Endeksler
                1557 - 1561                   
                                        
         VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.5.1961, No: 5/1248         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 27.6.1956, No: 6760          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 20.6.1961, No: 10833         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  4, Cildi: 1,S. 2687         
                                        
                                        
  Durumu  : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 27/6/1956 tarih ve 6760 sayılı 
        Kanunun ilgili maddeleri, 8/6/1984 tarih ve 227 sayılı KHK'nin  
        33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de, söz konusu  
        KHK'nin Geçici 3 üncü maddesiyle yeni tüzük çıkarılıncaya kadar 
        bu Tüzüğün 227 sayılı KHK'ye aykırı olmayan hükümlerin uygulana- 
        cağı hükmü uyarınca Külliyatta yeralmış, daha sonra 8/8/1991 ta- 
        rih ve 91/2152 sayılı Tüzüğün yürürlüğe girmesi üzerine mezkür  
        Tüzük metni Külliyattan çıkarılmıştır.              
        Yeni Tüzük Külliyatının 3257 sayfasında yeralmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)