Endeksler
                                        
          İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MAHALLİ DANIŞMA           
             KOMİSYONLARI HAKKINDA TÜZÜK              
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29.8.1967, No: 6/8697        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 21.1.1946 No: 4837         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 11.9.1967, No: 12696         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 6, S. 2503         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
         Mahalli Danışma komisyonlarının kuruluşu           

  Madde 1 - İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma komisyonları, lüzum görü- 
lecek yerlerde, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Çalışma  
Bakanlığının tasvibiyle vali veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığı  
altında aşağıda yazılı şekilde kurulur:                     
  1 - Belediye başkanı veya özürü halinde belediye meclisinin kendi üyesi   
arasından seçeceği bir kişi,                          
  2 - Milli Eğitim Müdürü,                          
  3 - Bayındırlık Müdürü,                           
  4 - Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,                     
  5 - Tarım Müdürü,                              
  6 - Köy İşleri Bakanlığı temsilcisi,                    
  7 - Komisyonun kurulduğu ilde bölge çalışma müdürlüğü teşkilatı varsa o   
ilin bölge çalışma müdürü, bölgeye dahil diğer iller için o bölge çalışma mü-  
dürünün görevlendireceği bir iş müfettişi,                   
  8 - Komisyonun kurulduğu İlde Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Müdürlüğü teş- 
kilatı varsa o ilin Sosyal Sigortalar Kurumu şube müdürü,            
  9 - İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü,                  
  10 -Aralarından en çok üç tanesine mensup olmak kaydiyle; Komisyonun kurul- 
duğu il sınırları içinde çalışıp genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare- 
lere ve belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait birer işveren tem-  
silcisi veya bunların sermayelerinin iştirakiyle işletilen iş yerlerine ait bi- 
rer işveren sendikası temsilcisi ile sözü edilen daire, idare ve teşekküller  
tarafından veya bunların sermayelerinin iştirakiyle işletilen işyerlerine ait  
birer işçi sendikası temsilcisi,                        
  11 - Komisyonun kurulduğu il sınırları içinde bulunan beş önemli işkolunda- 
ki sendikalardan en fazla üyesi bulunan işçi konfederasyonu tarafından seçile- 
cek beş işçi sendikası temsilcisi ile aynı sayıda işkolunda kurulu işveren sen- 
dikalarından en fazla üyesi bulunan işveren konfederasyonu tarafından seçile-  
cek beş işveren sendikası temsilci (Tespit                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
olunan işkolları içinde işveren sendikalarının kurulmamış bulunması halinde o  
işkolundaki işveren temsilcileri ticaret odası ile sanayi odasınca birlikte se- 
çilir. Yalnız ticaret ve sanayi odası bulunan yerlerde seçim bu oda tarafından 
yapılır).                                    
  10 ve 11 inci bentlerde yazılı temsilcilerin eşit sayıda yedekleri de asıl- 
larla beraber aynı seçimde seçilir.                       
  Komisyonun üyelik süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar tayin 
olunabilirler veya seçilebilirler.                       

  Madde 2 - 1 inci maddenin 10 ve 11 inci bentlerinde yazılı temsilcilerle  
yedeklerinde aranacak şartlar, seçim şekilleri ve komisyona üye gönderilmesi  
hususunda uygulanacak münavebe usulleri, Çalışma Bakanlığınca düzenlenecek   
Yönetmelikte belirtilir.                            
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Mahalli Danışma Komisyonlarının görevi             

  Madde 3 - Mahalli Danışma Komisyonlarının görevi; İş ve İşçi Bulma Kurumu- 
nun görev ve faaliyetlerine giren konular üzerinde, Komisyonun kurulduğu ilde  
bu görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi bakımından gerekli incelemeleri  
yaparak düşünce ve tekliflerde bulunmaktır.                   

  Madde 4 - Mahalli Danışma Komisyonları, düşünce ve tekliflerini tutanaklar- 
la belirtirler. Üç adet olarak düzenlenecek olan bu tutanakların biri Çalışma  
Bakanlığına verilmek üzere iki adedi İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne 
gönderilir ve üçüncüsü de İş ve İşçi Bulma Kurumu şube müdürlüğündeki dosyasın- 
da saklanır.                                  
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
      Mahalli Danışma Komisyonlarının faaliyet tarzları          
                                        

  Madde 5 - Mahalli Danışma Komisyonları, gerekli görülen hallerde her zaman 
ve en az yılda bir defa, başkanın çağrısı üzerine toplanır.           
  Toplantı günü ve gündemi, en az bir hafta önce Komisyon üyelerine yazılı  
olarak bildirilir.                               
  Her toplantı, işin gerektirdiği sürece devam eder.             
  Toplantılar, Komisyon üye tam sayısının yarıdan fazlasiyle yapılır ve top- 
lantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde baş- 
kanın bulunduğu taraf çoğunluk kazanmış sayılır.                
  Toplantılarda, başkan ve üyelerden birinin teklifi ve toplantıda hazır bu- 
lunanların çoğunluğunun kabulüyle gündeme alınmasına karar verilen konular da  
görüşülebilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Mahalli Danışma Komisyonlarının her türlü yazı işleri İş ve İşçi 
Bulma Kurumu şube müdürlükleri tarafından görülür.               
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
  Mahalli danışma komisyonları başkan ve üyelerinin yol giderleri ve     
               günlük ödenekleri                 
                                        

  Madde 7 - Mahalli danışma komisyonları başkan ve üyelerinin toplantılara  
katılmak için yaptıkları gerçek ve zorunlu giderler, verecekleri beyanname üze- 
rine, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından ödenir. Ayrıca, toplantılara katılan  
komisyon başkan ve üyelerine Kurumca her toplantı için günlük ödenek olarak   
yirmişer lira verilir. Aynı günde yapılan birden çok toplantılar günlük ödenek 
bakımından bir toplantı sayılır.                        
  İşçi üyelerinin çalıştıkları işyerlerinden almakta bulundukları gündelikler 
yirmi liradan fazla olduğu takdirde, aradaki fark da Kurumca kendilerine öde-  
nir.                                      
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        
               Son hükümler                   
                                        
                                        

  Madde 8 - 18/1/1954 tarihli ve 4/2253 sayılı Kararname ile yürürlüğe konu- 
lan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Mahalli Danışma Komisyonları Hakkındaki Nizamna-  
me" yürürlükten kaldırılmıştır.                         

  Madde 9 - 21/1/1946 tarihli ve 4837 sayılı Kanunun 5562 sayılı Kanunla de- 
ğiştirilen 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenip Danıştayca incelenmiş olan 
bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe  
girer.                                     

  Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.