Endeksler
        CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN             
          YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA              
              DAİR TÜZÜK  (1)                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.7.1967, No: 6/8517          
                    14.6.1930, No: 1721           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :13.7.1965, No: 647            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1.8.1967, No: 12662           
  Yayımlandığı Düsturun: Tertipi  : 5, Cildi: 6, S: 2222          
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Ceza infaz kurumları ile tevkif evleri:                   

  Madde 1 - Ceza infaz kurumları; ceza evleri ile ıslah evleridir.      
  Ceza evleri ile tevkif evleri her mahkeme bulunan yerde, ıslah evleri Ada- 
let Bakanlığınca belirtilecek yerlerde bulunur.                 
  Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait ceza evleri açık, yarı açık ve kapalı 
olmak üzere sınıflandırılır.                          
  Tutuklular hükümlerden ayrı kurumlarda muhafaza edilirler. Bunlar için müs- 
takil bir bina ayrılması kabil olmadığı takdirde kapalı ceza evlerinin kendile- 
rine ayrılan kesimlerinde kalırlar.                       
  Hürriyeti bağlayıcı cezalarla tutukluluk kararlarının infaz edileceği ku-  
rumlar:                                     

  Madde 2 - Hürriyeti bağlayıcı cezalar, açık, yarı açık ve kapalı ceza evle- 
ri ile ıslah evlerinde; tutukluluk kararları, tevkif evlerinde infaz olunur.  
  Açık ceza evi:                               

  Madde 3 - Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı  
maniaları olmayan ceza evidir.                         
  Yarı açık ceza evi:                             

  Madde 4 - Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı  
maniaları olan ceza evidir.                           
  Kapalı ceza evi:                              

  Madde 5 - İçten ve dıştan olmak üzere koruma ile görevli personeli bulunan 
ve dışarıyla irtibat ve ihtilatı mümkün olmayan ceza evidir.          
  Ceza infaz kurumlarının kurulması:                     

 

 
  Madde 6 - Açık, yarı açık ve kapalı ceza evleri ile ıslah evleri, lüzum ve 
ihtiyaç bulunan yerlerde ayrı ayrı kurulabileceği gibi, müdür ve personeli ayrı 
olmak şartiyle bir arada da kurulabilir.                    
-------------------------                            
 (1) Bu Tüzükte geçen (hesap memuru) adı, 2/8/1983 tarih ve 83/6920 sayılı   
   Kararname ile (sayman) olarak değiştirilmiştir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kadın ceza evleri:                             

  Madde 7 - Kadın hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı cezaları; açık, yarı açık 
ve kapalı kadın ceza evlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil ceza evleri  
kurulamadığı takdirde, cezaları, diğer hükümlülere mahsus ceza evlerinin kadın- 
lara ayrılan kesimlerinde infaz olunur.                     
  Çocuk ceza evleri:                             

  Madde 8 - Suçu işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olupta on sekiz yaşını 
bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını doldurma- 
yan hükümlülerin cezaları; açık, yarı açık ve kapalı çocuk ceza evlerinde infaz 
olunur. Bunlar için müstakil ceza evleri kurulamadığı takdirde, cezaları, diğer 
hükümlere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde infaz olunur.  
  Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri zaman eğer hükümlülük süresi üç yıldan ve 
geri kalan süresi iki yıldan fazla ise diğer hükümlülere mahsus ceza evlerine  
naklolunurlar. Ancak, bunlardan, geçirdikleri süre içindeki hal ve durumlarına 
göre uygun görülenler, çocuk ceza evlerinde veya diğer hükümlülere mahsus ceza 
evlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde alıkonulabilirler.           
  Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş ve hükümlülük  
süresi üç yıldan az bulunmuş olupta geçmişteki hallerine nazaran çocuk ceza   
evlerinde veya diğer hükümlülere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan kesim- 
lerinde bulunmaları uygun görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir.     
  Yukarıda yazılı hükümlülerden yirmi bir yaşını bitirenler herhalde diğer  
hükümlülere mahsus ceza evlerine naklolunurlar.                 
  Islah evleri:                                

  Madde 9 - Suçu işlediği zaman on bir yaşını bitirmiş olupta on beş yaşını  
bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını doldurma- 
yan küçüklerin cezaları ıslah evlerinde çektirilir.               
  Türk Ceza Kanununun 54 üncü maddesine göre mahküm edilmiş olupta bu ceza-  
nın infazına başlandığı sırada veya daha evvel ayrıca işlediği fiilden dolayı  
yaşı sebebiyle haklarında Türk Ceza Kanununun 55 inci maddesinin tatbiki sure- 
tiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmiş bulunanların bu cezaları,  
infazına başlanılan ceza ile birlikte sözü geçen 55 inci maddede yazılı hüküm- 
ler dahilinde çektirilir.                            
                                        
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
           Personelle İlgili Hükümler                
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
                                        
  Personel:                                  

  Madde 10 - (Değişik: 2/8/1983 - 83/6920 K.)                 
  1 inci maddede yazılı kurumlarda bir müdür, gereğine göre bir ya da bir kaç 
müdür yardımcısı, müdür bulunmasına gerek olmayan yerlerde bir memur bulunur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bunlardan başka, hükümlü ve tutuklu sayısına ve kurumların önem ve niteli- 
ğine göre bulunması gereken başlıca personel şunlardır:             
  a) Yönetim servisinde; idare memuru, hesap memuru, memur, ayniyat muhasibi, 
ambar memuru ve katip,                             
  b) Gözetim servisinde; başgardiyan ve gardiyanlar,             
  c) Terbiye ve kalkınma servisinde; tarım uzmanları, yüksek ziraat mühendis- 
leri, tarım teknisyenleri, inşaat mühendisleri, teknikerler, teknisyenler, öğ- 
retmenler, atölye şefleri, ustalar, sürveyan ve din adamları (kadrosu kurumunda 
kalmak üzere),                                 
  d) Psiko - sosyal yardım servisinde; psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uz- 
manı, psikiyatr ve pedagog,                           
  e) Sağlık servisinde; tabip, eczacı, hastane memuru, sağlık memuru ve has- 
tabakıcılar,                                  
  f) Yardımcı hizmetler servisinde; makinist, kaloriferci, elektrikçi, şoför, 
aşçı, çamaşırcı ve hademe.                           
  Ceza infaz kurumlarında müdür yardımcılarıyla diğer personel nöbet ve var- 
diya yöntemiyle çalıştırılabilirler. Vardiya yönteminin uygulanacağı kurumlar, 
Adalet Bakanlığınca belirlenir. Nöbet ve vardiya çizelgeleri, kurum müdürünün  
önerisi de gözönünde bulundurularak Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenir.     
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
        Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları             
                                        
  Müdürün görev ve sorumluluğu: