Endeksler
                                        
                ORDUEVLERİ TÜZÜĞÜ                
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.3.1966, No: 6/6221          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4.1.1961, No: 211            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.4.1966, No: 12271          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 5, S. 2094          
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Tüzüğün kapsamı                  
                                        

  Madde 1 - Subay ve astsubay orduevlerinin kadro, kuruluş, idare, muhasebe  
ve denetlenmeleri ile işletme şekilleri ve müştemilatı bu Tüzük hükümlerine   
tabidir.                                    

  Madde 2 - Ankara Orduevi, tesis senesindeki hükümler saklı kalmak şartiyle 
bu Tüzük hükümlerine tabidir.                          
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Kuruluş, kadro ve işleyiş               
                                        

  Madde 3 - Orduevleri; silahlı kuvvetler mensupları arasında dayanışmayı ar- 
tırmak, mesleki ve kültürel gelişmeleri, sosyal ve moral ihtiyaçları sağlamak  
amacıyla kurulurlar.                              
  Orduevlerinin müştemilatı, misafirhane, lokanta, gazino, büfe, sinema, tem- 
sil, konferans ve dinlenme salonları, kitaplık, bahçe ve çocuk bahçesi gibi te- 
sislerdir.                                   

  Madde 4 - Orduevleri, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 99 uncu  
maddesi gereğince Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.              

  Madde 5 - İhtiyaç halinde, garnizon komutanlığının teklifi ve Genelkurmay  
Başkanlığının emri ile aynı garnizonda her yönden merkezlerine bağlı olmak kay- 
dıyla orduevlerinin şubeleri de açılabilir.                   

  Madde 6 - Orduevlerinde, müdür, muhasebeci ve lüzumu kadar diğer yardımcı  
personel bulunur. Orduevlerinin büyüklüklerine göre kadrolar Genelkurmay Baş-  
kanlığınca tesbit ve fiili kadro cetvelinin dahil kadrolardan tahsis olunur.  

  Madde 7 - Orduevleri, kadrolarında gösterilen idari personel ile garnizon  
komutanlıklarınca seçilecek yönetim kurulları tarafından yönetilir.       

  Madde 8 - Orduevleri yönetim kurulları, garnizon komutanlığınca garnizonda- 
ki karargah, birlik ve kurumlardan seçilecek dört asil ve iki yedek üyeden te- 
şekkül eder. Bu üyelerin en kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın ma-  
zereti halinde toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ankara Orduevi Yönetim Kurulu aynı esaslara göre Genelkurmay Başkanı tara- 
fından seçilir.                                 
  Yönetim kurulları her takvim yılı başında, bir yıl için seçilir. Aynı    
üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.                     

  Madde 9 - Orduevleri yönetim kurulları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanunu, bu Tüzük ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun    
120 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri ile bunlara dayanıla- 
rak verilecek emirlere göre;                          
  a) Orduevlerinin kuruluş amaçlarına uygun olarak devamlı bir şekilde geliş- 
mesini,                                     
  b) Hizmetlerin en iyi ve ucuz bir şekilde teminini,             
  c) Yönetimi kolaylaştıracak her türlü karar ve tedbirlerin alınmasını,   
  sağlamakla görevlidirler.                          
  Yönetim kurulu üyelerinin hiç birisi, kurul kararına bağlanmamış işlerin  
yapılmasını şahsi karar ve kanaatiyle orduevi müdürlerinden isteyemez.     

  Madde 10 - Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla verilir. Oyların eşit ol- 
ması halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. Yöne-  
tim kurulu 15 günde bir toplanır. Başkanın göreceği lüzum üzerine, kurul, daha 
sık toplanabilir.                                

  Madde 11 - Her orduevine, kadrosunda gösterildiği üzere kurum amiri olarak 
bir müdür atanır. Müdür, mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak or- 
duevi faaliyeti ile ilgili hizmet ve işleri yürütmeğe yetkili olup, maiyetinde- 
ki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından; tesis, malzeme ve  
araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.              

  Madde 12 - (Değişik: 10.9.1976 - 7/12521 K.)                
Orduevlerinde askeri personel ve memur yanında, ayrıca sözleşmeli personel ve  
işçi de çalıştırılabilir.                            

  Madde 13 - İhtiyaç duyulan hizmetlerde, ücretleri orduevi gelirinden sağ-  
lanmak üzere yönetim kurulu kararı ve garnizon komutanının onayı ile ücretli  
personel çalıştırılabilir.                           
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                                        
                Muhasebe                     

  Madde 14 - Orduevlerinde ticari muhasebe sistemine uygun bir hesap tutulur. 
Bu sistem aşağıda gösterilen belge ve kayıtlardan ibarettir.          
  A) Ana belgeler ve kayıtları:                        
  1. Karar defteri,                              
  2. Günlük defter, (Yevmiye defteri)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. Büyük defter, (Defteri kebir)                      
  4. Kasa defteri,                              
  5. Döşeme, demirbaş ve eşya defteri veya kartı,               
  6. Bilanço,                                 
  7. Envanter defteri,                            
  8. Devir teslim senetleri.                         
  B) Dayanak belgeleri:                            
  1. Gelir belgeleri,                             
  2. Günlük hasılat defteri,                         
  3. Kasa girdi fişi,                             
  4. Kasa çıktı fişi,                             
  5. Hasılat getiren gider belgeleri,                     
  6. Hasılat getirmeyen gider belgeleri,                   
  7. Kayıt silme belgeleri ve ekleri.                     
  C) Yardımcı belgeler:                            
  1. Kiler defteri,                              
  2. Gelir kaynaklarından sağlanan çeşitli hasılatın tesbit, takip ve kontro- 
luna imkan veren belgeler,                           
  3. İç dağıtım belgeleri, senetler ve iade belgeleri.            

  Madde 15 - Orduevlerine muhasebeyi tutabilecek bir kimse atanır. Bu mümkün 
olmadığı takdirde ücreti orduevi hasılatından ödenmek üzere bir muhasebeci tu- 
tulur.                                     
  İş hacmi fazla olan orduevlerinde döşeme, demirbaş ve eşya hesabı ayrı yar- 
dımcı bir muhasip tarafından yürütülebilir.                   

  Madde 16 - Orduevlerinde hesap yılı 1 Ocak'ta başlar ve Aralık sonunda bi- 
ter.                                      

  Madde 17 - (Değişik: 30.11.1973 - 7/7572 K.)                
  Orduevlerinde Ordu Mal Saymanı bulunmaz. Orduevlerindeki Ordu Mallarının  
Saymanı, ilgili Mal Saymanlarıdır. Mal sorumluları, Orduevi Personelinden ay-  
rılarak görevlendirilen Subay, Astsubay veya sivil memurlardır.         
  Orduevleri gelirlerinden ve bağışlardan alınan kalıcı malların para ve mal 
hesapları Orduevleri muhasebecilerince yürütülür ve bunlar için de yeteri kadar 
mal sorumlusu ayrılır.                             
  Her iki çeşit mal için sayman-sorumlu ilişkileri Ordu Mal Yönetmeliği esas- 
larına göre yürütülür.                             
  Bağışlardan ve Orduevleri gelirlerinden sağlanan ve bir süre kullanılması  
mümkün olan maddelerin kıymeti, büyük deftere (defteri kebir) cins, miktar, tu- 
tar ve nitelikleri itibariyle, döşeme, demirbaş ve eşya defterine veya kartla- 
rına muhasebeci tarafından geçirilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18 - Orduevlerinde tutulacak belge ve kayıtların örnekleri ve işleniş 
tarzı özel bir talimat ile tesbit edilir. Bu talimat Tüzüğün yürürlüğe girme-  
sinden itibaren bir yıl içinde Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenerek yürürlü- 
ğe konur.                                    

  Madde 19 - (Değişik: 25.12.1975 - 7/11157 K.)                
        Orduevlerinde, orduevi müdürleri ile muhasebecileri, askeri ga- 
zinolarda ise gazino yönetim kurulu, belge ve kayıtların bu Tüzük'e ve düzenle- 
necek talimat esaslarına uygun şekilde tutulmasından, hesap hatalarından doğa- 
cak sonuçlardan ve usulsüz harcamalardan müştereken sorumludurlar.       
  Çeşitli işletmelerin şefleri ise kendi birimleri ile ilgili olarak yürütü- 
len faaliyetlerin sorumluluğuna aynı şekilde katılırlar.            
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
                Denetleme                    

  Madde 20 - Orduevleri;                           
  a) İdari denetleme,                             
  b) Özel denetleme,                             
  c) Durum denetlemesi,                            
  d) Hesap denetlemesi,                            
  olmak üzere dört türlü denetlemeye tabidir.                 

  Madde 21 - İdari denetleme; orduevi faaliyetlerinin yakından ve sürekli   
olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak amacı ile, orduevi denetleme ku-  
rulları tarafından yapılır. Orduevi denetleme kurulları üç kişiden kurulur ve  
garnizon komutanlıklarınca garnizondaki birlik, karargah veya kurumlardan her  
takvim yılı başında bir yıl için seçilir. Üyelerin özrü veya mani hallerinde  
garnizon komutanlığınca yenileri seçilir.                    

  Madde 22 - İdari denetleme raporları aşağıdaki hususları kapsar:      
  a) Muhasebe kayıtlarının tamam olup olmadığı, günü gününe işlenmekte ve   
muhafaza edilmekte olup olmadığı.                        
  b) Bina, demirbaş, döşeme ve eşyanın bakım ve muhafazasının iyi yapılıp   
yapılmadığı.                                  
  c) Her gelir kaynağı ve gider bölümü ayrı ayrı gösterilmek üzere üç aylık  
devreler içindeki gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğu ve bel-  
geler ile defter kayıtları arasında mutabakatın bulunup bulunmadığı.      
  d) Orduevinin diğer faaliyetlerinin mevzuat esaslarına uygun cereyan edip  
etmediği.                                    

  Madde 23 - Özel denetleme; garnizon komutanınca veya daha üst komutanlık-  
larca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlan-            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idari denetleme   
konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya birkaç konuyu da  
kapsayabilir.                                  

  Madde 24 - Durum denetlemesi; orduevlerinin herhangi bir tarihteki durumu  
ile bu tarihteki fiili mevcutlarının muhasebe kayıtlarına uygun olup olmadığı- 
nın tesbiti amacı ile Milli Savunma Bakanlığı özel müfettişleri tarafından ken- 
di talimatlarına uygun olarak yapılır.                     

  Madde 25 - Hesap denetlemesi; bir hesap yılı içerisindeki bütün gelir ve  
gider belgelerinin incelenmesi ve kesin kanaata varılması amacı ile Milli Sa-  
vunma Bakanlığı Teftiş Dairesine bağlı levazım teftiş kurulları tarafından   
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Talimatı esaslarına göre yapılır.        

  Madde 26 - Denetleyiciler, özel müfettişler ve levazım teftiş kurulları gö- 
revlerini tam ve zamanında yapmak ve denetleme sonuçlarını ilgili makamlara   
bildirmekle yükümlüdürler.                           
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        
           İhtiyaçların tesbiti ve temini               
                                        

  Madde 27 - Orduevlerinin bir senelik ihtiyacı orduevi yönetim kurulları ta- 
rafından Aralık ayında tesbit edilir ve bir ikmal planı bağlanır. İkmal plan-  
ları, ihtiyaçların temin edileceği tarihleri ve senelik gelir-gider tahminleri- 
ni ihtiva eden bütçe mahiyetinde olup onaya tabi değildir.           
  Muhafazası mümkün olan maddeler, orduevleri sermaye ve kredilerinin verdi- 
ği imkan nispetinde toptan alınır. Bir süre muhafazası mümkün olmayan maddeler- 
le müteferrik ihtiyaçlar lüzum hasıl oldukça temin olunur.           

  Madde 28 - Orduevlerinin ihtiyaçlarının temini aşağıdaki esaslara göre sağ- 
lanır:                                     
  a) İhtiyaç maddelerinin Devlet teşekküllerinden, kamu iktisadi teşebbüsle- 
rinden ve ordu pazarlarından sağlanması esastır. Buralardan yapılacak alımlar  
için onaylı bir fatura ile yetinilir. Ancak, süreli alımların yazılı bir anlaş- 
maya bağlanması gerektir.                            
  Şu kadarki aynı ihtiyaç maddesinin piyasadan daha ucuza alınması hususu   
tevsik ve tesbit edildiği hallerde bu maddeler piyasadan sağlanır.       
  b) a bendinin birinci fıkrasında belirtilen yerlerden alım mümkün olmadığı 
hallerde, piyasaya başvurulur. Piyasadan yapılacak alımlar için teklif alma   
usulü uygulanır. Alınacak maddelerin veya yaptırılacak hizmetin fiyata tesir  
edecek özellikleri (Cinsi, niteliği, teslim yeri ve şartları gibi) tam olarak  
tesbit edildikten sonra ilgili şahıs veya firmalardan teklif alınır ve ihtiyaç 
maddesi en ucuz teklifi verenden temin edilir. Alınacak teklif sayısı, emniyet 
hissi verecek ve rekabet sağlayacak ölçüde olması gerektir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Teklif alma usulü ile yapılması mümkün olmayan günlük mühim ve müstacel 
alımlar pazarlık usulü ile yapılabilir.                     
  d) Orduevleri, ihtiyaçlarının temini amacı ile bir senelik veya daha kısa  
süreli bağlantılar yapabilirler. Yönetim kurulları bu gibi bağlantıların ordu- 
evlerinin menfaatine en uygun şekil, hal ve zamanda yapılmasını sağlamakla gö- 
revlidirler.                                  
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
          Alım, muayene, sarf ve kayıt silme              
                                        

  Madde 29 - Alıma, sarf ve kayıt silmeye yetkili organlar orduevi müdürleri, 
orduevi yönetim kurulları ve garnizon komutanlıklarıdır. Yetkilerin bu organlar 
arasındaki dağılışı ve esasları garnizon komutanlıklarınca bir talimat ile tes- 
bit edilir.                                   
  Alımlar, orduevi müdürlerinin seçeceği en az iki kişilik bir kurul tarafın- 
dan yapılır ve yetkili makamın onayı ile kesinleşir.              
  Orduevlerinin geliri ile oranlı olmayan masraflar yapılamaz.        

  Madde 30 - Muayene, satın alma kurulları tarafından ve malı teslim alacak  
sorumlunun katılması ile yapılır. İhtisasa taallük eden konularda garnizon ko- 
mutanlığınca seçilecek uzmanlar da muayenelere katılırlar.           
  Tesellüm, ilgili mal sorumlusu tarafından yapılır ve 18 inci madde gereğin- 
ce düzenlenecek belgelere bağlanır.                       

  Madde 31 - Orduevleri mallarının kayıt silme (Elden çıkarma) işlemleri 29  
uncu maddede gösterilen organlar tarafından Ordu Mal Yönetmeliğindeki esaslara 
göre yapılır.                                  
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
               Son hükümler                    

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce ordu mal say-  
manlıkları zimmetine geçmiş bulunan orduevleri malları tamamen elden çıkarılın- 
caya kadar ordu mallarının tabi olduğu hükümlere tabidir.            

  Madde 32 - 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet  
Kanununun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş  
olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 33 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       29.3.1966 TARİH ve 6/6221 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
-----------------------------------------------------------------------------  
                    Farklı Tarihte             
       Tarihi    Numarası  Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe      
                    Maddeleri     Giriş Tarihi     
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
    30.11.1973    7/7572       -      22.12.1973      
                                        
    25.12.1975    7/11157      -      22.1.1976       
                                        
    10.9.1976     7/12521      -      13.10.1976      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     29.3.1966 TARİH ve 6/6221 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------ 
               Farklı Tarihte      Yürürlüğe         
Tarihi    Numarası   Yürürlüğe Giren      Giriş Tarihi        
               Maddeleri                     
-------------------------------------------------------------------------------