Endeksler
                                        
           SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET,       
             TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA          
               VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964,  No : 6/3150         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.6.1958,  No : 7126          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 18.7.1964, No : 11757         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi 3, S. 2575          
                                        
                  BİRİNCİ KISIM                
                 Tüzüğün kapsamı                
                                        

  Madde 1 - Sivil Savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet, tahliye ve seyrekleş-
tirme, planlama, eğitim, haber alma ve yayma, donatım işleri hakkında bu Tüzük 
hükümleri uygulanır.                              
                                        
                  İKİNCİ KISIM                
        MÜkellefiyet, yoklama ve muayene, istisna, tecil, tazminat   
                                        
                   BİRİNCİ BÖLÜM               
               Mükellefiyet, yoklama ve muayene          
                                        

  Madde 2 - Sivil Savunma Kanununun 13 üncü maddesi gereğince mükellef tutul- 
muş bulunan yurttaşlar; aşağıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde bulunduk-
ları şehir, kasaba, mevki, köy veya daire, müessese, fabrika ve teşekkülün sivil
savunma hizmet teşkilatında görevlendirilirler.                 
  Bir şehir, kasaba, mevki veya köylerdeki mükellef yurttaşlar o yerin ihtiya-
cına yetmediği takdirde bu noksanlar diğer yakın mesafedeki yerlerin göreve   
alınmamış mükelleflerinden tamamlanır.                     
  Sivil Savunma Hizmet Teşkilatında görevli mükellefler, lüzumu halinde yardım
maksadiyle bulundukları mahaller dışındaki yerlere de gönderilebilirler.    

  Madde 3 - (Değişik: 7/8/1996 - 96/8512 K.)                 
  Sivil savunma mükellefiyetinin uygulanmasında aşağıdaki sıra gözönünde tu- 
tulur.                                     
  a) İlgili Kanunlarına göre askerlik çağı dışına çıkmış ve 51 yaşını doldur- 
mamış erkekeler,                                
  b) Askerlik çağı içindeki yedeksubay, astsubay, erbaş ve erlerden sefer gö- 
rev emri verilmemiş bulunan erkekler, (Bunlar büyükten küçüğe doğru yaş sı-   
rası ile alınırlar)                               
  c) 18 yaşını bitirmiş ve henüz silah altına çağrılmamış erkekler,      
  d) 18 - 40 yaşlarındaki çocuksuz kadınlar,                 
  e) 18 - 40 yaşlarındaki bakıma muhtaç çocuğu olmayan kadınlar,       
  f) 41 - 50 yaşlarındaki kadınlar,                      
  g) 51 - 65 yaşlarındaki erkekler,                      
  h) 51 - 65 yaşlarındaki kadınlar,                      
  i) 15 - 18 yaşlarındaki erkekler ve kadınlar.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mükellefler yukarıdaki sıralamaya göre sivil savunma teşkillerinde yükümlü 
olarak görevlendirilirler.                           
  Kadınlar, tercihen ilkyardım ve ambulans, sosyal yardım ve hastaneler ser- 
visindeki hafif hizmetlerde çalıştırılırlar.                  
  Gönüllü olarak çalışmak isteyenler yukarıda yazılı sıraya tabi değillerdir. 

  Madde 4 - Sivil Savunma Hizmet Teşkilatına ayrılacak mükelleflerin tesbiti 
için, kadro ihtiyacının % 50 fazlası ile ve yukarıki maddede yazılı esas ve sı- 
raya göre, mükellefiyete tabi tutulacakların listeleri ilgili mahalle ve köy  
muhtarlıklarından istenir. Sivil Savunma Kanununun 13 üncü maddesi gereğince  
muhtarlar, mükelleflerin tam listelerini ilgili sivil savunma idare makamlarına 
en geç 30 gün içinde vermeğe ve birer nüshalarını da kendilerinde bulundurmağa 
mecburdurlar.                                  

  Madde 5 - Muhtarlardan alınan listelerde yazılı yurttaşlar, bölgelerinin ik-
limi ve halkın iş durumu dikkate alınarak mahalli mülki idare amirliklerince uy-
gun görülecek zamanlarda yoklama ve muayene edilmek üzere çağrılırlar. İl ve il-
çe merkezlerinde sivil savunma müdürü, mütehassısı veya memurunun, bunların bu- 
lunmadığı ilçelerde kaymakamlıkça görevlendirilecek bir memurun, bucak merkezle-
rinde bucak müdürlerinin, bucak merkezleri dışındaki kasabalarda belediye baş- 
kanlarının başkanlığında Hükümet veya belediye tabibi veya askeri tabip ile il- 
gili mahalle veya köy muhtarı veya ihtiyar heyeti veya meclisinin bir üyesinden 
kurulacak üç kişilik bir kurul tarafından yoklama ve muayeneden geçirilirler.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Hassas bölgeler dışında kalan ve tabibi de bulunmayan kasabalarda yalnız  
yoklama yapılır.                                

 

 
   Madde 6 - Büyük şehirlerdeki yoklama ve muayene işleri; mülki idare Amir- 
liklerince, şehir bölgelere ayrılmak ve her bölge için o bölgedeki sivil savun- 
ma mütehassısları, okul müdürleri, emniyet veya belediye zabıta amirleri gibi  
kimselerin başkanlıkları altında yukarıki maddede yazılı şekilde yoklama ve mua-
yene kurulları teşkil olunmak suretiyle bu kurullar tarafından, bulundukları  
bölgelerdeki okullarda veya Hükümet ve mahalli idarelere ait diğer münasip yer- 
lerde yaptırılabilir.                              

  Madde 7 - Yoklama ve muayene sırasında mükelleflerin künye ve adresleri,  
meslek veya işleri, çalışıp çalışmadıkları, okuma yazma dereceleri, ekli kabi- 
liyet cetveline göre hangi hizmetlere daha elverişli oldukları, "Mükellefler  
Yoklama ve Muayene Defteri" ne geçirilir.                    

  Madde 8 - Yoklama ve muayene sırasında sağlık durumlarının Sivil Savunma  
Teşkilatında görev yapmağa elverişli olup olmadığından şüphe edilenler veya   
elverişli olmadığını iddia edenler, 23 üncü maddenin (a) bendi gereğince muaye- 
ne ettirilerek alacakları raporlara göre haklarında işlem yapılır.       
  Gözle görülür derecede hizmete mani sakatlığı olanlar, yoklama ve muayene  
kurulunca durumları tesbit ve kaydedilerek mükellefiyet dışı bırakılırlar.   

  Madde 9 - Mükellefler; yoklama ve muayene bittikten sonra, "Mükellefler Yok-
lama ve Muayene Defteri" ile tesbit edilen meslek, sanat, iş ve kabiliyetlerine,
yaş ve sağlık durumlarına göre % 15 yedeği ile sivil savunma teşkillerine ayrı- 
lırlar. Bu ayrım sırasında sivil savunma servislerinin başkanları veya temsilci-
leri de bulunabilirler.                             
  Teşkillere ayrılan mükellefler, her servis ayrı ayrı ve tali bölgelere ay- 
rılan yerler de bölge bölge olmak üzere "Mükellefler Görev Defterine geçirilir- 
ler. % 15 yedekten artanlar olursa, genel yedek olarak yoklama ve muayene defte-
rinde kalır.                                  
  Bu defterler vali ve kaymakamların onayı ile tamamlanır. Her servise ayrılan
mükelleflerin birer listesi ilgili servis başkanlıklarına da verilir.      

  Madde 10 - (Değişik: 7/8/1996 - 96/8512 K.)                 
  Yükümlülük verilen cadde ve sokak kılavuzlarının yoklama ve muayeneleri   
5,6,7 ve 8 inci maddelerde belirtildiği şekilde yapılır.