Endeksler
                                        
            FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK             
               BAHİSLER TÜZÜĞÜ (1) (2)              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 15.2.1965, No: 6/4372           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 29.4.1959, No: 7258            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26.2.1965, No: 11939           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 4, S. 705            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel hükümler                 
                                        

  Madde 1 - Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi hakkındaki 7258 
sayılı Kanunla, tertibi ve yürütülmesi hak ve yetkileri Beden Terbiyesi Genel  
Müdürlüğüne verilmiş olan futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, bu   
Tüzük hükümleri uygulanır.                           
                                        

  Madde 2 - Müşterek bahisden maksat; tertiplenecek futbol müsabakalarından, 
bu Tüzük hükümleri dahilinde, Teşkilatça tesbit edilecek adedte müsabaka sonuç- 
larının önceden tahmin edilmesi ve tahmindeki isabet derecesine göre dağıtılacak
ikramiyelerden faydalanılmasıdır.                        
                                        

  Madde 3 - Bu Tüzükte geçen (Müşterek bahis) deyimi, futbol müsabakaları müş-
terek bahislerini; (Teşkilat) deyimi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde müşte- 
rek bahis (SPOR - TOTO) işlerini yürütmek üzere kurulacak veya işin, 7258 sayı- 
lı kanunun 2 nci maddesi gereğince kuruma verilmesi halinde, bu kurumun bu mak- 
satla kuracağı teşkilatı; (Genel Müdürlük) deyimi, Beden Terbiyesi Genel Müdür- 
lüğü ifade eder.                                
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  Teşkilat                   
                                        

  Madde 4 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce müşterek bahis işlerini yürüt- 
mek üzere kurulacak teşkilat; Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, müşavir- 
ler ve şube müdürleri ile kontrolörler, servis şefleri ve diğer personelden   
ibarettir.                                   
                                        

  Madde 5 - Yönetim Kurulu aşağıda yazılı beş üyeden teşekkül eder.      
                                        
----------------------                             
(1) a - Bakanlar Kurulunun 28.4.1986 tarih ve 86/10623 sayılı kararı ile bu Tü- 
  zükte geçen "Maliye Bakanlığı " deyimi "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" olarak, 
  "Gençlik ve Spor Bakanlığı" deyimi "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" 
  olarak değiştirilmiştir.                          
  b - Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun
  3 ve 6 ncı maddelerinden 3 üncü maddesi; 13.7.1984 tarih ve 3040 sayılı Ka- 
  nunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, mezkür Tüzüğün müşterek bahis 
  hasılatının taksimine ait hükümlerinin bir Yönetmelikle düzenleneceği hükmü 
  getirilmiş, bu konudaki "Spor-Toto Hasılatının Dağıtım Şekli Hakkında Yönet-
  melik", 5.10.1987 tarih ve 19595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür- 
  lüğe girmiştir.                               
(2) 14/12/1997 tarih ve 97/10403 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe gi- 
  ren Tüzükle, bu Tüzüğün yürürlükten kaldırılan hükümleri, 12 inci maddede  
  öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe gireceği süreye kadar uygulanacağı için,  
  sözkonusu hükümler Külliyattan çıkarılmamıştır. (Bkz. R.G.: 2/1/1998-    
  23218)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teşkilat Müdürü ile Beden Terbiyesi Genel Müdürünün Teşkilat Müşavirleri  
arasından seçeceği bir üye, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üç üyeden 
birisi, hukuk sahasında; ikincisi mali konularda ve üçüncüsü de Futbol Federas- 
yonunca tesbit edilecek üç aday arasından spor alanında bilgi ve tecrübeleriyle 
tanınmış kişiler içerisinden olmak üzere Genel Müdürün teklifi ve Başbakanın  
veya görevlendireceği bakanın onayı ile iki yıl için atanırlar. Süreleri biten 
bu üç üyenin tekrar atanmaları caizdir.                     
  Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Müdürün bulunmadığı toplantılarda Teş- 
kilatta müdürlük görevini yapan kimse Kurula başkanlık eder.          
                                        

 

 
  Madde 6 - Yönetim Kurulu, müşterek bahis dönemi süresince, haftada en az  
bir defa ve bunun dışında Teşkilat Müdürünün göstereceği lüzuma göre toplanır. 
Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.                      
  Dışardan atanan üyelerden, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan-
lar, ayrıca karar almaya lüzum olmaksızın üyelikten ayrılmış sayılırlar. Özrün 
kabulü Yönetim Kuruluna aittir.                         
                                        

  Madde 7 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:   
  a) Müşterek bahislerin gelişmesini sağlıyacak kararlar almak, çalışma prog- 
ramlarını hazırlamak;                              
  b) Müşterek bahse dahil olacak futbol müsabakalarını tesbit etmek;     
  c) Haftalık brüt hasılattan indirilmesi gereken zaruri giderlerin oranını  
tesbit etmek;                                  
  d) Her hafta bastırılacak bilet miktarını tesbit etmek;           
  e) Başbayilik ve bayiliklerin nerelerde kurulacağını ve bunların sayılarını 
tayin ve tesbit etmek;                             
  f) (Değişik: 13.6.1976 - 7/12803 K.) Başbayi ve bayilere iştirak bedelleri 
hasılatından verilecek komisyonları tespit etmek; Başbayi ve bayilere verilecek 
komisyonlar toplamı, sağladıkları hasılatın % 10 unu geçemez. Ancak, bayilere, 
hasılatı teşvik amacı ile Bayilik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre,   
ayrıca,sağladıkları hasılatın % 2 sini geçmemek üzere teşvik pirimi verilebilir.
  g) Başbayi ve bayilerle yapılacak mukavelelerin esaslarını tayin etmek;   
  h) Teşkilatın personel kadrolarını tesbit etmek;              
  i) Teşkilatça hazırlanmış yıllık bütçeyi incelemek ve tasvip etmek;     
  j) Bütçe yılı sonundan itibaren üç ay içerisinde geçen yıl masraflarına ait 
olarak hazırlanacak kati hesapları incelemek ve tasvip etmek;          
  k) Aylık hesap durumlarını incelemek ve tasvip etmek;            
                                        
                                        
  l) Gereğine göre, bütçenin bölümlerinde aktarma yapmak veya ödenek eklemek; 
  m) Teşkilatça hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini  
bildirmek;                                   
  n) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Müdürlüğünce lüzum görülecek sair hususlar
hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.                
  Yönetim Kurulunun vereceği kararlar Genel Müdürün onayından sonra kesin-  
leşir.                                     
                                        

  Madde 8 - Müdür, Beden Terbiyesi Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakan  
veya görevlendireceği bakan tarafından; Müdür Yardımcısı, müşavirler, şube mü- 
dürleri, kontrolörler, servis şefleri ile diğer personel Genel Müdür tarafından 
atanırlar.                                   
                                        

  Madde 9 - Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:               
  a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu Kurul tarafından verilen kararları
Genel Müdürün onayına sunmak ve bu suretle kesinleşen kararların uygulanmasını 
sağlamak;                                    
  b) Genel Müdürün müşterek bahse ait olmak üzere vereceği görevleri yerine  
getirmek;                                    
  c) Başbayi ve bayilerin görevlendirilmelerine ait işlemlerle meşgul olmak ve
uygun görülenlerin ruhsatlarını Genel Müdürün onayına sunmak;          
  d) Teşkilatın bütün işlerini bu Tüzük ve diğer mevzuat hükümleri dairesinde 
yürütmek ve gerekli kontrolleri yapmak.                     
                                        

  Madde 10 - Müdür yardımcısı, müşavirler, şube müdürleri ile kontrolörler,  
servis şefleri ve diğer personelin görev ve yetkileri, başbayi ve bayilerin gö- 
revleri ve Teşkilatla münasebetleri, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik- 
lerde gösterilir.