYRINTILARI       
  1. Düdükler:                                
  (a) Frekanslar ve duyulma mesafeleri                    
  İşaretin esas frekansı 70 - 700 Hz bandı içerisinde olacaktır.       
  Düdükten verilen işaretin duyulabilme mesafesi:               
  180 - 700 Hz (+ - Yüzde 1) bandı içinde bulunan ve aşağıda yazılı 1 (c) pa- 
ragrafında belirtilen ses basınç seviyelerini sağlayan esas frekansları ve/veya 
bir veya daha yüksek frekansları da içeren bu frekanslarla saptanacaktır.    
  (b) Başlıca frekans sınırları:                       
  Çok çeşitli düdük özelliklerini sağlamak üzere, bir düdüğün esas frekansı  
aşağıda yazılı olan sınırlar içinde olacaktır:                 
  (i) Boyları 200 metre veya daha uzun olan gemilerde 70 - 200 Hz.;      
  (ii) Boyu 75 metreden uzun, 200 metreden kısa olan gemilerde 130 - 350 Hz.; 
  (iii) Boyu 75 metreden kısa olan bir gemide 250 - 700 Hz.          
        Metre     2x10 üzeri 5 N/m2'ye nazaran 1   Deniz mili   
        olarak    metre mesafede yarı band       olarak    
        geminin    içindeki ses basıncının      duyulabilme   
        boyu      1/3 i, dB olarak         mesafesi   
      ---------------- --------------------------------- ---------------- 
       200 veya                             
       daha fazla         143             2     
       75 fakat                             
       200'den az         138             1,5    
       20 fakat                             
       75'den az         130             1     
       20'den az         120             0,5    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (c) Ses işaretinin şiddeti ve duyulma mesafesi:               
  Bir gemiye yerleştirilmiş bir düdük, düdüğün maksimum şiddeti doğrultusunda 
ve düdükten 1 metre uzaklıkta 100-700 Hz. (+ - yüzde 1) frekans bandları içinde 
en azından bandın yarısının 1/3'ü nisbetinde bir ses basınç seviyesi sağlayacak 
ve bu aşağıdaki tabloda verilen uygun rakamlardan az almayacaktır.       
  Yukarki tabloda belirtilen duyulma mesafesi bilgi içindir ve bu mesafe din- 
leme mevkilerinde mevcut fon gürültülerinin ortalama bir seviyede olduğu hal-  
lerde, geminin güvertesinde sakin hava koşullarında geminin ilerisindeki ekse- 
ninde düdüğün % 90 olasılıkla duyulabileceği bir mesafedir. 250 Hz orta frekansı
olan yarım band genişliği içerisinde 68 dB olarak alındığında ve orta frekansı 
500 Hz olan yarım band da 63 dB olarak alınmıştır. Uygulamada bir düdüğün duyu- 
labileceği mesafe son derece değişiklikler gösterir ve büyük çapta hava koşulla-
rına dayanır. Verilen değerler tipik olarak sayılabilir, fakat dinleme mevkile- 
rinde sert rüzgar veya çevre gürültü koşulları altında mesafe çok miktarda aza- 
labilir.                                    
  (d) (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Yönsel Özellikler:          
  Sesi yönlendirilmiş düdüklerde, bir düdüğün ses basınç seviyesi, aynı sesin 
herhangi bir eksen yönünde ve yatay düzlemde + 45 derece yapan yöndeki belirti- 
len ses basınç seviyesinden 4 dB den daha aşağı olmayacaktır. Yatay bir düzlem 
üzerinde 45 dereceden fazla herhangi bir diğer yöndeki ses basınç seviyesi,eksen
üzerindeki belirtilen ses basınç seviyesindekinden 10 dB den daha aşağı olmaya- 
cak, ön eksendekinin en az yarısı olacaktır. Ses basınç seviyesi duyulabilme me-
safesini saptayan bu 1/3 oktav bandında ölçülecektir.              
  (e) Düdüklerin yerleri:                           
  Sesi yönlendirilmiş bir düdüğün bir teknedeki tek düdük olarak kullanılacağı
hallerde, bu düdüğün maksimum şiddeti tam pruvaya yöneltilmek üzere yerine monte
edilecektir.                                  
  Verilen sesin engeller tarafından durdurulmasını azaltmak gemi personelinin 
duyma zararı rizikosunu minimuma indirmek amacıyla bir düdük bir teknede mümkün 
olduğu kadar yükseğe konulacaktır. Bir teknenin kendi işaretinin dinleme mevki- 
lerindeki ses basınç seviyesi 110 dB (A), mümkün olursa 100 dB (A) yı geçmeye- 
cektir.                                     
  (f) Birden fazla düdükle donatma:                      
  Düdükler, aralarında 100 metreden fazla bir mesafe bulunacak şekilde tekneye
yerleştirildiği zaman, bunların aynı anda öttürülmemeleri için gerekli düzenle- 
meler yapılacaktır.                               
  (g) Birleşik düdük sistemi:                         
  Engellerin varlığı dolayısiyle yukarda 1 (f) paragrafında söz konusu edilen 
tek düdük veya düdüklerin ses alanı içinde ses seviyesi çok azalan bölgelerin  
var olması olasılığı bulunduğu takdirde, bu azalmanın üstesinden gelmek üzere  
birleşik düdük sisteminin yerleştirilmesi önerilebilir. Kuralların amaçları için
bir birleşik düdük sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır.        
  Birleşik düdük sisteminde düdükler birbirlerinden 100 metreden daha uzak me-
safeye konulmayacak, aynı anda öttürülmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
Bir düdüğün frakansı, diğerlerinin frekansından en az 10 Hz faklı olacaktır.  
  2. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Kampana veya gong:           
  (a) İşaret şiddeti:                             
  Bir kampana veya gong veya benzeri ses özelliği olan diğer herhangi bir   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
alet, ondan m metre mesafede 110 dB den az olmayan bir ses basınç seviyesi mey- 
dana getirecek güçte olacaktır.                         
  (b) Yapımlar:                                
  Kampana veya gonglar paslanmaya dayanıklı bir maddeden ve berrak bir ton ve-
rebilecekleri bir şekilde yapılacaklardır.                   
  Yapılacak kampananın ağız çapı: Boyları 20 metre ya da daha fazla olan tek- 
neler için 300 mm'den, boyları 12 metre ya da daha fazla fakat 20 metreden az  
olan tekneler için 200 mm'den daha az olmayacaktır. Mümkün olduğu takdirde de- 
vamlı bir tesir sağlamak üzere makine ile hareket eden bir kampana vurucusu öne-
rilebilir. Fakat elle çalıştırma her zaman mümkün olacaktır. Kampana tokmağının 
ağırlığı kampana ağırlığının yüzde 3'ünden daha az olmayacaktır.        
  3. (Değişik: 20.9.1984 - 84/8541 K.) Onay:                 
  Ses işaret aletlerinin yapımı, bunların iş görme ve tekneye montesi, tekne- 
nin bayrağını çekmeye hak sahibi olduğu Devletin yetkili kıldığı uygun makamları
tatmin edici nitelikte olacaktır.                        
                  LAHİKA: IV                  
                TEHLİKE İŞARETLERİ                
                                        
  1. Aşağıda yazılı işaretler birlikte veya ayrı ayrı kullanıldığı veya göste-
rildiği zaman, tehlikeyi ve yardım ihtiyacını gösterecektir.          
  (a) Yaklaşık olarak 1'er dakika ara ile patlatılan bir top veya diğer bir  
patlayıcı işaret;                                
  (b) Herhangi bir sis işaret aletinin devamlı olarak çalınması;       
  (c) Kısa aralıklarla her seferinde kırmızı yıldızlar saçan roket veya mermi 
atılması;                                    
  (d) Mors kodu ile ...---... (SOS)'den ibaret bir grup işaretin telsiz    
telgraf veya herhangi bir diğer işaret verme metodu ile gönderilmesi;      
  (e) "Mayday" kelimesinin söylenmesinden ibaret bir işaretin telsiz telefonla
gönderilmesi;                                  
  (f) N.C. harfleriyle Uluslararası Tehlike işaret kodunun gösterilmesi;   
  (g) Üzerinde veya altında bir küre veya küreye benzer herhangi bir şey bulu-
nan dört köşe bir bayraktan ibaret bir işaret;                 
  (h) Yanan bir katran veya yağ varili veya benzerinden çıkan alevlerin gemi 
üzerinde gösterilmesi;                             
  (i) Paraşütlü bir roket maytabı veya kırmızı ışık gösteren bir el maytabı; 
  (j) Portakal rengi duman veren bir duman işareti;              
  (k) Her iki yana doğru açılan kolların ağır ağır ve tekrarlı olarak indiri- 
lip kaldırılması;                                
  (l) Telsiz telgraf alarm işareti;                      
  (m) Telsiz telefon alarm işareti;                      
  (n) Acil mevkileri belirtmek üzere radyo kerterizleri yayınlayan vericiler. 
  2. Tehlike ve yardım istekleri hususlarının bildirilmesi hariç, yukarıda ya-
zılı işaretlerin kullanılması veya gösterilmesi ve yukarıda yazılı bu işaretler-
le karıştırılabilecek diğer işaretlerin kullanılması yasaklanmıştır.      
  3. Uluslararası İşaret Kodunun ilgili bölümleri Ticaret Gemileri Arama, ve 
Kurtarma El Kitabı ve aşağıda yazılı işaretlere                 
  (a) Havadan bakanların tanımaları için portakal rengi bir yelken bezi üzeri-
ne ya siyah kare veya daire veya diğer bir uygun sembol;            
  (b) Bir boya marka edici'ye dikkat çekilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -------------------------------------------------------------------------  
  |   12.12.1977 TARİH VE 7/14561 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     | 
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      | 
  |   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      | 
  |------------------------------------------------------------------------| 
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           | 
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           | 
  |------------------------------------------------------------------------| 
  |       |        |  Farklı Tarihte |          | 
  |  Tarihi  |   Numarası  |  Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe   | 
  |       |        |    Maddeleri  |  giriş tarihi  | 
  |-------------|----------------|--------------------|--------------------| 
  |       |        |          |          | 
  | 20.9.1984 |   84/8541  |     -     |  Yürürlük tarihi | 
  |       |        |          |  öngörülmemiştir. | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
  |       |        |          |          | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |   12.12.1977 TARİH VE 7/14561 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |  
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     |  
  |   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          |  
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |       |       |  Farklı Tarihte  |          |  
  |  Tarihi  |  Numarası |  Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe   |  
  |       |       |    Maddeleri   |  Giriş Tarihi  |  
  |-------------|--------------|---------------------|-------------------|  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
  |       |       |           |          |  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ