Endeksler
                                        
           İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ             
                TÜZÜĞÜ                     
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 20.4.1961, No : 5/1107     
  Dayandığı Kanunun Tarihi          : 27.10.1960,No : 118      
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi      : 16.5.1961, No : 10808     
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 4, Cildi : 1, S : 2549     
                                        
                                        

  Madde 1 - Tesisin mahiyeti, hukuki durumu ve idare merkezi:         
  27/10/1960 tarihli ve 118 sayılı kanunla tesis edilen İhracatı Geliştirme  
Fonu, Ticaret Bakanının murakabesi altında İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (Kı-
sa adı ile İGEME) tarafından idare olunur.                   
  Tesis tüzel kişiliği haiz ve hususi hukuk hükümlerine tabi bir kamu kurumu- 
dur.                                      
  Tesisin idare merkezi Ankara'dadır; gereken yerlerde bürolar açılabilir.  

  Madde 2 - Tesisin organları:                        
  A - İDARE KURULU :                             
  1 - İdare kurulunun teşekkül tarzı :                    
  İdare Kurulu, Ticaret Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığı altında, aynı Bakan-
lık Dış Ticaret Dairesi Reisi, İç Ticaret Umum Müdürü ve Standardizasyon Müdü- 
rü ile Dışişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının ve  
ihracatçı birliklerinin temsilcilerinden ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikle-
rinin keza kendi aralarından seçecekleri bir mümessil ve odalar birliği genel  
sekreterinden terekküp eder.                          
  2 - İdare Kurulunun görev ve yetkileri:                   
  İdare Kurulu tesisin umumi sevk ve idaresinden mesuldur. Bunu temin bakımın-
dan İdare Kurulu:                                
  a) Tesisin faaliyetlerinin selamet ve emniyeti ve 118 sayılı kanunun 1 inci 
maddesindeki gayelerin tahakkuku için icap eden tetkikatı yapar, yaptırır ve  
ilgili daire ve teşekküllere gerekli tekliflerde bulunur.            
  b) Tesisin iç idaresi, personeli ve üçüncü şahışlarla olan hizmet münasebet-
leriyle ilgili esasları hazırlar.                        
  c) Tesisin umumi katiplikçe teklif olunacak iş programlarını tetkik ve tas- 
vip eder.                                    
  d) Tesisin bütçesini tanzim eder ve en geç 15 Şubat tarihinde Ticaret    
Bakanının tasdikine sunar.                           
  e) Memleket içindeki aynı gayeye hizmet eden teşekküller ve memleket dışın- 
daki benzer müesseselerle işbirliğinde ve malümat teatisinde bulunur.      
  f) Lüzumu halinde ihracat mevzuunda kongre ve toplantılar tertip veya bu  
gibi toplantılara iştirak eder. Memleket içinde ve dışında sergiler düzenlenme- 
sini teşvik eder ve bu gibi sergilere iştiraki sağlar.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Yıllık faaliyet hakkında tanzim edeceği raporu Ticaret Bakanına verir ve 
icabında neşreder.                               
  h) Hususi yönetmelik hükümleri ve icabında alacağı kararlar dairesinde büt-
çe tatbikatının icrasını ve murakabesini tanzim ve temin eder.         
  i) Tesisin mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı eser, rapor ve broşürlerin  
neşrini bu gibi eserlerin hazırlanmasını temin ve teşvik eder.         
  j) Kanunun derpiş ettiği gayelerin tahakkuku için yapılacak ikrazat, sarfi- 
yat ve görülecek hizmetler mukabilinde alınacak ücretler hakkında karar verir. 
  k) Umumi katipliğin teklif ettiği diğer hususları tetkik eder ve karara   
bağlar.                                     
  3 - İdare Kurulu toplantıları:                       
  a) İdare Kurulu en az ayda bir defa ve lüzumu halinde İdare Kurulu Başkanı-
nın veya iki üyenin talebi ile toplanır. İdare Kurulu üyelerine toplantı tari- 
hinden asgari 5 gün evvel toplantı yapılacağı bildirilir.            
  b) İdare Kurulu toplantılarını Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, o bulunmadığı  
takdirde Başkan vekili idare eder. Başkan vekili her bütçe yılının ilk toplantı-
sında, Başkan tarafından gösterilecek 3 aday arasından gizli reyle seçilir.   
  c) İdare Kurulu tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve mevcu- 
dun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde beraberlik olursa Başkanın bulunduğu  
taraf çoğunluk sağlanmış sayılır.                        
  d) İdare Kurulu raportörü umumi katiplikçe görevlendirilir. İdare Kurulu  
kararları hazır bulunan azalar tarafından imzalanır. Kararların baş tarafında  
toplantıda bulunan ve bulunmayan azaların isimleri kaydolunur ve kararlar tarih 
ve numara sırası ile muhafaza edilir.                      
                                        
   B - UMUMİ KATİPLİK :                            
   1 - Umumi Katip ve Muavini:                        
   Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Reisi tesisin Umumi Katibidir.    
   Umumi Katip Muavini Umumi Katibin teklifi üzerine İdare Kurulunca tavzif  
olunur.                                     
   2 - Umumi Katibin görev ve yetkileri:                   
   Umumi Katip :                               
   a) Etüd merkezi servislerinin şefidir.                   
   b) Etüd merkezi servislerinin sevk ve idaresinden dolayı İdare Kuruluna  
karşı mesuldur.                                 
   c) İlgili mevzuatın, İdare Kurulunca kabul edilen nizamların ve kararların 
icrasını sağlar.                                
   d) Tesisin yıllık iş programını, İdare Kurulunun tayin edeceği tarihte ha- 
zırlayıp tetkik ve tasvibe sunar.                        
   e) Tesisin bütçesini 1 Şubat tarihinden önce hazırlayıp İdare Kurulunun  
tetkikine arzeder.                               
   f) İş programının tatbikatı ve tesisin umumi çalışmaları hakkında üçer ay- 
lık devreler itibariyle faaliyet raporlarını tanzim edip her devreyi takip eden 
ilk ay zarfında idare Kuruluna verir.                      
   g) İdare Kurulu gündemlerini hazırlar.                   
   h) Tesisle ilgili müracaatların tetkik ve intacını temin eder.       
   i) İdare Kurulunun kendisine vereceği diğer görevleri yapar.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Temsil ve ilzam:                         
  Tesisin harice karşı temsili İdare Kuruluna aittir. İdare Kurulu Başkanı ve 
Umumi Katip bu yetkiyi re'sen kullanabilirler.                 
                                        
  İdare Kurulu, haiz bulunduğu yetkilerin bir kısmını azasından bir veya bir 
kaçına, Umumi Katibe ve Muavinine ve diğer personele devredebilir. Bu hususlar 
sirkülerle ilan edilir.                             
                                        
  Tesis tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin mu-
teber olabilmesi için, "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi" unvanı altında tesisi 
ilzama yetkili olanların imzalarının bulunması lazımdır.            
                                        

  Madde 4 - Tesisin murakabesi:                        
  Tesis, ilgili kanun gereğince Ticaret Bakanı tarafından murakabe edilir. Bu 
murakabe, bütçenin tasdiki, faaliyet raporunun, bilançonun ve kararların tetkiki
suretiyle yapılır.                               
                                        

  Madde 5 - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kurulması hakkındaki 118 sayılı 
kanunun 1 inci maddesine göre hazırlanmış olan bu Tüzük Resmi Gazete ile yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.                           
                                        
  6 - Bu Tüzüğün hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.