Endeksler
                                        
         TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN          
             VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 25.7.1970, No : 7/1066       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 17.2.1926, No : 743        
  Yayımlandığı R. Gazete Tarihi     : 21.8.1970, No : 13586       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 9, S.: 2592        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - (Değişik: 19/3/1982 - 8/4475 K.)                 
  Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıfların tescil tarzı, tesci- 
lin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerin ne suretle tutulacağı, Resmi  
Gazete'de yapılacak ilanın muhtevası ve ne yolla yapılacağı, Vakıf idarecileri- 
nin yetkili mahkemece hangi hallerde işten uzaklaştırılabilecekleri, Vakıflarca 
hangi defterlerin tutulacağı, Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce nasıl ve ne
tarzda teftiş edilecekleri, teftişin sonuçları ve bu kanuna göre kurulmuş olsun 
olmasın tüm Vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödeyecekleri teftiş ve denet-
leme giderlerine katılma payları, Vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi muaflığı  
tanınması ve bu muaflığın kaybı ile 903 sayılı Kanunun uygulanmasına dair diğer 
hususlar bu tüzük'te gösterilmiştir.                      
                                        
  Vakıf:                                   

  Madde 2 - Vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malın belli 
bir gayeye tahsisidir.                             
  Vakıflar tüzel kişiliğe sahiptirler.                    
  Bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her  
türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.          
  (Ek : 13/8/1991 - 91/2159 K.) Vakfın tescilinden önce, gayesini gerçekleş- 
tirecek oranda belirli malvarlığının vakıf senedinde gösterilmesi gereklidir.  
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Vakfın Kuruluşu                   
  Kuruluş:                                  

  Madde 3 - Vakıf, noterlikçe resen düzenlenen resmi senetle veya Türk Medeni 
Kanununun 478 ve müteakip maddeleri gereğince vasiyet yoluyla kurulur.     
                                        
  Vakıf senedinin muhtevası:                         

  Madde 4 - Vakıf senedinde, vakfın gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilen 
mallar ve haklar, vakfın teşkilatı, ikametgahı ve ismi gösterilir.       
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mahkeme siciline tescil:                          

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra : 13/8/1991 - 91/2159 K.) Vasiyet     
yoluyla kurulan vakıflarda vasiyetnameyi açan sulh hakimi, resmi senetle    
kurulan vakıflarda resmi senedi düzenleyen noter, vasiyetnamenin veya resmi   
senedin bir örneğini yedi gün içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir.  
  Resmi senetle kurulan vakıflarda vakfeden, ölmesi halinde mirasçılardan bi- 
risi tarafından tescil talebinde bulunabilir. Vakıf senedinin düzenlenmesini ta-
kip eden üç ay içinde vakfeden veya ölümü halinde mirasçı tarafından tescil ta- 
lebinde bulunmamış veya vakfeden tüzel kişiliği haiz olupta bu süre içinde infi-
sah etmiş ise vakfın tescili hususundaki başvurma Vakıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılır.                                 
  Vasiyet yoluyla kurulan vakıflarda vakfedenin mirasçısı veya vakfeden tara- 
fındah mirası resmen idare etmekle görevlendirilmiş kişi, tescil talebinde bulu-
nabilir. Vasiyatnamenin açılması tarihinden itibaren üç ay içinde bunlar tara- 
fından tescil talebinde bulunulmamış ise vakfın tescili hususundaki başvurma  
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.                  
  Vakfın tescili hususundaki başvurmalar vakfedenin ikametgahı asliye mahkeme-
sine yapılır.                                  
  Mahkeme, evrak üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri de dinle-
mek suretiyle inceleme yaparak vakfın tesciline karar verir.          
  Vakfın tesciline dair kararın kesinleşmesinden sonra vakıf, mahkeme nezdinde
özel surette tutulan sicil defterine kaydolunur.                
  Bu defterde vakfedenin ve vakfın ismi, ikametgahı, uzuvları, gayesi ve bu  
gayeye tahsis edilen mallar ve haklar gösterilir.                
  Yetkili mahkemeye başvurma için gerekli masraflar, ilgili vakıftan alınmak 
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödenir.                    
  Tescile karar verilemeyecek haller:                     

 

 
  Madde 6 - Kanuna, ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı olan veya  
siyasi düşünce veya, belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi 
ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez.             
  Vakfedilmiş malların gayece aynı olan bir vakfa tahsisi:          

  Madde 7 - (Değişik : 13/8/1991 - 91/2159 K.)                
  Yukarıdaki madde uyarınca tesciline karar verilmesine hukuksal olanak    
bulunmayan, ancak, her nasılsa kurulmuş ve tescil edilmiş olan vakıflarla malla-
rı gayesinin gerçekleştirilmesine yetmeyen vakıfların dağılmalarına, Vakıflar  
Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine yetkili mahkemece karar verilebilir.    
  Vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf senedinde aksine bir hüküm bulunma-  
dıkça vakfedilmiş mallar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün düşüncesi alınarak gaye- 
sine en yakın vakfa mahkemece tahsis olunur.                  
  Bu hususlarda yetkili mahkeme vakfın bulunduğu yerdeki asliye mahkemesidir. 
  Tüzel kişilik kazanma:                           

  Madde 8 - Mahkeme siciline tescil edilen vakıf, tescil ile tüzel kişilik  
kazanır.                                    
  Kararların tebliği:                             

  Madde 9 - (Değişik 13/8/1991 - 91/2159 K.)                 
  Mahkeme tescile ve tescil isteminin reddine ilişkin olarak verdiği kararı, 
senetle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne resen tebliğ eder.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kararların temyizi:                             

  Madde 10 - Tescile veya tescil talebinin reddine ilişkin kararlara karşı  
Vakıflar Genel Müdürlüğü, iki ay içinde temyiz yoluna başvurabilir.       
  Merkezi sicile kayıt: