Endeksler
                                        
             GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.12.1956, No:4/8520          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.6.1956, No: 6762           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.2.1957,  No: 9526           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 38, S.221           
                                        
               BİRİNCİ FASIL                   
            Sicil daireleri ve memurları               

  Madde 1 - Türk Ticaret Kanununun 839 uncu maddesine müsteniden Trabzon,Sam- 
sun,Zonguldak,İstanbul,Bandırma,Çanakkale,İzmir,Antalya,Mersin ve İskenderun  
limanlarında birer gemi sicil dairesi tesis olunmuştur.             

  Madde 2 - Gemi bağlama limanlarının tabi bulundukları gemi sicil daireleri- 
nin coğrafi sınırları,Münakalat Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri   
Heyetince tayin ve tesbit olunur.                        

  Madde 3 - Gemi sicili,her gemi sicil dairesinde ve Münakalat Vekaletince  
tayin edilecek gemi sicil memur ve muavinleri tarafından tutulur.Muavinler,gemi 
sicil dairesinin iş hacmine göre bir veya mütaaddit olmak üzere tayin edilir.  
  Muavinler,sicil memuru tarafından tesbit edilecek iş bölümü esası      
dairesinde kendilerine verilecek işleri görürler.Memurun bulunmaması veya    
mazareti halinde en kıdemli muavin,kendisine vekalet eder.           

  Madde 4 - Sicil memur ve muavinleri hukuk,iktisat,siyasal bilgiler fakülte- 
leri ile yüksek ticaret ve yüksek denizcilik okulları mezunları arasından    
tayin olunur.Bu vasıfta istekli bulunmadığı takdirde lise veya ticaret lisesi  
mezunları tayin olunabilir.Bunlardan da istekli bulunmadığı takdirde orta okul 
veya orta ticaret okulu mezunları arasından da alınabilir.           

  Madde 5 - Her sicil dairesinde işlerin gecikmeden ve iyi bir şekilde görül- 
mesini sağlıyacak sayıda ve kabiliyette katip ve sair hizmetliler bulunur.   

 

 
  Madde 6 - Her sicil dairesinde telefon,büro malzemesi ve kütük ve defterler-
le evrakın muhafazasına elverişli ve sağlam dolaplardan lüzumu kadar bulunduru- 
lur.                                      

  Madde 7 - Bu Nizamnamede başkaca hüküm bulunmayan hallerde gemi sicil    
memur ve muavinleri ile sicil dairesinin ve katip ve sair hizmetliler hakkında 
umumi hükümler caridir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Gemi sicili, sicil memurluğunun bulunduğu yerde ticaret davaları- 
na bakan asliye hukuk mahkemesinin nezaretine tabidir. Bu yerde asliye hukuk  
mahkemesinin ticaret davalarına bakan birden çok dairesi bulunduğu takdirde   
Adliye Vekaleti gemi sicilini bunlardan birine bağlar.             
  Asliye hukuk mahkemesi, nezaret vazifesini, sicil memurluğunca ittihaz   
olunan karar ve yapılan muamelelere karşı vukubulacak şikayet ve itirazları   
tetkik ederek karara bağlamak suretiyle ifa eder.                

  Madde 9 - Liman reisi sicil dairesinin amiri olup sicil işlerinin mevzuat  
hükümlerine uygun olarak yapılmasını temin ile mükelleftir. Sicil memuru tered- 
düt eylediği hususlarda kendisinden mütalaa istiyebileceği gibi liman reisi de 
lüzum gördükçe işlerin kanun ve bu nizamname hükümlerine uygun şekilde görüle- 
bilmesini teminen talimat verebilir. Şu kadar ki, sicil işlerine mütaallik her 
türlü kararlar memur tarafından verileceği gibi her nevi muameleler de memur  
tarafından yapılır. Bütün bu karar ve muamelelere karşı itiraz mercii de sicil 
dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesidir.              
                                        
               İKİNCİ FASIL                    
              Gemilerin tescili                  

  Madde 10 - Türk gemi siciline mecburi veya ihtiyari olarak kaydedilebilecek 
gemiler şunlardır:                               
  1 - Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi gereğince Türk Bayrağını çekme hak- 
kını haiz ticaret gemileri.                           
  2 - Yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi munhasıran gezinti, spor, eği- 
tim, öğretim ve ilim gayelerine tahsis edilmiş gemiler.             
  3 - Yabancı bir devlet veya onun tebaası hesabına Türkiye'de inşa olunan  
gemiler.                                    
  Donanmaya bağlı harb gemileri ve yardımcı gemilerle Devlet, belediye veya  
sair amme hükmi şahıslarına ait munhasıran bir amme hizmetine tahsis edilmiş  
olan gemilerin gemi siciline tescili caiz değildir.