Endeksler
                                        
            FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER              
               MÜESSESELER HAKKINDA                
                 NİZAMNAME                   
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.8.1957, No: 4/9326         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 19.4.1937, No: 3153          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.10.1957, No: 9730          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 38, S.1823          
                                        

  Madde 1 - Radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi mües- 
seseleri hakkındaki 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre, fizyoterapi ve  
bunlara benzer müesseselerin haiz olması icabeden vasıf ve şartlar bu Nizamname-
de tesbit edilmiştir.                              
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                                        
  Fizik tedavi müesseseleri:                         
                                        

  Madde 2 - Fizik tedavi müesseseleri asgari; elektroterapi, ışık tedavisi,  
masaj ve hareket tedavileri kısımları ile muayene ve istirahat odalarını ihtiva 
edecek ve bu bölümler kafi genişlikte bulunacaktır.               
                                        

  Madde 3 - Elektroterapi kısmında; kısa dalga, diyatermi, galvani, faradi ci-
hazları ve ultrason behemehal bulunmalıdır.                   
  Kısa dalga cihazı mevzii tatbikat için asgari 50 miliamper, umumi tatbikat 
için asgari 200 miliamper takatında olacaktır.                 
  Faradi cihazının şiddeti ve devamı ayarlanabilecek durumda olacaktır.    
  Ultrason cihazı asgari 3 Wat/Cm2 ultrason verebilecek vasıfta olacaktır.  
                                        

  Madde 4 - Işık bölümü; ziya banyoları, enfraruj ve ultraviyleyi ihtiva ede- 
cektir.                                     
                                        

  Madde 5 - Teşhis ve tedavi maksadiyle kullanılacak her nevi fizik tedavi  
alat ve cihazları, her zaman normal kabiliyet ve evsafı haiz bulunacakları gibi,
bunlardan elektroterapiye ait olanlar, 3153 sayılı kanunun 3 üncü maddesine is- 
tinaden çıkarılan radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkındaki
nizamnamede yazılı vasıf ve şartlara uygun olacaktır.              
                                        

  Madde 6 - Fizik tedavi müesseseleri bu sahada ihtisas yapmış etibba tarafın-
dan açılabilir. Bunların tesisi için mahallin en büyük mülkiye amirine bir isti-
da ile müracaat edilir. Verilecek istidaya; ihtisas vesikası, müessesenin iki  
nüsha planı, mevcut cihaz ve aletlerin                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
isimleriyle teknik vasıflarını gösteren belgeler eklenir. Tamamlanan evrak üze- 
rinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından yapılacak tetkikat netice- 
sinde gerekli izin verilir.                           
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                                        
  Kaplıcalar ve içmeler:                           

  Madde 7 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi ol- 
duğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek kaplıcalar, asgari 
şu tesisleri ihtiva edecektir:                         
  a) Umumi havuz,                               
  b) Hususi banyolar,                             
  c) Duşlar,                                 
  d) Fizik tedavi vasıtaları (Diyatermi, Ultraviyole, Enfraruj, Galvanizasyon 
v.s.),                                     
  e) Mevcutsa çamur tatbikatı ve elektrikli çamur banyosu için tesisat,    
  f) Masaj kısmı,                               
  Bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlikte ve sıhhi 
ve fenni şeraiti haiz olacak şekilde inşa ve tefriş edilmiş olacaklardır.    
                                        

  Madde 8 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi oldu-
ğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek içmeler, asgari şu  
tesisat ve malzemeyi ihtiva edecektir:                     
  a) Hasta sayısı ile mütenasip çeşmeler,                   
  b) İçme için yeter miktarda ve standart ölçüde bardaklar,          
  c) Hasta sayısı ile mütenasip miktarda helalar,               
  d) İçme hekiminin tavsiye ettiği miktar ve istimal şeklini bildirir fişler 
(hastaların fişlerindeki fenni lüzuma göre hareketlerini kontrol için gerekli  
tedbirler alınmış olacaktır.),                         
  e) Hastalara verilen bardakların fenni şekilde temizlenmesi için lüzumlu te-
sisat.                                     
  Kaplıcalarda olduğu gibi bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar 
kafi genişlik ve evsafta ve yeter sayıda inşa ve tefriş edilmiş olacaktır.   
                                        

  Madde 9 - Kaplıcalar ve içmelerde müessese tabibi tarafından tedaviye başla-
nırken, tedavi esnasında ve hitamında hastaların tansiyon, kan, idrar vesair du-
rumlarını icabında kontrol edebilecek lüzumlu alet ve malzemeyi havi bir labora-
tuvar tesis edilecektir.                            
                                        

  Madde 10 - Tedavi müessesesi olarak işletme ruhsatnamesini haiz bulunan kap-
lıca ve içmeler, tercihan bir fizikoterapi ve hidroterapi mütehassısı, bulunma- 
dığı takdirde 3153 sayılı kanunun 7 nci maddesine                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
göre elektrikle tedaviye mahsus cihazları kullanmağa salahiyetli olan iç hasta- 
lıkları veya akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı bir tabip bulundurmağa mec- 
burdurlar.                                   
  Bu müessesede tedaviler, müessese tabibinin nezaret ve mesuliyeti altında  
yapılır.                                    
                                        
  Muvakkat madde-Bu Nizamnamenin neşri tarihinde işletme ruhsatnamesini haiz 
olup 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hususları tamamen ihtiva etmeyen 
kaplıca ve içmeler, bu Nizamnamenin mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç sene 
zarfında noksanlarını ikmal etmeğe mecburdurlar.                
                                        

  Madde 11 - 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mucibince tanzim ve Şürayı  
Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede neşri tari- 
hinde mer'iyete girer.                             
                                        

  Madde 12 - Bu Nizamname hükümlerinin icrasına Adliye, Dahiliye, Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.