Endeksler
            SİGORTA MURAKABE KURULU TÜZÜĞÜ              
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.8.1962, No: 6/867         
   Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21.12.1959, No: 7397          
   Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1962, No: 11204         
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi : 1, S. 1075         
                                        
   Durumu              : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden   
                     21.12.1959 tarih ve 7397 Sayılı    
                     Kanunun 30 uncu maddesi,20.8.1993   
                     tarih ve 510 sayılı KHK ile değiş-   
                     tirilmiş olup,sözkonusu maddede    
                     "tüzük"le düzenleme yapılacağı hüküm  
                     altına alınmadığı için,bu Tüzük,kül-  
                     liyattan çıkarılmıştır.        
                                        
TÜZÜKLER,KASIM 1993 (Ek-16)