Endeksler

		HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.8.1965, No: 6/5165          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17.6.1926, No: 743           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16.9.1965, No: 12102          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi 4, S. 3444          
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              Genel Hükümler                   
  I. Hayvan üzerinde teslimsiz rehin tesisi                  

  Madde 1 - Medeni Kanunun 854 üncü maddesi gereğince, hayvan üzerinde teslim-
siz rehin tesisi, bu Tüzük hükümlerine tabidir.                 
  II. Rehin alacaklısı                            
   1. İzin                                  

  Madde 2 - (Değişik birinci ve ikinci fıkralar: 24.6.1986 - 86/10746) Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve kooperatifler ile özel kanunları veya Türk Ticaret
Kanunu gereğince tüzel kişiliğe sahip bir itibar müessesesi olarak kurulmuş bu- 
lunan sermaye şirketleri, merkezlerinin bulunduğu yerdeki valilikçe izin veril- 
mek şartıyla, Medeni Kanunun 854 üncü maddesi gereğince rehin alacaklısı olabi- 
lirler.                                     
  İzin, bu müesseselerden itimada değer olan ve rehin hakkı yanında kefalet, 
müteselsil sorumluluk ve benzeri teminat almayacaklarını taahhüt edenlere veri- 
lebilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının rehin hakkı yanında kefa- 
let, müteselsil sorumluluk ve teminat alması izin verilmesine engel teşkil et- 
mez.                                      
  İzin kararı, masrafı ilgili müesseseden alınarak valilikçe Resmi Gazete ile 
derhal yayınlanır.                               
  İzin alındıktan sonra ikinci fıkra hükmüne uygun hareket etmeyen müesseseye,
verilen izin valilikçe geri alınır.                       
  2. İzin verilen müesseselerin sicili                    

  Madde 3 - "Yukarıki maddeye göre izin verilen müesseseler" merkez ve şubele-
rinin bulunduğu illerin merkezlerindeki ticaret sicili memurluklarında, Adalet 
Bakanlığınca yapılacak yönetmeliğe göre tutulacak bir sicile kaydedilir.    
  İzin veren valilik, durumu kayıt yapılmak üzere o il merkezindeki ticaret  
sicili memurluğuna ve izin verilen müessese merkezince isimleri bildirilecek  
şubelerin bulunduğu illerin merkezlerindeki ticaret sicili memurluklarına duyu- 
rur.                                      
  Bu maddedeki sicilin tutulmasını ticaret sicili memurunun bağlı bulunduğu  
mahkeme hakimi veya başkanı gözetir.                      
                                        
                                        
  III. Hayvan rehni sicilini tutan daire                   

  Madde 4 - Hayvan rehni sicili icra dairelerinde tutulur.          
  Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok icra dairesi varsa, 
sicili tutma görevi Adalet Bakanlığınca belirtilecek icra dairesine attir.   
                                        
  IV. Sicil defteri                              

  Madde 5 - Hayvan rehninin kaydı için üç bölümlü bir sicil defteri tutulur. 
  Birinci bölüme hayvan rehinleri tarih sırası ile kaydedilir. İkinci ve üçün-
cü bölümler fihrist bölümleridir.                        
  İkinci bölüm, rehin veren gerçek kişi ise soyadının, tüzel kişi ise ünvanı- 
nın; üçüncü bölüm, rehin alacaklısının ünvanının ilk harfine göre tutulur.   
  Sicil defterinin örneğini Adalet Bakanlığı bir yönetmelikle tesbit eder.  
                                        
  V. İtiraz hakkı                               

  Madde 6 - İcra memurunun, hayvan rehni sicilinin tutulmasına ilişkin işlem- 
leri aleyhine Adalet Bakanlığına itiraz edilebilir.               
  İtiraz üzerine, gerekirse ilgili belgelerin asıl veya örneklerinin de geti- 
rilmesi ve lüzumlu bilginin toplanması suretiyle bakanlıkça verilecek karar,  
işlemi yapan icra memurluğuna ve itiraz eden kişiye tebliğ edilir. Bakanlığın  
kararı kesindir. İlgililer, bu karar aleyhine Danıştay'a başvurabilir.     
                                        
  VI. Sicilin denetlenmesi                          

  Madde 7 - Hayvan rehni sicili, yılda en az bir defa, sicilin bulunduğu yer- 
deki Cumhuriyet Savcısı tarafından teftiş edilir ve teftiş sonucu bir raporla  
Adalet Bakanlığına bildirilir.                         
                                        
  VII. Sicilin aleniliği                           

  Madde 8 - Hayvan rehni sicili alenidir. Menfaati bulunan herkes sicilde bir 
kayıt bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti hakkında sözlü veya yazılı bilgi  
verilmesini sicili tutan memurdan isteyebilir.                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
                 Sicile Kayıt                  
                                        
  I. Kaydın yapılacağı yer                          

  Madde 9 - Hayvan rehni, rehnedilen hayvanın mütat olarak bulunduğu yerdeki 
icra memurluğunda tutulan sicile kaydedilir.                  
  Hayvanın mütat olarak bulunduğu yer sahibinin isteği ile devamlı şekilde  
bakılıp tutulduğu yerdir. Bu yerin neresi olduğu, o yer veterinerliğince veri- 
lecek bir belge ile belirtilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hayvanın mutat olarak bulunduğu yerin tesbitinde veterinerlikçe tereddüt  
edilen hallerde, hayvan sahibinin ikametgahının bulunduğu yer kayıt mahallidir. 
  Hayvanların yaylağa ve kışlağa çıkarılması mütat olan hallerde, yaylak ve  
kışlak, yılın diğer aylarında hayvanın bakılıp tutulduğu yerden ayrı bir icra  
memurluğunun yetki çevresinde ise, hayvan rehni, yaylak ve kışlağın bulunduğu  
yerlerde tutulan hayvan rehni sicillerine de kaydedilir. Bu şekilde mükerrer ka-
yıt yapıldığı, her sicile ait defterin birinci bölümünün özel hanesine işaret  
edilir.                                     
  Bu sicillerden birine kayıt, rehin hakkının doğması için kafidir.      
                                        
  II. Özel kayıt                               
  1. Kaydın yapılması                             

  Madde 10 - Rehin verenin ikametgahı, sicile kayıt sırasında, rehnedilen hay-
vanların mütat olarak bulunduğu yerden başka bir icra memurluğunun yetki çevresi
içinde ise veya ikametgah, kayıt yapıldıktan sonra başka bir yere nakledilirse, 
9 uncu maddenin birinci fıkrasında gösterilen icra dairesi kaydın bir örneğini 
rehin verenin ikametgahının bulunduğu yer icra dairesine gönderir.       
  Rehin verenin ikametgahı icra dairesi, kendisine gönderilen kayıt örneğinde-
ki hususları, asıl kaydın yapıldığı yer ile kayıt numarasını ve tarihini de özel
hanesine işaret etmek suretiyle sicil defterinin birinci bölümüne kaydeder.   
  Rehin verenin ikametgahı, özel kaydın yapıldığı yerden başka bir mahalle  
nakledilirse, hayvanların mütat olarak bulunduğu yer dışında olmak şartiyle, bu 
yeni mahalde, yukarıki fıkralar gereğince, yeniden bir özel kayıt yapılır.   
                                        
  2. Kayıt yenilenmesini, kaydın değiştirilmesini veya düzeltilmesini yahut  
silinmesini bildirme                              

  Madde 11 - Asıl kaydın bulunduğu yer icra dairesi, kaydın 15 inci maddeye  
göre yenilendiğini, 16 ncı maddeye göre değiştirildiğini veya 17 inci maddeye  
göre düzeltildiğini yahut 18 inci maddeye göre silindiğini,sicile işlemek üzere,
9 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddede sözü geçen icra dairelerine
bildirilir.                                   
  14 üncü madde gereğince yeniden tescil yapıldığının bildirilmesi halinde,  
rehin verenin ikametgahındaki icra dairesi, bunu sicile değişiklik olarak işaret
eder.                                      
                                        
  III. Kayıt isteği                              

  Madde 12 - Sicile kayıt, aşağıdaki fıkralar gereğince icra memuruna verile- 
cek, kayıt isteğini kapsayan ve her iki tarafça yahut noterde düzenlenmiş veka- 
letnameye dayanılarak vekillerince imzalanmış bir beyanname ile yapılır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Rehin tesisi hakkındaki anlaşma noterde düzenlenmişse, beyanname, her iki  
tarafça veya noterde düzenlenmiş vekaletname ile yetkili vekillerince yahut sa- 
dece rehin veren kimse tarafından veya vekilince verilir.            
  Rehin tesisi hakkındaki anlaşma noterde düzenlenmemişse, beyannamenin, her 
iki tarafca veya noterde düzenlenmiş vekaletname ile yetkili vekillerince, icra 
memuruna verilmesi gerekir. İcra memuru taraflar ve vekillerinin kimliklerini  
tesbit etmeden kaydı yapmaz.                          
  Yukarıki fıkralarda geçen beyannameye, varsa anlaşmayı gösteren noter sene- 
dinin aslı veya örneği ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında sözü geçen veteri- 
nerlik belgesi ve rehin verenin ikametgahını gösterir belge eklenir.      
  Beyanname, rehin tesisi hakkında noterde düzenlenmiş anlaşma ile vekaletname
örnekleri ve veterinerlik belgesi, rehin verenin ikametgahını gösterir belge,  
kaydın dayanağı olarak sicilin tutulduğu icra dairesinde saklanır.       
  Beyannameler, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikteki örneğine göre 
bastırılır.                                   
                                        
  IV. Kaydın muhtevası                            

  Madde 13 - Hayvanlar, sicile; değeri, nev'i cinsiyeti ve özel alametleri  
(Soy, yaş, renk gibi sair belirtici nitelikler) gösterilmek suretiyle ayrı ayrı 
kaydedilir.                                   
                                        
  V. Mütat olarak bulunulan yerin değişmesi halinde yeniden kayıt       

  Madde 14 - Hayvanın mütat olarak bulunduğu yerin değiştirilmesi halinde, bu 
yer başka bir icra dairesinin yetki çevresine giriyorsa, rehin veren, yeni yer- 
deki veterinerlikten alacağı belgeyi de göndermek suretiyle durumu, rehni kay- 
betmiş olan icra dairesine derhal bildirmek zorundadır. Bu icra dairesi, hayva- 
nın mütat olarak bulunduğu yerde değişiklik olduğunu yeni yerdeki icra dairesine
bildirir ve kaydın bir örneğini dayanağı belgelerle birlikte gönderir.     
  Yeni yerdeki icra dairesi hayvan rehnini sicile kaydeder ve kaydın yapıl-  
dığını eski kaydın bulunduğu yer icra dairesine bildirir.            
  Eski kaydın bulunduğu yer icra dairesi, bu bildirme üzerine sicildeki kaydı 
siler.                                     
                                        
  VI. Kaydın yenilenmesi                           

  Madde 15 - Sicili tutan icra memuru, 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fık- 
ralarına göre yapılmış ve 3 yılı doldurmuş bulunan kayıtların ilgilileri olan  
rehin alacaklılarına, her yılın Kasım ayında, o yıl sonuna kadar yenileme iste- 
ğinde bulunmadıkları takdirde, kaydın silineceğini tebliğ eder.         
  Rehin alacaklısı bu süre içinde kaydın yenilenmesini isterse, hayvan rehni 
yeniden kaydedilir ve eski kayıt silinir.                    
  Yenileme isteği süresinde yapılmazsa kayıt re'sen silinir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  VII. Değişikliklerin kaydı                         

  Madde 16 - Rehin veren ve rehin alacaklısı anlaşarak rehne esas teşkil eden 
akitte değişiklik yaparlarsa ve ezcümle rehnedilen hayvanı değiştirirlerse, iki 
tarafın birlikte yahut sicilde yapılacak değişikliğin hukuki sonucu hakkını tak-
yit eden tarafın tek başına isteği üzerine, 12 inci maddedeki usule göre, sicil 
kaydı, akdi duruma uygun hale getirilir.                    
  Mahkeme veya icra ve iflas dairelerinin bildirdiği değişiklikler, tarafların
isteği olmaksızın kaydedilir.                          
                                        
  VIII. Sicildeki hataların düzeltilmesi                   

  Madde 17 - Sicile kayıt düşürülürken, kayda esas teşkil eden belgelerden  
açıkça anlaşılan bir yazı veya rakam hatası yapılmışsa, sicili tutan memur, bu 
maddi hatayı re'sen veya tarafların isteği üzerine düzeltir. Düzeltme sırasında,
yanlış kelime veya rakam yatay bir çizgi ile okunabilir şekilde iptal edilerek 
üstüne doğrusu yazılır. Sicil defterinin düşünceler hanesinde düzeltmenin sebebi
ve tarihi gösterilir.                              
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                Kaydın silinmesi                 
                                        
  I. Kayıt silmeyi gerektiren haller                     

  Madde 18 - Hayvan rehni sicilindeki kayıt, aşağıdaki hallerde silinir.   
  a) Rehin alacaklısı kaydın silinmesine yazılı olarak müsaade etmişse,    
  b) Kesinleşmiş bir mahkeme hükmü ile hayvan rehninin mevcut olmadığı veya  
ortadan kalktığı sabit olursa,                         
  c) Hayvan rehni, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile sona ermişse,      
  d) 14 üncü maddeye göre yeni bir kayıt tesis edilmişse,           
  e) 15 nci madde gereğince kayıt yenilenmiş veya süresi içinde kayıt yenileme
isteğinde bulunulmamışsa,                            
                                        
  II. Özel kaydın silinmesi                          

  Madde 19 - 10 uncu maddenin son fıkrasına göre kayıt yapılması halinde   
9 uncu maddenin birinci fıkrasında gösterilen asıl kaydın bulunduğu icra daire- 
si, eski ikametgahtaki özel kaydın silinmesi için durumu, bu yer icra dairesine 
bildirir.                                    
                                        
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                 
         Sicili tutan icra dairelerinin bildirme görevi         
                                        
  İlgililere bildirme                             
  1. Kaydın tesisini bildirme                         

  Madde 20 - Hayvan rehni kaydını tesis eden icra dairesi, kayıt sırasında re-
hin alacaklısının veya vekilinin hazır bulunmadığı hallerde, kaydın tesisini  
rehin alacaklısına veya vekiline bildirir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Yeni kaydın, kayıt yenilemenin ve kayıt silmenin bildirilmesi      

  Madde 21 - 14 üncü maddeye göre yeniden kayıt tesisi halinde yeni kaydı te- 
sis eden icra dairesi, durumu rehin alacaklısına bildirir.           
  15 inci madde uyarınca kayıt yenilenmiş veya silinmişse, yenileme veya silme
işlemini yapan icra dairesi, durumu rehin alacaklısına, rehin verene ve rehin  
üçüncü bir şahıs tarafından verilmişse ayrıca borçluya bildirir.        
                                        
                 BEŞİNCİ KISIM                 
                Çeşitli hükümler                
                                        
  I. Rehnedilen hayvandaki ayıp                        

  Madde 22 - Hayvan rehninin sicile kaydı sırasında 12 nci maddeye göre veri- 
lecek beyannamede veya aynı maddede gösterilen noter senedinde rehin veren, reh-
nedilen hayvanın her türlü ayıptan salim bulunduğunu tekeffül etmeye mecburdur. 
                                        
  II. Rehnedilen hayvanın muhafazası                     

  Madde 23 - Rehin veren, rehnedilen hayvanın canlı olarak ve kıymetinde azal-
ma vuku bulmadan muhafazasından sorumludur.                   
                                        
  III. Mükerrer rehin tesisi                         
  1. Kayıt sırasında inceleme                         

  Madde 24 - Hayvan üzerinde bu Tüzük hükümlerine göre tesis edilmiş olan re- 
hin sona ermeden ikinci bir rehin hakkı tesis edilemez.             
  Rehnedilmek istenen hayvan üzerinde evvelce tesis edilmiş bir rehin hakkı  
bulunup bulunmadığını aramayı gerektiren haklı sebepler mevcutsa, icra memuru, 
veterinerlik belgesi ve rehin verenin ikametgahını gösteren belgeye göre hayva- 
nın rehnedilmesi halinde kaydedilmesi mümkün bulunan diğer icra memurluklarından
durumu sorabilir.                                
                                        
  2. Başka bir sicildeki kayıt                        

  Madde 25 - İcra memuru, rehni kaydettikten sonra, aynı hayvan üzerinde ev- 
velce başka bir sicilde rehin tesis edildiğini öğrenirse, durumu, rehin verene 
ve rehin alacaklısına tebliğ eder.                       
  Taraflar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde,önceki rehnin son bulduğu-
nu, ilgili icra memurluğundan alacakları bir belge ile tevsik ederlerse, icra  
memuru ikinci kaydı muhafaza eder. Bu süre içinde birinci rehnin kaldırılması  
için dava açılır ve bu hususu gösteren bir belge ibraz olunursa, icra memuru  
dava sonunu bekler. Önceki kaydın son bulduğu bir belge ile tevsik edilmemiş  
veya ilk rehin kaydının kaldırılması için açılmış olan dava red edilmiş ve karar
kesinleşmiş ise sonraki rehin kaydı silinir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV. Hayvan rehninin haciz sırasında nazara alınması             

  Madde 26 - Hayvan haczi sırasında, haczi yapacak olan icra memuru kendi dai-
resi veya o mahaldeki görevli icra dairesi tarafından tutulan sicile bakarak,  
borçlunun hayvanları üzerinde bir rehin hakkı tesis edilip edilmediğini re'sen 
araştırır. Haczedilen hayvan üzerinde rehin hakkı mevcutsa, hayvanın rehnedil- 
miş olduğunu, rehin borcunun miktarını, rehin hakkının tesis tarihini, gereği  
yapılmak üzere, haciz ve icra tutanaklarına kaydeder.              
                                        
  V. Tebliğ ve bildirme masraflarının ödenmesi                

  Madde 27 - Bu Tüzükte öngörülen tebligat ve bildirmeler, masrafları ilgili- 
lerine ait olmak üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.       
  Tebliğ ve bildirme masraflarını ödemeyenin isteği yerine getirilmez.    
  İlgili, dilerse tebliğ ve bildirme masrafları için peşinen bir miktar para 
öder.                                      
  İcra memuru, bu madde gereğince alınan paraları kayıt için özel bir defter 
tutar. Yapılan sarfiyat, defterin ilgili sütununda gösterilir. Her takvim yılı 
başında, geçen yıla ait hesaplar kapatılarak masraf için ödenen paralardan kalan
miktarlar, müfredatlı olarak yeni yılın kaydına aktarılır.           
  Rehin kaydının silinmesi halinde, kalan miktar,bu parayı yatırmış olana geri
verilir.                                    
                                        
  Geçici Madde - Bu Tüzük gereğince tutulacak defterler ve bastırılacak beyan-
nameler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Adalet   
Bakanlığı tarafından hazırlatılarak, ticaret sicili memurlukları ile icra memur-
luklarına gönderilir. (1)                            
                                        
  VI. Yürürlük tarihi                             

  Madde 28 - Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Ga- 
zete'de yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.            
                                        
  VII. Yürütme                                

  Madde 29 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
-------------------------                            
(1) Bu tüzüğün uygulanması ile ilgili yönetmelik 24.8.1966 tarih ve 12385 sayılı
  Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|      24.8.1965 TARİH ve 6/5165 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     | 
|      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      | 
|      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|       |         |    Farklı tarihte  |        | 
| Tarihi   |  Numarası    |    Yürürlüğe Giren  |   Yürürlüğe | 
|       |         |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi| 
|--------------|------------------|-------------------------|----------------| 
| 21.6.1986  |  86/10746    |       -     |   18.7.1986 | 
|       |         |             |        | 
|       |         |             |        | 
|       |         |             |        | 
|       |         |             |        | 
|       |         |             |        | 
|       |         |             |        | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|      24.8.1965 TARİH ve 6/5165 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      | 
|      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      | 
|      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|        |     Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           | 
|        |      Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           | 
|---------------|-------------------------------------------------------------| 
|        |         |    Farklı Tarihte  |        | 
| Tarihi    |  Numarası   |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  | 
|        |         |     Maddeleri    |  Giriş Tarihi | 
|---------------|------------------|-------------------------|----------------| 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        |