Endeksler
         GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ              
           OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ                
            YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ                 
            HASTALIKLARLA MÜCADELE                 
               TÜZÜĞÜ (1)                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  30.3.1961, No: 5/984         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  24.4.1930, No: 1593         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  19.4,1961, No: 10786         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  4, Cildi: 1, S. 2444         
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
               Teşkilat                      
  Komisyon ve kurullar:                            

  Madde 1 - Fuhuşu murakabe etmek, fuhuş sebebiyle bulaşan zührevi hastalıkla-
rın yayılmasına ve bu yüzden amme nizamının bozulmasına mani olmak üzere biri  
"Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları" diğeri "Zührevi Hastalık-
lar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım Kurulları" olmak üzere iki teşek- 
kül kurulmuştur.                                
                                        
        ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE             
              KOMİSYONLARI                     
  Teşkil şartları:                              

  Madde 2 - Bir yerde, zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonu kuru-
labilmesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:             
  a) Bu Tüzükteki sağlık kayıt ve şartlarının tamamiyle uygulanmasına elveriş-
li müesseselere malik olmak veya bu müesseselerin teşkiline imkan bulunmak,   
  b) Polis teşkilatı kurulmuş olmak,                     
  c) Belediye teşkilatı bulunmak.                       

  Madde 3 - Bir belediye sınırı içersinde birden fazla kazanın bulunması ha- 
linde, zührevi hastalıklarla mücadele komisyonunun her kazada kurulması mecburi 
olmayıp vilayet makamının uygun göreceği şekle göre bir veya birkaç komisyon  
teşkil olunabilir.                               
  Komisyonun vazifesi:                            

  Madde 4 - Komisyonun vazifesi:                       
  a) Fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasını önlemek için  
gereken tedbirleri almak,                            
------------------------------------                      
  (1) 31.1.1973 tarih ve 7/5786 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik  
şeklidir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Zührevi hastalıkların ve fuhuşun zararlarını ve yayılmasını önlemeğe dair
olan kanun ve tüzüklerin gereği gibi uygulanmasını sağlamak,          
  c) Teşkilatın hesaplarını denetlemek.                    
  Komisyonun kısımları:                            
                                        

  Madde 5 - Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonları; idari,   
sağlık ve icra işleriyle görevli olmak üzere üç kısma ayrılır.         
                                        
  İdare kısmı:                                
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik : 31.1.1973 - 7/5786 K.)                 
         Komisyonun idare kısmı:                    
  İllerde;sağlık ve sosyal yardım müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı,
en büyük polis amiri veya görevlendireceği bir yetkili, ahlak zabıtasında görev-
li bir memur, varsa deri ve tenasül hastalıkları dispanseri uzman tabip veya  
tabiplerinden biri, yoksa il merkez hükümet tabibi, bunlarda yoksa belediye   
tabibi, varsa il sosyal hizmet merkezinden bir sosyal hizmet uzmanı veya sosyal 
yardımcıdan.                                  
  İlçelerde; hükümet tabibi veya en kıdemli merkez sağlık ocağı tabibi bunlar 
yoksa belediye tabibi, varsa zührevi hastalıklar muayene tabibi, en büyük polis 
amiri, varsa ahlak zabıtasından görevli bir memurdan kurulur.          
  Komisyona, illerde; sağlık ve sosyal yardım müdürü veya görevlendireceği  
yardımcısı, ilçelerde; hükümet tabibi veya sağlık ocağı tabibi, bunların bulun- 
maması halinde belediye tabibi başkanlık eder.                 
  Sağlık kısmı:                                

  Madde 7- Komisyonun sağlık kısmı; genel kadınlarla, fuhuşu sanat ve geçim  
vasıtası yapan 23 üncü maddedeki kadınların sağlık muayenesi ve genel evlerin  
sağlık teftişi ve hastalıkların tedavisi için yeteri kadar tabip, hastabakıcı, 
lüzumu halinde katip ve odacıdan ibarettir.                   
  Muayene tabipleri çok olan şehirlerde bir baştabiplik kurularak sağlık   
kısmının idaresi kendisine verilir.                       
  Muayene işi az olan yerlerde Hükümet veya belediye tabipleri bu işi sıra  
 ile yaparlar.                                 
  Sağlık kısmının görevlerinden; muayene, tedavi ve koruma işlerinin yürütül- 
mesinden muayene memuru tabipler, baştabipler, sağlık ve sosyal yardım müdürleri
müteselsilen sorumludurlar.                           
  İcra kısmı :                                
                                        

  Madde 8 - Komisyonun icra kısmı; genel kadınlarla, fuhuşu sanat ve geçim  
vasıtası yapan 23 üncü maddedeki kadınların ve genel evlerin          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tesbit ve tescili, gizli fahişelerle gizli fuhuş yapılan yerlerin meydana    
çıkarılması, muayenesine lüzum görülen şahısların getirilmesi, kapanması gere- 
ken yerlerin kapatılması ve zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonları
tarafından alınan kararların uygulanması ve yürütülmesi için mahallin en yüksek 
polis amirinin gözetim ve sorumluluğu altında yeteri kadar ahlak zabıtası memu- 
ru veya sivil polisle, katip ve dosya memurlarından ibarettir.         
                                        
  Komisyon toplantıları:                           

  Madde 9 - Komisyon en az haftada bir defa başkanın davetiyle toplanır. Ka- 
rarlar çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın 
oyuna itibar olunur. Kararlar, vilayetlerde valinin, kazalarda kaymakamın onayı 
ile tamam olur.                                 
  Kaymakam tarafından onaylanmayan kararlar üzerinde komisyonca israr edildi- 
ği takdirde, mesele valiliğe bildirilir ve valiliğin kararına uyulur.      
  Valiler tarafından onaylanmıyan kararlar üzerinde komisyonca israr edildiği 
takdirde, vali tarafından sebeplerinin beyanı ile keyfiyet Sağlık ve Sosyal   
Yardım Bakanlığına bildirilir. Bakanlığın kararı yerine getirilir.       
  Komisyon kararları:                             

  Madde 10 - Komisyon kararları hususi bir deftere özet olarak yazılıp her  
toplantı sonunda üyeler tarafından imzalanır. Kararlara vali veya kaymakam tara-
fından onaylandıktan sonra komisyon üyeleri, kararların kendilerini ilgilendi- 
ren kısımlarını gelecek toplantıya kadar yapmak ve yapamadıklarının sebepleri- 
ni bildirmek mecburiyetindedirler.                       
                                        
  Valinin vazifeleri: