Endeksler
             ZİRAİ MÜCADELE ENSTİTÜ VE               
           İSTASYONLARINDA ÇALIŞTIRILANLARIN             
              UZMANLIK VE UNVANLARI                
               HAKKINDA TÜZÜK (1)                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1963, No : 6/2074          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 15.5.1957, No :  6968          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.9.1963, No : 11501          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 2, S. 1819           
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Tüzüğün kapsamı                   

  Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonla-  
rında teknik eleman olarak çalıştırılanların ihtisaslarını ne şekilde yapacak- 
ları; asistan, başasistan, mütehassıs ve laboratuvar şefi ünvanlarını ne suretle
alabilecekleri bu Tüzükte gösterilmiştir.                    
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                    
               Asistanlık                     

  Madde 2 - Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında asistan ünvanını ala-
bilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak gerektir :              
  a) Ziraat, Orman veya Tabii İlimler Fakülteleri mezunu olmak (Bunların,   
asistan olarak çalışacakları branşla ilgili dersleri mezun bulundukları fakülte-
lerde almış olmaları şarttır);                         
  b) Yaşları 30 u geçmemiş olmak.                       

  Madde 3 - (Değişik 9.12.1974 - 7/9293 K.)                 
  Asistanlar, zirai mücadele enstitüsü ve istasyonlarında mevcut laboratuvar- 
ların ihtiyaçları gözönünde tutulmak ve uzmanlık dalları belirtilmek suretiyle 
görevlendirilirler.                               
  Uzmanlık dalları Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca saptanır.      

  Madde 4 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)                 
        Asistanlık süresi iki yıldır.                  
  Asistanlar, ilk yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere laboratuvarları-
nı, kendi uzmanlık dalları içindeki laboratuvarlar arasın-           
---------------------------------                        
  (1) 9.12.1974 tarih ve 7/9293 sayılı Kararname ile bu Tüzük'te geçen müte- 
     hassıs deyimi uzman, ihtisas deyimi uzmanlık, Tarım Bakanlığı deyimi  
     Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.      
                                        
                                        
da olmak kaydiyle müessese müdürünün başkanlığında o uzmanlık dalı içinde kıdem 
sırasına göre enstitü veya istasyonun laboratuvar şeflerinden ve bulunmadığı  
takdirde uzmanlarından kurulacak beş kişilik komisyonun kararı ve Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının onayı ile değiştirilebilirler.             
  Şu kadar ki; komisyonda asistanın ayrılmak ve girmek istediği laboratuvar  
şeflerinin de bulunması şarttır.                        
  Laboratuvar değiştirilmesi asistanlık süresinin uzatılmasına sebep olamaz. 

  Madde 5 - (Değişik : 9.12.1974 - 7/9293 K.)                 
       Laboratuvar şefleri yanlarında çalışan asistanların görevlerine  
bağlılık, çalışma, mesleki bilgi, teknik yeterlik, idari yetenek ve ahlaki du- 
rumları hakkında her yıl 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirmek suretiyle  
hazırladıkları yeterlik fişini enstitü veya istasyon müdürlüğüne verirler. Bu  
fişte 70 (yetmiş) not alanlar yeterli sayılırlar.                
  Birinci yıl sonunda, yukarıki fıkra gereğince yetersiz oldukları anlaşılan- 
lara, enstitü veya istasyon müdürlüğünce yazılı uyarma yapılır.         
  İkinci yıl sonunda asistanın durumu, laboratuvar şefi tarafından verilmiş  
olan yeterlik fişleri ile asistanın kendi çalışma konuları hakkında verdiği ra- 
porlar ve varsa diğer belgeler gözönünde tutularak 4 üncü maddede yazılı komis- 
yonca incelenir; varılacak sonuç Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildiri- 
lir.                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
                   Başasistanlık               

  Madde 6 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)                 
        Komisyon kararında yeterli olduğu belirtilenlere, Gıda-Tarım ve 
 Hayvancılık Bakanlığınca başasistan unvanı verilir.              
  Yetersiz oldukları anlaşılanlar, Bakanlıkça mücadele enstitü ve istasyonla- 
rından alınırlar.                                

  Madde 7 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)                 
        Başasistanlık süresi en az üç yıldır. Başasistanlar, uzmanlık  
veya doktora yapma isteklerini, müesseseleri aracılığıyla Gıda-Tarım ve Hayvan- 
cılık Bakanlığına bildirirler. Başasistanlık görevine başladıkları günden itiba-
ren beş yıl içinde uzman olamayan veya 6 yıl içinde doktorasını veremiyen baş- 
asistanlar enstitü veya istasyon müdürünün önerisi üzerine Bakanlıkça zirai mü- 
cadele enstitü ve istasyonlarından alınabilir veya yine aynı yerde başasistan  
olarak çalıştırılabilirler.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
           Mütehassıslık ve laboratuvar şefliği           
                                        

  Madde 8 - Tarım Bakanlığı, ihtisas veya doktora yapmak isteyen adayın müra- 
catını üniversitenin ilgili fakültelerine bildirir.               
  İhtisas veya doktora konusu, ilgili fakülte ile Tarım Bakanlığı arasında  
müştereken tesbit edilir.                            

  Madde 9 - Mütehasıs unvanı, üniversitelerin ilgili fakültelerinin yürürlükte
olan ihtisas veya doktora yönetmeliklerine göre iktisap edilir.         
  Şu kadarki, ilgililerin batı dillerinden en az birinden aynı fakültece ya- 
pılacak sınavda başarı göstermiş olmaları da şarttır.              

  Madde 10 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)                
  Yurt dışından alınan uzmanlık (master ve eşitleri dahil) belgeleri veya   
doktora diplomaları, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydiyle geçerlidir. 
  Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde zirai 
mücadele konusunda, daha kısa süre içinde uzmanlık veya doktorasını yapmış olan-
ların, mücadele enstitü veya istasyonlarında uzman unvanını alabilmeleri; bu Tü-
zükte asistan ve başasistanlık için kabul edilen asgari süreleri doldurmuş olma-
larına bağlıdır.                                
  Bu sürenin hesabında uzmanlık veya doktora süreleri de gözönünde tutulur.  
Süre tamamlanıncaya kadar bunlar başasistan olarak görevlendirilirler.     

  Madde 11 - Mütehassıs veya doktor unvanlarını kazananlar Zirai Mücadele Ens-
titüsü ve istasyonlarında mütehassıs sıfatiyle görevlendirilirler.       

  Madde 12 - Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında laboratuvar şefi un- 
vanı, bu Enstitü ve istasyonlarda en az bir yıl başarı ile mütehassıs olarak ça-
lışmış olanlara, Tarım Bakanlığınca verilir.                  
                   BEŞİNCİ BÖLÜM               
                   Son hükümler               
  Geçici madde - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Zirai Mücadele  
Enstitüsü ve istasyonlarında asistan, başasistan, mütehassıs ve laboratuvar şefi
olarak çalışanların bu unvanları saklıdır.                   

  Madde 13 - 6968 sayılı kanunun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 
Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.                                

  Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       10.8.1963 TARİH ve 6/2074 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte      Yürürlüğe   
  Tarihi      Numarası      Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi  
                     Maddeleri               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
 9.12.1974     7/9293         ---          22.1.1975  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       10.8.1963 TARİH ve 6/2074 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                  Farklı Tarihte    Yürürlüğe       
   Tarihi     Numarası   Yürürlüğe Giren    Giriş Tarihi      
                   Maddeleri                 
--------------------------------------------------------------------------------