Endeksler
                                        
                                        
            TİCARET GEMİLERİNİN TONİLATOLARINI            
                 ÖLÇME TÜZÜĞÜ                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 14.3.1966, No: 6/6125           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.6.1946, No: 4922            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 8.4.1966, No: 12269            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 5, S. 2027           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel hükümler                 
                                        
  Tüzüğün kapsamı:                              

  Madde 1 - Ticaret gemilerinin, çeşitli resim ve harclarının ödenmesinde esas
olan tonilatoları, bu Tüzüğe göre yapılacak ölçmelerle belirtilir.       
                                        
  Ölçmeye yetkili makamlar:                          

  Madde 2 - 18 gros tonilatodan (18 hariç) küçük güverteli gemilerle münhası- 
ran liman içersinde çalışmak üzere yapılmış üstü açık 150 gros tonilatoya (150 
hariç) kadar gemiler, liman başkanlıkları ve 300 gros tonilatoya (300 hariç)  
kadar gemiler bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri gemi sörvey kurulları ile
Yüksek Denizcilik Okulu ve Deniz Harb Okulu mezunu olan liman başkanları tara- 
fından ve diğer bütün gemiler münhasıran Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri  
Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulunca ölçülür.                    
  Ölçmeye yetkili gemi sörvey kurulu bulunan limanlarda liman başkanları gemi 
ölçemez.                                    
                                        
  Liman başkanlığınca yapılacak ölçmeler:                   

  Madde 3 - Liman başkanlıklarınca yapılan ölçmelere ait hesaplar, liman baş- 
kanlıklarının bağlı oldukları bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri gemi   
sörvey kurullarınca incelenir ve gerekirse düzeltilir.             
  Yeni yapılan ve ölçülmesi liman başkanlıklarının yetkisi dışında bulunan  
gemilere, en yakın ölçmeye yetkili makama gitmek üzere liman başkanlıkları tara-
fından bir sefer için geçici belge verilir.                   
  Gemiler bu seferlerinde yük ve yolcu alamazlar.               
  Ulaştırma Bakanlığı, ikinci fıkrada adı geçen gemilerin ölçülmesi için sa- 
hiplerinin müracaatı halinde, geminin bulunduğu yere yetkili uzman gönderebilir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tonilato belgesi:                              

  Madde 4 - Ölçme neticeleri ve geminin sair belirtici nitelikleri (tonilato 
belgesi) nde belirtilir.                            
                                        
  Belgenin verilmesi:                             

  Madde 5 - Tonilato belgeleri, ölçü yapılan limanın bağlı bulunduğu bölge li-
man ve deniz işleri müdürlükleri tarafından ilgililere verilir.         
                                        
  Yabancı makamlardan alınan tonilato belgeleri:               

 

 
  Madde 6 - Türkiye dışında yaptırılan veya satın alınan gemilerin yetkili ya-
bancı makamlardan alacakları tonilato belgeleri, geminin ilk Türk limanına varı-
şından başlayarak bir ay süre ile Türk limanları arasındaki seferler için de ge-
çerlidir. Bu süre sonunda geminin bu Tüzüğe göre tonilato belgesi alması gere- 
kir.                                      
  Yukarıda yazılı gemilerin, bir aylık süre içinde olsa bile, Türkiye'den yeni
tonilato belgesi almadan yabancı limanlara sefer yapmalarına izin verilmez.   
                                        
  Ölçme sonucuna itiraz:                           

  Madde 7 - Liman başkanlıklarınca yapılan ölçmelere, limanın bağlı bulunduğu 
bölge liman ve deniz işleri müdürlüğüne, bölge liman ve deniz işleri müdürlük- 
leri gemi sörvey kurullarınca yapılan ölçmeler için de Ulaştırma Bakanlığına  
itiraz edilebilir.                               
  İtirazlar, yukarıdaki fıkrada yazılı makamlara, ölçme sonucunun yazı ile  
bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde dilekçe ile yapılır. Dilekçe ile bir- 
likte ölçmeye ait belgelerle geminin enine ve boyuna kesit planları verilir.  
Ulaştırma Bakanlığına yapılacak itirazda, geminin tonilatosu liman başkanlıkla- 
rının yetki sınırları dışında ise ayrıca geminin endaze planlarının da verilmesi
lazımdır. Bu şartları yerine getirmeyenlerin itirazları, noksanlar tamamlanma- 
dıkça incelenmez.                                
  Ulaştırma Bakanlığının kararı kesindir.                   
                                        
  Ölçmelerin yapılışı:                            

  Madde 8 - Ölçmeler bu Tüzükte yazılı ölçme kurallarına göre yapılır. Şu ka- 
darki liman başkanlıklarınca yapılacak ölçmelerle 150 gros tonilatodan (150 ha- 
riç) ufak güverteli ahşap gemilerin ölçülmesinde üç boyut kuralı uygulanır.   
  Ölçme ile ilgili teknik plan ve resimleri mevcut olan gemilerin ölçüleri,  
bunların gemiye uygunluğu tesbit edildikten sonra, plan ve resim üzerinden yapı-
labilir.                                    
                                        
  Değişiklik halinde yeniden ölçülme:                     

  Madde 9 - Gemi sahipleri, gemilerinin form ve ölçülerinde vukubulacak deği- 
şiklikleri en kısa zamanda en yakın ölçme makamına bildirmek zorundadırlar.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu gemilerde, değişiklik yapıldığından veya ölçüsünün yanlışlığından şüphe 
edilen gemiler, yeniden ölçülür ve tonilato belgeleri düzeltilir.        
                                        
  Gemi sicil memurluğuna bildirme mecburiyeti:                

  Madde 10 - Gemi siciline kayıtlı gemilerin tonilato belgelerinde yazılı   
özellikler ve tonilato ölçülerinde sonradan vukubulacak her türlü değişiklikler,
bunları belirtilen ölçme makamları tarafından ilgili gemi sicil memurluğuna en 
kısa zamanda bildirir.                             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  Tarifler                   
                                        
  Tonilato: