Endeksler
                                        
                                        
             DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK            
                 BEDELİ TÜZÜĞÜ                 
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4.8.1975, No :7/10496         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 27.11.1935, No: 2852          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 1.9.1975, No: 15343          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 14, S.3198          
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Kapsam ve Tanım                 
                                        
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda bulunan gemilerde görevli su- 
bay ve astsubaylara yemek bedeli ödenmesine ilişkin esaslar bu tüzükte gösteril-
miştir.                                     
                                        
  Gemi Tanımı :                                

  Madde 2 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ku- 
ruluşunda yer alan her çeşit tekne ve yüzer hizmet aracı gemi sayılır.     
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
             Yemek Bedeli Ödenmeyecek Durumlar           
                                        
  Feshedilen gemiler :                            

  Madde 3 - Feshedilen gemide görevli subay ve astsubaylara feshe ilişkin onay
tarihini izleyen günden itibaren yemek bedeli ödenmez.             
                                        
  Onarılan Gemiler :                             

  Madde 4 - Onarım, esas onarım (Overhol) ve havuz planlarına göre, gemilerin 
onarım için fabrikalara alındıkları veya havuza girmek üzere demirledikleri gün-
den başlayarak, onarımın bitip ve seyir denemelerinin yapılacağı veya havuzdan 
çıkarılacakları günden bir gün öncesine kadar geçen süreler içerisinde gemide  
kalan subay ve astsubaylara yemek bedeli ödenmez.                
                                        
  İzinler ve cezalar :                            

  Madde 5 - a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 125,  
126,127,128 ve 133 üncü maddelerinde yazılı izinlerde,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Açıkta, tutuklulukta, hürriyeti bağlayıcı cezaların çektirilmesinde,   
oda hapsinde, firarda, izin veya hava değişimi aşımında, geçirilen süreler için 
yemek bedeli ödenmez,                              
  c) Beraat, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldırılması, yargılamanın  
men'i ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi hallerinde, kesilmiş olan 
yemek bedelleri geri verilmez.                         
                                        
  Gündelik alanlar :                             

  Madde 6 - Görevli olarak gemilerde bulunanlardan Harcırah Kanunu gereğince 
gündelik alanlara yemek bedeli verilmez.                    
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
               Yemek Bedeli Ödenecek Durumlar           
                                        
  Geçici olarak bir gemide bulunma :                     

  Madde 7 - Her çeşit tatbikat, manevra, atış, teftiş, eğitim gibi askeri hiz-
mete ilişkin nedenlerle bir gemide bulunan subay ve astsubaylara varsa asıl gö- 
revlerine ait yemek bedeli, yoksa gemi personeline verildiği şekilde yemek bede-
li verilir.                                   
  Ancak bu Tüzük gereğince iki yerden yemek bedeli verilmez; çok olanı veri- 
lir.                                      
                                        
  Vekillik :                                 

  Madde 8 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, rütbesinin uygun olmayışı nede- 
niyle vekil olarak görevlendirilen subay ve astsubaylara bu görevi yaptıkları  
sürece, asılları gibi yemek bedeli ödenir.                   
                                        
  Silahlı kuvvetler emrine alınan veya kiralanan gemiler :          

  Madde 9 - Askeri hizmetlerde kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri em- 
rine alınan veya kiralanan gemiler bu Tüzüğün uygulanması yönünden Türk Silahlı 
Kuvvetleri kuruluşunda sayılarak bunlarda görevlendirilen subay ve astsubaylara 
bu Tüzük hükümlerine göre yemek bedeli ödenir.                 
                                        
  Yeni alınan gemiler :                            

  Madde 10 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşuna yeni alınan gemilerde bulunan 
subay ve astsubaylara 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere fiilen göreve  
başladıkları günden itibaren yemek bedeli verilir.               
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
                                        
  Yabancı Ülke limanlarında yemek bedeli :                  

  Madde 11 - Gemilerin yabancı limanlara girip demirledikleri veya rıhtım   
aborda oldukları günden, limandan veya rıhtımdan hareket ettikleri güne kadar  
geçen süre içinde yemek bedeli iki katı olarak ödenir.             
                                        
  Yemek bedelinden kesinti yapılamıyacağı :                  

  Madde 12 - Yemek bedeli her çeşit vergiden muaftır ve bundan hiçbir isim  
altında kesinti yapılamaz.                           
                                        
  Kaldırılan hükümler :                            

  Madde 13 - Bakanlar Kurulunun 6/5/1936 gün ve 2/4518 sayılı Kararnamesiyle 
yürürlüğe konulan Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Nizamname  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Yürürlük :                                 

  Madde 14 - 2852 sayılı Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Ka- 
nunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan  
bu Tüzük hükümleri 1 Ağustos 1973 gününde yürürlüğe girer.           
                                        
  Yürütme :                                  

  Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlık- 
ları yürütür.