Endeksler
           ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ        
              HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR GENEL          
              MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR 7044            
               SAYILI KANUNUN UYGULANMA             
                  ŞEKLİNİ GÖSTEREN              
                     TÜZÜK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  19.12.1963, No : 6/2517        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  19.9.1957,  No : 7044         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  3.1.1964,  No: 11597         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5, Cildi: 3, S. 181          
                                        

  Madde 1 -Aslında vakıf yoliyle vücude gelipte muhtelif kanunlar veya sair  
suretlerle Hazine, belediyeler veya özel idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan 
muhafazası gerekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyetinin  
tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine dair 7044 sayılı kanunun uygulama şek-
li bu Tüzükte gösterilmiştir.                          
                                        

  Madde 2 - Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri gereken eserlerin aslında, mülhak
veya mazbut olup olmadıklarına bakılmaksızın, vakıf yoliyle vücude gelmiş olma- 
ları esastır.                                  
  Bu eserlerin vakıf yoliyle vücude geldikleri ve muhafazası gerekli tarihi ve
mimari kıymeti haiz eski eserlerden bulundukları; vakfiyeler, vakıf veya tapu  
kütüklerindeki kayıtlar, kadastro tesbit evrakı, fermanlar, beratlar, atik se- 
netler, yoklama kayıtları, kitabeler, tarihi kayıtlar, müze kayıtları, Milli  
Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tutulan anıtlar si- 
cilindeki kayıtlar ile mülkname, temessük, tefviz, hazinei hassa, mütevelli,  
mültezim, sipahi senetleri gibi senetlerden biri veya bir kaçı ile tesbit edi- 
lir. Ayrıca, bir eserin tarihi ve mimari kıymeti haiz muhafazası gerekli, eski 
eserlerden olup olmadığı hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri 
Dairesi Başkanlığının uygun mütalaası alınmak lazımdır.             
                                        

  Madde 3 - Devir konusu eserlerin vakıf yoliyle vücude geldiklerini, muhafa- 
zası gerekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerden bulunduğunu gösteren 
belgeler, bu eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapu kütüğüne tescili ta- 
lebi ile mahalli tapu sicil muhafızlığına tevdi edilir.             
  Mahalli tapu sicil muhafızlığı tarafından, devre konu eseri mülkiyetinde bu-
lunduran Hazine, belediye veya özel idareye durum bildirilir ve belirtilecek sü-
re içinde bir itiraz olmadığı takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil iş-
lemi yapılır.                                  
  Devir konusu eseri mülkiyetinde bulunduran idare; bu eserin muhafazası ge- 
rekli tarihi ve mimari kıymeti haiz eski eserlerden bulunduğunu         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tespit eden belgelere itiraz ettiği takdirde 5805 sayılı kanun uyarınca kurul- 
muş olan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna, eserin vakıf yo- 
liyle vücude geldiğini tesbit eden belgelere itiraz etmesi halinde ise, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulur.                     
  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalaası ile Tapu ve 
Kadostro Genel Müdürlüğünün talimatı Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne uyduğu
takdirde mahalli tapu sicil muhafızlığınca tescil işlemi yapılır.        
  Gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerek devre konu eseri mülkiyetinde bulundu-
ran idare, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürlüğünün mütalaası ve talimatı üzerine yapılan işleme karşı genel 
hükümler dairesinde kanuni yollara başvurabilirler.               
                                        

  Madde 4 - Devir konusu eserler nütemmim cüz'ü ve teferruatı ile birlikte ve 
hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilir.  
                                        

  Madde 5 - Devredilen eski eserlerden restore, tamir veya ihya edilecek   
olanların veya kullanılma şekilleri, eserlerin tarihi veya mimari hüviyeti ile 
bağdaşamadığı tesbit edilenlerin veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahliyesine  
lüzum görülenlerin kiracıları veya bu yerleri kendiliklerinden işgal edenler  
hakkında 7044 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmü uygulanır.           
                                        

  Madde 6 - Devir konusu gayrimenkullerin intifa hakları lüzum ve zaruret gö- 
rüldüğü takdirde, aşağıda yazılı komisyon tarafından Genel Müdürlüğün yapacağı 
çeşitli hizmetler için bu gayrimenkullere olan ihtiyaç derecesi ve zamanı tesbit
ve intifa süreleri ona göre tayin olunarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce sair kamu
idarelerine, belirli sürelerle devir edilebilir.                
  Bu komisyon; Genel Müdürün veya görevlendireceği yardımcılarından birisinin 
başkanlığı altında Hukuk Müşaviri, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı,    
Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürü ile Emlak Müdüründen kurulur.      
                                        

  Madde 7 - İntifa hakkı devredilecek eski eserlerin devir ve teslim işlemi; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile devir alan kamu idaresi arasında üç nüsha olarak  
düzenlenecek bir protokolla yapılır.                      
  Bu protokolda; devir şartları ile birlikte eski eserin ve müştemilatının  
durumu, çini, nakış, ağaç taş ve her türlü maden ve sair işçilikleri gibi mu-  
hafazası gereken mimari veya tezyini özellikleri birer birer gösterilir. Bu   
özellikler plan ve fotoğraflarla da tesbit edilir.               
  Sözü geçen protokolun birer nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğünde, mahalli  
vakıflar teşkilatında ve intifa hakkını devralan kamu idaresinde açılacak özel 
dosyalarda saklanır ve ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır İşleri ve Mülhak  
Vakıflar Müdürlüğü ile ilgili Vakıflar                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başmüdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklerinde teselsül eden numara al-  
tında tahsis muamelelerinin kaydına mahsus özel bir defter de tutulur.     
                                        
  İntifa hakları devir olunan gayrimenkullerden akar nevinden olanlar veya  
bu mahiyette herhangi bir ilişiği bulunanlar hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Emlak Müdürlüğünce gereken işlem yapılır.                    
                                        

  Madde 8 - İntifa hakları devir olunan gayrimenkullerin lüzumlu tamirlerini 
7044 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ve Türk Kanunu Medenisi hükümleri uyarınca  
yaptıracak olan kamu idareleri bu husustaki plan ve projeleri Vakıflar Genel  
Müdürlüğünce tasdik ettirmeye ve adı geçen Genel Müdürlük uzmanlarının nezaret 
ve murakabesi altında yaptırmaya mecburdurlar.                 
                                        

  Madde 9 - Eski eserlerin intifa haklarını devralan kamu idareleri; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün lüzum gördüğü zamanlarda yapacağı kontrollara müsaade etmeye 
ve bu kontrollarda tesbit olunacak kusur, noksan ve değişiklikleri düzeltmeye ve
tamamlamaya ve gayrimenkulü muhafaza masrafları ile vergi vesair mükellefiyetler
bakımından Türk Kanunu Medenisi hükümlerine uymağa mecburdurlar.        
                                        

  Madde 10 - 7044 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanmış ve danıştayca   
incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi gazete ile yayım tarihinde yürürlüğe 
girer.                                     
                                        

  Madde 11 - Bu Tüzük hükümlerini Başbakan, İçişleri ve Maliye Bakanları yü- 
rütür.