Endeksler
                                        
              ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1964, No : 6/3346         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 15.5.1957, No :  6968         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.9.1964, No :  11796         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 3, S.  3006         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Tüzügün kapsamı ve tarifler               
                                        

  Madde 1 - İthale mani teşkil eden veya mücadeleye tabi tutulan veya yeni bir
buluşma tehlikesi arzeden bitki hastalık veya zararlılarının yurda bulaşmasını 
önlemek; ihraç edilecek bitkilerin muayene ve kontrol edilmelerini sağlamak;  
hariçten gelen ve hastalık veya zararlı getirmesi muhtemel bulunan ve bitki de- 
yimi dışında kalan her türlü maddelerin muayenesini yapmak; memleketin bir ye- 
rinde yeni görülen veya eskiden beri bulunan herhangi bir hastalık veya zararlı-
ların salgınlaşmasının yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek veya müca- 
deleden doğacak zararları önlemek amacıyla, bunların ithal veya ihraçları veya 
transit olarak geçmeleri ve memleket dahilinde nakilleri veya satışları ve bu  
bitki ve maddeler hakkında gereken her türlü koruma tedbirlerinin alınması bu  
Tüzük hükümlerine tabidir.                           

  Madde 2 - Bu Tüzükte yazılı:                        
  a) "Bitki" deyimi ile, her türlü bitkilerle bunların ürünleri, tohum, fide, 
fidan, çelik, aşıkalemi, yumru, kök, soğan, meyva, çiçek yaprak ve diğer her  
türlü parçaları;                                
  b) "Transit" deyimi ile, yabancı bir memleketten başka yabancı bir memleke- 
te gitmek üzere Türkiye'den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlarda bulunan bitki-
ler (Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalma-
sı transit halini değiştirmez);                         
  c) "Fenni temizleme" deyimi ile, bitkilerin ve ambalajlarının sterlizasyonu,
dezenfeksiyonu, fümigasyonu ve ilaçlanması;                   
  d) "Bitki İthal Permisi" deyimi ile, dış memleketlerden ekim, dikim ve ço- 
ğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin ithalden önce Tarım Bakanlı- 
ğından alacakları izin belgesi;                         
  e) "Özel şartlar" deyimi ile, ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere  
hariçten getirilecek bitkilerin hangi memleket veya bölgelerden ithal edilebile-
ceği, bitkinin niteliği gerektiriyorsa hangi gümrük kapısından getirilebileceği 
ve ambalajlarının nasıl ve hangi maddelerden olacağı, menşe ve sağlık sertifika-
sında ayrıca açıklanması istenilecek hususlar, ithalatın hangi mevsim ve tarih- 
lerde yapılacağı, karantinaya alma, ekim ve dikimden önce ve sonra yapılacak  
kontrollar ve bunun süresi gibi bütün diğer tedbirler;             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) "Hastalık veya zararlılar" deyimi ile, bitkilere zarar veren her türlü  
hastalık ve amilleri, hayvan, kuş, haşere, akar, parazit ve yabancı otlar ve  
bunların zuhur ve sirayet vasıta ve şekilleri, yumurta, larva, pup, spor, misel 
ve sair her türlü biyolojik safhaları;                     
  g) "İhbarı zorunlu hastalık ve zararlılar" deyimi ile, bir yerde ilk defa  
veya tekrar görülen ve yayılma istidadı göstererek iktisadi mahiyette zarar ya- 
pan tehlikeli bitki hastalık veya zararlıları;                 
  h) "Menşe ve sağlık sertifikası" deyimi ile, ithal veya ihraç edilecek bit- 
kiler için resmi bitki koruma servislerince düzenlenmiş ve imzalanmış belge;  
  i) "İhraç izin belgesi" deyimi ile, bitkilerin muayene edildiğine ve ihraç- 
larında bir sakınca olmadığına dair düzenlenen belge;              
  kasdedilmiştir.                               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
      Memlekete giren ve memleketten çıkan bitkilerin tabi        
             tutulacağı işlemler                  
              (Dış karantina)                   
               BİRİNCİ KISIM                   
                İthalat                     
                                        

  Madde 3 - İthale engel olan hastalık veya zararlıların ve menşelerine göre 
memlekete girmesi veya transit olarak geçmesi yasak bitkiler ile ithali yahut  
transit geçirilmesi şarta bağlı bitkilerin (Şartlar da tesbit edilmek suretiyle)
bir listesi Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Resmi Gazete'de yayınlanır. Tarım   
Bakanlığı lüzüm gördükçe bu listelerde gerekli değişiklikleri yapar.      

  Madde 4 - İthali yasak edilen bitkiler ile hastalık, zararlı ve bunlarla  
bulaşık bitki ve diğer maddeler yurda sokulamaz ve transit olarak geçirilemez. 
Ancak, Tarım Bakanlığınca ileri sürülecek özel şartlara uyulmak kaydiyle, bilim-
sel araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere, ilgili resmi müesseselere, yasak
edilen bitkileri ithal etmeleri için gerekli ithal permisi verilebilir.     

  Madde 5 - İthali şarta bağlı bitkilerin yurda sokulabilmesi, bu şartların  
yerine getirilmesi ile mümkündür.                        

 

 
  Madde 6 - Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken belli edilen 
ve Resmi Gazete ile ilan olunan deniz, kara ve hava ithal gümrükleri dışından  
hiçbir bitki yurda sokulamaz. Bu gümrükler dışında herhangi bir yere getirilen 
bitkilerin ilan edilen gümrüklere götürülmesi, mahalli zirai karantina teşkila- 
tının iznine tabidir. Taşınma giderleri mal sahibine aittir.          
  Yolcuların, mülteci ve göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri bitkilerle  
Türkiye sınırları dışında toprağı olupta özel izinle gidip gelenlerin kendi   
yetiştirdikleri bitkiler, gümrük kapısı kaydından müstesnadır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Hariçten ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal 
edecekler önceden Tarım Bakanlığına, Tüzüğe bağlı 1 sayılı örneğe uygun bir di- 
lekçe ile başvurarak, 2 sayılı örneğe göre "Bitki İthal Permisi" almak zorunda- 
dırlar.                                     

  Madde 8 - "Bitki İthal Permisi" alındığı tarihten itibaren altı ay müddetle 
geçerlidir. Gereğine göre bu süre uzatılabilir.                 

  Madde 9 - Bitki ithal edenler, malın boşaltılmasından önce, hangi memleket- 
ten geldiğini, cins ve miktarını, ambalaj şeklini ve kullanma maksadını ve ekim,
dikim ve çoğaltmada kullanılacaksa ayrıca permi tarih ve sayısını, Tüzüğe bağlı 
3 sayılı örneğe göre düzenlenmiş bir "Bitki İthal Bildirisi" ile mahalli zirai 
karantina teşkilatına bildirmek zorundadırlar.                 

  Madde 10 - Memlekete girmesi yasak olmıyan bitkilerin ithal edilebilmesi  
için:                                      
  a) Bunların ithale engel teşkil eden hastalık veya zararlılardan temiz   
olması;                                     
  b) Bu hastalık veya zararlılardan temiz olan yerde yetişmiş bulunması;   
  c) (a) ve (b) bentlerinde yazılı hususları gösterir, gönderen memleketin  
resmi bitki koruma servisince verilmiş menşe ve sağlık sertifikası ile belgelen-
mesi;                                      
  d) Nakil ve ambalajlarında kullanılan her çeşit maddelerin keza ithale engel
teşkil eden hastalık veya zararlılardan temiz bulunması,            
  şarttır.