Endeksler
                  NİZAMNAME                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.3.1957, No: 4/8807          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.6.1956, No: 6762           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17.4.1957, No: 9588           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 38, S. 1118          
                                        

  Madde 1 - Bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını yabancı memlekette bulunduğu
sırada elde etmiş olursa gemi tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir bayrak şaha- 
detnamesi tanzim olunur (Türk T. K. madde - 828 fıkra 1).            
                                        

  Madde 2 - Bayrak şahadetnamesi gemi malikinin veya maliklerden birinin tale-
bi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından tanzim olunur.    
                                        

  Madde 3 - Bayrak şahadetnamesi dilekçe ile istenir. Bu dilekçe de aşağıdaki 
hususlar bildirilir.                              
  Geminin:                                  
  1 - Adı,                                  
  2 - Nev'i ve imalinde kullanılmış olan esas malzeme,            
  3 - İnşa mahalli ve kızaktan indiği sene (tesbit edilmeleri fevkalade müşgül
olmamak şartiyle),                               
  4 - Son defa taşıdığı bayrak,                        
  5 - Tescil edildiği sicil dairesi, halen hiç bir sicilde kayıtlı değilse son
defa tescil edildiği sicil dairesi ile kaydının bundan terkin olunduğu tarih,  
  6 - Resmi ölçme neticeleri,                         
  7 - Bağlama limanı,                             
  8 - Mülkiyetinin iktisabına esas olan vakıalar,               
  9 - Türk Bayrağını çekme hakkına esas olan vakıalar,            
  10 - Talepte bulunan şahsın ad ve soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıslarda  
isim, ünvan ve merkezi,                             
  3, 4, 5, 7, 9, ve 10 uncu bentlerinde yazılı hususların doğruluğuna kanaat 
getirilmiş olması lazımdır. Ölçü belgesi veya yabancı bir ölçme merciinin bu  
husustaki vesikası veya bunun tasdikli bir örneği ibraz olunur. 9 uncu bentdeki 
vakıaların ispatı şarttır.                           
                                        

  Madde 4 - Salahiyetli Türk veya yabancı bir makam veyahut tanınmış bir bey- 
nelmilel tasnif müessesesi tarafından verilmiş bir belge ile geminin denize el- 
verişli olduğu anlaşılmadıkça bayrak şahadetnamesi tanzim olunamaz.       
                                        
  Bayrak şahadetnamesi, zikrolunan belgelerde lüzum gösterilen şart ve mükel- 
lefiyetler yerine getirildikten sonra ve bunlarda yazılı zaman ve mekan tahdit- 
lerine uygun olarak tanzim olunabilir.                     
  Yolcu gemilerine bayak şahadetnamesi ancak bu gemiler hakkındaki kanun ve  
nizamlara uygun tesisat ve teçhizatı haiz olmaları şartiyle verilebilir.    
                                        

  Madde 5 - Bayrak şahadetnamesi ancak bir yıl için muteberdir. Şu kadar ki, 
yolculuğun mücbir sebep yüzünden uzaması halinde müddetin hitamından sonra dahi 
yolculuk bitinceye kadar muteber kalır. Yolculuğun ne gibi mücbir sebepler yü- 
zünden ve ne müddet uzamış olduğu gemi jurnalındaki kayıtlarla ispat olunmak la-
zımdır.                                     
                                        

  Madde 6 - Bayrak şahadetnamesi işbu Nizamnameye bağlı (1) numaralı örnek  
veçhile tanzim olunur.                             
  Zaruret olmadıkça bu hususta ancak hükümetçe hazırlanmış olan matbu evrak  
kullanılır. Şahadetnamenin gerek aslında gerekse tasdikli örneklerinde işbu mat-
bu evrak Türk kitap harfleriyle doldurulur.                   
  Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı tahditler şahadetnamenin arkasına
yazılır ve ön sahifede bunlara atıf yapılır.                  
                                        

  Madde 7 - Bayrak şahadetnamesinin tasdikli iki örneği bunu tanzim eden makam
tarafından Münakalat Vekaletine gönderilir. Münakalat Vekaleti bunlardan birisi-
ni alıkoyarak diğerini gemiyi tescile salahiyetli sicil memuruna gönderir.   
                                        

  Madde 8 - Gemi maliki veya kaptan,aşağıdaki hallerde bayrak şahadetnamesini,
iptal edilmek üzere, gemiyi tescile salahiyetli sicil memurluğuna gecikmeden ge-
ri vermeğe mecburdurlar:                            
  1 - Gemi tasdiknamesi verilince,                      
  2 - Gemi Türk Bayrağını çekme hakkını kaybedince,              
  3 - Geminin tescili için yapılmış olan talep geri alınınca,         
  Geri alınan şahadetname köşeleri, çapraz şekilde kırmızı mürekkeple birleş- 
tirilmek ve en aşağı dört yerinden kenarlarından merkezine doğru kesilmek sure- 
tiyle iptal olunur. İptal keyfiyeti Münakalat Vekaletine bildirilir.Vekalet dahi
nezdindeki sureti aynı şekilde iptal eder.                   
                                        

  Madde 9 - Yabancı bir memlekette iktisap edilip de henüz Türk gemi siciline 
tescil edilmemiş olan Türk gemileri üzerinde bayrak şahadetnamesine şerh veril- 
mek suretiyle ipotek tesis olunabilir. (Türk Ticaret Kanunu madde: 876).    
  Bu suretle ipotek tesisi için geminin maliki ile alacaklının yazılı şekilde 
ve imzaları noterce veya mahalli kanunlar gereğince salahiyetli olan merciler  
tarafından tasdik edilen anlaşmayı ibraz etmeleri lazımdır.           
  Bayrak şahadetnamesine yazılacak ipotek şerhine Ticaret Kanununun 893 üncü 
maddesinde yazılı hususlar derç olunur.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Türk Ticaret Kanununun 824 ve 828 inci maddelerinin ikinci fıkra-
ları gereğince Türk Bayrağını çekme izni ve bayrak şahadetnamesi verilmesi tale-
bi:                                       
  1 - 824 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki halde gemi işletme mütaahhidi ta- 
rafından,                                    
  2 - 828 inci maddenin ikinci fıkrasındaki halde tezgah sahibi veya malik ta-
rafından,                                    
yapılmak lazımdır.                               
  Talepname bu iki halde de Münakalat Vekaletine verilir.           
                                        

  Madde 11 - Yukarıki madde gereğince verilecek talepnamede aşağıdaki hususlar
bildirilir:                                   
  1 - Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde ge-
minin:                                     
  a) Adı,                                   
  b) Nev'i ve imalinde kullanılan esas malzeme,                
  c) İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl (tesbit edilmeleri fevkalade müşkil ol- 
mamak şartiyle),                                
  d) Malikinin adı, soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıs veya şirketlerin isim ve
unvanları ile merkezleri,                            
  e) Resmi ölçme neticeleri,                         
  f) Seferlerinin Türk Bayrağı altında sevk ve idare olunacağı liman (mustak- 
bel bağlama limanı),                              
  g) Talep tarihinde taşımakta olduğu veya bundan evvel son defa taşıdığı bay-
rak,                                      
  h) Halen veya son defa tescil edilmiş bulunduğu gemi sicil dairesi,     
  i) İşletme mütaahhidinin adı ve soyadı ve ikametgahı, hükmi şahıslarda isim 
veya unvan ile merkezi,                             
  j) İşletme mütaahhidinin gemiyi kullanma hakkına esas olan vakıalar ve bu  
hakkın müddeti,                                 
  k) İşletme mütaahhidinin Türk Ticaret Kauununun 823 üncü maddesinde yazılı 
vasıfları haiz şahıslardan olduğunu gösteren vakıalar,             
  2 - Türk Ticaret Kanununun 828 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki halde:  
Yukarıki bendin a ila e fıkralarında yazılı hususlardan başka geminin götürüle- 
ceği liman.                                   
                                        

  Madde 12 - Yukarıki maddenin, (1) No.lu bendinin c, d, f, g, h ve i fıkra- 
larındaki yazılı hususların doğruluğuna kanaat getirilmesi lazımdır.      
  Ölçü belgesi veya yabancı bir ölçme merciinin bu husustaki vesikası yahut  
bunun musaddak bir sureti ibraz olunur.                     
  Geminin denize elverişli olduğu ve yukarıki maddenin 1 numaralı bendinin j 
ve k fıkralarında yazılı vakıalar ispat olunmak lazımdır. De-          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nize elverişlilik hususunun ispatı hakkında 4 üncü maddenin 1 ve 3 üncü fıkrala-
rı caridir.                                   
  Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde aşağı- 
daki vesikalar dahi ibraz olunur.                        
  1 - İşletme mütaahhidinin haiz bulunduğu istimal hakkı müddetince bayrak de-
ğişmesine dair gemi malikinin muvafakatını gösterir belge.           
  2 - Talep anında geminin tabi bulunduğu memleketin salahiyetli makamı veya 
konsolosluğu tarafından verilmiş ve geminin Türk Bayrağı çekmesine bir engel bu-
lunmadığını gösterir belge,                           
                                        

  Madde 13 - Talepde bulunan şahsa Türk Bayrağını çekme izninin verilmesi ha- 
linde Münakalat Vekaletince bu Nizamnameye bağlı (2) numaralı örnek veçhile bir 
bayrak şahadetnamesi tanzim olunur ve gemiye bir tanınma işareti verilir. Bu şa-
hadetname hakkında da 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü caridir.       
  Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde gemi  
ayrıca Münakalat Vekaletince mahsus siciline kayıt olunur.           
                                        

  Madde 14 - Yukarıki madde gereğince verilecek bayrak şahadetnamesi Türk Ti- 
caret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki halde Türk Bayrağını  
çekme izninin devamı müddetince, 828 inci maddenin ikinci fıkrasındaki halde ise
geminin gideceği teslim limanına kadar muteber olmak üzere tanzim olunur.    
  Türk Bayrağını çekme izni ikinci bir talep üzerine uzatılmışsa keyfiyet şa- 
hadetname üzerine şerh olunabileceği gibi yeniden bir şahadetname de verilebi- 
lir.                                      
                                        

  Madde 15 - Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki  
halde işletme mütaahhidi veya kaptan bu Nizamnamenin 11 inci maddesinin (1) nu- 
maralı bendinin a, b, d, e, f, i, j, k fıkralarında yazılı vakıalarda vukubula- 
cak değişiklikleri mahsus sicillerine kaydedilmek üzere gecikmeden Münakalat  
Vekaletine ihbar etmekle mükelleftir. Mahsus sicile dercolunan her kayıt mümkün 
olur olmaz bayrak şahadetnamesine de şerh olunur.                
  Yapılan ihbar neticesinde veya başka suretle Türk Bayrağını çekme izninin  
verilmesi için lüzumlu şartların ortadan kalktığı veya esasen mevcut olmadığı  
anlaşılırsa Münakalat Vekaleti izni derhal geri alır.              
  Gemi kurtarılmıyacak şekilde batar ve tamiri imkansız veya tamir kabul etmez
bir hale gelirse işletme mütaahhidi veya kaptan keyfiyeti gecikmeden Münakalat 
Vekaletine ihbar etmekle mükelleftirler.                    
  İhbarlar hakkında onikinci maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları kıyasen tatbik 
olunur.                                     
                                        

  Madde 16 - Türk Bayrağını çekme izni, müddetin dolmasiyle sona ererse veya 
Münakalat Vekaletince kanuni sebeplerle geri alınırsa              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yahut yukarıki maddenin üçüncü fıkrasındaki vakıalar ihbar edilmiş olursa gemi- 
nin kaydı, mahsus sicilinden silinir.                      
                                        

  Madde 17 - Türk Bayrağını çekme hakkı nihayete ererse veya onbeşinci madde- 
nin 2 ve 3 üncü fıkralarındaki haller vukubulursa bayrak şahadetnamesi Münakalat
Vekaletine iade edilir. Gemi bir Türk limanına gelir gelmez kaptan dahi şahadet-
nameyi iade ile mükelleftir.                          
  16 nci maddedeki hallerde bayrak şahadetnamesi Münakalat Vekaletince seki- 
zinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şekilde iptal olunur. Şahadetname iade 
olunmaz ve zayi olduğu da kuvvetle muhtemel görülmezse iptal kararı, masarıfı  
işletme mütaahhidine ait olmak üzere Vekaletçe nünasip görülecek şekilde ilan  
olunur.                                     
  İptal kararı 12 nci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı makama bildirilir.
                                        

  Madde 18 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 838 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmış ve Şürayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi 
Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.              
                                        

  Madde 19 - Bu Nizamname hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       Gemi Bayrak Nizamnamesine ekli (1) numaralı örnek         
                                        
              TÜRKİYE CUMHURİYETİ                 
              BAYRAK ŞAHADETNAMESİ                
                                        
  Aşağıda adı ve vasıfları yazılı geminin, 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayı-
lı Türk Ticaret Kanununun 828 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Türk Bay-
rağını çekme hakkını ve Türk gemilerine mahsus bütün hakları ve imtiyaz ve va- 
sıfları haiz bulunduğu tasdik olunur.                      
                                        
  Geminin:                                  
  1. Adı:.................................................................... 
  2. Tanınma işareti:........................................................ 
  3. Nev'i:.................................................................. 
  4. İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl:....................................... 
                                        
                                        
  5. Bağlama limanı:......................................................... 
  6. I - Resmi ölçme neticeleri:............................................. 
      a) Boyu:............................................................ 
      b) Eni:............................................................. 
      c) Derinliği:....................................................... 
      d) Makine dairesi boyu:............................................. 
      e) Gros tonilatosu:................................................. 
      h) Net tonilatosu:.................................................. 
      g) Ölçü belgesi (Tarihi ve veren merci):............................ 
    II- Makine takatı:...................................................... 
    III - Geminin maliki:................................................... 
    İşbu şahadetname arkasında yazılı kayıt ve şartlarla ve bir sene müddet- 
le, bunun dışında ancak mücbir sebep yüzünden uzayan yolculuğun devamınca mute- 
berdir.                                     
                                        
   ...............yer..............   ...............tarih............... 
                                        
                          Resmi mühür         
                      (Şahadetnameyi veren makam)     
                 ............................................. 
                            İmza           
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
  Kayıt ve şartlar:             İpotekler (Türk T. K. 876/1):   
----------------------------      --------------------------------------- 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
  Türk Ticaret Kanununun 893 üncü maddesi metni:               
  A) İpoteğin tesisi 1 - Sicile geçirilecek hususlar.             
                                        

  Madde 893 - Gemi ipoteğinin (Tescilinde alacaklının adı ve soyadı, alacağın 
miktarı, mevzuu para olmayan alacaklarda bunun Türk parasiyle karşılığı, alacak 
faizli ise faiz nispeti, tali edalar kabul edilmiş ise bunların da tutarı sicile
kaydolunur. Hakkın ve alacağın muhtevasına ait diğer cihetler için tescil talep-
namesine atıf yapılabilir.                           
  Alacak miktarı gayri muayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarı zamanında  
tesbit olunmak üzere ipoteğin temin edeceği alacak miktarının azami haddi tayin 
ve gemi siciline tescil edilir. Alacak faizli ise, faizlerde azami hadde dahil 
sayılır.                                    
  Nama veya hamile yazılı tahviller bir gemi ipoteği ile temini halinde ipo- 
tek istikrazın tamamı için tesis edilecekse alacak yerine, borçlu ile alacaklı- 
ların cümlesini birden temsil edecek bir temsilci ihracı deruhde eden işletme  
için tesis edilecekse gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin  
hakkı da tescil olunur.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          Gemi Bayrak Nizamnamesine ekli 2 No: lu örnek        
                                        
               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                
               BAYRAK ŞAHADETNAMESİ               
                                        
  Aşağıda adı ve vasıfları yazılı geminin 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı
            824 üncü maddesinin 2 nci fıkrası            
Türk Ticaret Kanununun ----------------------------------- (*) gereğince Türk  
            828 inci maddesinin 2 nci fıkrası            
Bayrağını çekme hakkını ve Türk gemilerine mahsus bütün hakları ve imtiyazları 
ve vasıfları bulunduğu tasdik olunur.                      
                                        
  Geminin:                                  
  1. Adı:................................................................... 
  2. Tanınma şeraiti: ...................................................... 
  3. Nev'i:................................................................. 
  4. İnşa yeri ve kızaktan indiği yıl:...................................... 
  5. Bağlama limanı:........................................................ 
  6. I - Resmi ölçme neticeleri:............................................ 
      a) Boyu:........................................................... 
      b) Eni:............................................................ 
      c) Derinliği:...................................................... 
      d) Makine dairesi boyu:............................................ 
      e) Gros tonilatosu:................................................ 
      f) Net tonilatosu:................................................. 
      g) Ölçü belgesi:................................................... 
  II - Makine takatı:....................................................... 
     Geminin maliki:                            
  III - ------------------ (*) ............................................. 
     İşletme mütaahhidi:                          
                                        
  İşbu şahadetname arkasında yazılı kayıt ve şartlarla .............tarihine 
------------------------------ (*) kadar muteberdir.              
gemi teslim limanına gidinceye                         
                                        
             Yer           Tarih            
         ...................    ..................         
                                        
                   Resmi mühür                
                                        
                        Şahadetnameyi veren makam    
                        .........................    
                             İmza         
--------------------------------                        
(*) Vaziyete göre biri çizilir.