Endeksler
            107 SAYILI KANUNA GÖRE iHDAS EDİLEN           
             SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN            
               OLUNAN PERSONELİN TERFİ,             
                NAKİL, CEZALANDIRMA               
                 VE DENETLENMELERİ               
                 HAKKINDA TÜZÜK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29.5.1962, No : 6/624         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 9.6.1958, No : 7126         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 5.7.1962, No : 11146         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 1, S. 963         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Tüzüğün kapsamı                   
                                        

   Madde 1 - 21 Ekim 1960 tarihli ve 107 sayılı kanuna göre ihdas edilen sivil
savunma kadrolarına tayin olunan personelin terfi, nakil, cezalandırma ve denet-
lenmeleri bu Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                Terfi                      

  Madde 2 - a) Genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerde, 
özel teşekkül ve müesseselerde çalışan sivil savunma personelinin terfilerinde, 
3656 sayılı kanun hükümleri;                          
  b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinin yarısından 
fazlasına Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketlerle bankalarda ve
özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekküllerle sermayesinin yarısından fazlasına
bunların iştirakleri suretiyle tesis edilen ortaklıklarda ve özel idare ve bele-
diyelere bağlı teşekkül ve müesseselerde çalışan sivil savunma personelinin   
terfilerinde, 3659 sayılı kanun hükümleri;                   
  Uygulanır.                                 

  Madde 3 - Sivil savunma personelinin terfilerinde; sicil, mesleki bilgi ve 
sicil amirleri tarafından yapılan tezkiyelerle denetleme raporları esas tutulur.

  Madde 4 - Sivil savunma personelinin sicil amirlerinin kimler olacağı, per- 
sonelin yeterliklerine ait fişin şekli ve sicil bakımından yapılacak sair işlem-
ler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.         
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Sicil amirleri tarafından verilen tezkiye kağıtlarını saklamakla 
ödevli olan makamlar tarafından her personel için bir yeterlik fişi düzenlenir 
ve aynı makamlar tarafından fişlerin özel haneleri, tezkiye kağıtlarına, varsa 
denetleme raporlarına göre kısaca doldurulup imzalandıktan sonra sicil dosyala- 
rında saklanır.                                 

  Madde 6 - Yeterlik fişleri, sivil savunma personelinin terfi süresinin bit- 
mesinden en geç bir ay önce, personel hakkında gizli tezkiye kağıdını dolduracak
olan amirlere verilir. Bu amirler, gereken incelemeyi yaptıktan sonra personelin
yeterliği hakkındaki düşüncelerini fişin özel hanelerine yazarak yeterliği ona- 
mağa yetkili makama verirler. Yetkili makam, personelin sicilini ve varsa hak- 
kındaki denetleme raporlarını gözönüne alarak müsbet görürse yeterliğini onar. 

  Madde 7 - Bir terfi süresi içinde verilen tezkiye kağıtları ile denetleme  
raporları birbirine uygun olarak müsbet veya menfi bulunduğu halde, yeterliğin 
takdiri hususunda aksi bir karara varılırsa,kararın açık ve kesin gerekçeye   
dayanması şarttır.                               

  Madde 8 - Disiplin cezasına veya bir mahkümiyete uğrayan personelin, bu ce- 
zaları almasına sebep olan hareketlerinin mahiyetine ve gizli tezkiye ile aldığı
kanaatlerin gösterdiği genel duruma göre yeterliği olup olmadığı, yetkili amir 
ve makamlarca takdir olunur.                          

  Madde 9 - Kadro ünvanlarının gerektirdiği hizmetlerden başka bir işle görev-
lendirilmiş olan personelin yeterlik işlemleri, eylemli olarak çalıştıkları   
görevlerine göre yapılır.                            
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                Nakil                      
                                        

  Madde 10 - Sağlık sebepleri hariç olmak üzere, bulunduğu yerde bir terfi  
süresi kalmayan sivil savunma personeli nakil isteğinde bulunamaz.       

  Madde 11 - Sivil Savunma personelinin nakil isteklerinin yerine getirilme- 
sinde aşağıdaki hususlar, tercih sebebi ve sırası sayılır:           
  a) Kendisi veya nafakası üzerine borç olupta birlikte oturma zorunda olan  
aile efradından biri hasta olanlar:                       
  b) Eşi başka yerde memur olanlar;                      
  c) Çocuklarını okutacak okulu olmıyan yerlerde bulunanlar.         
  (a) Fıkrasındaki sebepten dolayı nakli gerektiren hastalıkların resmi hasta-
nelerin sağlık kurullarından alınacak raporlarla, (b) ve (c) fıkralarındaki se- 
beplerden dolayı naklini isteyenlerin bu durumlarının mahalli mülkiye amirle-  
rinden alınacak belgelerle tevsik edilmesi lazımdır.              
                                        
                                        

  Madde 12 - Sağlık sebepleri dışındaki nakil isteklerinin her yılın Şubat  
ayı içerisinde yapılması şarttır. İlgili makamca bu istekler incelenir ve    
uygun görülenlerin nakil işlemleri, Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.  

  Madde 13 - Hizmetin gerektirmesi halinde, ilgili makamca sivil savunma   
personelinin nakilleri re'sen yapılabilir.                   
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Cezalandırma                   
                                        

  Madde 14 - Sivil savunma personeline, işledikleri fiilin mahiyet ve derece- 
sine göre disiplin yönünden aşağıdaki cezalar verilir:             
  A) Uyarma : Göreve dikkati çekmektir.                    
  B) Kınama : İdare ve disiplin yönlerinden görülen noksanlar dolayısiyle   
belirli bir eylemden dolayı ayıplamaktır.                    
  C) Aylıktan kesme: Aylığın 15 günlüğüne kadar kesilmesidir.         
  D) Kıdem indirme : Yalnız terfiine tesir etmek üzere kıdemden üç aydan bir 
yıla kadar bir müddetin indirilmesidir.                     
  E) Sınıf indirme : Kazanılmış hak olan aylık derecesinin bir aşağı dereceye 
indirilmesidir,                                 
  F) Meslekten çıkarma : Bir daha sivil savunma hizmetlerinde kullanılmamak  
üzere çıkarılmaktır.                              
  G) Memurluktan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğunda kullanılmamak üzere  
çıkarılmaktır.                                 

  Madde 15 - Uyarmayı gerektiren haller şunlardır :              
  a) Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek;                 
  b) Yetkili makamlarca hizmetle ilgili olarak yapılan davetlere özürsüz   
katılmamak;                                   
  c) Planlarla tesbit edilen hususların gerçekleşmesinde gereken gayreti   
göstermemek;                                  
  d) Resmi evrak ve dosyaları tam ve intizamlı şekilde tutmamak veya bunların 
saklanmasında gereken itinayı göstermemek.                   

  Madde 16 - Kınamayı gerektiren haller şunlardır:              
  a) Sivil savunma tesisat, teçhizat, malzeme ve vasıtalarının korunma ve   
bakımları ile yeteri derecede ilgilenmemek;                   
  b) Tatbikat, deneme veya eğitimlere ait hazırlıkları yanlış veya noksan   
düzenlemek veya bu hususlarda yanlış veya noksan iş ve işlemlere sebebiyet ver- 
mek.                                      

  Madde 17 - Aylıktan kesmeyi gerektiren haller şunlardır:          
  a) Mevzuat ve emirlere göre belli zamanlarda yapılması veya bildirilmesi  
gerekli iş ve işlemleri vaktinde yapmamak veya bildirmemek;           
  b) Alınan avansın hesabını üç ay içinde vermemek.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18 - Kıdem indirmeyi gerektiren haller şunlardır:           
  a) Gizli evrakın emniyet içinde saklanmasına dikkat göstermemek, mündereca- 
tını ve görev bakımından gizlilik arzeden hususları ilgili olmıyanlara göstermek
veya duyurmak;                                 
  b) Gerçeğe uygun olmıyan bilgi veya rapor vermek;              
  c) İfasına memur olduğu tahkikatın herhangi bir safhasını ifşa etmek;    
  d) Arkadaşlarına görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bulunmak. 

  Madde 19 - Sınıf indirmeyi gerektiren haller şunlardır:           
  a) Amirine görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bulunmak;    
  b) Hal ve şartların görevi başında bulunmasını zaruri kılmasına rağmen,   
izinsiz ve özürsüz görevinden ayrılmak veya görevini terketmek, yahut izni bit- 
tiği halde vaktinde görevine dönmemek;                     
  c) Arkadaşlarına veya maiyetindekilere müessir fiilde bulunmak,       

  Madde 20 - Meslekten çıkarmayı gerektiren haller şunlardır:         
  a) Kanuni yetkisini veya memuriyet nüfuzunu, her ne suretle olursa olsun  
kötüye kullanmak;                                
  b) Yetkili amirin kanuna uygun olarak verdiği emirleri kasten yapmamak;   
  c) Amirine müessir fiilde bulunmak;                     
  d) Siyasi partilerin leh ve aleyhinde açıkça telkinlerde bulunmak.     

  Madde 21 - Memurluktan çıkarmayı gerektiren haller şunlardır:        
  Sivil savunma ile ilgili gizli plan, bilgi, malzeme, techizat ve vasıtaları 
menfaat karşılığında, başkalarına vermek veya yok etmek.            

  Madde 22 - Görevi ile ilgili veya görevi dolayısiyle öğrendiği gizli husus- 
ları ifşa eylemek, resmi evrakı kaybetmek veya yok etmek, eğitim ve tatbikatlar-
da halkı telaş ve heyecana düşürecek şekilde asılsız veya mübalağalı haberler  
yaymak veya yayılmasına sebebiyet vermek hallerinde, fiilin ağırlık derecesi-  
ne göre 14 üncü maddede yazılı cezalardan herhangi biri uygulanır.       

  Madde 23 - Sivil savunma personeli hakkında yukarıdaki maddelerde yazılı  
haller dışında, 788 sayılı Memurin Kanununda gösterilen disiplin cezaları hak- 
kındaki hükümler uygulanır.                           

  Madde 24 - Aynı derecedeki disiplin cezalarından ikisini aldıktan sonra   
üçüncü defa, yine o derecede bir cezaya müstehak olan personele bir derece   
daha ağır ceza uygulanır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 25 - Uyarma ve kınama cezaları İçişleri Bakanı, Sivil Savunma İdaresi 
Başkanı ve valiler tarafından re'sen verilebileceği gibi disiplin komisyonların-
ca da verilir.                                 
                                        

  Madde 26 - Disiplin cezalarına ait inceleme, savunma, karar, itiraz ve ke- 
sinleşme işlemleri, Dahiliye Memurları Kanunu ve Memurin Kanununun hükümlerine 
göre cereyan eder.                               
                                        

  Madde 27 - Sivil savunma personelinin disiplin cezasını gerektiren halleri, 
çalıştıkları daire, belediye, özel idare, teşekkül, müessese, kurum, şirket ve 
banka amirliklerince, merkez teşkilat mensupları için Sivil Savunma İdaresi Baş-
kanlığına; taşra teşkilatı mensupları için mahallin en büyük mülkiye amirlikle- 
rine bildirilir. Bu makamlarca tekemmül ettirilen evrak, gereği yapılmak üzere 
ilgili mercilere gönderilir.                          
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                   Denetleme                 
                                        

  Madde 28 - İçişleri Bakanlığınca, Sivil Savunma Teşkilatının kanun hükümleri
dairesinde gereği gibi işleyip işlemediği ve sivil savunma personelinin çalışma-
ları aşağıdaki şekilde denetlenir :                       
                                        
  Denetleme, İçişleri Bakanı adına;                      
                                        
  a) Bakanın muvafakatı alınmak suretiyle, Sivil Savunma İdaresi Başkanı, Baş-
kanın görevlendireceği personel ve heyetler;                  
                                        
  b) Mülkiye müfettişleri;                          
                                        
  c) Valiler ve kaymakamlar veya valiler tarafından görevlendirilecek il sa- 
vunma sekreterleri;                               
  tarafından yapılır.                             
                                        

  Madde 29 - 28 inci maddenin (a) ve (b) bendlerine göre yapılacak denetleme-
lerin sonuçlarını gösteren raporlar İçişleri Bakanlığına;            
                                        
  Aynı maddenin (c) bendine göre yapılacak denetlemelerin sonuçlarını gösteren
raporlar, valilerce gereğine göre bu raporlar üzerinde yapılan işlem hakkındaki 
bilgi veya düşünce ile birlikte, İçişleri Bakanlığına;             
  gönderilir.                                 
                                        

  Madde 30 - İçişleri Bakanlığına gelen denetleme raporlarının gereği, Sivil 
Savunma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır.                 
                                        

  Madde 31 - 21/10/1960 tarihli ve 107 sayılı kanunun 5/1/1961 tarihli ve 219 
sayılı kanunla değiştirilen beşinci maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danış- 
tayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yü- 
rürlüğe girer.                                 
                                        

  Madde 32 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.