Endeksler
           TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 9.7.1968, No : 6/10314        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 25.1.1956, No : 6643         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 27.7.1968, No : 12961         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 7, S. 2710         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Tüzüğün kapsamı ve genel kurallar              
                                        

  Madde 1 - Eczacıların deontoloji bakımından uymak zorunda oldukları ilke  
ve kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.                     
  6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesi gereğince Türk 
Eczacıları Birliğine kayıtlı bulunan eczacılar, bu Tüzük hükümlerine tabidir.  

  Madde 2 - Eczacının başta gelen görevi, birbirleriyle hekim ve veteriner he-
kimlerle tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışarak insan ve hayvan sağlığı- 
na, hayatına ihtimam göstermektir.                       
  Eczacı, sağlık ve veteriner hekimliği kuruluşları ile işbirliği yapar;   
kendileriyle diğer tıp mensupları arasında saygı ve güven hisleri yaratmağa   
çalışır; müşterileri ve diğer iş sahipleri ile ilişkilerinde, meslek ahlak ve  
adabına uygun şekilde hareket eder.                       
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
      Eczacıların birbirleri, hekimler, müşteriler ve diğer iş       
             sahipleri ile ilişkileri                

  Madde 3 - Eczacı, reçeteyi yazan hekim, reçetede adı yazılı hasta veya reçe-
teyi getiren kişi kim olursa olsun; cinsiyet, dil ırk, milliyet, felsefi inanç, 
din ve mezhep, ahlaki düşünce, karakter ve kişilik, toplumsal seviye, mevki ve 
siyasi düşünce ayırımı yapmaksızın ilacını hazırlama ve reçete sahibine verme  
hususunda azami dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.           

  Madde 4 - Eczacı, meslek ve sanatının icrası sırasında öğrendiği sırları,  
kanuni zorunluluk olmadıkça, ifşa edemez.                    
  Mesleki toplantı veya yayınlarda hastanın kimliği açıklanamaz.       

  Madde 5 - Eczacı, hekimin iznini almadan yazılan ilaçtan başkasını veremez 
ve hekimin isteği dışında hastaya veya hastanın yakınlarına tavsiyede bulunmaz. 

  Madde 6 - Eczacı, hastaların veya hasta sahiplerinin, hastalığın çeşidi veya
uygulanan tedavi şeklinin iyi olup olmadığı hakkındaki sorularını, onların mane-
viyatını yükseltecek şekilde, ümit verici ve teselli edici sözlerle karşılar.  

  Madde 7 - Eczacı, farmasötik kurallara uygun olarak hazırladığı majistral  
formüllerin veya müstahzar olarak verdiği ilaçların şifa vermemesinden dolayı  
kınanamaz.                                   

  Madde 8 - Eczacı, sanat ve mesleğinin icrası sırasında veya dışında, meslek 
ahlak ve adabı ile bağdaşamıyan hareketlerden kaçınır.             
  Eczacı, mesleğin şeref ve haysiyetine aykırı olarak, açık veya gizli, her- 
hangi bir şekilde hileli veya muvazaalı anlaşmalarla veya hediye vermek yoluyla 
satış yapamaz; hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamaz; hastanın 
dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamaz.               

  Madde 9 - Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün  
tutmak zorundadır.                               
  Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi  
reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler ko- 
yamaz.                                     
  Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile 
eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenebilecek  
kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.             

  Madde 10 - Gerek resmi ve gerekse mesleki teşekküllerde görevli bulunan ec- 
zacılar, bu görevlerinin sağladığı nüfuzu, kişisel çıkarları için kullanamazlar.

  Madde 11 - Eczacı, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemez veya yardımcı  
olamaz; 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki Kanuna uygun olmıyarak veya muvazaa yoluyla tıp mensubu  
olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma yaparak eczane veya ecza  
dolabı açamaz.                                 
  Eczacılar, Türk Eczacıları Birliği tarafından bu hususlarda istenilecek her 
türlü bilgi ve belgeleri vermek ve ilgililere gereken kolaylığı göstermek zorun-
dadırlar.                                    

  Madde 12 - (Değişik: 30.11.1973 - 7/7521 K.)                
  Eczane sahibi eczacı, tıbbi müstahzarat ve majistral formülleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanmış olan fiyat veya tarife değeri üstünde   
satamaz.                                    
  (İkinci fıkra mülga: 30.11.1973 - 7/7521 K.)                

  Madde 13 - 14 - (Mülga: 30.11.1973 - 7/7521 K.)               

  Madde 15 - Eczacılar, meslektaşları ile iyi ilişkiler kurarlar; maddi ve ma-
nevi bakımdan birbirlerine yardım ederler. Meslekle ilgili anlaşmazlıkları önce 
kendi aralarında çözmeğe çalışırlar ve bunu başaramadıkları takdirde bağlı ol- 
dukları eczacı odalarına durumu bildirirler.                  

  Madde 16 - Eczacı, staj yapan öğrencilerin, eczanenin faaliyetine, özellikle
laboratuvar çalışmalarına katılarak iyi yetişmelerini, meslek sevgi, saygı ve  
ruhunun yerleşmesini sağlamaya çalışır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                Çeşitli hükümler                
                                        
                                        

  Madde 17 - Eczacı, Türk Eczacıları Birliğinin bu Tüzük hükümleri dahilinde 
aldığı her türlü deontoloji kararları ile eczanelerin açılma ve kapanma saatle- 
ri, tatil günleri ve eczane nöbetleri hakkında yetkili makamlarca verilen ka-  
rarlara uymak zorundadır.                            

  Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden eczacılar hakkında   
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa göre işlem yapılır. Olayda 6197  
sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanuna aykırılık varsa, durum, ayrıca 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir.                 

  Madde 19 - 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi-  
nin (g) bendine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenen bu Tüzük hüküm- 
leri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 20 - Bu Tüzük hükümlerini Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları 
yürütür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      9.7.1968 TARİH ve 6/10314 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
------------------------------------------------------------------------------- 
              Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü           
               Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
------------------------------------------------------------------------------ 
                      Farklı Tarihte     Yürürlüğe  
  Tarihi       Numarası      Yürürlüğe Giren    Giriş Tarihi  
                       Maddeleri             
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
30.11.1973      7/7521          --         15.12.1973  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      9.7.1968 TARİH ve 6/10314 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
------------------------------------------------------------------------------ 
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------ 
                      Farklı Tarihte            
  Tarihi        Numarası      Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe   
                       Maddeleri     Giriş Tarihi  
-------------------------------------------------------------------------------